Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2013 m. spalio 10 d.

Komisijos narė Cecilia Malmström džiaugiasi Europos Parlamento balsavimo dėl EUROSUR rezultatais

Šiandien Europos Parlamentas priėmė Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR).

„Džiaugiuosi šiandienos Europos Parlamento balsavimo rezultatais, kuriais sudaromos sąlygos EUROSUR pradėti veikti iki metų pabaigos.

Iš visų mūsų atminties dar neišblėso nelaimių Lampedūzoje vaizdai. Baisu, kad žuvo tiek žmonių tokiomis siaubingomis aplinkybėmis. Visų pirma pareiškiau gilią užuojautą tragedijos aukų šeimoms (MEMO/13/849). Taip pat noriu padėkoti gelbėtojams, šioje skausmingoje padėtyje dėjusiems visas įmanomas pastangas.

ES turi labiau stengtis tokių tragedijų išvengti ir būti solidari tiek su migrantais, tiek su šalimis, kuriose migracijos srautai didėja.

Pradėjus veikti EUROSUR padėtis pernakt nepasikeis, tačiau ši sistema labai padės apsaugoti mūsų išorės sienas ir gyvybes visų tų žmonių, kurie leidžiasi į pavojingą kelionę Europos krantų link.

Dėl naujų priemonių valstybių narių valdžios institucijos veiksmingiau keisis informacija ir glaudžiau bendradarbiaus tarpusavyje bei su ES išorės sienų agentūra FRONTEX. Ši agentūra ir nauji nacionaliniai koordinavimo centrai nedelsdami dalysis informacija apie incidentus ir drauge atliks patruliavimo užduotis. Taip turėsime daugiau galimybių ne tik išvengti tarpvalstybinių nusikaltimų, tokių kaip prekyba narkotikais ar žmonėmis, bet ir aptikti skęstančius migrantų laivelius ir jiems suteikti pagalbą.

Visi veiksmai, kurių valstybės narės ir FRONTEX imasi tiek remdamosi sistema EUROSUR, tiek ir ne ja, grindžiami visapusiška pagarba pagrindinėms teisėms ir negrąžinimo principu. Įgyvendinant šią sistemą bus visapusiškai laikomasi nacionalinių ir ES nuostatų dėl duomenų apsaugos. Šios griežtos garantijos bus suteikiamos ir tuo atveju, jei remiantis EUROSUR reikės bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis.“

Daugiau informacijos

MEMO/13/578

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter


Side Bar