Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 5. toukokuuta 2014

Kysymyksiä ja vastauksia kumppanuussopimuksista, joita Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot tekevät Euroopan rakenne- ja investointirahastoista vuosina 2014–2020 rahoitettavista investoinneista

EU-investointien seuraavaa kierrosta (2014–2020) sääntelevät uudet säännöt ja säännökset tulivat voimaan 22. joulukuuta 2013. Tässä lainsäädäntöpaketissa vahvistetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoille (ERI-rahastoille) ensimmäistä kertaa yhteiset säännöt, joilla varmistetaan, että eri lähteistä tulevaa EU:n rahoitusta käytetään strategisemmin ja toisiaan täydentävästi. Varojen käyttöä on yksinkertaistettu ja niitä voidaan nyt yhdistää suurempien kasvu- ja työllisyysvaikutusten aikaansaamiseksi.

1. Mitkä rahastot ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastoja?

  • Euroopan aluekehitysrahasto

  • Euroopan sosiaalirahasto

  • Koheesiorahasto

  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

2. Mitä ovat kumppanuussopimukset?

Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden on laadittava ja pantava täytäntöön strategisia suunnitelmia, joissa vahvistetaan näitä viittä ERI-rahastoa koskevat investointiprioriteetit. Nämä ns. kumppanuussopimukset neuvotellaan Euroopan komission ja kansallisten viranomaisten välillä sen jälkeen, kun on kuultu eri hallintotasoja, sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä alue- ja paikallistason edustajia. Kumppanuussopimusten lähtökohtana olivat komission yksiköiden kustakin jäsenvaltiosta vuonna 2012 laatimat kannanotot, joissa esitetään, miten EU-investoinneilla olisi tuettava älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua keskittymällä alueiden ja jäsenvaltioiden keskeisiin etuihin ja merkittäviin kasvualoihin.

Säännösten mukaan kunkin jäsenvaltion on toimitettava kumppanuussopimuksensa komissiolle neljän kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta eli viimeistään 22. huhtikuuta 2014.

Komissio puolestaan esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa kumppanuussopimuksen toimittamispäivästä ja hyväksyy sopimuksen viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen toimittamisesta edellyttäen, että jäsenvaltio on ottanut asianmukaisesti huomioon komission esittämät huomautukset. Toimenpideohjelmia voidaan hyväksyä vasta sen jälkeen, kun kumppanuussopimus on hyväksytty.

3. Mitä ovat toimenpideohjelmat?

Komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä myös näiden laatiessa toimenpideohjelmia, joissa kumppanuussopimusten investointiprioriteetit ja tavoitteet tarkennetaan konkreettisiksi toimiksi. Toimenpideohjelmat voivat koskea jäsenvaltioita kokonaisuudessaan ja/tai niiden alueita tai ne voivat olla yhteistyöohjelmia, joihin osallistuu useampi kuin yksi maa. Komissio neuvottelee kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa investointisuunnitelmien lopullisesta sisällöstä. Kaikkia hallintotasoja, myös kansalaisyhteiskuntaa, olisi kuultava, ja niiden olisi voitava osallistua toimenpideohjelmia koskevaan ohjelmatyöhön ja ohjelmien hallinnointiin.

Uusien sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden olisi toimitettava toimenpideohjelmat kolmen kuukauden kuluessa kumppanuussopimuksen toimittamisesta.

Komissio esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa ja hyväksyy toimenpideohjelman viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen toimittamispäivästä edellyttäen, että jäsenvaltio on ottanut asianmukaisesti huomioon komission huomautukset.

Toimenpideohjelmien täytäntöönpanosta huolehtivat tämän jälkeen jäsenvaltiot ja niiden alueet. Tämä tarkoittaa yksittäisten hankkeiden valintaa, toteutusta, seurantaa ja arviointia niiden ohjelmia koskevien prioriteettien ja tavoitteiden mukaisesti, joista on sovittu komission kanssa. Tämän työn organisoinnista kussakin maassa ja/tai alueella huolehtivat hallintoviranomaiset yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin periaatteen ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti Uusissa säännöissä painotetaan aiempaa huomattavasti enemmän tuloksia ja tavoitteita, joita on mitattava ja seurattava koko ohjelmakauden ajan ja jotka on myös julkaistava.

4. Mikä on tilanne tällä hetkellä jäsenvaltioiden kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien suhteen?

Komissio analysoi parhaillaan EU:n 28 jäsenvaltion toimittamia virallisia kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmien luonnoksia, joissa esitetään niiden investointisuunnitelmat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ohjelmakautta 2014–2020 varten.

Ensimmäisenä hyväksyttiin Tanskan kumppanuussopimus (5.5.2014). Säännöllisesti päivitettävä luettelo kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista löytyy seuraavan linkin kautta:

www.ec.europa.eu/esif

Komissio on korostanut, että rahastojen käytössä on erittäin tärkeää soveltaa strategista lähestymistapaa ja että laatu on tärkeämpää kuin nopeus.

Komissio jatkaa kumppanuussopimusten perusteellista analysointia ja huomautusten toimittamista jäsenvaltioille.

5. Keneen voit ottaa yhteyttä omassa maassasi, kun haluat lisätietoja yksittäisten hankkeiden rahoittamisesta?

- Hallintoviranomaiset

- Europe Direct

- Euroopan komission edustustot jäsenvaltioissa

Lisätietoja:

EU:n aluepolitiikka

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_fi.cfm

Euroopan sosiaalirahasto:

http://ec.europa.eu/esf/

Euroopan maaseudun kehittämispolitiikka:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fi.htm

EU:n kalastus- ja meripolitiikka:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_fi.htm


Side Bar