Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013

Η «δέσμη δύο μέτρων» τίθεται σε ισχύ, συμπληρώνοντας τον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας και βελτιώνοντας περαιτέρω την οικονομική διακυβέρνηση για τη ζώνη του ευρώ

Από την εισαγωγή του ευρώ, θεσπίστηκαν σαφείς κανόνες για να διασφαλίσουν υγιή δημόσια οικονομικά υπό τη μορφή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το οποίο καθορίζει τα γνωστά όρια για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος σε 3% και 60% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στο φως τις ελλείψεις οικονομικής διακυβέρνησης και δημοσιονομικής εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ. Οι ελλείψεις αυτές αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά με τη θέσπιση, το 2010-2011, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και τις έξι νομοθετικές προτάσεις που είναι γνωστές ως «δέσμη έξι μέτρων», τα οποία ενίσχυσαν το ΣΣΑ με πολλούς τρόπους.

Λόγω, ωστόσο, του αυξημένου ενδεχομένου δευτερογενών επιπτώσεων των δημοσιονομικών πολιτικών σε έναν χώρο με κοινό νόμισμα, υπάρχει σαφής ανάγκη για ακόμη ισχυρότερους μηχανισμούς ειδικά για τη ζώνη του ευρώ. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανάγκη, τον Νοέμβριο του 2011, η Επιτροπή πρότεινε δύο περαιτέρω κανονισμούς για την ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ.

Αυτή η δέσμη μεταρρυθμίσεων, που είναι επίσης γνωστή ως «δέσμη δύο μέτρων», τίθεται σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2013 σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Τα νέα μέτρα συνεπάγονται αυξημένη διαφάνεια ως προς τις δημοσιονομικές αποφάσεις τους, μεγαλύτερο συντονισμό στη ζώνη του ευρώ με αρχή τον δημοσιονομικό κύκλο του 2014, και αναγνώριση των ειδικών αναγκών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που υφίστανται σοβαρή χρηματοπιστωτική πίεση. Η έναρξη ισχύος της δέσμης δύο μέτρων ανοίγει επίσης τον δρόμο για περαιτέρω μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως καθορίστηκε στο «σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ» που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Νοέμβριο (βλ. IP/12/1272; MEMO/12/909).

Γιατί απαιτούνται αυτοί οι δύο νέοι κανονισμοί;

Για να ενισχυθεί ο οικονομικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έπρεπε προχωρήσουν πέρα από τη νομοθεσία των «έξι μέτρων» που συμφωνήθηκε το 2011. Οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν προφανείς δευτερογενείς επιπτώσεις αλλού στην κοινή νομισματική ζώνη. Σε περιόδους ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας, αυτή η αλληλεξάρτηση αποφέρει μεγαλύτερη ευημερία. Σε δυσκολότερες εποχές, σημαίνει ότι οι κίνδυνοι επιμερίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτός ο επιμερισμός των κινδύνων θα πρέπει να συνοδεύεται από επιμερισμένη ευθύνη, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερο βαθμό ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού, καθώς και μια απρόσκοπτη διαδικασία που να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων, και τη χρήση χρηματοοικονομικών μηχανισμών ασφαλείας.

Ποια είναι η νομική βάση για τη νέα νομοθεσία;

Οι νέες διαδικασίες στηρίζονται στο άρθρο 136 της Συνθήκης ΕΕ. Το εν λόγω άρθρο επιτρέπει στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να ενισχύσουν τον συντονισμό και την εποπτεία των δημοσιονομικών πολιτικών προκειμένου να διασφαλίσουν την αναγκαία δημοσιονομική πειθαρχία στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η νέα νομοθεσία, επομένως, εφαρμόζεται μόνο στη ζώνη του ευρώ.

Ποιες είναι οι κύριες συνιστώσες της δέσμης δύο μέτρων;

Η δέσμη δύο μέτρων περιλαμβάνει δύο κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι να προωθήσουν περαιτέρω την οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Οι κανονισμοί στηρίζονται και συμπληρώνουν τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη δέσμη έξι μέτρων για το ΣΣΑ, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

Ο πρώτος κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, ενώ προβλέπονται ειδικοί κανόνες για τα κράτη μέλη που υπάγονται στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).

Ο δεύτερος κανονισμός καθορίζει σαφείς και απλοποιημένους κανόνες για ενισχυμένη εποπτεία για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη δημοσιονομική τους σταθερότητα, τα κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή και εκείνα που εξέρχονται από ένα πρόγραμμα οικονομικής συνδρομής.

Η δέσμη δύο μέτρων δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο στη ζώνη του ευρώ που ακολουθεί μια βαθμιαία προσέγγιση. Θεσπίζει ενδεδειγμένες απαιτήσεις εποπτείας για ένα ευρύ φάσμα δημοσιονομικών καταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχεια της παρακολούθησης της πολιτικής.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δέσμη έξι μέτρων. Γιατί αυτές οι επιπλέον αλλαγές;

Η κρίση μας δίδαξε ότι απαιτείται μια πιο συνετή δημοσιονομική πολιτική καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. Οι μεταρρυθμίσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που προβλέπονται στη δέσμη έξι μέτρων, προσέθεσαν νέες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη από πλευράς δημοσιονομικής πολιτικής, ιδίως νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό δεν συμβαίνει με τη δέσμη δύο μέτρων η οποία εστιάζεται στον συντονισμό.

Η κρίση κατέδειξε επίσης την ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων του δημοσιονομικού συντονισμού και της εποπτείας για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, λόγω της μεγαλύτερης αλληλεξάρτησής τους και του ενδεχομένου οι δημοσιονομικές αποφάσεις των μεν να έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στα δε. Τούτο οδήγησε σε αυξημένη βούληση ενίσχυσης της αμοιβαίας εποπτείας, ενώ οι δημοσιονομικές αποφάσεις θεωρούνται πλέον ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος. Με την ενισχυμένη συνεργασία και ολοκλήρωση στη ζώνη του ευρώ και με τη βαθμιαία και στενότερη παρακολούθηση, η δέσμη δύο μέτρων θα συμβάλει στην ενίσχυση του οικονομικού σκέλους της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Πως η δέσμη δύο μέτρων θα βελτιώσει τον δημοσιονομικό συντονισμό στη ζώνη του ευρώ;

Η δέσμη δύο μέτρων εισάγει ένα κοινό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα και κοινούς δημοσιονομικούς κανόνες για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, και με αρχή τον προσεχή δημοσιονομικό κύκλο:

  • Μέχρι τις 30 Απριλίου, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να δημοσιεύουν τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδιά τους (προγράμματα σταθερότητας), μαζί με τις προτεραιότητες πολιτικής για ανάπτυξη και απασχόληση για τους επόμενους 12 μήνες (Εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.

  • Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να δημοσιεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού τους για το επόμενο έτος.

  • Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.

Μια σημαντική καινοτομία της δέσμης δύο μέτρων είναι ότι η Επιτροπή θα εξετάζει και θα εκφέρει γνώμη σχετικά με κάθε σχέδιο προϋπολογισμού μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το αργότερο. Εάν η Επιτροπή εντοπίσει σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα καλεί το εν λόγω κράτος μέλος να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο. Για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, η Επιτροπή θα δημοσιεύει συνολική αξιολόγηση των δημοσιονομικών προοπτικών για το επόμενο έτος. Οι γνώμες της Επιτροπής σχετικά με εθνικούς προϋπολογισμούς και τη ζώνη του ευρώ θα διευκολύνουν τις συζητήσεις στην Ευρωομάδα.

Δεδομένου ότι αυτή η συντονισμένη εποπτεία λαμβάνει χώρα το φθινόπωρο, δηλ. μεταξύ δύο ευρωπαϊκών εξαμήνων, συμπληρώνει επαρκώς το υφιστάμενο πλαίσιο διακυβέρνησης ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδικασία της επόμενης άνοιξης, ενώ αποτελεί τη συνέχεια των συστάσεων που είχαν διατυπωθεί κατά το προηγούμενο Εξάμηνο. Επίσης, υπό το πνεύμα της ολοκληρωμένης εποπτείας που οδήγησε στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η δέσμη δύο μέτρων διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της δημοσιονομικής και άλλης διαδικασίας και αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.

Σημαντικό είναι ότι η δέσμη δύο μέτρων θα ενισχύσει επίσης την ευρωστία των εθνικών δημοσιονομικών διαδικασιών, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να στηρίζουν τα σχέδια προϋπολογισμού τους σε ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις και να διασφαλίζουν ότι ανεξάρτητοι φορείς θα παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Πως η δέσμη δύο μέτρων θα ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ;

Για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η δέσμη δύο μέτρων εισάγει ένα σύστημα παρακολούθησης που θα συνυπάρχει με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα τις συμπληρώνει. Ανάλογα με το στάδιο της ΔΥΕ στο οποίο βρίσκεται, το κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει τακτικά περαιτέρω πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμά του. Η Επιτροπή θα είναι τότε σε καλύτερη θέση για να εντοπίζει τυχόν κινδύνους ως προς αυτή τη διόρθωση. Όταν εντοπίζονται τέτοιοι κίνδυνοι, η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει σύσταση απευθείας στο σχετικό κράτος μέλος, ούτως ώστε αυτό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην κριθεί ότι δεν συμμορφώνεται και κατά συνέπεια να αποφύγει τυχόν οικονομικές κυρώσεις.

Η δέσμη δύο μέτρων ενισχύει επίσης την παρακολούθηση και την εποπτεία για τα κράτη μέλη που απειλούνται με, ή αντιμετωπίζουν, σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητά τους. Ο βαθμός παρακολούθησης και εποπτείας θα εξαρτάται από τη σοβαρότητα της χρηματοπιστωτικής κατάστασης κράτους μέλους.

Τούτο συμπεριλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, τα κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν οικονομική συνδρομή, ή βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής μείωσης τέτοιας συνδρομής. Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρή χρηματοπιστωτική αστάθεια ή λαμβάνουν προληπτικά οικονομική συνδρομή θα υπόκεινται επίσης σε πολύ αυστηρή ενισχυμένη εποπτεία από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η ενισχυμένη εποπτεία θα στηρίζεται και θα υπερβαίνει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Με βάση αυτήν την εποπτεία, η Επιτροπή μπορεί να συναγάγει ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα διότι η χρηματοπιστωτική κατάστασή του θα μπορούσε να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο Υπουργών να συστήσει στο σχετικό κράτος μέλος τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων ή την εκπόνηση ενός σχεδίου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Πως η δέσμη δύο μέτρων σχετίζεται με τη συνθήκη για το δημοσιονομικό συμβόλαιο;

Η διακυβερνητική συνθήκη για την σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, που είναι κοινώς γνωστή ως «συνθήκη για το δημοσιονομικό συμβόλαιο», είναι μια συμφωνία μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και οκτώ άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Παρόλο που δεν έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ, περιλαμβάνει δέσμευση μεταφοράς της ουσίας της στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ εντός πενταετίας.

Η δέσμη δύο μέτρων ενσωματώνει ορισμένα από τα στοιχεία της συνθήκης για το δημοσιονομικό συμβόλαιο στο δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και των υποχρεώσεων των κρατών μελών που υπόκεινται σε ΔΥΕ να εκπονούν προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης και την απαίτηση εκ των προτέρων συντονισμού της έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους.

Πως αυτή η νέα νομοθεσία σχετίζεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο;

Σκοπός της δέσμης δύο μέτρων είναι να εναρμονίζεται πλήρως με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να το συμπληρώνει. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την άνοιξη κάθε έτους, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδιά τους (τα λεγόμενα προγράμματα σταθερότητας για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, προγράμματα σύγκλισης για τα υπόλοιπα). Για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, η δέσμη δύο μέτρων προσθέτει το φθινοπωρινό αντίστοιχο της εαρινής διαδικασίας, αλλά εστιάζεται μόνο στα δημοσιονομικά σχέδια για το επόμενο έτος.

Η Επιτροπή θα εκδίδει γνώμη για το κατά πόσον ένα σχέδιο προϋπολογισμού είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής, πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού. Είναι ωστόσο σημαντικό να τονιστεί ότι η δέσμη δύο μέτρων δεν δίνει το δικαίωμα στην Επιτροπή να αλλάζει τα σχέδια εθνικών προϋπολογισμών και δεν δημιουργεί την υποχρέωση να ακολουθούν τα κράτη μέλη αυστηρά τη γνώμη της Επιτροπής. Η προστιθέμενη αξία αυτής της διαδικασίας συνίσταται στο ότι εισάγει το στοιχείο των άμεσων κατευθύνσεων στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, παρέχοντας σε όλους όσοι συμμετέχουν στην εθνική δημοσιονομική διαδικασία τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Η υποχρέωση συμπληρωματικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε ΔΥΕ, προστίθεται στις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, χωρίς να τις επικαλύπτει ή να τις αντικαθιστά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συμπληρωματική πληροφόρηση αυξάνει την ευθύνη της Επιτροπής να εκδίδει εγκαίρως κατευθύνσεις σχετικά με την παραβίαση των συστάσεων της ΔΥΕ. Προωθεί τον προληπτικό ρόλο της ΕΕ ως προς αυτό και ενισχύει περαιτέρω τους μηχανισμούς επιβολής στη ζώνη του ευρώ (υπό μορφή βαθμιαίων οικονομικών κυρώσεων) που εισήγαγε η δέσμη έξι μέτρων.

Χάρη σε αυτές τις νέες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, η δέσμη δύο μέτρων ενισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης συμπληρώνοντας τα μέσα που διαθέτει η Επιτροπή για να διατυπώνει συστάσεις. Για παράδειγμα, εάν η Επιτροπή επισημάνει στη γνώμη της ότι ένα σχέδιο προϋπολογισμού δεν είναι σύμφωνο με τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν λαμβάνει μέτρα για να διορθώσει αυτήν την κατάσταση, αυτή η έγκαιρη επισήμανση από την Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα και να αποτελέσει μέρος των στοιχείων που θα οδηγήσουν στην απόφαση να υπαχθεί, για παράδειγμα, το κράτος μέλος σε ΔΥΕ εάν το έλλειμμα ή το χρέος του υπερβαίνει το όριο που υπαγορεύουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τι συμβαίνει όταν ένα κράτος μέλος εξέλθει από πρόγραμμα προσαρμογής ή προληπτικής συνδρομής;

Η δέσμη δύο μέτρων εισάγει ένα νέο σύστημα μεταπρογραμματικής εποπτείας για τα κράτη μέλη που εξέρχονται από προγράμματα προσαρμογής ή προληπτικής βοήθειας. Μέχρι να αποπληρώσουν τουλάχιστον το 75% της συνδρομής που έλαβαν, τα κράτη μέλη παραμένουν υπό τη νέα ενισχυμένη εποπτεία. Τούτο συμβαίνει για να διασφαλιστεί η επιτυχής και διαρκής επιστροφή τους στις αγορές, καθώς και η δημοσιονομική βιωσιμότητα, προς όφελος των σχετικών κρατών μελών, καθώς και ολόκληρης της ζώνης του ευρώ.

Προς τί η καθιέρωση διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας επιπλέον της συνήθους διαδικασίας εποπτείας; Αυτό σημαίνει ότι η τελευταία αυτή διαδικασία δεν θα έχει επιτυχία;

Η διαδικασία εποπτείας βελτιώθηκε σημαντικά με τη δέσμη έξι μέτρων. Ωστόσο, από την πείρα προκύπτει ότι θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις. Συνεπώς, οι διαδικασίες ενισχυμένης εποπτείας που θεσπίστηκαν με τη δέσμη δύο μέτρων θα επιτρέψουν τη στενότερη παρακολούθηση χωρών που είτε απειλούνται, είτε αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές δυσκολίες. Θα δώσουν στην Επιτροπή τις απαιτούμενες εξουσίες για να διασφαλίσει ή να αποκαταστήσει μια διατηρήσιμη πορεία.

Γιατί απαιτείται προσαρμογή της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα; Αυτό δεν εξασθενεί την εποπτεία;

Τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής είναι ευρύτατης εμβέλειας και προχωρούν πέρα από τα καθαρά δημοσιονομικά ζητήματα και την πολυμερή εποπτεία. Στην πράξη, το σχετικό κράτος μέλος καλείται να καταβάλει τις προσπάθειες που κρίνονται αναγκαίες για να βελτιώσει την τρέχουσα, την μεσοπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάστασή του. Η αναστολή της εφαρμογής της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών/διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και της παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα αποτρέψει την περιττή επικάλυψη των υποχρεώσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

Είναι η ενισχυμένη εποπτεία στη δέσμη δύο μέτρων σύμφωνη με εκείνη που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές ΕΜΣ/ΕΤΧΣ για χώρες που λαμβάνουν προληπτική οικονομική συνδρομή;

Ναι. Η Επιτροπή συνέταξε τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες ΕΜΣ/ΕΤΧΣ και τις συζήτησε με τα κράτη μέλη έχοντας υπόψη τη δέσμη δύο μέτρων, διασφαλίζοντας έτσι τη φυσική συνοχή μεταξύ των κειμένων. Αυτό που κάνει η δέσμη δύο μέτρων είναι να ενσωματώνει στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ τις μεθόδους εργασίας που έχουν καθιερωθεί μεταξύ αυτών των διακυβερνητικών οργάνων.


Side Bar