Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 20 noiembrie 2013

Pachetul de măsuri în cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor (luna noiembrie): principalele decizii

ACȚIUNI PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE

CONCURENȚĂ

AGENDA DIGITALĂ

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ENERGIE

MEDIU

SĂNĂTATE

AFACERI INTERNE

INDUSTRIE ȘI ANTREPRENORIAT

PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICII

JUSTIȚIE

PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

TRANSPORTURI

AT

1

1

1

BE

1

2

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

2

ES

1

1

1

FI

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

2

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

Prin pachetul lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii care acoperă numeroase sectoare au scopul de a asigura aplicarea corectă a legislației UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 248 de decizii, printre care se numără 58 de avize motivate și 12 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Principalele decizii sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează. Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor, a se vedea MEMO/12/12.

Cauzele majore implicând state membre

Comisia solicită statelor membre să se conformeze legislației UE atunci când reglementează serviciile de jocuri de noroc

Astăzi, Comisia Europeană a făcut apel către mai multe state membre în ceea ce privește asigurarea respectării libertăților fundamentale din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cadrul lor național de reglementare a serviciilor de jocuri de noroc. Statele membre sunt, în principiu, libere să își stabilească obiectivele politicilor lor cu privire la jocurile de noroc online.

După consultarea statelor membre în cauză, au fost luate decizii privind o primă serie de cauze aflate pe rol. Concret, în prezent, Comisia:

a solicitat Suediei să respecte normele UE cu privire la libera circulație a serviciilor în ceea ce privește reglementarea jocurilor de noroc și supravegherea monopolului în ceea ce privește jocurile de noroc;

a încheiat o procedură UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor inițiată împotriva Finlandei cu privire la conformitatea cu legislația UE a dispozițiilor naționale de instituire a unor drepturi exclusive pentru furnizarea de servicii de jocuri de noroc;

a decis să trimită Belgiei, Ciprului, Republicii Cehia, Lituaniei, Poloniei și României o cerere oficială de informații privind legislația națională de restricționare a furnizării serviciilor de jocuri de noroc.

(pentru mai multe informații: IP/13/1101, C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

Sesizări ale Curții de Justiție

Energie din surse regenerabile: Comisia trimite Austria în fața Curții pentru netranspunerea normelor UE

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Austriei pentru netranspunerea directivei privind energia din surse regenerabile. Directiva are scopul de a garanta o pondere de 20 % a energiei din surse regenerabile în UE până în 2020. Directiva trebuia să fie transpusă de statele membre până la 5 decembrie 2010.

Comisia propune o penalitate zilnică de 40 512 EUR. Sancțiunile propuse iau în considerare durata și gravitatea încălcării. În cazul unei hotărâri favorabile a Curții, penalitatea zilnică trebuie plătită de la data hotărârii până la data la care transpunerea este completă. Valoarea finală a penalității zilnice va fi hotărâtă de Curte.

(pentru mai multe informații: IP/13/1113 - M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

Mediu: Comisia Europeană retrimite Grecia în fața Curții pentru tratarea apelor reziduale

Comisia Europeană retrimite Grecia în fața Curții de Justiție pentru tratarea necorespunzătoare a apelor urbane reziduale.

Această insuficiență în ceea ce privește tratarea apelor înseamnă că sănătatea locuitorilor este pusă în pericol, întrucât apele reziduale netratate pot fi contaminate cu bacterii dăunătoare și viruși. Apele reziduale netratate conțin, de asemenea, nutrienți, precum azot și fosfor, care pot dăuna mediului marin prin promovarea creșterii excesive a algelor care paralizează alte forme de viață. Tratarea corespunzătoare a apelor reziduale este recunoscută ca fiind un factor important în asigurarea unei industrii a turismului prospere, un sector-cheie pentru economia elenă.

Pe deplin conștientă de situația dificilă cu care Grecia se confruntă în prezent, Comisia consideră că neefectuarea acestei investiții în prezent implică, în cele din urmă, costuri mai ridicate pentru Grecia în viitor.

Prin urmare, Comisia cere Curții să impună amenzi, propunând o sumă forfetară de 11.514.081 milioane EUR și plata unei penalități zilnice de 47.462 EUR până la data la care obligațiile sunt îndeplinite. Valoarea finală a penalității zilnice va fi hotărâtă de Curte.

(pentru mai multe informații: IP/13/1102, J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Ajutoare de stat: Comisia ia măsuri împotriva Italiei pentru nerespectarea hotărârii Curții de a recupera ajutoarele ilegale

Comisia Europeană a decis să trimită Italia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nepunerea în aplicare a unei hotărâri anterioare a Curții care a confirmat că anumite scutiri acordate de Italia din contribuțiile de securitate socială în Veneția și Chioggia erau ajutoare de stat ilegale și au trebuit să fie recuperate de la beneficiari. Comisia a ajuns inițial la această concluzie în cadrul unei decizii din 1999. Fiind vorba despre a doua sesizare a Curții pentru nerespectarea unei hotărâri anterioare, Comisia a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene să impună sancțiuni Italiei.

Comisia propune o penalitate zilnică de 24 578,4 EUR înmulțită cu numărul de zile între prima hotărâre a Curții și, fie data de atingere a conformității depline de către statul membru, fie pronunțarea celei de-a doua hotărâri a Curții în temeiul articolului 260 alineatul (2) din TFUE și o penalitate degresivă cu titlu cominatoriu de 187 264 EUR pentru fiecare zi de la data hotărârii până la data punerii în aplicare. Valoarea finală a penalității zilnice va fi hotărâtă de Curte.

(pentru mai multe informații: IP/13/1103 - A. Colombani – Tel. +32 229 74513 – Tel. mobil +32 460 75 2063)

Vamă: Comisia trimite Belgia în fața Curții de Justiție pentru programul de lucru și taxele birourilor vamale

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Belgiei pentru faptul că nu a reușit să asigure conformitatea legislației sale cu normele UE în ceea ce privește orarul de deschidere și taxele administrative ale birourilor vamale. Nu numai că birourile vamale belgiene au limitat programul de lucru, dar au impus și o taxă suplimentară pentru orele suplimentare de lucru. În plus, chiar și în cadrul orelor obișnuite de program, se percepe o taxă suplimentară pentru validarea, invalidarea și descărcarea declarațiilor, precum și pentru gestionarea cererilor de rambursare. Comisia consideră că aceste norme belgiene încalcă normele vamale europene. Un aviz motivat a fost trimis Belgiei cu privire la acest aspect în mai 2011, însă, în absența unui răspuns satisfăcător, Comisia a decis în prezent să înainteze cazul Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: IP/13/1104 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

Impozitare: Comisia a sesizat Curtea de Justiție referitor la două dispoziții discriminatorii din legislația belgiană

Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește modul în care Belgia impozitează, pe de o parte, unele venituri ale societăților cooperative străine și ale societăților străine care urmăresc obiective sociale și, pe de altă parte, anumite dobânzi plătite societăților străine.

(pentru mai multe informații: IP/13/1105 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

Transporturi: Comisia sesizează Curtea de Justiție în privința Germaniei ca urmare a neseparării fluxurilor financiare între operatorii feroviari și managerii de căi ferate

Comisia Europeană a decis să trimită Germania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea normelor UE privind transparența financiară în sectorul feroviar. Situația actuală din Germania nu exclude faptul că fondurile publice pot fi utilizate pentru subvenționarea încrucișată a serviciilor de transport feroviar de călători și de marfă deschise concurenței.

(pentru mai multe informații: IP/13/1097 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

Securitate socială: Comisia trimite Finlanda în instanță pentru restricționarea drepturilor persoanelor care au lucrat în alte state membre

Comisia Europeană a decis să trimită Finlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru că a impus ca lucrătorii care solicită ajutorul de șomaj să aibă o vechime în muncă de cel puțin patru săptămâni (sau patru luni de activitate ca lucrător independent) în Finlanda, ca o condiție pentru luarea în considerare a perioadelor de asigurare de șomaj plătite în alt stat membru. Această cerință reprezintă o discriminare față de lucrătorii care au lucrat în alte state membre (atât finlandezi, cât și cetățeni ai altor state membre) și reprezintă o încălcare a legislației UE de a asigura libera circulație a lucrătorilor.

Comisia a solicitat Finlandei să pună capăt acestei discriminări față de lucrătorii din alte state membre în avizul său motivat din 30 mai 2013 (MEMO/13/470), dar autoritățile finlandeze au refuzat să ia măsurile necesare pentru a se conforma.

(pentru mai multe informații: IP/13/1107, J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

Timpul de lucru: Comisia trimite Grecia în instanță pentru nerespectarea normelor UE în materie de servicii de sănătate publică

Comisia Europeană a decis să cheme Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea normelor UE privind limitele timpului de lucru în cazul medicilor din serviciile de sănătate publică. În special, Grecia nu a prevăzut măsuri care să asigure că acești medici lucrează maximum 48 de ore pe săptămână în medie, inclusiv orele suplimentare.

În practică, medicii care funcționează în spitalele și centrele medicale publice în Grecia trebuie adesea să lucreze minimum, în medie, 64 de ore pe săptămână și peste 90 de ore în anumite cazuri, fără o limită maximă legală.

Comisia consideră că această situație este o încălcare gravă a Directivei privind timpul de lucru a UE, care pune în pericol nu numai sănătatea și siguranța medicilor, dar și a pacienților, întrucât medicii suprasolicitați riscă să comită greșeli.

(pentru mai multe informații: IP/13/1108, J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

Timpul de lucru: Comisia trimite Irlanda în fața Curții pentru nerespectarea normelor UE în materie de limite ale timpului de lucru în serviciile de sănătate publică

Comisia Europeană a decis să cheme Irlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea normelor UE privind limitele timpului de lucru în cazul medicilor din serviciile de sănătate publică.

Legislația națională irlandeză prevede limite privind timpul de lucru al medicilor, însă, în realitate, spitalele publice nu aplică aceste norme în cazul medicilor stagiari sau a altor medici neconsultanți din cadrul spitalelor. Există încă numeroase cazuri în care medicii proaspăt absolvenți sunt solicitați să lucreze în mod regulat în ture continue de 36 de ore, să lucreze peste 100 de ore într-o singură săptămână și un număr de 70-75 de ore pe săptămână, în medie, și să continue să lucreze fără pauze adecvate de odihnă sau somn.

Comisia consideră că această situație este o încălcare gravă a Directivei privind timpul de lucru a UE, care pune în pericol sănătatea și siguranța medicilor.

(pentru mai multe informații: IP/13/1109, J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

Transport aerian: Comisia trimite Portugalia în fața Curții de Justiție, pentru negarantarea independenței în cazul coordonatorilor de sloturi de aeroport

Comisia Europeană a decis să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea normelor comune ale UE privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturi. Comisia consideră că un coordonator de sloturi nu poate funcționa independent și autonom de ANA. În plus, până în prezent, ANA a acoperit toate costurile coordonatorilor de sloturi. În consecință, Comisia consideră că un coordonator de sloturi nu este independent din punct de vedere financiar de ANA și că acest lucru ar putea aduce atingere concurenței loiale.

(pentru mai multe informații: IP/13/1100- H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

TVA: Comisia trimite Suedia în fața Curții din cauza TVA-ului aplicat serviciilor poștale

Comisia Europeană a decis să trimită Suedia în fața Curții de Justiție cu privire la aplicarea TVA-ului în domeniul serviciilor sale poștale. Suedia aplică TVA la anumite servicii care, în conformitate cu normele UE, ar trebui să fie scutite de TVA. Suedia nu scutește serviciile poștale de TVA. Toți operatorii, inclusiv cei care prestează servicii universale, sunt obligați să perceapă TVA. În consecință, Suedia nu a aplicat scutirea prevăzută în legislația Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: IP/13/1111- E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

Avize motivate

Schimbările climatice: Comisia solicită unui număr de șase state membre să adopte măsuri naționale pentru stocarea geologică sigură din punctul de vedere al mediului a dioxidului de carbon

Astăzi, Comisia a solicitat Austriei, Ciprului, Ungariei, Irlandei, Suediei și Sloveniei să adopte măsurile necesare în vederea transpunerii integrale a Directivei 2009/31/CE privind stocarea geologică a CO 2 (așa-numita Directivă „CSC”). Până în prezent, aceste state membre nu au notificat măsuri de transpunere complete. Prin urmare, Comisia solicită astăzi acestor state membre într-un aviz motivat , (a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor), să respecte legislația UE.

Directiva CSC a fost adoptată ca parte a pachetului privind clima și energia în 2009. Directiva instituie un cadru juridic pentru stocarea geologică sigură din punctul de vedere a mediului a CO2, elimină obstacolele de natură juridică din calea stocării geologice a CO2 și stabilește cerințe referitoare la întreaga durată a ciclului de viață al unui sit de stocare. Metoda captării și stocării carbonului, dacă va fi comercializată, va fi o tehnologie care va contribui considerabil la tranziția UE către o economie cu emisii scăzute de carbon.

(pentru mai multe informații: I. Valero Ladron - Tel. +32 229 64971 - Tel. mobil +32 498 96 4971)

Comisia solicită Belgiei și Germaniei să pună în aplicare Directiva privind combaterea întârzierii efectuării plăților (cauzele 2013/0206 și 2013/0213)

Comisia Europeană a solicitat Belgiei și Germaniei să își actualizeze legislația în conformitate cu normele UE privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale, deoarece niciuna dintre aceste țări nu a respectat termenul de 16 martie 2013 în acest sens. Întârzierea efectuării plăților constituie un obstacol major în calea liberei circulații a mărfurilor și a serviciilor pe piața internă, deoarece astfel de întârzieri impun sarcini financiare și administrative asupra întreprinderilor, împiedică schimburile comerciale transfrontaliere și denaturează concurența.

Directiva privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale armonizează termenele de plată în cazul plăților efectuate de autoritățile publice către întreprinderi: autoritățile publice trebuie să plătească pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează în termen de 30 de zile calendaristice sau, în circumstanțe excepționale, în termen de 60 de zile calendaristice. În cazul în care directiva nu este transpusă la timp, întreprinderile, în special cele mici și mijlocii (IMM-urile), vor continua să fie expuse riscului de probleme de lichiditate și ar putea ajunge la faliment.

Prin urmare, Comisia a emis avize motivate prin care Belgiei și Germaniei li se solicită să își actualizeze legislația. În cazul în care statele membre în cauză nu informează Comisia în termen de două luni cu privire la măsurile luate în vederea asigurării conformității depline cu obligațiile care le revin în temeiul directivei, Comisia poate decide să se adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Tel. mobil +32 498 99 2862)

Traficul de persoane: Comisia cere Ciprului, Spaniei, Italiei și Luxemburgului să adopte normele UE privind traficul de persoane

Comisia a solicitat în mod oficial Ciprului, Spaniei, Italiei și Luxemburgului, să asigure deplina conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul legislației UE privind traficul de persoane (IP/11/332).

La mai mult de 6 luni de la expirarea termenului limită pentru transpunerea Directivei 2011/36/UE și, în pofida scrisorilor de punere în întârziere transmise la data de 29 mai 2013, aceste țări încă nu au notificat Comisia cu privire la măsurile naționale luate pentru a transpune normele UE.

Prin urmare, Comisia trimite avize motivate. În cazul în care statele membre nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție în privința lor.

Directiva UE privind traficul de persoane va putea avea un impact real și concret asupra vieții victimelor și va putea să împiedice ca alte persoane să devină victime. Directiva cuprinde acțiuni în diferite domenii precum dispoziții de drept penal, urmărirea penală a infractorilor, sprijinul acordat victimelor și drepturi ale victimelor în cadrul procedurilor penale, prevenirea, precum și monitorizarea punerii în aplicare.

Până în prezent, 18 de țări au notificat o transpunere completă (Republica Cehă, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Finlanda, Bulgaria, Croația, Irlanda, Grecia, Franța, Austria, Portugalia, Slovacia și Regatul Unit).

(pentru mai multe informații: M. Cercone - Tel. +32 229 80963 - Tel. mobil +32 498 98 2349)

Eficiența energetică a clădirilor: Grecia și Malta sunt invitate să adopte legislația UE privind eficiența energetică a clădirilor

Comisia a solicitat în mod oficial Maltei și Greciei să asigure deplina conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE privind eficiența energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE). Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 9 iulie 2012. Până în prezent Malta și Grecia nu au transpus integral dispozițiile UE în legislația națională. Comisia a trimis un aviz motivat Maltei prin care i se cere să notifice Comisiei orice măsuri necesare de punere în aplicare. Comisia reamintește, de asemenea, Greciei, faptul că trebuie să transpună integral directiva, într-un aviz motivat complementar avizului transmis în luna ianuarie. În cazul în care statele membre nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să efectueze inspecții periodice ale sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi „clădiri cu consum de energie aproape zero”. În septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor împotriva a 24 state membre (toate, cu excepția Danemarcei, Irlandei și Suediei) care nu au notificat Comisiei măsurile naționale de transpunere a directivei în legislația națională. Avize motivate au fost deja transmise, în Italia, Grecia, Portugalia și Bulgaria în ianuarie 2013, în Spania și Slovenia în aprilie 2013, în Belgia, Germania, Finlanda, Franța, Letonia, Polonia și Țările de Jos în iunie 2013 și în Austria, Cipru, Estonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria și Regatul Unit în septembrie 2013 și în Republica Cehă și România în octombrie 2013. Mai multe informații la adresa: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

Medicamente falsificate: Comisia solicită unui număr de patru state membre să respecte normele privind siguranța pacienților

Astăzi, Comisia Europeană a adresat o cerere oficială Italiei, Poloniei, Sloveniei și Finlandei , îndemnându-le insistent să asigure respectarea integrală a Directivei privind medicamentele falsificate1. Această directivă are ca scop să împiedice ca medicamentele falsificate să ajungă la pacienți. Directiva stabilește măsuri de siguranță și control armonizate la nivel european, care să asigure facilitarea detectării medicamentelor falsificate și să amelioreze calitatea verificărilor și controalelor la frontierele și pe teritoriul UE.

Aceste patru țări ale UE nu au transpus încă această directivă în legislația națională, deși aveau obligația de a face acest lucru până la termenul limită de 2 ianuarie 2013. Statele membre în cauză au la dispoziție 2 luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a garanta deplina conformitate cu legislația UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 – Tel. mobil +32 498 98 987166)

Impozitare: Comisia solicită Franței și Letoniei să pună în aplicare normele fundamentale ale UE împotriva evaziunii fiscale

Astăzi Comisia a solicitat Franței și Letoniei să transpună integral Directiva privind cooperarea administrativă în legislația națională. Această directivă este de o importanță vitală pentru combaterea evaziunii fiscale în UE, deoarece conține măsuri de creștere a transparenței, de îmbunătățire a schimbului de informații și de consolidare a cooperării transfrontaliere (a se vedea IP/12/1376). În plus, în cadrul directivei privind cooperarea administrativă, schimbul automat de informații între autoritățile fiscale va fi extins în mod considerabil în viitor. Statele membre au fost obligate din punct de vedere legal să aplice directiva menționată, de la 1 ianuarie 2013, dar Franța și Letonia nu au notificat încă transpunerea completă a noilor norme. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestor două țări. Ref.: IN/2013/0036 et IN/2013/0052

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98 3871)

Mediu: Comisia cere Italiei, României și Sloveniei să adopte normele UE privind criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deșeu

Comisia Europeană cere de urgență Italiei, României și Sloveniei să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind depozitarea mercurului metalic considerat deșeu este pusă în aplicare în legislația lor națională. După ce s-a constatat că statele membre în cauză nu au respectat termenul limită inițial, și anume 15 martie 2013, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere acordând statelor membre două luni pentru a răspunde. Întrucât nu s-a primit niciun răspuns, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Italia, România și Slovenia nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Eficiența energetică a clădirilor: Regatul Unit și Țările de Jos sunt invitate să respecte obligațiile care le revin în temeiul legislației UE privind eficiența energetică a clădirilor

Comisia a cerut Țărilor de Jos și Regatului Unit să se asigure că se furnizează întotdeauna certificate de performanță energetică ale clădirilor în cazul vânzării sau închirierii unei clădiri. Emiterea unui certificat de performanță energetică este una dintre principalele cerințe ale legislației UE în materie de eficiență energetică în clădiri (Directiva 2010/31/UE). Aceste încălcări se referă la punerea incorectă în aplicare a cerințelor pentru eliberarea certificatelor de performanță energetică. Certificatul are scopul de a informa cumpărătorii și chiriașii cu privire la clasa de eficiență energetică a clădirii și constituie un stimulent pentru reducerea consumului de energie al clădirilor. Aceste solicitări iau forma unor avize motivate în temeiul procedurii UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestor două state membre. Comisia a trimis, de asemenea, un aviz motivat Țărilor de Jos în iunie 2013 și Regatului Unit în septembrie 2013, solicitându-le să transpună toate dispozițiile din directiva privind eficiența energetică a clădirilor în legislația națională. Mai multe informații la adresa: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

Mediu: Comisia cere Austriei să reexamineze autorizarea centralei electrice pe râul Schwarze Sulm

Comisia Europeană cere Austriei să reexamineze o autorizație acordată unei centrale electrice planificată pentru râul Schwarze Sulm din Styria. Comisia este preocupată de faptul că s-a acordat autorizația fără a ține seama în mod adecvat de Directiva-cadru privind apa, și că construirea centralei electrice va antrena, în mod inevitabil, deteriorarea calității naturale ridicate a râului. În baza legislației UE, deteriorarea calității apei poate fi permisă doar atunci când există un interes public major, iar Comisia este de părere că, în acest caz, nu au fost respectate condițiile pentru o astfel de scutire. A fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere în aprilie 2013 și, întrucât răspunsurile furnizate de Austria până acum nu soluționează problema, urmează acum un aviz motivat. În cazul în care Austria nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

Mediu: Comisia cere Ciprului să aplice normele UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Comisia Europeană cere Ciprului să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice este transpusă în legislația sa națională. Cipru nu a adoptat măsuri tehnice privind derogările pentru anumite echipamente care conțin cadmiu. Directiva trebuia să fie adoptată în legislația națională până la 2 ianuarie 2013. După ce Cipru nu a respectat termenul limită inițial, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere la 21 martie 2013. Întrucât deficiențele nu au fost remediate încă, Comisia trimite un aviz motivat. În cazul în care Cipru nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Servicii poștale: Comisia solicită Ciprului să aplice normele UE

Comisia Europeană a cerut astăzi Ciprului să pună în aplicare Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității. Așa-numita „cea de a treia directivă poștală” trebuia să fie pusă în aplicare de 11 de state membre care notificaseră intenția lor de a prelungi termenul limită de punere în aplicare, până la 31 decembrie 2012. Cu toate acestea, până în prezent, Cipru nu a pus în aplicare dispozițiile necesare. Solicitarea Comisiei ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor. În cazul în care în termen de două luni nu se notifică măsuri prin care să se pună capăt încălcării legislației UE, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Ciprului.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

Impozitare: Comisia cere Ciprului să transpună normele privind facturarea TVA

Comisia a cerut în mod oficial Ciprului să transpună normele UE privind facturarea TVA în legislația națională. Noile norme care reglementează facturarea TVA (Directiva 2010/45/UE) au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. Acestea creează un sistem mai simplu și mai modern pentru facturarea TVA, reducând totodată birocrația și costurile de punere în conformitate pentru societăți. Statele membre au fost obligate să transpună această directivă până la începutul anului 2013, dar Cipru nu a notificat Comisiei măsurile adoptate în acest sens. Cererea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Ciprului. Ref.: IN/2013/0010

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98 3871)

Achiziții publice: Comisia cere Greciei să respecte normele UE

Astăzi, Comisia Europeană a cerut Greciei să respecte normele UE privind achizițiile publice. Legislația elenă a instituit un sistem de înregistrare obligatorie pentru societățile naționale de construcții care predetermină operatorii care pot participa la fiecare procedură de licitație. Condițiile de înregistrare în baza cărora ofertanții potențiali pot participa la procedurile de licitație încalcă normele UE privind achizițiile publice. Prin urmare, Comisia încurajează Grecia să abroge dispozițiile de drept intern în chestiune în termen de două luni. În absența unor măsuri corespunzătoare, Comisia ar putea înainta cauza Curții de Justiție a Uniunii Europene. Legislația elenă stabilește un sistem de registre prin care toate societățile naționale de construcții aprobate sunt împărțite în clase, fiecare clasă corespunzând unui anumit buget minim și maxim. Acest sistem de înregistrare obligatorie determină excluderea întreprinderilor care dispun de capacități economice, financiare, profesionale și tehnice de a executa un anumit contract din procedura de licitație în cauză, doar pentru că capacitatea lor financiară este diferită — de obicei mai mare — decât clasa specifică de buget care este autorizată pentru o anumită procedură. Un astfel de regim restrictiv încalcă reglementările din Directiva 2004/18/CE și principiile fundamentale ale egalității de tratament și nediscriminării pe care se întemeiază normele UE privind achizițiile publice. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

Comisia cere Greciei să pună capăt dispozițiilor discriminatorii privind impozitarea succesiunilor

Comisia a adresat astăzi o cerere Greciei prin care i se solicită să modifice două norme discriminatorii privind impozitarea succesiunilor. Prima normă se referă la o scutire de impozite pe care legislația elenă o permite în cazul proprietăților imobiliare moștenite. Scutirea se acordă exclusiv cetățenilor UE care locuiesc în Grecia și care nu dețin o reședință principală. Comisia consideră că aceasta reprezintă o discriminare față de cetățenii UE și SEE care locuiesc în afara Greciei și un obstacol în calea liberei circulații a capitalurilor prevăzută în tratate. A doua cerere se referă la o dispoziție discriminatorie prin care Grecia permite o rată de impozitare preferențială pentru moșteniri în cazul organizațiilor non-profit în alte state din UE/SEE, numai cu condiția de reciprocitate. Comisia consideră că aplicarea condiției de reciprocitate duce la tratament discriminatoriu, ceea ce reprezintă un obstacol în calea liberei circulații a capitalurilor. Cererile Comisiei iau forma unor avize motivate. În cazul în care Grecia nu se conformează acestei cereri în termen de două luni, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ref.: IN/2012/2134

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98 3871)

Mediu: Comisia cere Spaniei să îmbunătățească protecția naturii în Insulele Canare

Comisia Europeană cere Spaniei să îmbunătățească prevederile menite să protejeze natura în Insulele Canare. În temeiul Directivei privind habitatele, anumite specii necesită un sistem de protecție riguroasă indiferent de locația lor. Legea regională 4/2010 din Spania stabilește un catalog de specii protejate în Comunitatea Autonomă a Insulelor Canare, inclusiv o categorie de – specii „de interes special pentru ecosistemele din Insulele Canare” – care primesc o protecție strictă în cazul în care apar în limitele unei zone protejate. Unele din speciile în cauză, cu toate acestea, necesită o protecție strictă indiferent de locul unde se află acestea. Prin urmare, Comisia consideră că noul catalog nu este în conformitate cu obligațiile prevăzute de Directiva privind habitatele. În cazul în care Spania nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Transport feroviar: Comisia cere Spaniei să transpună legislația UE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

Comisia cere Spaniei să își alinieze normele naționale în conformitate cu legislația UE privind interoperabilitatea feroviară. Directiva 2008/57/CE urmărește stabilirea condițiilor pentru ca sistemul european de transport feroviar să devină interoperabil la nivel transfrontalier, ceea ce înseamnă că mai multe garnituri ar trebui să poată circula în mai multe țări. Acest lucru va crea o mai mare concurență pe piețele naționale și, prin urmare, va permite sectorului feroviar să concureze mai eficient cu alte mijloace de transport. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 19 iulie 2010. Dacă Spania nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestei chestiuni. Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Spaniei în această privință în martie anul acesta și trimite un aviz motivat, (cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor). Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei.

(pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

Finlanda: punerea în aplicare necorespunzătoare a normelor privind asistența acordată victimelor discriminării

Astăzi, Comisia a emis un aviz motivat adresat Finlandei în cea de-a doua etapă a procedurii UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor în ceea ce privește deficiențele referitoare la organismul național de promovare a egalității de rasă, pe care toate statele membre au obligația de a-l înființa în temeiul legislației europene în materie de egalitate (Directiva 2000/43/CE). Normele UE în materie de antidiscriminare impun obligația statelor membre de a stabili un organism național de promovare a egalității, însărcinat cu acordarea de asistență independentă în urmărirea plângerilor depuse de victime ale discriminării, precum și cu monitorizarea și raportarea cu privire la discriminare. Organismele naționale de promovare a egalității sunt extrem de importante, în special pentru aplicarea corespunzătoare a directivei și pentru a asigura protecție victimelor discriminării. Este esențial ca organismele naționale de promovare a egalității să își îndeplinească efectiv toate sarcinile impuse de directivă. Legislația finlandeză nu a desemnat până în prezent niciun organism de promovare a egalității responsabil cu tratarea cazurilor de discriminare rasială sau etnică în ocuparea forței de muncă. Prin urmare, Comisia invită Finlanda să își alinieze normele în conformitate cu cerințele UE, pentru a garanta că victimele discriminării pot primi o asistență corespunzătoare.

(pentru mai multe informații: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 – Tel. mobil +32 498 99 1382)

Schimbările climatice: Comisia solicită Franței să respecte legislația europeană privind gazele fluorurate cu efect de seră

Regulamentul 842/2006 impune societăților să ia o serie de măsuri pentru reducerea scurgerilor din echipamentele care conțin gaze fluorurate și pentru recuperarea gazelor la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor. De asemenea, regulamentul stabilește normele privind formarea și certificarea personalului implicat în asigurarea service-ului pentru echipamente, etichetarea echipamentelor care conțin gaze fluorurate, raportarea datelor privind producția, importurile și exporturile de gaze fluorurate, precum și unele interdicții în domenii specifice. Acestea sunt măsuri importante de limitare a emisiilor din această familie de gaze industriale, care sunt, de asemenea, puternice gaze cu efect de seră, contribuind astfel la împiedicarea agravării încălzirii globale.

Până în prezent, Franța a omis să indice Comisiei ce organisme naționale ar trebui să certifice societățile care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate din echipamente. În consecință, Comisia cere astăzi Franței, într-un aviz motivat , (a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor), să respecte aceste norme.

(pentru mai multe informații: I. Valero Ladron - Tel. +32 229 64971 - Tel. mobil +32 498 96 4971)

Comisia cere Franței să elimine barierele în calea schimburilor comerciale pentru vehiculele de tip „kitcar” (cauza 2012/4176)

Comisia Europeană a solicitat ca Franța să își modifice normele de înregistrare a autovehiculelor de tip „kitcar” importate și înmatriculate anterior în alt stat membru, deoarece acestea nu respectă principiul liberei circulații a mărfurilor în UE și principiile stabilite în Directiva UE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule. Vehiculele de tip „kitcar” constau dintr-un set de piese vândute de un producător și utilizate de cumpărător pentru a asambla o mașină. De obicei, sistemele mecanice precum motorul și transmisiaprovin de la alte vehicule sau sunt achiziționate noi de la alți furnizori. În prezent, autoritățile franceze refuză să înregistreze anumite vehicule „kitcar” importate, întrucât susțin că anumite date din documentele de înmatriculare a mașinii sunt eronate (de exemplu, data primei înmatriculări a vehiculului), în ciuda faptului că documentele de înmatriculare au fost emise de către autoritățile relevante din altă țară a UE.

Comisia consideră că documentele furnizate de statul membru de origine ar trebui să fie de încredere și că preocupările Franței ar trebui să se concentreze pe aspectele de siguranță ale vehiculului. Pentru a permite înmatricularea eficientă a acestor autovehicule, autoritățile naționale competente ar trebui să coopereze și să stabilească un dialog eficient pentru a clarifica orice date lipsă sau incorecte, în loc să pună sarcini administrative suplimentare pe seama persoanelor particulare care achiziționează acest vehicul. În cazul în care nu este posibil să se ajungă la un acord între administrațiile naționale, ar trebui să se ia alte măsuri pentru a permite înregistrarea vehiculului, de exemplu ar trebui să li se permită autorităților franceze să aleagă o dată de înmatriculare mai recentă pentru vehicul.

Prin urmare, Comisia a emis un aviz motivat, solicitând Franței să permită înmatricularea acestor vehicule deja înmatriculate într-un alt stat membru. În cazul în care Franța nu informează Comisia în termen de două luni cu privire la măsurile luate în vederea asigurării conformității depline cu obligațiile care le revin în temeiul directivei, Comisia poate decide să se adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Tel. mobil +32 498 99 2862)

Dreptul muncii: Comisia cere Italiei să pună capăt discriminării angajaților cu contracte de muncă pe perioadă determinată din școlile publice

Comisia Europeană a solicitat Italiei să revizuiască condițiile de angajare a personalului din școlile publice având contracte pe durată determinată.

Comisia Europeană a primit numeroase plângeri care indică faptul că acest personal care lucrează pe baza unor contracte cu durată determinată este tratat într-un mod mai puțin favorabil decât personalul permanent echivalent. În special, personalul este angajat cu contracte cu durată determinată succesive pe parcursul mai multor ani, rămânând în locuri de muncă precare chiar dacă, în esență, desfășoară sarcini permanente. Legislația națională nu prevede măsuri eficiente pentru a împiedica producerea unor astfel de abuzuri. În plus, acești angajați primesc un salariu mai mic decât personalul permanent cu o experiență profesională comparabilă. Comisia Europeană consideră că această situație contravine Directivei UE privind munca pe durată determinată.

Solicitarea ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor. Italia dispune de un termen de două luni pentru a notifica Comisia cu privire la măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu directiva. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Italiei.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

Sănătate și securitate: Comisia cere Italiei să pună în aplicare directiva privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite în sectorul spitalicesc și în cel al asistenței medicale

Comisia a cerut Italiei să transpună în legislația națională Directiva UE privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite în sectorul spitalicesc și în cel al asistenței medicale (2010/32/UE). Directivă pune în aplicare acordul-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite în sectorul spitalicesc și în cel al asistenței medicale, încheiat între Asociația angajatorilor din sectorul spitalicesc și al sănătății (HOSPEEM) și Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU). Obiectivul directivei vizează crearea unui mediu de lucru cât mai sigur posibil pentru lucrătorii din domeniul asistenței medicale și lucrătorii din spitale, printr-o combinație între planificare, sensibilizare, informare, formare profesională, prevenire și măsuri de monitorizare. Solicitarea Comisiei ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor. Italia dispune de un termen de două luni pentru a notifica Comisia cu privire la măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu directiva. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Italiei.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

Mediu: Comisia solicită Italiei să aplice normele UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Comisia Europeană cere Italiei să trimită detalii cu privire la modul în care legislația UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase - RoHS) este transpusă în legislația sa națională. Italia nu a adoptat o serie de măsuri, inclusiv reformarea Directivei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase (RoHs), care trebuia să fie adoptată până la 2 ianuarie 2013, și nici măsurile privind derogările pentru anumite echipamente care conțin plumb sau cadmiu, două directive conexe care ar fi trebuit să fie adoptate în legislația națională până la aceeași dată. După ce s-a constatat că Italia nu a respectat termenul limită inițial, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere la 21 martie 2013. Întrucât deficiențele tot nu au fost remediate, Comisia trimite trei avize motivate. În cazul în care Italia nu acționează în termen de două luni, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE care poate aplica sancțiuni financiare pentru Directiva RoHS.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

TVA: Comisia solicită Italiei să își revizuiască normele privind costurile auxiliare la importurile scutite de plata TVA

Comisia a solicitat oficial Italiei să își alinieze normele fiscale naționale pentru costurile auxiliare de import (cum ar fi, de transport, de asigurare etc.) în conformitate cu Directiva UE privind TVA. În conformitate cu legislația UE, costurile auxiliare de import – în special costurile de transport – ar trebui incluse în baza de impozitare, și scutite de TVA până când ajung la prima destinație. În temeiul legislației italiene, această scutire de TVA pentru costurile auxiliare se acordă numai în cazul în care aceste costuri au fost deja impozitate la frontieră. Această abordare nu este conformă cu normele UE și poate genera o sarcină administrativă disproporționată pentru transportatori și comercianți. Această solicitare ia forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Italiei. Ref: 2012/2088

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

Drepturile pasagerilor din transportul feroviar: Comisia cere Italiei să se conformeze normelor UE

Astăzi, Comisia a cerut Italiei să ia măsuri și să asigure deplina conformitate cu normele UE privind drepturile pasagerilor din transportul feroviar. Italia nu a instituit încă un organism oficial și autorizat de aplicare a drepturilor pasagerilor din transportul feroviar pe teritoriul său și nici nu a instituit norme pentru sancționarea încălcărilor legislației privind drepturile pasagerilor din transportul feroviar. Fără aceste două acțiuni necesare și obligatorii din punct de vedere juridic, pasagerii care călătoresc cu trenul în Italia sau din Italia în alte țări din UE nu vor putea să solicite drepturile care li se cuvin, în cazul unor incidente în timpul călătoriilor. Regulamentul 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar trebuia să fie implementat de statele membre până la 3 decembrie 2009. Cu toate acestea, în prezent, Italia a creat doar un organism temporar, care nu dispune de toate competențele și autoritatea pentru a aplica normele UE referitoare la drepturile pasagerilor. Dacă Italia nu își îndeplinește obligațiile legale în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție. Mai multe informații privind drepturile pasagerilor din transportul feroviar.

(pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

Comunicații electronice: Comisia este preocupată de întârzierile în analizele privind piețele relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice în Luxemburg

Comisia Europeană a emis astăzi un aviz motivat adresat Luxemburgului pentru nerespectarea cadrului de reglementare al UE pentru comunicațiile electronice din 2009. În temeiul articolul 16 alineatul (6) din directiva-cadru, autoritățile naționale de reglementare efectuează o analiză a pieței relevante pentru a se asigura că aceasta este suficient de competitivă și aduce consumatorilor și întreprinderilor avantajele așteptate din partea piețelor competitive în ceea ce privește posibilitățile de alegere, prețuri și inovare. Autoritățile de reglementare trebuie să notifice apoi proiectul corespunzător de măsuri Comisiei în termen de trei ani de la măsura anterioară. Cu toate acestea, cu excepția notificării tardive a trei din cele șapte piețe care urmează să fie analizate, Luxemburg nu a notificat Comisiei nicio analiză de piață din 2008 — sau chiar din 2006, în funcție de piețele în cauză. În plus, Luxemburg nu a solicitat prelungirea termenului limită și nici nu a solicitat asistență din partea Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC), în conformitate cu articolul 16 alineatul (7) din directiva-cadru.

Luxemburg dispune acum de două luni pentru a lua măsurile necesare pentru a se conforma prezentului aviz motivat.

(pentru mai multe informații: R. Heath – Tel. +32 229 61716 - Tel. mobil +32 460 75 0221)

Pești de crescătorie: Comisia cere Poloniei să respecte normele privind cerințele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură

O cerere oficială a fost adresată astăzi Poloniei de către Comisia Europeană prin care se solicită de urgență conformitatea deplină în ceea ce privește Directiva 2012/31 privind sănătatea peștilor de crescătorie. Această directivă are scopul de a consolida legislația în vigoare aplicabilă animalelor de acvacultură. În special, Directiva abordează (i) sindromul ulceros epizootic (SUE), o boală exotică care nu mai este considerată o boală potențial dăunătoare întrucât nu s-au mai raportat focare de SUE în Uniune; (ii) adăugarea speciei de pești Paralichthy olivaceus în lista speciilor sensibile la septicemia hemoragică virală, întrucât au fost confirmate focare clinice ale acestei boli în anumite regiuni din Asia.

Polonia nu a transpus încă această directivă în legislația națională, cu toate că ar fi fost obligată să facă acest lucru până la data de 1 ianuarie 2013. Polonia are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a garanta deplina conformitate cu legislația UE. În caz de nerespectare a obligației de a notifica măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Tel. mobil +32 498 987166)

Dreptul muncii: Comisia cere Portugaliei să pună capăt discriminării profesorilor cu contracte de muncă pe perioadă determinată din școlile publice

Comisia Europeană a cerut Portugaliei să revizuiască condițiile de angajare a profesorilor din școlile publice având contracte pe durată determinată.

Comisia Europeană a primit numeroase plângeri care indică faptul că profesorii care lucrează pe baza unor contracte cu durată determinată sunt tratați într-un mod mai puțin favorabil decât personalul permanent echivalent. În special, profesorii sunt angajați cu contracte cu durată determinată succesive pe parcursul mai multor ani, rămânând în locuri de muncă precare chiar dacă, în esență, aceștia desfășoară sarcini permanente. Legislația națională nu prevede măsuri eficiente pentru a împiedica producerea unor astfel de abuzuri. În plus, ei primesc un salariu mai mic decât personalul permanent cu o experiență profesională comparabilă. Comisia Europeană consideră că această situație este contrară Directivei UE privind munca pe durată determinată.

Solicitarea ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor. Portugalia dispune de un termen de două luni pentru a notifica Comisia cu privire la măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu directiva. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Portugaliei.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

Sănătate și securitate: Comisia cere Portugaliei să aplice în integralitate directiva în ceea ce privește lucrătorii din sectorul public

Comisia Europeană a cerut Portugaliei să aplice în integralitate directiva UE care stabilește norme de bază privind protejarea securității și sănătății (89/391/CEE) în ceea ce privește lucrătorii din sectorul public. Directiva impune statelor membre să pună în aplicare măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de boli profesionale și accidente. Acesta îi obligă pe angajatori să efectueze o evaluare a riscurilor, să păstreze documentele cu privire la aceasta și să creeze servicii de protejare și prevenire în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă în întreprindere și/sau unitate. Cu toate acestea, Portugalia nu și-a îndeplinit aceste obligații. În plus, directiva impune, de asemenea, statelor membre să se asigure că angajatorii, lucrătorii și reprezentanții lucrătorilor pun în aplicare normele, dar legislația portugheză nu prevede sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor directivei privind sectorul public. Solicitarea ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor. Portugalia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate în vederea punerii în aplicare și transpunerii în integralitate a directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Portugaliei.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

Mediu: Comisia cere Portugaliei să curețe deșeurile toxice în Gondomar

Comisia Europeană cere Portugaliei să curețe cantitățile mari de deșeuri toxice depozitate în minele dezafectate din São Pedro da Cova în Gondomar, în apropiere de Porto. Între 2001 și 2002, aproximativ 320 000 de tone de deșeuri periculoase inițial de la fostele incinte ale întreprinderii Oporto National Steel au fost depozitate în mine, deși situl a fost autorizat numai pentru 97,5 de tone de deșeuri inerte, făcând astfel ca apele subterane din zonă să devină improprii pentru consumul uman. Portugalia a recunoscut amploarea problemei și a adoptat un program de redresare, dar, în pofida scrisorilor de punere în întârziere transmise din timp și a unui dialog regulat cu autoritățile portugheze, Comisia este preocupată de ritmul lent al operațiunii de curățare, care nu a început încă. Prin urmare, a fost trimis un aviz motivat. În cazul în care Portugalia nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Fondurile de investiții: Comisia cere Portugaliei să aplice normele UE

Comisia Europeană a cerut Portugaliei să pună în aplicare în integralitate în legislația națională anumite norme UE aplicabile fondurilor de investiții, și anume Directiva 2009/65/CE privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și Directiva 2010/43/UE de punere în aplicare în ceea ce privește cerințele organizatorice, care trebuia să fie puse în aplicare în toate statele membre ale UE până la 30 iunie 2011. Cu toate acestea, Portugalia a aplicat doar o parte a dispozițiilor necesare în vigoare. În conformitate cu cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul tratatelor, cererea Comisiei ia forma a două avize motivate care cer insistent Portugaliei să pună în aplicare, în termen de două luni de la primire, articolele omise. Dispozițiile pe care Portugalia nu a reușit să le pună în aplicare în sistemul său legislativ național privesc, în principal, obligații referitoare la societățile de administrare, la depozitar și la informațiile care trebuie furnizate investitorilor, precum și la conflictele de interese, desfășurarea activităților comerciale și administrarea riscului. Dacă Portugalia nu acționează în termen de două luni, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

MARE: Comisia cere României să asigure schimbul electronic direct de informații relevante în domeniul pescuitului cu alte state membre

Comisia a adresat României un aviz motivat referitor la nerespectarea obligațiilor de a asigura schimbul electronic direct de informații relevante în domeniul pescuitului cu alte state membre.

În temeiul Regulamentului UE privind controlul în domeniul pescuitului (CE) nr. 1224/2009, statele membre au obligația de a institui infrastructura necesară pentru a opera un sistem de schimb de date electronice a datelor din sectorul pescuitului. Lipsa unui astfel de sistem ar putea împiedica navele aparținând altor state membre să debarce sau să vândă pește în România. De asemenea, navele de pescuit din România ar putea fi împiedicate să debarce în porturile din alte state membre. Sistemul ar trebui să conțină informații precum date ale sistemului de monitorizare a navelor, informațiile din jurnalul de pescuit, cele cu privire la debarcare și alte declarații. Aceste cerințe sunt obligatorii începând cu 1 ianuarie 2010, pentru toate statele membre. Aplicarea integrală și corectă a normelor UE în domeniul pescuitului reprezintă o prioritate pentru Comisie și are scopul de a garanta practici de pescuit sustenabile pe teritoriul UE.

În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: O. Drewes - Tel. +32 229 92421 - Tel. mobil +32 498 98 0081)

Controale oficiale: Comisia cere României să își modifice sistemul de control privind importurile de sare

În prezent, Comisia a adresat o cerere oficială (aviz motivat) României, prin care i se solicită să își modifice sistemului de controale oficiale la importurile de sare din țări terțe ca Ucraina și Bielorusia. Sistemul de control implică controale fizice sistematice (100 %) și impune cerința unui certificat de analiză privind nivelul de contaminare radioactivă (confirmarea faptului că radioactivitatea se încadrează în anumite limite), ca o condiție pentru completarea procedurii de import a fiecărui vagon, ceea ce, în absența unei evaluări adecvate a riscurilor, este în contradicție cu obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d), articolul 3 alineatul (2), articolul 15 alineatul (1) și articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 referitor la controalele oficiale.

Într-adevăr, Comisia remarcă faptul că România nu a furnizat dovezi ale contaminării radioactive a sării importate (nu au existat rezultate pozitive în eșantioane) și că evaluarea riscurilor efectuată de România nu este adecvată. Prin urmare, Comisia concluzionează că controlul fizic sistematic al sării importate din același loc de origine din Ucraina și Bielorusia este disproporționat și nu poate fi justificat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Prin urmare, nivelul de frecvență al controalelor trebuie adaptat.

România are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia în ceea ce privește alinierea legislației sale la dreptul Uniunii; în caz contrar, Comisia ar putea înainta cazul Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Tel. mobil +32 498 987166)

Mediu: Comisia cere României să pună în aplicare normele UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Comisia Europeană cere României să transpună legislația UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice în legislația sa națională. Directiva în cauză are drept scop reducerea la minimum a utilizării animalelor în experimente și impune utilizarea de alternative, acolo unde este posibil, asigurându-se, în același timp, că cercetarea în UE rămâne la un nivel de vârf. Directiva trebuia să fie adoptată în legislația națională până la 10 noiembrie 2012. Întrucât România a depășit termenul limită, la 30 ianuarie 2013 a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. România a răspuns că transpunerea a fost imanentă, dar Comisia nu a primit încă nicio notificare oficială că legislația a fost adoptată. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat și, în cazul în care România nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE care poate impune sancțiuni financiare.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Mediu: Comisia cere SUEDIEI să îmbunătățească transpunerea în dreptul intern a legislației privind deșeurile miniere

Comisia Europeană cere Suediei să modifice transpunerea Directivei privind deșeurile miniere în legislația sa internă. Directiva în cauză trebuia să fie adoptată până în mai 2008 și, în timp ce Suedia a adoptat o nouă legislație care a soluționat o serie de probleme, Comisia susține că există deficiențe legate de anumite dispoziții tehnice. Domeniile problematice includ reutilizarea sau recuperarea deșeurilor miniere și cerința ca faza de post-închidere să fie luată în considerare în momentul proiectării minelor. În septembrie 2011 a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere și, întrucât răspunsurile furnizate de Suedia până acum nu soluționează toate problemele ridicate de Comisie, urmează acum un aviz motivat. În cazul în care Suedia nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

Închidere:

Comisia Europeană închide procedura UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor cu privire la pensionarea forțată a judecătorilor din Ungaria

Comisia Europeană a închis oficial astăzi acțiunile în justiție lansate împotriva Ungariei la 17 ianuarie 2012 legate de pensionarea anticipată forțată a aproximativ 274 de judecători și procurori (IP/12/24).

Comisia este mulțumită că Ungaria și-a aliniat legislația în conformitate cu legislația UE. Comisia a monitorizat îndeaproape punerea corectă în aplicare a noii legislații.

(pentru mai multe informații: IP/13/1112 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 - Tel. mobil +32 498 99 1382)

1 :

DIRECTIVA 2011/62/UE în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_en.pdf


Side Bar