Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas

Briuselis, 2013 m. lapkričio 20 d.

Lapkričio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

KLIMATO POLITIKA

KONKURENCIJA

SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ

UŽIMTUMAS ir socialiniai reikalai

ENERGETIKA

APLINKOSAUGA

SVEIKATA

VIDAUS REIKALAI

PRAMONĖ IR VERSLUMAS

VIDAUS RINKA IR PASLAUGOS

TEISINGUMAS

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

TRANSPORTAS

AT

1

1

1

BE

1

2

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

2

ES

1

1

1

FI

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

2

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiamais sprendimais dėl pažeidimų Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo pagal ES teisę nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir būtų naudinga piliečiams bei įmonėms.

Šiandien Komisija priėmė 248 sprendimus, įskaitant 58 pagrįstas nuomones ir 12 sprendimų kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – Teismą). Toliau pateikiamos pagrindinių sprendimų santraukos. Daugiau informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrą: MEMO/12/12.

Svarbiausi su valstybėmis narėmis susiję klausimai

Komisija prašo valstybių narių, kad reglamentuodamos lošimų paslaugas jos laikytųsi ES teisės

Šiandien Europos Komisija paragino kai kurias valstybes nares užtikrinti, kad nacionalinės lošimų paslaugų reglamentavimo sistemos derėtų su Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo išdėstytomis pagrindinėmis laisvėmis. Valstybės narės iš esmės gali savo nuožiūra nustatyti internetinių lošimų politikos tikslus.

Pasikonsultavus su susijusiomis valstybėmis narėmis priimti sprendimai dėl pirmųjų nagrinėtinų klausimų. Konkrečiau kalbant, šiandien Komisija:

paprašė Švedijos, kad reglamentuodama ir prižiūrėdama savo lošimų monopoliją ji laikytųsi ES teisės nuostatų dėl laisvo paslaugų judėjimo;

nutraukė pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kuri buvo pradėta prieš Suomiją dėl nacionalinių nuostatų, kuriomis nustatomos išimtinės teisės siūlyti lošimo paslaugas, atitikties ES teisei;

nusprendė nusiųsti Belgijai, Kiprui, Čekijai, Lietuvai, Lenkijai ir Rumunijai oficialų reikalavimą pateikti informacijos apie nacionalinius teisės aktus, kuriais ribojamas lošimo paslaugų teikimas.

(Daugiau informacijos: IP/133/1101, C. Hughes, tel. +32 2 2964450, mob. tel. +32 498 964450)

Klausimai, dėl kurių kreiptasi į Teismą

Atsinaujinančioji energija. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Austrijos, kuri neperkėlė ES teisės nuostatų į nacionalinę teisę

Europos Komisija kreipiasi į Teismą dėl Austrijos, kuri neperkėlė Atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvos į nacionalinę teisę. Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. atsinaujinančioji energija sudarytų 20 proc. ES suvartojamos energijos kiekio. Valstybės narės šią direktyvą į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2010 m. gruodžio 5 d.

Komisija siūlo nustatyti 40 512 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną. Nustatant siūlomas baudas atsižvelgta į pažeidimo trukmę bei sunkumą. Jei Teismas priimtų teigiamą sprendimą, bauda už kiekvieną pavėluotą dieną būtų mokama nuo sprendimo dienos iki tol, kol direktyva būtų perkelta į nacionalinę teisę. Galutinį baudos už kiekvieną pavėluotą dieną dydį nustatys Teismas.

(Daugiau informacijos: IP/13/1113, M. Holzner, tel. +32 229 60196, mob. tel. +32 498 98 2280)

Aplinkosauga. Europos Komisija vėl kreipiasi į Teismą dėl Graikijos pažeidimo, susijusio su nuotekomis

Europos Komisija vėl kreipiasi į Teismą dėl Graikijos pažeidimo, susijusio su nepakankamu miesto nuotekų valymu.

Nepakankamai išvalius nuotekas gyventojų sveikatai kyla pavojus, kadangi neišvalytos nuotekos gali būti užterštos kenksmingomis bakterijomis ir virusais. Jose taip pat yra maistinių medžiagų, tokių kaip azotas ir fosforas, kurie gali pakenkti jūrų aplinkai ir lemti pernelyg greitą dumblių augimą, dėl kurio žūsta kitos gyvybės formos. Pripažįstama, kad tinkamas nuotekų valymas yra svarbus veiksnys siekiant užtikrinti, kad klestėtų turizmo pramonė – Graikijos ekonomikai itin svarbus sektorius.

Nors Komisija gerai supranta sunkią dabartinę Graikijos padėtį, ji mano, kad jei Graikija neinvestuos į nuotekų valymą dabar, ateityje ji turės tam skirti dar daugiau lėšų.

Todėl Komisija prašo Teismo nustatyti baudas – ji siūlo nustatyti vienkartinį 11.514.081 mln. EUR mokestį ir 47.462 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, mokėtiną tol, kol įsipareigojimai bus įvykdyti. Galutinį baudos už kiekvieną pavėluotą dieną dydį nustatys Teismas.

(Daugiau informacijos: IP/13/1102, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

Valstybės pagalba. Komisija imasi veiksmų prieš Italiją, kuri nevykdė Teismo sprendimo dėl neteisėtos pagalbos susigrąžinimo

Europos Komisija kreipėsi į Teismą dėl Italijos, kuri nevykdė ankstesnio Teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta, kad tam tikros socialinio draudimo įmokų lengvatos, kurias Italija suteikė Venecijoje ir Kjodžoje įsteigtoms įmonėms, buvo neteisėta valstybės pagalba ir ją reikėjo susigrąžinti iš gavėjų. Ši Komisijos išvada buvo padaryta dar 1999 m. sprendime. Kadangi dėl ankstesnio sprendimo nevykdymo į Teismą kreipiamasi jau antrą kartą, Komisija paprašė Teismo nustatyti Italijai baudą.

Komisija siūlo nustatyti 24 578,4 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, padaugintą iš skaičiaus dienų, praėjusių nuo pirmojo Teismo sprendimo iki kol valstybė narė sprendimą visiškai įvykdys arba iki antrojo Teismo sprendimo pagal SESV 260 straipsnį, ir proporcingai mažinamą 187 264 EUR baudą, mokėtiną kiekvieną dieną nuo sprendimo priėmimo iki jo įgyvendinimo. Galutinį baudos už kiekvieną pavėluotą dieną dydį nustatys Teismas.

(Daugiau informacijos: IP/13/1103, A. Colombani, tel. +32 229 74513, mob. tel. +32 460 75 2063)

Muitinė. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Belgijos pažeidimo, susijusio su muitinės įstaigų darbo laiku ir mokesčiais

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl Belgijos, kuri nesuderino nacionalinių teisės aktų su ES teisės nuostatomis dėl muitinės įstaigų darbo laiko ir administracinių mokesčių. Belgijos muitinės įstaigos ne tik dirba ribotą laiką, bet ir renka papildomus mokesčius už viršvalandžius iš veiklos vykdytojų. Be to, net įprastomis darbo valandomis taikomas mokestis už deklaracijų patvirtinimą, paskelbimą negaliojančiomis ir įforminimą bei prašymų grąžinti sumokėtus muitus tvarkymą. Komisija mano, kad tokios Belgijos taisyklės pažeidžia Europos muitinės teisės nuostatas. Dėl šio klausimo 2011 m. gegužės mėn. Belgijai nusiųsta pagrįsta nuomonė, tačiau negavusi tinkamo atsakymo Komisija dėl šio pažeidimo nusprendė kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: IP/13/1104, E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

Mokesčiai. Komisija kreipiasi į Teismą dėl dviejų diskriminacinių Belgijos teisės nuostatų

Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl to, kaip Belgija apmokestina tam tikras užsienyje įsisteigusių kooperatinių bendrovių ir socialinių įmonių pajamas bei tam tikras užsienio bendrovėms mokamas palūkanas.

(Daugiau informacijos: IP/13/1105, E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

Transportas. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Vokietijos, kuri neatskyrė traukinių bendrovių ir geležinkelių valdytojų finansinių srautų

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl Vokietijos, kuri nesilaikė ES teisės nuostatų dėl finansinio skaidrumo geležinkelių sektoriuje. Pagal dabartinę tvarką Vokietijoje viešosios lėšos gali būti naudojamos konkurencijai atvirų keleivinių ir prekinių traukinių paslaugų kryžminiam subsidijavimui.

(Daugiau informacijos: IP/13/1097, H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

Socialinė apsauga. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Suomijos, kuri apribojo kitose valstybėse narėse dirbusių asmenų teises

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl Suomijos, kuri reikalavo, kad tam, kad būtų atsižvelgta į laikotarpį, kurį nedarbo draudimas mokėtas kitoje valstybėje narėje, dėl bedarbio pašalpos besikreipiantys darbuotojai turi būti Suomijoje bent keturias savaites dirbę samdomą darbą arba bent keturis mėnesius dirbę savarankiškai. Taikant tokį reikalavimą diskriminuojami kitose valstybėse narėse dirbę darbuotojai (tiek Suomijos, tiek kitų valstybių narių piliečiai) ir pažeidžiama ES teisė, kuria užtikrinamas laisvas darbuotojų judėjimas.

2013 m. gegužės 30 d. pagrįstoje nuomonėje (MEMO/13/470) Komisija paprašė Suomijos nutraukti tokį kitų valstybių narių darbuotojų diskriminavimą, tačiau Suomijos valdžios institucijos atsisakė imtis atitinkamų priemonių atitikčiai užtikrinti.

(Daugiau informacijos: IP/13/1107, J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Darbo laikas. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Graikijos, kuri nesilaiko ES teisės nuostatų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų srityje

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl Graikijos, kuri nesilaiko ES teisės nuostatų dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų darbo laiko ribojimo. Visų pirma Graikija neužtikrina, kad šie gydytojai vidutiniškai dirbtų ne daugiau kaip 48 valandas per savaitę, įskaitant viršvalandžius.

Iš tiesų gydytojams Graikijos valstybinėse ligoninėse ir sveikatos centruose dažnai tenka dirbti ne mažiau kaip vidutiniškai 64 valandas, o kai kuriais atvejais netgi daugiau kaip 90 valandų per savaitę, nes didžiausias darbo valandų skaičius teisiškai nenustatytas.

Komisija mano, kad tokios darbo sąlygos šiurkščiai pažeidžia ES Darbo laiko direktyvą ir yra pavojingos ne tik gydytojų, bet ir pacientų sveikatai bei saugai, nes pervargę gydytojai gali suklysti.

(Daugiau informacijos: IP/13/1108, J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Darbo laikas. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Airijos, kuri nesilaiko ES teisės nuostatų dėl darbo laiko ribojimo visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų srityje

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl Airijos, kuri nesilaiko ES teisės nuostatų dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų darbo laiko ribojimo.

Airijos nacionalinėje teisėje numatytas gydytojų darbo laiko ribojimas, tačiau iš tiesų mokomąją praktiką atliekantiems gydytojams ar kitiems nekonsultuojantiems ligoninės gydytojams valstybinėse ligoninėse šios nuostatos netaikomos. Vis dar susiduriama su daug atvejų, kai mokomąją praktiką atliekantiems gydytojams nuolat tenka dirbti nepertraukiamas 36 valandų pamainas, dirbti daugiau kaip 100 valandų per savaitę ir vidutiniškai 70–75 valandas per savaitę bei tęsti darbą be atitinkamų poilsio ar miego pertraukų.

Komisija mano, kad tokios darbo sąlygos šiurkščiai pažeidžia ES Darbo laiko direktyvą ir yra pavojingos gydytojų sveikatai bei saugai.

(Daugiau informacijos: IP/13/1109, J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Oro transportas. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Portugalijos, kuri neužtikrina oro uosto laiko tarpsnių koordinatoriaus nepriklausomumo

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl Portugalijos, kuri nesilaikė bendrųjų laiko tarpsnių paskirstymo ES oro uostuose taisyklių. Komisija mano, kad laiko tarpsnių koordinatorius negali veikti savarankiškai ir nepriklausomai nuo Portugalijos oro uostus valdančios institucijos (toliau – ANA). Be to, ANA iki šiol padengė visas su laiko tarpsnių koordinatoriumi susijusias išlaidas. Todėl Komisija mano, kad laiko tarpsnių koordinatorius nėra finansiškai nepriklausomas nuo ANA ir tai gali turėti neigiamo poveikio sąžiningai konkurencijai.

(Daugiau informacijos: IP/13/1100, H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

PVM. Komisija kreipiasi Teismą dėl Švedijos pažeidimo, susijusio su pašto paslaugų apmokestinimu PVM

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teismą dėl Švedijos, kuri apmokestina pašto paslaugas PVM. Švedija taiko PVM tam tikroms paslaugoms, kurios pagal ES teisės nuostatas neturėtų būti apmokestinamos šiuo mokesčiu. Švedija apmokestina pašto paslaugas PVM. Visi veiklos vykdytojai, įskaitant universaliąsias paslaugas teikiantį veiklos vykdytoją, privalo taikyti PVM. Taigi Švedija netaiko ES teisės aktuose nustatytos išimties.

(Daugiau informacijos: IP/13/1111, E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

Pagrįstos nuomonės

Klimato kaita. Komisija prašo šešių valstybių narių priimti nacionalines priemones dėl ekologiškai saugaus geologinio anglies dioksido saugojimo

Šiandien Komisija paprašė Austrijos, Kipro, Vengrijos, Airijos, Švedijos ir Slovėnijos priimti priemones, būtinas siekiant visiškai perkelti Direktyvą 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo (vadinamąją CCS direktyvą) į nacionalinę teisę. Kol kas šios valstybės narės nepranešė apie priimtas visiško perkėlimo priemones. Todėl Komisija pagrįstoje nuomonėje (antrasis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas) prašo šių valstybių narių laikytis ES teisės.

CCS direktyva priimta 2009 m. kaip klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinio dalis. Šia direktyva nustatoma ekologiškai saugaus geologinio anglies dioksido saugojimo teisinė sistema, pašalinamos geologinio anglies dioksido saugojimo kliūtys ir nustatomi visą saugojimo vietos gyvavimo laikotarpį apimantys reikalavimai. Jei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos būtų parduodamos rinkoje, jos galėtų būti vienu pagrindinių veiksnių, padėsiančiu ES pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų.

(Daugiau informacijos: I. Valero Ladron, tel. +32 229 64971, mob. tel. +32 498 96 4971)

Komisija prašo Belgijos ir Vokietijos įgyvendinti Pavėluotų mokėjimų direktyvą (bylos 2013/0206 ir 2013/0213)

Europos Komisija paprašė Belgijos ir Vokietijos atnaujinti savo teisės aktus pagal ES teisės nuostatas dėl kovos su pavėluotu mokėjimu atliekant komercinius sandorius, kadangi nė viena iš šių dviejų šalių to nepadarė iki nustatyto termino (2013 m. kovo 16 d.). Pavėluoti mokėjimai yra didelė kliūtis laisvam prekių ir paslaugų judėjimui vidaus rinkoje, nes dėl jų bendrovėms tenka administracinė ir finansinė našta, apsunkinama tarpvalstybinė prekyba ir iškreipiama konkurencija.

Direktyvoje dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius suderinamas valdžios institucijoms nustatytas terminas, per kurį jos turi sumokėti bendrovėms: valdžios institucijos už įsigytas prekes ir paslaugas privalo sumokėti per 30 dienų arba, jei susiklosto išskirtinės aplinkybės, – per 60 dienų. Jei direktyva laiku neperkeliama į nacionalinę teisę, bendrovėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) toliau grės su likvidumu susijusios problemos ir galiausiai galbūt netgi bankrotas.

Todėl Komisija pateikė pagrįstas nuomones, kuriomis prašo Belgijos ir Vokietijos atnaujinti savo teisės aktus. Jei per du mėnesius susijusios valstybės narės neinformuos Komisijos apie priemones, kurių ėmėsi visiems Direktyvoje nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti, Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: C. Corazza, tel. +32 229 51752, mob. tel. +32 498 99 2862)

Prekyba žmonėmis. Komisija prašo Kipro, Ispanijos, Italijos ir Liuksemburgo laikytis ES teisės nuostatų dėl prekybos žmonėmis

Komisija oficialiai paprašė Kipro, Ispanijos, Italijos ir Liuksemburgo užtikrinti, kad būtų įgyvendinti visi jų įsipareigojimai pagal ES teisės aktus dėl prekybos žmonėmis (IP/11/332).

Praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams po termino, iki kurio Direktyva 2011/36/ES turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę, ir nepaisant to, kad 2013 m. gegužės 29 d. joms išsiųsti oficialūs pranešimai, šios šalys dar nepranešė Komisijai apie nacionalines priemones, kurių imtasi siekiant laikytis ES teisės nuostatų.

Todėl Komisija joms siunčia pagrįstas nuomones. Šioms valstybėms narėms per du mėnesius neįgyvendinus savo teisinių įsipareigojimų, Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

ES direktyva dėl prekybos žmonėmis galima padėti pagerinti nukentėjusiųjų gyvenimą ir užtikrinti, kad kiti asmenys netaptų prekybos žmonėmis aukomis. Šia direktyva numatyti veiksmai įvairiose srityse, kaip antai baudžiamosios teisės nuostatos, pažeidėjų persekiojimas, parama nukentėjusiems ir jų teisės baudžiamosiose bylose, prevencija ir įgyvendinimo stebėsena.

Apie visišką šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę iki šiol yra pranešusios 18 valstybių (Čekija, Švedija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Bulgarija, Kroatija, Airija, Graikija, Prancūzija, Austrija, Portugalija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė).

(Daugiau informacijos: M. Cercone, tel. +32 229 80963, mob. tel. +32 498 98 2349)

Energijos vartojimo efektyvumas pastatuose. Graikijos ir Maltos prašoma priimti ES teisės aktus dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose

Komisija oficialiai paprašė Maltos ir Graikijos užtikrinti, kad būtų įgyvendinti visi jų įsipareigojimai pagal ES teisės aktus dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose (Direktyva 2010/31/ES). Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2012 m. liepos 9 d. Malta ir Graikija iki šiol dar ne visiškai perkėlė ES nuostatas į nacionalinę teisę. Komisija nusiuntė Maltai pagrįstą nuomonę ir paprašė jos pranešti Komisijai apie visas būtinas įgyvendinimo priemones. Komisija taip pat nusiuntė Graikijai papildomą pagrįstą nuomonę (pirmoji nusiųsta sausio mėn.), kurioje priminė, kad ši turėjo visiškai perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. Šioms valstybėms narėms per du mėnesius neįgyvendinus savo teisinių įsipareigojimų, Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą. Pagal šią direktyvą valstybės narės turi nustatyti ir taikyti būtinuosius pastatų energinio naudingumo reikalavimus, užtikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir vykdyti reguliarią šildymo ir oro kondicionavimo sistemų kontrolę. Be to, direktyvoje nustatyta, kad nuo 2021 m. valstybės narės turės užtikrinti, kad visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos. 2012 m. rugsėjo mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš 24 valstybes nares (visas, išskyrus Daniją, Airiją ir Švediją), nepranešusias Komisijai apie nacionalines priemones, kuriomis direktyva perkeliama į nacionalinę teisę. 2013 m. sausio mėn. pagrįstos nuomonės nusiųstos Italijai, Graikijai, Portugalijai ir Bulgarijai, 2013 m. balandžio mėn. – Ispanijai ir Slovėnijai, 2013 m. birželio mėn. – Belgijai, Vokietijai, Suomijai, Prancūzijai, Latvijai, Lenkijai ir Nyderlandams, 2013 m. rugsėjo mėn. – Austrijai, Kiprui, Estijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai ir Jungtinei Karalystei, o 2013 m. spalio mėn. – Čekijai ir Rumunijai. Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Daugiau informacijos: M. Holzner, tel. +32 229 60196, mob. tel. +32 498 98 2280)

Falsifikuoti vaistai. Komisija prašo keturių valstybių narių laikytis teisės nuostatų dėl pacientų saugos

Europos Komisija šiandien Italijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Suomijai išsiuntė oficialų prašymą, kuriuo raginama visapusiškai laikytis Falsifikuotų vaistų direktyvos1. Šia direktyva siekiama neleisti, kad falsifikuoti vaistai pasiektų pacientus. Joje nustatytos suderintos Europos masto saugos ir kontrolės priemonės, kuriomis užtikrinama, kad falsifikuotus vaistus būtų lengviau atpažinti, o patikra ir kontrolė ES ir jos pasienyje būtų griežtesnė.

Šios keturios ES valstybės narės dar neperkėlė šios direktyvos į nacionalinę teisę, nors tai turėjo padaryti iki 2013 m. sausio 2 d. Susijusios valstybės narės turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas ES teisės laikymasis. Jei jos nepraneš apie adekvačias priemones, Komisija gali kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 2 2987166, mob. tel.+32 498 987166)

Mokesčiai. Komisija prašo Prancūzijos ir Latvijos laikytis esminių ES teisės nuostatų, kuriomis siekiama kovoti su mokesčių slėpimu

Komisija šiandien paprašė Prancūzijos ir Latvijos visiškai perkelti Administracinio bendradarbiavimo direktyvą į nacionalinę teisę. Ši direktyva yra itin svarbi vykdant ES kovą su mokesčių slėpimu, nes ja nustatytos priemonės, skirtos skaidrumui padidinti, keitimuisi informacija pagerinti ir glaudesniam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui užtikrinti (žr. IP/122/1376). Be to, būtent pagal Administracinio bendradarbiavimo direktyvą ateityje bus gerokai išplėstas mokesčių administratorių automatinis keitimasis informacija. Valstybės narės teisiškai privalėjo pradėti taikyti šią direktyvą nuo 2013 m. sausio 1 d., tačiau Prancūzija ir Latvija dar nepranešė apie visišką naujųjų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali kreiptis į Teismą. Nuorodos: IN/2013/0036 ir IN/2013/0052.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

Aplinkosauga. Komisija prašo Italijos, Rumunijos ir Slovėnijos laikytis ES teisės nuostatų dėl atliekomis laikomo metalinio gyvsidabrio saugojimo

Europos Komisija ragina Italiją, Rumuniją ir Slovėniją pateikti duomenis apie tai, kaip jų nacionalinėje teisėje įgyvendinami ES teisės aktai dėl atliekomis laikomo metalinio gyvsidabrio saugojimo. Minėtos valstybės narės praleido 2013 m. kovo 15 d. terminą, todėl Komisija joms išsiuntė oficialius pranešimus ir suteikė dviejų mėnesių laikotarpį į juos atsakyti. Kadangi atsakymų negauta, Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Italijai, Rumunijai ar Slovėnijai nesiėmus veiksmų, gali būti kreiptasi į Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

Energijos vartojimo efektyvumas pastatuose. Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų prašoma įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal ES teisės aktus dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose

Komisija paprašė Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės užtikrinti, kad parduodant arba išnuomojant pastatus būtų visuomet pateikiami jų energinio naudingumo sertifikatai. Energinio naudingumo sertifikatų išdavimas yra vienas svarbiausių ES teisės aktuose dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose (Direktyvoje 2010/31/ES) nustatytų reikalavimų. Šie pažeidimai susiję su neteisingu energinio naudingumo sertifikatų išdavimo reikalavimų vykdymu. Sertifikatai skirti informuoti pirkėjus ir nuomininkus apie jų perkamo ar nuomojamo pastato energijos vartojimo efektyvumo klasę ir mažinti energijos vartojimą pastatuose. Komisijos reikalavimai išdėstyti pagrįstose nuomonėse, kurios teikiamos vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali kreiptis į Teismą. Komisija taip pat nusiuntė pagrįstą nuomonę Nyderlandams (2013 m. birželio mėn.) ir Jungtinei Karalystei (2013 m. rugsėjo mėn.), kurioje paprašė šių šalių perkelti visas direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose nuostatas į nacionalinę teisę. Daugiau informacijos:  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Daugiau informacijos: M. Holzner, tel. +32 229 60196, mob. tel. +32 498 98 2280)

Aplinkosauga. Komisija prašo Austrijos persvarstyti leidimą statyti elektrinę prie Juodojo Zulmo upės

Europos Komisija prašo Austrijos persvarstyti leidimą, kuris suteiktas prie Juodojo Zulmo upės Štirijoje planuojamai statyti elektrinei. Komisijai kelia nerimą tai, kad leidimas suteiktas tinkamai neatsižvelgus į Vandens pagrindų direktyvą ir kad dėl elektrinės statybos neišvengiamai nukentėtų aukšta gamtinė upės vandens kokybė. Leisti, kad vandens kokybė pablogėtų, pagal ES teisę galima tik jei yra viršesnis viešasis interesas, tačiau Komisija mano, kad šiuo atveju tokios išimties sąlygos neįvykdytos. Kadangi po 2013 m. balandžio mėn. nusiųsto oficialaus pranešimo Austrijos pateikti atsakymai nepadėjo išspręsti šio klausimo, dabar nusiųsta pagrįsta nuomonė. Per du mėnesius Austrijai nesiėmus veiksmų, gali būti kreiptasi į Teismą.

(Daugiau informacijos: M. Holzner, tel. +32 229 60196, mob. tel. +32 498 98 2280)

Aplinkosauga. Komisija prašo Kipro įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

Europos Komisija prašo Kipro atsiųsti duomenis apie tai, kaip ES teisės aktai dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo įgyvendinami jos nacionalinėje teisėje. Kipras kol kas nėra įgyvendinęs techninių priemonių, susijusių su išimtimis tam tikrai įrangai, kurioje yra kadmio. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2013 m. sausio 2 d. Kiprui praleidus šį terminą, 2013 m. kovo 21 d. Komisija jam išsiuntė oficialų pranešimą. Kadangi trūkumai vis dar nepašalinti, Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Kiprui nesiėmus veiksmų, gali būti kreiptasi į Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

Pašto paslaugos. Komisija prašo Kipro taikyti ES teisės nuostatas

Europos Komisija šiandien paprašė Kipro įgyvendinti 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/6/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo. 11 valstybių narių, kurios pranešė apie savo ketinimą pratęsti įgyvendinimo terminą, vadinamąją Trečiąją pašto direktyvą turėjo įgyvendinti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tačiau Kipras iki šiol neperkėlė reikiamų nuostatų. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Jeigu per du mėnesius nebus pranešta apie priemones, kurių imtasi ES teisės pažeidimui panaikinti, Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 2964450, mob. tel.+32 498 964450)

Mokesčiai. Komisija prašo Kipro perkelti PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles į nacionalinę teisę

Komisija oficialiai paprašė Kipro perkelti ES teisės nuostatas dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo į nacionalinę teisę. Naujos nuostatos, kuriomis reglamentuojamas PVM sąskaitų faktūrų išrašymas (Direktyva 2010/45/ES), įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d. Jomis sukurta paprastesnė, šiuolaikiškesnė PVM sąskaitų faktūrų išrašymo sistema, sumažinta biurokratinių kliūčių ir bendrovėms tenkančių atitikties išlaidų. Valstybės narės privalėjo perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę iki 2013 m. pradžios, tačiau Kipras nepranešė Komisijai apie jokias priemones, kurių imtasi šiuo atžvilgiu. Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali kreiptis į Teismą. Nuoroda: IN/2013/0010.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

Viešieji pirkimai. Komisija prašo Graikijos laikytis ES taisyklių

Europos Komisija šiandien paprašė Graikijos laikytis ES viešųjų pirkimų taisyklių. Graikijos teisės aktais nustatyta nacionalinių statybos bendrovių privalomos registracijos sistema, pagal kurią sprendžiama, kurie veiklos vykdytojai gali dalyvauti konkrečiame konkurse. Registro, kuriame užsiregistravę potencialūs konkurso dalyviai gali dalyvauti konkurse, sąlygos pažeidžia ES viešųjų pirkimų taisykles. Todėl Komisija ragina Graikiją per du mėnesius panaikinti atitinkamas nacionalines nuostatas. Jei nebus imtasi tinkamų veiksmų, Komisija klausimą gali perduoti Teismui. Graikijos įstatymais nustatyta registro sistema, pagal kurią patvirtintos šalies statybų bendrovės suskirstomos į klases, kiekviena iš kurių atitinka tam tikrą minimalų ir maksimalų biudžetą. Tokia privalomos registracijos sistema reiškia, kad bendrovėms, turinčioms ekonominių, finansinių, profesinių ir techninių pajėgumų tam tikro konkurso sutarčiai įgyvendinti, užkertamas kelias dalyvauti konkurse tik todėl, kad jos finansiniai pajėgumai neatitinka (paprastai yra didesni nei reikalaujama) konkretaus tam konkursui nustatyto biudžeto lygio. Tokia ribojančia tvarka pažeidžiamos Direktyvos 2004/18/EB taisyklės ir svarbiausi lygių galimybių ir nediskriminavimo principai, kuriais grindžiamos ES viešųjų pirkimų taisyklės. Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 2964450, mob. tel.+32 498 964450)

Komisija prašo Graikijos panaikinti diskriminacines paveldimo turto mokesčio nuostatas

Komisija šiandien išsiuntė prašymą Graikijai pakeisti dvi diskriminacines paveldimo turto mokesčio taisykles. Pirmoji taisyklė susijusi su atleidimu nuo šio mokesčio, kuris pagal Graikijos teisę taikomas nekilnojamojo turto paveldėtojams. Atleidimas taikomas tik ES piliečiams, kurie gyvena Graikijoje ir nėra pagrindinės gyvenamosios vietos savininkai. Komisijos nuomone, taip diskriminuojami ne Graikijoje gyvenantys ES ir EEE piliečiai ir sudaromos kliūtys Sutartyse nustatytam laisvam kapitalo judėjimui. Antrasis prašymas susijęs su diskriminacine nuostata, kuria Graikija, vadovaudamasi vien abipusiškumo principu, taiko mokesčio lengvatas testamentu kitų ES ar EEE šalių ne pelno organizacijoms paliekamam turtui. Komisijos nuomone, abipusiškumo principo taikymo pasekmė – diskriminacija, trukdanti laisvam kapitalo judėjimui. Komisijos reikalavimai išdėstyti pagrįstose nuomonėse. Graikijai per du mėnesius neužtikrinus atitikties Sąjungos teisei, Komisija gali kreiptis į Teismą. Nuoroda: IN/2012/2134.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

Aplinkosauga. Komisija prašo Ispanijos pagerinti Kanarų salų gamtos apsaugą

Europos Komisija prašo Ispanijos pagerinti Kanarų salų gamtos apsaugos nuostatas. Pagal vadinamąją Buveinių direktyvą tam tikroms rūšims turi būti taikoma griežtos apsaugos sistema, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą. Ispanijos regioniniu teisės aktu Nr. 4/2010 nustatytas Kanarų salų autonominės srities saugomų rūšių sąrašas, įskaitant vieną kategoriją – „Kanarų salų ekosistemai svarbių rūšių“, griežtai saugomų tik tuo atveju, jei jos aptinkamos saugomose teritorijose. Tačiau kai kurias iš šių rūšių reikia griežtai saugoti nepriklausomai nuo jų buvimo vietos. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad naujasis sąrašas neatitinka Buveinių direktyvoje nustatytų prievolių. Per du mėnesius Ispanijai nesiėmus veiksmų, klausimas gali būti perduotas Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

Geležinkelių transportas. Komisija prašo Ispanijos perkelti ES teisės aktus, kuriais reglamentuojama geležinkelių sąveika

Komisija prašo Ispanijos suderinti nacionalines taisykles su ES teisės aktais, kuriais reglamentuojama geležinkelių sąveika. Direktyva 2008/57/EB siekiama sudaryti sąlygas Europos geležinkelių sistemų sąveikumui tarptautiniu mastu, kad daugiau traukinių galėtų važinėti daugiau nei vienoje šalyje. Taip išaugs konkurencija nacionalinėse rinkose ir geležinkelių sektorius galės veiksmingiau konkuruoti su kitų rūšių transporto sektoriais. Šie teisės aktai turėjo įsigalioti nuo 2010 m. liepos 19 d. Jei Ispanija nereaguos tinkamai, Komisija klausimą gali perduoti Teismui. Šių metų kovo mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Ispaniją ir jau išsiuntė pagrįstą nuomonę (antrasis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Ispanijai suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį ji turi atsakyti Komisijai.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

Suomija netinkamai įgyvendina taisykles, kuriomis reglamentuojama pagalba diskriminacijos aukoms

Šiandien Komisija paskelbė Suomijai skirtą pagrįstą nuomonę (antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas) dėl neatitikties, susijusios su šalies nacionaline rasių lygybės institucija, kurią valstybės narės privalo įsteigti pagal ES lygybės teisės aktus (Direktyvą 2000/43/EB). Pagal ES kovos su diskriminacija taisykles valstybės narės privalo įsteigti nacionalinę lygybės instituciją, kurios uždavinys – teikti nepriklausomą pagalbą nagrinėjant diskriminacijos aukų skundus, taip pat stebėti padėtį ir teikti ataskaitas. Nacionalinės lygybės institucijos yra labai svarbios, kad būtų tinkamai įgyvendinta Direktyva ir užtikrinta diskriminacijos aukų apsauga. Būtina, kad nacionalinės lygybės institucijos vykdytų visus uždavinius, kaip reikalaujama Direktyvoje. Suomijos teisės aktuose šiuo metu nenumatoma jokia lygybės institucija, atsakinga už kovą su rasine ar etnine diskriminacija darbo rinkoje. Todėl Komisija ragina Suomiją suderinti savo taisykles su ES reikalavimais ir užtikrinti, kad diskriminacijos aukoms būtų teikiama tinkama pagalba.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva, tel. +32 229 91382, mob. tel. +32 498 99 1382)

Klimato kaita. Komisija prašo Prancūzijos laikytis ES teisės aktų, kuriais reglamentuojamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Reglamentu Nr. 842/2006 reikalaujama, kad bendrovės imtųsi įvairių priemonių, kad sumažintų nutekėjimą iš įrangos, kurioje yra fluorintų dujų, ir surinktų dujas įrangos naudojimo pabaigoje. Be to, Reglamentu nustatytos įrangos aptarnavimo darbuotojų mokymo ir sertifikavimo, fluorintų dujų įrangos ženklinimo, ataskaitų apie fluorintų dujų gamybą, eksportą ir importą teikimo taisyklės, taip pat tam tikri draudimai konkrečiose srityse. Tai svarbios priemonės, padedančios riboti šių pramoninių dujų, labai prisidedančių prie šiltnamio efekto, emisijas ir taip užkertančios kelią tolesniam visuotiniam atšilimui.

Šiuo metu Prancūzija nėra pranešusi Komisijai, kurios nacionalinės institucijos turėtų sertifikuoti bendroves, iš įrangos surenkančias tam tikrus tirpiklius, kurių pagrindas yra fluorintos dujos. Todėl Komisija pagrįstoje nuomonėje (antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas) prašo Prancūzijos laikytis šių taisyklių.

(Daugiau informacijos: I. Valero Ladron, tel. +32 229 64971, mob. tel. +32 498 96 4971)

Komisija prašo Prancūzijos pašalinti prekybos surenkamaisiais automobiliais (angl. kit cars) kliūtis (byla 2012/4176)

Europos Komisija paprašė, kad Prancūzija pakeistų importuotų surenkamųjų automobilių, anksčiau registruotų kitoje valstybėje narėje, registracijos taisykles, nes šiuo metu jos neatitinka laisvo prekių judėjimo ES principo ir principų, nustatytų ES direktyvoje dėl transporto priemonių registracijos dokumentų. Surenkamąjį automobilį sudaro gamintojo parduodamas dalių rinkinys, iš kurio pirkėjas pats sumontuoja automobilį. Paprastai mechaninės sistemos, kaip antai variklis ir pavarų dėžė, gaunami iš kitų transporto priemonių ar įsigyjami nauji iš kitų pardavėjų. Šiuo metu Prancūzijos valdžios institucijos atsisako registruoti kai kuriuos importuotus surenkamuosius automobilius, nes, jų teigimu, tam tikri automobilio registracijos dokumentų duomenys yra netikslūs (pavyzdžiui, pirmoji transporto priemonės registracijos data), nepaisant to, kad tuos registracijos dokumentus išdavė atitinkamos kitos ES šalies valdžios institucijos.

Komisijos nuomone, kilmės valstybės narės išduoti dokumentai turėtų būti laikomi patikimais, o Prancūzija dėmesį turėtų sutelkti į transporto priemonės saugumo aspektus. Kad tokie automobiliai būtų veiksmingai užregistruojami, atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos turėtų bendradarbiauti ir užmegzti veiksmingą dialogą, kad išsiaiškintų trūkstamus ar netikslius duomenis, o ne užkrauti papildomą administracinę naštą transporto priemonę įsigyjančiam asmeniui. Jeigu nacionalinėms administracijoms susitarimo pasiekti nepavyksta, reikia imtis tolesnių veiksmų, kad transporto priemonę būtų galima užregistruoti, pavyzdžiui, Prancūzijos institucijoms turėtų būti leista pasirinkti vėlesnę transporto priemonės registravimo datą.

Todėl Komisija pateikė pagrįstą nuomonę, kuria prašo Prancūzijos leisti registruoti priemones, jau užregistruotas kitoje valstybėje narėje. Jei per du mėnesius Prancūzija neinformuos Komisijos apie priemones, kurių ėmėsi visiems Direktyvoje nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti, Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: C. Corazza, tel. +32 229 51752, mob. tel. +32 498 99 2862)

Darbo teisė. Komisija prašo Italijos nutraukti pagal terminuotąsias darbo sutartis dirbančių valstybinių mokyklų darbuotojų diskriminavimą

Europos Komisija paprašė Italijos peržiūrėti pagal terminuotąsias darbo sutartis įdarbintų valstybinių mokyklų darbuotojų darbo sąlygas.

Europos Komisija yra gavusi ne vieną skundą, kad pagal terminuotąsias sutartis dirbantiems darbuotojams sudaromos ne tokios palankios sąlygos kaip nuolatiniams darbuotojams. Visų pirma terminuotosios sutartys yra nuolat pratęsiamos ir tai tęsiasi ne vienus metus, todėl šie darbuotojai, nors atlieka nuolatines užduotis, turi mažai garantijų. Nacionalinėje teisėje veiksmingų tokio piktnaudžiavimo prevencijos priemonių nenumatyta. Be to, šie darbuotojai gauna mažesnį darbo užmokestį nei pagal neterminuotas sutartis dirbantys tos pačios kvalifikacijos darbuotojai. Europos Komisijos nuomone, tokia padėtis prieštarauja ES direktyvos dėl terminuoto darbo nuostatoms.

Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Italija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas Direktyvos laikymasis. Kitu atveju Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Sveikata ir sauga. Komisija prašo Italijos perkelti Direktyvą dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje

Komisija paprašė Italijos perkelti į nacionalinę teisę ES direktyvą dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje (2010/32/ES). Direktyva įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos sudarytas bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos. Ja siekiama užtikrinti kuo saugesnę sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninių darbuotojų darbo aplinką, derinant planavimo, informuotumo didinimo, informacijos, mokymo, prevencijos ir stebėsenos priemones. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Italija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas Direktyvos laikymasis. Kitu atveju Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Aplinkosauga. Komisija prašo Italijos įgyvendinti technines ES teisės nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų, naudojamų elektros ir elektroninėje įrangoje, apribojimo

Europos Komisija prašo Italijos atsiųsti duomenis apie tai, kaip ES teisės aktai dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS direktyva) įgyvendinami jos nacionalinėje teisėje. Italija kol kas nėra įgyvendinusi tam tikrų priemonių, įskaitant RoHS direktyvos išdėstymą nauja redakcija, kurios turėjo būti įgyvendintos iki 2013 m. sausio 2 d., ir priemonių, susijusių su išimtimis tam tikrai įrangai, kurioje yra švino arba kadmio, taip pat dviejų susijusių direktyvų, kurios turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę iki tos pačios datos. Italijai praleidus šį terminą, 2013 m. kovo 21 d. Komisija išsiuntė jai oficialius pranešimus. Kadangi trūkumai vis dar nepašalinti, Komisija siunčia tris pagrįstas nuomones. Italijai per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių, klausimai gali būti perduoti Teismui, kuris gali skirti pinigines baudas už RoHS direktyvos nevykdymą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

PVM. Komisija prašo Italijos peržiūrėti taisykles, kuriomis reglamentuojamos PVM neapmokestinamo importo papildomos išlaidos

Komisija oficialiai paprašė Italijos suderinti nacionalines mokesčių taisykles dėl papildomų importo išlaidų (pavyzdžiui, transporto, draudimo ir t. t.) su ES PVM direktyva. Pagal ES teisės nuostatas papildomos importo išlaidos, visų pirma transporto išlaidos, turėtų būti įtrauktos į importo mokesčio bazę ir neapmokestinamos PVM kol nepasiekia pirmosios paskirties vietos. Pagal Italijos teisę papildomų išlaidų neapmokestinimas PVM taikomas tik tada, kai šios išlaidos jau buvo apmokestintos kertant sieną. Tokios nuostatos neatitinka ES taisyklių ir gali užkrauti neproporcingai didelę administracinę naštą vežėjams ir prekiautojams. Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą Teismui. Nuoroda: 2012/2088.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

Geležinkelių keleivių teisės. Komisija prašo Italijos laikytis ES teisės nuostatų

Šiandien Komisija paprašė Italijos imtis veiksmų ir užtikrinti visapusišką atitiktį ES geležinkelių keleivių teisių taisyklėms. Italija kol kas nėra įsteigusi oficialios institucijos, kuri būtų atsakinga už geležinkelių keleivių teisių apsaugą šalies teritorijoje, ir nėra parengusi taisyklių, pagal kurias būtų baudžiama už geležinkelių keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Be šių dviejų būtinų ir teisiškai privalomų priemonių Italijoje arba iš Italijos į kitas ES šalis traukiniais keliaujantys keleiviai negalės pasinaudoti savo teisėmis, jei jos kelionės metu būtų pažeistos. Reglamentą Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2009 m. gruodžio 3 d. Tačiau šiuo metu Italija tėra įsteigusi laikiną įstaigą, kuri neturi reikiamos kompetencijos ir įgaliojimų taikyti ES keleivių teisių taisykles. Italijai per du mėnesius neįgyvendinus savo teisinių įsipareigojimų, Komisija gali nuspręsti perduoti klausimus Teismui. Daugiau informacijos apie geležinkelių keleivių teises.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

Elektroninis ryšys. Komisijai kelia nerimą vėluojanti elektroninio ryšio sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų analizė Liuksemburge

Europos Komisija šiandien pateikė pagrįstą nuomonę Liuksemburgui dėl 2009 m. ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemos nesilaikymo. Pagal Pagrindų direktyvos 16 straipsnio 6 dalį nacionalinės reguliavimo institucijos atlieka atitinkamos rinkos analizę, kad užtikrintų, jog ši rinka pakankamai konkurencinga ir veiksmingai teikia vartotojams ir bendrovėms naudą, kurios tikimasi iš konkurencingos rinkos, pasirinkimo, kainos ir naujovių atžvilgiu. Reguliavimo institucijos turi pranešti Komisijai apie atitinkamą planuojamą priemonę per trejus metus nuo ankstesnės priemonės. Tačiau Liuksemburgas, išskyrus neseniai pateiktus pranešimus apie tris iš septynių rinkų, kurias reikia analizuoti, nuo 2008 m. (o kai kurių rinkų atveju nuo 2006 m.) nėra pateikęs Komisijai jokios rinkos analizės. Be to, Liuksemburgas nei prašė atidėti terminą, nei kreipėsi pagalbos į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją (EERRI), kaip nustatyta Pagrindų direktyvos 16 straipsnio 7 dalyje.

Liuksemburgui suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis imtis reikiamų priemonių pagrįstai nuomonei patenkinti.

(Daugiau informacijos: R. Heath, tel. +32 229 61716, mob. tel. +32 460 75 0221)

Žuvų auginimas ūkiuose. Komisija prašo Lenkijos laikytis taisyklių, kuriomis reglamentuojami gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi akvakultūros gyvūnams

Europos Komisija šiandien Lenkijai išsiuntė oficialų prašymą, kuriuo raginama visapusiškai laikytis Direktyvos 2012/31 dėl ūkiuose auginamų žuvų sveikatos. Šia direktyva siekiama atnaujinti dabartinius akvakultūros gyvūnams taikomus teisės aktus. Visų pirma Direktyvoje aptariami tokie aspektai kaip (i) egzotinė liga epizootinis opinis sindromas (EOS), kuris nebėra laikomas potencialiai žalingo poveikio liga, nes Sąjungoje nenustatyta EOS protrūkių; (ii) azijinės paltusžuvės (Paralichtlys olivaceus) įtraukimas į virusinei hemoraginei septicemijai imlių žuvų rūšių sąrašą, nes tam tikruose Azijos regionuose buvo patvirtinti klinikiniai ligos protrūkiai.

Lenkija vis dar nėra perkėlusi Direktyvos nuostatų į nacionalinę teisę, nors turėjo tą padaryti iki 2013 m. sausio 1 d. Lenkija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas ES teisės laikymasis. Jei Lenkija nepraneš apie adekvačias priemones, Komisija gali kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 2 2987166, mob. tel.+32 498 987166)

Darbo teisė. Komisija prašo Portugalijos nutraukti pagal terminuotąsias darbo sutartis dirbančių valstybinių mokyklų mokytojų diskriminavimą

Europos Komisija paprašė Portugalijos peržiūrėti pagal terminuotąsias darbo sutartis įdarbintų valstybinių mokyklų mokytojų darbo sąlygas.

Europos Komisija yra gavusi ne vieną skundą, kad pagal terminuotąsias sutartis dirbantiems mokytojams sudaromos ne tokios palankios sąlygos kaip nuolatiniams darbuotojams. Visų pirma terminuotosios sutartys yra nuolat pratęsiamos ir tai tęsiasi ne vienus metus, todėl šie darbuotojai, nors atlieka nuolatines užduotis, turi mažai garantijų. Nacionalinėje teisėje veiksmingų tokio piktnaudžiavimo prevencijos priemonių nenumatyta. Be to, šie darbuotojai gauna mažesnį darbo užmokestį nei pagal neterminuotas sutartis dirbantys tos pačios kvalifikacijos darbuotojai. Europos Komisijos nuomone, tokia padėtis prieštarauja ES direktyvos dėl terminuoto darbo nuostatoms.

Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Portugalija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas Direktyvos laikymasis. Kitu atveju Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Sveikata ir sauga. Komisija prašo Portugalijos visapusiškai taikyti Direktyvą viešojo sektoriaus darbuotojams

Europos Komisija paprašė Portugalijos visapusiškai taikyti ES direktyvą, kuria nustatomos pagrindinės viešojo sektoriaus darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklės (89/391/EEB). Šia direktyva reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų priemones, kuriomis būtų šalinama ir mažinama profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Darbdaviai įpareigojami atlikti rizikos vertinimą ir saugoti su juo susijusius dokumentus, taip pat bendrovėje ir (arba) padalinyje taikyti profesinės sveikatos ir saugos užtikrinimo ir prevencines priemones. Portugalija šių prievolių nėra įgyvendinusi. Be to, direktyva reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog darbdaviai, darbuotojai ir darbuotojų atstovai įgyvendintų taisykles, tačiau Portugalijos teisės aktuose nenumatyta jokių sankcijų už direktyvos nuostatų pažeidimus viešajame sektoriuje. Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Portugalija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinamas visapusiškas Direktyvos laikymasis ir perkėlimas į nacionalinę teisę. Kitu atveju Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

Aplinkosauga. Komisija prašo Portugalijos pašalinti nuodingas atliekas Gondomare

Europos Komisija prašo Portugalijos pašalinti didelius nuodingų atliekų kiekius, sukauptus nebenaudojamose San Pedro da Kovos kasyklose Gondomare, netoli Porto. 2001–2002 m. iš buvusių Porto nacionalinės plieno bendrovės patalpų į kasyklas buvo atgabenta maždaug 320 000 tonų pavojingų atliekų, nors buvo suteiktas leidimas deponuoti tik 97,5 tonos inertinių atliekų. Vietovės gruntinis vanduo tapo nebetinkamas žmonėms vartoti. Portugalija pripažino problemos mastą ir priėmė atkūrimo planą, tačiau nepaisant ankstesnio įspėjamojo rašto ir reguliaraus dialogo su Portugalijos valdžios institucijomis, Komisijai kelia nerimą lėtas tempas – atliekų tvarkymo procesas dar nepradėtas. Todėl buvo nusiųsta pagrįsta nuomonė. Per du mėnesius Portugalijai nesiėmus veiksmų, klausimas gali būti perduotas Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

Investicijų fondai. Komisija prašo Portugalijos taikyti ES taisykles

Europos Komisija paprašė Portugalijos visapusiškai perkelti į nacionalinę teisę tam tikras investicijų fondams taikomas ES taisykles, kaip antai Direktyvą 2009/65/EB dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir įgyvendinti Direktyvą 2010/43/ES dėl organizacinių reikalavimų, kurią visos ES valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2011 m. birželio 30 d. Tačiau Portugalija perkėlė tik dalį reikalaujamų perkelti nuostatų. Komisija pradeda antrąjį ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir pateikia dvi pagrįstas nuomones, kuriomis Portugalija raginama per du mėnesius nuo šių nuomonių gavimo dienos perkelti trūkstamas nuostatas. Nuostatos, kurių Portugalija nėra perkėlusi į nacionalinę teisę, visų pirma yra susijusios su valdymo įmonių, depozitoriumo prievolėmis, investuotojams teiktina informacija, taip pat interesų konfliktu, verslo vykdymu ir rizikos valdymu. Jei Portugalija nesiims veiksmų per du mėnesius, Komisija gali kreiptis į Teismą. Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 2964450, mob. tel.+32 498 964450)

Jūrų reikalai ir žuvininkystė. Komisija prašo Rumunijos užtikrinti tiesioginius elektroninius žuvininkystės informacijos mainus su kitomis valstybėmis narėmis

Komisija nusiuntė Rumunijai pagrįstą nuomonę dėl prievolės užtikrinti tiesioginius elektroninius žuvininkystės informacijos mainus su kitomis valstybėmis narėmis nesilaikymo.

Pagal ES žuvininkystės kontrolės reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 valstybės narės turi sukurti reikiamą infrastruktūrą, kad veiktų elektroninė žuvininkystės duomenų mainų sistema. Be tokios sistemos kitų valstybių narių laivams gali būti trukdoma iškrauti ar parduoti žuvį Rumunijoje, o Rumunijos žvejybos laivams gali būti trukdoma iškrauti žuvį kitų valstybių narių uostuose. Į sistemą turėtų būti įtraukta tokia informacija kaip laivų stebėjimo sistemos duomenys, žvejybos žurnalo informacija, iškrovimo ir kitos deklaracijos.  Šie reikalavimai yra privalomi visoms valstybėms narėms nuo 2010 m. sausio 1 d. Visapusišką ir teisingą ES žuvininkystės taisyklių įgyvendinimą Komisija laiko prioritetu, nes taip siekiama užtikrinti tausesnę žvejybos veiklą visoje ES.

Per du mėnesius negavusi tinkamo Rumunijos atsakymo, Komisija gali perduoti klausimą Teismui.

(Daugiau informacijos: O. Drewes, tel. +32 229 92421, mob. tel. +32 498 98 0081)

Oficiali kontrolė. Komisija prašo Rumunijos iš dalies pakeisti druskos importo kontrolės sistemą

Komisija šiandien Rumunijai nusiuntė oficialų prašymą (pagrįstą nuomonę) prašydama iš dalies pakeisti druskos importo iš ES nepriklausančių šalių, pavyzdžiui, Ukrainos ir Baltarusijos, oficialios kontrolės sistemą. Pagal kontrolės sistemą atliekamas sisteminis fizinis tikrinimas (100 proc.) ir reikalaujama radioaktyviosios taršos lygio sertifikato (kuriuo patvirtinama, kad radioaktyvumas neviršija nustatytos ribos), kad būtų galima užbaigti kiekvieno vagono importo procedūrą, o tai, nesant tinkamo rizikos vertinimo, prieštarauja įsipareigojimams, nustatytiems Reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės 3 straipsnio 1 dalies d punkte, 3 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyse ir 16 straipsnio 2 dalyje.

Iš tiesų Komisija pažymi, kad Rumunija nepateikė importuotos druskos radioaktyviosios taršos įrodymų (ėminiuose tokios taršos nenustatyta) ir kad Rumunijos atliekamas rizikos vertinimas yra netinkamas. Todėl Komisija daro išvadą, kad sisteminis fizinis druskos, importuojamos iš tos pačios kilmės vietos Ukrainoje ir Baltarusijoje, tikrinimas yra neproporcingas ir negali būti pateisinamas Reglamentu (EB) Nr. 882/2004. Kontrolės dažnumas turi būti pakeistas.

Rumunija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie nacionalinių teisės aktų suderinimą su Sąjungos teise, antraip Komisija gali perduoti klausimą Teismui.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 2 2987166, mob. tel.+32 498 987166)

Aplinkosauga. Komisija prašo Rumunijos įgyvendinti ES taisykles, kuriomis reglamentuojama mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga

Europos Komisija ragina Rumuniją nacionalinėje teisėje įgyvendinti ES taisykles, kuriomis reglamentuojama mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga. Atitinkama direktyva siekiama kuo mažiau naudoti gyvūnus bandymams ir reikalaujama kiek įmanoma naudotis kitomis galimybėmis, kartu užtikrinant, kad ES moksliniai tyrimai išliktų aukščiausios kokybės. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2012 m. lapkričio 10 d. Rumunijai praleidus šį terminą, 2013 m. sausio 30 d. jai išsiųstas oficialus pranešimas. Rumunija atsakė, kad įgyvendinimas vykdomas, tačiau Komisija kol kas negavo jokio oficialaus pranešimo apie priimtus teisės aktus. Todėl Komisija siunčia Rumunijai pagrįstą nuomonę, ir, jai per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių, gali kreiptis į Teismą, kuris gali skirti pinigines baudas.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

Aplinkosauga. Komisija prašo ŠVEDIJOS pagerinti nacionalinių kasybos atliekų teisės aktų priėmimą

Europos Komisija prašo Švedijos iš dalies pakeisti Kasybos atliekų direktyvos perkėlimą į šalies teisės aktus. Minėta direktyva turėjo būti perkelta iki 2008 m. gegužės mėn. ir Komisija mano, kad nors Švedija priėmė naujus teisės aktus, kuriais išspręsta ne viena problema, išryškėjo tam tikrų techninių nuostatų trūkumai. Nerimą kelia tokie aspektai kaip kasybos atliekų pakartotinis naudojimas ar utilizacija ir reikalavimas projektuojant kasyklas atsižvelgti į veiklos po kasyklos uždarymo etapą. Kadangi po 2011 m. rugsėjo mėn. nusiųsto oficialaus pranešimo Švedijos pateikti atsakymai nepadėjo išspręsti Komisijos iškeltų klausimų, dabar nusiųsta pagrįsta nuomonė. Per du mėnesius Švedijai nesiėmus veiksmų, gali būti kreiptasi į Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

Procedūros pabaiga.

Europos Komisija baigia pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Vengrijos teisėjų priverstinio išėjimo į pensiją

Europos Komisija šiandien oficialiai baigė nagrinėti bylą dėl maždaug 274 teisėjų ir prokurorų priverstinio ankstyvo išėjimo į pensiją (IP/12/24), iškeltą Vengrijai 2012 m. sausio 17 d.

Komisija pažymi, kad Vengrija suderino savo teisės aktus su ES teisės aktais. Komisija atidžiai stebėjo, kad naujieji teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami.

(Daugiau informacijos: IP/13/1112, M. Andreeva, tel. +32 229 91382, mob. tel. +32 498 99 1382)

1 :

Direktyva 2011/62/ES dėl falsifikuotų vaistų patekimo į teisėtą tiekimo tinklą prevencijos http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_lt.pdf.


Side Bar