Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014

Τι είναι η έκθεση «Horizon»?

IP/14/1075

Η έκθεση «Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition» παρουσιάζει αδρομερώς τις βασικές τάσεις, προκλήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις που είναι πιθανό να επηρεάσουν τα συστήματα σχολικής εκπαίδευσης. Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με μια ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Inholland (Κάτω Χώρες) και το New Media Consortium (NMC), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις ΗΠΑ, ο οποίος φέρνει σε επαφή διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη έκδοση για τα σχολεία αξιοποιεί τη σειρά «Horizon Report» και τη μεθοδολογία του NMC, καθώς και τις μελέτες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της μάθησης, όπως τη FutLearn και τη MATEL.

Πώς επιλέχθηκαν οι τεχνολογίες, οι τάσεις και οι προκλήσεις στην έκθεση;

Η έκθεση καλύπτει 18 τομείς συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών (π.χ. το υπολογιστικό νέφος), των τάσεων (όπως η αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), και των προκλήσεων για τα σχολεία (π.χ. η ανάγκη να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες). Τα θέματα επιλέχθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του «Horizon Project Europe», η οποία αποτελείται από 53 ειδικούς στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση, την τεχνολογία και άλλους τομείς. Οι εμπειρογνώμονες προέρχονται από 22 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα.

Τι έχει κάνει έως τώρα η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που επισημαίνονται στην έκθεση;

Τον Σεπτέμβριο του 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε την πρωτοβουλία Άνοιγμα της εκπαίδευσης, στην οποία παρουσίαζε τη στρατηγική της για την προώθηση της καινοτομίας, των ανοικτών εκπαιδευτικών πρακτικών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και ψηφιακών δεξιοτήτων που θα απαιτούνται για το 90 % των θέσεων εργασίας έως το 2020. Η στρατηγική προτείνει την ανάληψη δράσης για να υλοποιηθεί η ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας και παρακινεί τις εθνικές διοικήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευομένους και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εντοπίσουν νέους τρόπους συνεργασίας, εργασίας και μάθησης. Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, παρέχει χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα που βασίζονται στην τεχνολογία και τα οποία θα βελτιώνουν την εκπαίδευση και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολλών νέων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ έχουν ήδη αναπτυχθεί αρκετές πρωτοβουλίες και ορθές πρακτικές, όπως η eTwinning, η οποία διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία των σχολείων μέσω μιας διαδικτυακής πύλης, η ITEC: σχεδιάζοντας τη μελλοντική αίθουσα διδασκαλίας, η οποία προωθεί την καινοτομία στη διδασκαλία, και ο Ανοικτός χώρος ανακαλύψεων, που παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Πώς αυτή η έκθεση θα κάνει τη διαφορά;

Ο στόχος της έκθεσης είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους διευθυντές των σχολείων να κατανοήσουν και να αναπτύξουν στρατηγικές για να αυξηθεί η χρήση της τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν στους μαθητές και στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται στο μέλλον.

Τι στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της έκθεσης;

Η έκθεση περιλαμβάνει παραπομπές και συνδέσμους σε περισσότερες από 150 ευρωπαϊκές δημοσιεύσεις (μελέτες, άρθρα, έγγραφα πολιτικής, ιστολόγια κ.λπ.), σε έργα (τόσο χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ όσο και εθνικά έργα), καθώς και σε πρωτοβουλίες πολιτικής στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Τα παραδείγματα που παρατίθενται στην έκθεση είναι κατά περισσότερο από το 70 % ευρωπαϊκά. Το πλήρες ιστορικό της διαδικασίας εκπόνησης, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων και των προϊόντων συνεργασίας, είναι διαθέσιμα εδώ. Το πολυδιάστατο πλαίσιο «Δημιουργικές αίθουσες διδασκαλίας», που δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, χρησιμοποιήθηκε για να εξασφαλιστεί ο συνεκτικός, συστηματικός και ενδελεχής έλεγχος.

Ποιες τάσεις καταγράφηκαν στην έκθεση;

Βραχυπρόθεσμα, οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταλάβουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Θεωρείται επίσης ότι η τεχνολογία καθιστά αναγκαίο να επανεξεταστεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Μεσοπρόθεσμα, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και υβριδικά σχέδια, κάτι που ενθαρρύνει τον συνδυασμό φυσικού και εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Τέλος, οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η ηλεκτρονική μάθηση θα εξελιχθεί σημαντικά την επόμενη πενταετία, μαζί με την αύξηση της μάθησης και της αξιολόγησης που βασίζονται σε δεδομένα.

Ποια προβλήματα εντόπισε η έκθεση;

Οι εμπειρογνώμονες εξέτασαν τρεις διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων. Πρώτον, τα ευεπίλυτα προβλήματα, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα ή για τα οποία υπάρχουν ήδη λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτά περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των ανεπαρκών ψηφιακών ικανοτήτων στα σχολεία. Δεύτερον, τα δύσκολα προβλήματα, τα οποία θα απαιτήσουν περισσότερη προσπάθεια και χρόνο για να αντιμετωπιστούν, όπως η «αυθεντική μάθηση» (η οποία μεταφέρει τις βιωματικές εμπειρίες στην αίθουσα διδασκαλίας) και ο συνδυασμός της μάθησης σε φυσικό και εικονικό περιβάλλον.

Τέλος, οι εμπειρογνώμονες κατατάσσουν ορισμένα προβλήματα ως δυσεπίλυτα, τα οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο για να επιλυθούν. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν την ανάγκη να βελτιωθεί η διδασκαλία της σύνθετης σκέψης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη στρατηγικής που να εξασφαλίζει ότι οι μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργά στον από κοινού σχεδιασμό των μαθησιακών τους δραστηριοτήτων.

Ποιες τεχνολογίες πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες ότι θα χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια;

Το επόμενο έτος, ή περίπου τότε, το υπολογιστικό νέφος και η υπολογιστική ταμπλέτα θα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε πολλές αίθουσες διδασκαλίας σε όλη την Ευρώπη, ενώ θα χρειαστούν 2-3 έτη προτού τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καταστούν αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Σύμφωνα με μελέτες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να προάγουν τις κοινωνικές δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουν σενάρια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν θέματα όπως ο ρατσισμός ή η ανισότητα. Επιπλέον, οι κινητές συσκευές –όπως τα έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέτες– θα γίνονται όλο και πιο χρήσιμα εργαλεία μάθησης κατά τα προσεχή έτη. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιθανόν ότι θα χρειαστούν έως πέντε έτη προτού εξατομικευθεί η μάθηση και διευρυνθεί η χρήση εικονικών ή εξ αποστάσεως εργαστηρίων.

Τι είναι οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι;

Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) είναι μαθησιακοί πόροι, όπως διδακτικά βιβλία, σημειώσεις διαλέξεων, τεστ, εργασίες, αποσπάσματα ταινιών ή ηχογραφήσεις, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν από μεμονωμένους χρήστες ή ομάδα χρηστών και να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες. Οι πόροι αυτοί μπορεί να χρησιμεύσουν στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς. Μπορείτε να βρείτε ευρωπαϊκούς ΑΕΠ στην ιστοσελίδα OpenEducationEuropa.eu, την πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καινοτόμο μάθηση.


Side Bar