Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

NOTA

Brussel, 8 juli 2013

Blauwe gordel: Commissie vereenvoudigt douaneformaliteiten voor schepen

Wat is het probleem?

De Europese Unie is sterk afhankelijk van de zeevaart voor de handel met de rest van de wereld en op de interne markt. Binnen de EU wordt de zeevaart echter niet optimaal benut, vooral vanwege de aanzienlijke administratieve vereisten. Hoewel de EU de administratieve procedures voor het zeevervoer al heeft vereenvoudigd, worden schepen die varen tussen EU-havens nog steeds geconfronteerd met een flink aantal ingewikkelde procedures, die tijd en geld kosten, waardoor vervoer per schip een minder aantrekkelijke optie is voor het goederenvervoer op de interne markt.

Het verminderen van de administratieve lasten wordt gezien als een belangrijk element om de korte vaart en de handel over zee tussen EU-havens te bevorderen. Door het aantal vrachtcontroles te verminderen – met name voor vracht die niet zou worden gecontroleerd bij vervoer over land – kunnen de autoriteiten zich daarnaast concentreren op risicogebieden.

Wat zijn de huidige regels?

De territoriale wateren worden beschouwd als de buitengrenzen van de EU. Schepen die van een haven in de ene lidstaat naar een haven in de andere lidstaat varen, verlaten dus technisch gezien het EU-douanegebied. Hierdoor moeten douaneformaliteiten worden vervuld wanneer een schip de haven van vertrek verlaat en opnieuw wanneer het de haven van bestemming bereikt, tenzij het schip onder de regeling voor lijndiensten (RSS) valt. Alle goederen aan boord worden beschouwd als niet-Uniegoederen en zijn onderworpen aan controle door de douane. Dit betekent dat de goederen moeten worden geïdentificeerd als Uniegoederen (waarna ze opnieuw op de interne markt worden gebracht) of als echte niet-Uniegoederen (die zijn onderworpen aan de gebruikelijke douaneformaliteiten).

Wat stelt de Commissie voor?

De Commissie stelt het blauwegordelpakket voor, voornamelijk bestaande uit twee maatregelen om onnodige administratieve lasten voor de scheepvaart te voorkomen en ervoor te zorgen dat de scheepvaart beter kan profiteren van de voordelen van de interne markt, waarbij tegelijkertijd de veiligheid van het goederenvervoer van, naar en binnen de EU wordt gewaarborgd.

Het eerste deel van het pakket bestaat uit een verdere vereenvoudiging van de procedure voor de exploitatie van lijndiensten: een douaneregeling voor schepen die op regelmatige basis dezelfde EU-haven aandoen en voornamelijk Uniegoederen vervoeren.

Het overgrote deel van het containervervoer betreft echter gemengde vracht, dat wil zeggen zowel Unie- als niet-Uniegoederen die op regelmatige basis via niet-EU-havens (bijvoorbeeld in de Oostzee, de Middellandse Zee of de Zwarte Zee) worden doorgevoerd. In dat geval is de lijndienstregeling niet van toepassing. Daarom wordt een nieuw instrument ingevoerd, het e-manifest, een geharmoniseerd elektronisch goederenmanifest, gebaseerd op de bestaande FAL-formulieren. Hiermee kan de status van goederen als Unie- of niet-Uniegoederen worden aangetoond, ook wanneer zij het douanegebied van de Unie hebben verlaten. De scheepvaartsector vraagt reeds lang om een dergelijk geharmoniseerd manifest, waarmee kan worden voldaan aan alle vereisten en tegelijkertijd de douaneprocedures voor Unievracht kunnen worden vergemakkelijkt en versneld.

Wat zijn de voordelen?

Met deze initiatieven wordt de blauwe gordel werkelijkheid en wordt bijgedragen tot reële blauwe groei. De belangrijkste doelstellingen daarvan zijn:

 1. de concurrentiepositie verbeteren door vermindering van administratieve lasten en kosten

 2. het zeevervoer aantrekkelijker maken

 3. de werkgelegenheid stimuleren

 4. de impact van het zeevervoer op het milieu verminderen.

Dit komt zowel de industrie als uiteindelijk de consument ten goede, omdat zij kunnen profiteren van efficiënter en goedkoper zeevervoer. Ook worden havens en de zeevervoerssector aantrekkelijker. De geharmoniseerde procedure is ook voordelig voor de douaneautoriteiten en leidt tot betere kwaliteit van de gegevens.

Hoe werkt de blauwe gordel in de praktijk? Twee voorbeelden

1. Vereenvoudiging van de douaneformaliteiten voor scheepvaart binnen de EU

Stel dat u een bedrijf hebt in het Verenigd Koninkrijk dat een lijndienst wil onderhouden tussen Felixstowe (Verenigd Koninkrijk), Rotterdam (Nederland) en Kopenhagen (Denemarken), en in de toekomst wellicht Gdansk (Polen). Wat moet u dan doen?

 1. Vraag een vergunning aan bij de douaneautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.

 2. Vermeld dat het schip zal varen tussen Felixstowe, Rotterdam en Kopenhagen.

 3. Vermeld ook dat de lijn in de toekomst wellicht wordt uitgebreid naar Gdansk.

 4. De douane van het Verenigd Koninkrijk neemt contact op met de collega's in de betrokken lidstaten (Nederland, Denemarken en Polen) en vraagt om hun toestemming. De lidstaten moeten binnen 15 dagen (in plaats van de huidige 45) antwoorden.

 5. Als het antwoord positief is, verleent het Verenigd Koninkrijk de vergunning. Dat betekent dat op de Uniegoederen aan boord geen douanetoezicht moet worden uitgeoefend.

Resultaat: U kunt de dienst op vrij korte termijn aanbieden. Als u later de dienst wenst te verlengen tot de haven van Gdansk kan dit heel eenvoudig zonder nieuwe vergunningsprocedure.

2. Vereenvoudiging van de douaneformaliteiten voor schepen die havens in een derde land aandoen

Als een schip van Antwerpen naar Rotterdam vaart, wordt het geacht het EU-douanegebied te hebben verlaten. Bij aankomst in Rotterdam worden alle goederen aan boord dan ook beschouwd als niet-Uniegoederen, die onderworpen zijn aan alle noodzakelijke douaneprocedures. Met het e-manifest kunnen exploitanten de Uniestatus van de goederen aan boord aantonen, ook als het schip het EU-douanegebied heeft verlaten om van de ene EU-haven naar de andere te varen of als het schip onderweg een haven in een derde land heeft aangedaan.

Stel dat een schip de volgende route aflegt: Shanghai (China) – Antwerpen (België) – Marseille (Frankrijk) – Tanger (Marokko) – Limassol (Cyprus).

Met het blauwegordelsysteem is nu het volgende scenario mogelijk:

Een schip uit Shanghai komt aan in de haven van Antwerpen. Alle goederen aan boord komen van buiten de EU en worden als niet-Uniegoederen vermeld op het e-manifest. Bij aankomst in Antwerpen voeren de douaneautoriteiten de noodzakelijke risicobeoordelingen uit. Een deel van de lading wordt in Antwerpen gelost en door de douane vrijgegeven voor het vrije verkeer binnen het douanegebied van de EU. Het schip laadt vervolgens nieuwe EU-vracht, die bestemd is voor Marseille en Limassol. In het e-manifest wordt vermeld dat het schip nu x% Uniegoederen vervoerd (die in Antwerpen zijn geladen) en y% niet-Uniegoederen (afkomstig uit China).

Nu vaart het schip naar Frankrijk. Bij aankomst in Marseille kunnen de goederen die bestemd zijn voor Marseille snel door de douane worden vrijgegeven op basis van de in het e-manifest opgenomen Uniestatus. Alleen voor de niet-Uniegoederen moeten de passende douaneformaliteiten worden vervuld.

Het schip zet zijn reis voort. Op weg naar Limassol doet het de haven van Tanger aan om nieuwe goederen te laden. Het e-manifest wordt bijgewerkt. Alle goederen uit China en de in Tanger geladen goederen worden als niet-Uniegoederen beschouwd. De goederen voor Limassol worden nog steeds vermeld als Uniegoederen. Wanneer het schip in Limassol aankomt, kunnen de in Antwerpen geladen goederen snel door de douane worden vrijgegeven op basis van de in het e-manifest opgenomen Uniestatus. Ook nu weer zijn alleen de niet-Uniegoederen onderworpen aan douanecontroles.

Feiten en cijfers

 1. In de EU betekent elke baan op een schip negen banen aan de wal.

 2. Als in een haven 1 miljoen ton goederen extra wordt overgeslagen, leidt dit tot 300 nieuwe banen.

 3. In 2030 zal de werkgelegenheid in havens met 15% zijn toegenomen.

 4. 75% van de goederen die worden in- of uitgevoerd door de Unie, wordt vervoerd via een zeehaven.

 5. 37% van de handel binnen de Unie verloopt via een zeehaven.

 6. Drie van de vijftien grootste havens ter wereld liggen in de EU: Rotterdam (11e plaats), Hamburg (14e plaats), Antwerpen (15e plaats).

 7. In twintig jaar tijd is het aantal vervoerde containers meer dan verviervoudigd.

Meer feiten en cijfers:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Voor nadere informatie:

Informatie over EU-havens:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) – www.emsa.europa.eu


Side Bar