Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 5 maja 2014 r.

Najczęściej zadawane pytania na temat „umów partnerstwa” zawieranych pomiędzy Komisją Europejską i państwami członkowskimi, dotyczących inwestycji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020

Dnia 22 grudnia 2013 r. weszły w życie nowe zasady i przepisy regulujące kolejną rundę inwestycji UE na lata 2014–2020. We wspomnianym pakiecie legislacyjnym określono po raz pierwszy wspólne zasady dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), mające zapewnić bardziej strategiczne i komplementarne korzystanie z różnych źródeł unijnego finansowania. Ujednolicenie zasad oraz ułatwienie ich stosowania pozwoli zwiększyć wpływ funduszy na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

1. Co kryje się pod nazwą „europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne”?

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  • Europejski Fundusz Społeczny

  • Fundusz Spójności

  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. Czym są „umowy partnerstwa”?

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania i wdrożenia planów strategicznych określających priorytety inwestycyjne dla pięciu funduszy EFSI. Owe „umowy partnerstwa” negocjowane są między Komisją Europejską i władzami krajowymi. Wcześniej jednak prowadzone są konsultacje na różnych szczeblach systemu rządzenia: z przedstawicielami grup interesu, z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. Punktem wyjścia dla wspomnianych umów były dokumenty określające stanowisko Komisji w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich opracowane przez jej służby w 2012 r. W dokumentach tych zawarto zalecenia na temat sposobu, w jaki inwestycje UE mogłaby wspierać inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu za pomocą działań skoncentrowanych na silnych stronach i ważnych sektorach wzrostu poszczególnych regionów i państw członkowskich.

W myśl nowych przepisów każde państwo członkowskie zobowiązane jest przedłożyć Komisji swoją umowę partnerstwa w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie odnośnego rozporządzenia, tj. do dnia 22 kwietnia 2014 r.

Komisja ma 3 miesiące na przedstawienie swoich uwag, liczone od daty przedłożenia umowy. Komisja przyjmuje taką umowę nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty jej złożenia, pod warunkiem, że państwo członkowskie uwzględniło w odpowiedni sposób uwagi Komisji. Programy operacyjne mogą zostać zatwierdzone dopiero po przyjęciu umowy partnerstwa.

3. Czym są „programy operacyjne”?

Komisja współpracuje z państwami członkowskimi już na etapie przygotowania „programów operacyjnych” (PO), w których określa się, jakie konkretne działania zostaną podjęte w ramach priorytetów inwestycyjnych i celów określonych w umowach partnerstwa. Programy operacyjne mogą dotyczyć poszczególnych państw członkowskich lub regionów. Mogą być to również programy oparte na współpracy kilku państw członkowskich. Komisja prowadzi negocjacje z władzami krajowymi lub regionalnymi w odniesieniu do ostatecznej zawartości planów inwestycyjnych. W programowanie i zarządzanie PO powinny być zaangażowane wszystkie szczeble systemu zarządzania, m.in. społeczeństwo obywatelskie. Powinny one być również konsultowane odnośnie do tych programów.

Zgodnie z nowymi zasadami państwa członkowskie powinny przedstawić PO nie później niż 3 miesiące po przedłożeniu umowy partnerstwa.

Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu 3 miesięcy i przyjmuje PO nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty jego złożenia, pod warunkiem, że państwo członkowskie uwzględniło w odpowiedni sposób jej uwagi.

Następnie państwa członkowskie i regiony wdrażają poszczególne PO. Oznacza to, że dokonują wyboru indywidualnych projektów, które realizują, monitorują i oceniają na podstawie priorytetów i celów dla poszczególnych programów uzgodnionych wspólnie z Komisją. Prace te są organizowane przez „instytucje zarządzające” w każdym państwie lub regionie, zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego i zasadą pomocniczości. W nowych przepisach położono znacznie większy nacisk na wymierność wyników, ich monitorowanie oraz publikowanie informacji na ich temat w całym okresie realizacji działań.

4. Na jakim etapie prac znajdują się obecnie umowy partnerstwa i programy operacyjne państw członkowskich?

Komisja Europejska analizuje obecnie oficjalne umowy partnerstwa oraz projekty programów operacyjnych przekazane przez 28 państw członkowskich i przedstawiające inwestycje planowane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie programowania 2014–2020.

Pierwsza umowa partnerstwa, która ma zostać przyjęta dnia 5 maja 2014 r., to umowa z Danią. Zob. regularnie aktualizowany wykaz umów partnerstwa i programów operacyjnych:

www.ec.europa.eu/esif

Komisja podkreśliła, że najważniejsze jest strategiczne podejście do wykorzystania tych funduszy oraz że jakość jest w tym wypadku ważniejsza niż szybkość.

Komisja będzie w dalszym ciągu dokładnie analizowała przekazywane jej umowy partnerstwa i przesyłała odnośne uwagi państwom członkowskim.

5. Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat finansowania projektów indywidualnych w poszczególnych państwach?

- Instytucje zarządzające

- Europe Direct

- Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich

Dodatkowe informacje:

Polityka regionalna UE:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_pl.cfm

Europejski Fundusz Społeczny:

http://ec.europa.eu/esf/

Rozwój obszarów wiejskich:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pl.htm

Polityka morska i w zakresie rybołówstwa:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_pl.htm


Side Bar