Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2014 m. gegužės 5 d.

Klausimai ir atsakymai apie Europos Komisijos ir ES valstybių narių partnerystės sutartis dėl 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų investicijų

2013 m. gruodžio 22 d. įsigaliojo naujos taisyklės ir teisės aktai, reglamentuojantys ES investicijas 2014–2020 m. Šiame teisės aktų rinkinyje pirmą kartą nustatytos bendros Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad įvairūs ES finansavimo šaltiniai būtų naudojami turint aiškesnę strategiją ir kad jie geriau papildytų vieni kitus. Siekiama juos derinti ir paprasčiau naudoti, kad būtų daromas didesnis poveikis ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui.

1. Kas yra Europos struktūriniai ir investiciniai fondai?

  • Europos regioninės plėtros fondas

  • Europos socialinis fondas

  • Sanglaudos fondas

  • Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

  • Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

2. Kas yra partnerystės sutartys?

Pagal naujas taisykles reikalaujama, kad valstybės narės parengtų ir įgyvendintų strateginius planus, kuriuose būtų nurodomi investavimo prioritetai, susiję su šiais penkiais ESI fondais. Dėl šių partnerystės sutarčių derasi Europos Komisija ir nacionalinės institucijos po konsultacijų su įvairių lygmenų valdymo institucijų, interesų grupių, pilietinės visuomenės ir vietos bei regionų atstovais. Šių partnerystės sutarčių atspirties taškas buvo Komisijos tarnybų 2012 m. kiekvienai valstybei narei parengti pozicijos dokumentai, kuriuose nustatyta, kaip ES investicijos turėtų remti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, dėmesį sutelkiant į regionų ir valstybių narių pagrindinius privalumus ir svarbius ekonomikos augimą užtikrinančius sektorius.

Taisyklėmis nustatyta, kad kiekviena valstybė narė savo partnerystės sutartį turi pateikti Komisijai per 4 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, t. y. ne vėliau kaip 2014 m. balandžio 22 d.

Komisija per 3 mėnesius nuo partnerystės sutarties pateikimo dienos pateikia savo pastabas ir per 4 mėnesius nuo sutarties pateikimo dienos ją patvirtina, jei valstybė narė tinkamai atsižvelgė į Komisijos pateiktas pastabas. Kol partnerystės sutartis nėra patvirtinta, negali būti patvirtintos veiksmų programos.

3. Kas yra veiksmų programos?

Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir tuomet, kai jos rengia savo veiksmų programas, kuriose nurodomi konkretūs veiksmai, kuriais bus įgyvendinami partnerystės sutartyse nustatyti investavimo prioritetai ir tikslai. Šios veiksmų programos gali būti skirtos vykdyti visoje valstybėje narėje ir (arba) regione arba tai gali būti bendradarbiavimo programos, skirtos daugiau kaip vienai šaliai. Komisija derasi su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis dėl galutinio šių investicijų planų turinio. Turi būti konsultuojamasi su visų valdymo lygmenų, įskaitant pilietinę visuomenę, atstovais ir jie turėtų dalyvauti rengiant ir valdant veiksmų programas.

Pagal naujas taisykles valstybės narės turėtų pateikti veiksmų programas per 3 mėnesius nuo partnerystės sutarties pateikimo.

Komisija per 3 mėnesius pateikia pastabas ir patvirtina programą per 6 mėnesius nuo jos pateikimo, jei valstybė narė tinkamai atsižvelgė į Komisijos pastabas.

Tuomet valstybės narės ir jų regionai veiksmų programas įgyvendina. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į programų prioritetus ir tikslus, dėl kurių susitarta su Komisija, atrenkami, įgyvendinami, stebimi ir vertinami atskiri projektai. Šį darbą pagal pasidalijamojo valdymo ir subsidiarumo principus organizuoja kiekvienos šalies ir (arba) regiono vadovaujančiosios institucijos. Naujose taisyklėse reikalaujama daug daugiau dėmesio skirti tam, kad rezultatai ir tikslai per visą laikotarpį būtų vertinami, stebimi ir skelbiami.

4. Kokia yra dabartinė padėtis, susijusi su valstybių narių partnerystės sutartimis ir veiksmų programomis?

Europos Komisija šiuo metu analizuoja iš 28 valstybių narių gautas oficialias partnerystės sutartis ir veiksmų programų projektus, kuriuose nustatyti jų investavimo planai, susiję su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Pirmoji patvirtinta partnerystės sutartis – tai sutartis su Danija (2014 m. gegužės 5 d.). Toliau pateikiama nuorodų į reguliariai atnaujinamus partnerystės sutarčių ir veiksmų programų sąrašus.

www.ec.europa.eu/esif

Komisija pabrėžė, kad strateginis požiūris į fondų lėšų panaudojimą yra itin svarbus ir kokybė yra svarbesnė už spartą.

Komisija toliau nuodugniai nagrinės partnerystės sutartis ir siųs pastabas valstybėms narėms.

5. Kas jūsų šalyje galėtų suteikti daugiau informacijos apie atskirų projektų finansavimą?

- Vadovaujančiosios institucijos

- Europe Direct

- Europos Komisijos atstovybės valstybėse narėse

Daugiau informacijos

ES regioninė politika

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_lt.cfm

Europos socialinis fondas

http://ec.europa.eu/esf/

Europos kaimo plėtra

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lt.htm

ES žuvininkystė ir jūrų reikalai

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_lt.htm


Side Bar