Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Informatīvs paziņojums

Briselē, 2014. gada 5. maijā

Jautājumi un atbildes par partnerības nolīgumiem starp Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm par Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījumiem 2014.–2020. gadā

2013. gada 22. decembrī spēkā stājās jaunu noteikumu un tiesību aktu kopums, kas reglamentē ES ieguldījumu nākamo kārtu 2014.–2020. gadā. Šajā tiesību aktu kopumā pirmo reizi paredzēti kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF). Tas nodrošinās dažādu ES finansējuma avotu stratēģiskāku izmantojumu, tiem labāk papildinot citam citu. To izmantošana tiks apvienota un vienkāršota, vairojot ietekmi uz izaugsmi un nodarbinātību.

1. Kas ir Eiropas strukturālie un investīciju fondi?

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds

  • Eiropas Sociālais fonds

  • Kohēzijas fonds

  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

  • Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

2. Kas ir partnerības nolīgumi?

Jaunie noteikumi paredz, ka dalībvalstīm jāizstrādā un jāīsteno stratēģiskie plāni ar ieguldījumu prioritātēm attiecībā uz šiem pieciem ESI fondiem. Par partnerības nolīgumiem notiek sarunas starp Eiropas Komisiju un valstu iestādēm pēc tam, kad tie ir apspriesti dažādos pārvaldības līmeņos ar ieinteresēto personu grupu pārstāvjiem, pilsonisko sabiedrību un vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem. Partnerības nolīgumu pamatā sākotnēji bija nostājas dokumenti, ko Komisijas dienesti 2012. gadā bija sagatavojuši katrai dalībvalstij, norādot, kā ES ieguldījumi varētu veicināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, pievēršoties galvenajām priekšrocībām un svarīgām izaugsmes nozarēm reģionos un dalībvalstīs.

Noteikumos paredzēts, ka katra dalībvalsts Komisijai iesniedz savu partnerības nolīgumu 4 mēnešu laikā no regulas stāšanās spēkā, t. i., līdz 2014. gada 22. aprīlim.

Komisijai savukārt jāpauž apsvērumi 3 mēnešu laikā no partnerības nolīguma iesniegšanas dienas un pats nolīgums jāpieņem ne vēlāk kā 4 mēnešos no tā iesniegšanas, ja dalībvalsts ir pienācīgi ņēmusi vērā Komisijas apsvērumus. Kamēr nav pieņemts partnerības nolīgums, nevar apstiprināt darbības programmas.

3. Kas ir darbības programmas?

Komisija arī sadarbojas ar dalībvalstīm darbības programmu izstrādē, kurās partnerības nolīgumā paredzētās ieguldījumu prioritātes un mērķi ietverti konkrētos pasākumos. Darbības programmas var attiekties uz visu dalībvalsti vai tās reģioniem, tās var būt arī sadarbības programmas, kurās ir iesaistītas vismaz divas valstis. Komisija risina sarunas ar valstu un reģionālajām iestādēm par investīciju plānu galīgo saturu. Darbības programmu plānošanā un pārvaldībā būtu jāiesaista visi pārvaldības līmeņi un jākonsultējas ar tiem.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem dalībvalstīm jāiesniedz darbības programmas ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc partnerības nolīguma iesniegšanas.

Komisija izsaka apsvērumus 3 mēnešu laikā un pieņem darbības programmu ne vēlāk kā 6 mēnešos no tās iesniegšanas dienas, ja dalībvalsts ir pienācīgi ņēmusi vērā Komisijas apsvērumus.

Tad dalībvalstīs un to reģionos īsteno darbības programmas. Notiek konkrēto projektu atlase, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana saskaņā ar programmu prioritātēm un mērķiem, par kuriem panākta vienošanās ar Komisiju. Šo darbu katrā valstī un reģionā organizē vadošās iestādes, ievērojot dalītas pārvaldības un subsidiaritātes principu. Jaunajos noteikumos daudz lielāka uzmanība pievērsta rezultātiem un mērķiem, kas jāmēra, jāpārrauga un jāpublicē visa perioda gaitā.

4. Kā pašlaik rit darbs ar dalībvalstu partnerības nolīgumiem un darbības programmām?

Eiropas Komisija tagad analizē oficiālos partnerības nolīgumus un darbības programmu projektus, kuri ir saņemti no 28 dalībvalstīm un kuros tās apraksta savus investīciju plānus attiecībā uz Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Pirmais partnerattiecību nolīgums tika pieņemts 2014. gada 5. maijā, un tas ir no Dānijas. Zemāk skatīt saites, kas ved uz partnerattiecību nolīgumu un darbības programmu regulāri atjauninātu sarakstu:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_lv.htm

Komisija ir uzsvērusi, ka fondu izmantošanā noteikti vajadzīga stratēģiska pieeja un ka kvalitāte ir svarīgāka nekā ātrums.

Komisija turpinās rūpīgi analizēt partnerības nolīgumus un sūtīt dalībvalstīm apsvērumus.

5. Ar ko sazināties jūsu valstī, lai saņemtu plašāku informāciju par finansējumu konkrētiem projektiem?

- Vadošās iestādes

- “Europe Direct”

- Eiropas Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs

Plašāka informācija

ES reģionālā politika:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_lv.cfm

Eiropas Sociālais fonds:

http://ec.europa.eu/esf/

Eiropas lauku attīstība:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

ES Jūrlietu un zivsaimniecības fonds:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_lv.htm


Side Bar