Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/10/587

V Bruseli, 18. novembra 2010

Vysvetľovacia poznámka: Oznámenie Komisie o budúcnosti SPP

Európska komisia dnes prijala oznámenie o budúcnosti SPP s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“. Tento dokument je začiatkom procesu konzultácie, ktorý bude trvať až do budúcej jari, počas ktorého bude Komisia až do leta 2011 pripravovať legislatívne návrhy. Reformovaná SPP by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

Na čo sa chce Komisia zamerať, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva?

Konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora z dlhodobého hľadiska závisí od jeho schopnosti čeliť výzvam, ktoré súvisia so zmenou klímy a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, a zároveň od jeho schopnosti zvýšiť produktivitu. Ak chce európske poľnohospodárstvo dosiahnuť tento cieľ, je potrebné, aby sa v celej Európe i naďalej prezentovalo ako novátorský sektor, aby bolo schopné investovať a čeliť vývojovým tendenciám na trhoch.

Oznámenie Komisie navrhuje viaceré kľúčové prvky. Najprv prehodnotiť štruktúru priamych platieb. Ich súčasťou musí byť takzvaná „ekologická“ zložka na podporu ekologickej konkurencieschopnosti. Priame platby sa musia prideľovať spravodlivejším a transparentnejším spôsobom. Potom by sa v rámci programov rozvoja vidieka mali podporovať snahy týkajúce sa inovácií a boja proti zmene klímy. A nakoniec je potrebné pracovať na transparentnosti potravinového reťazca a preveriť možnosť ponúknuť členským štátom nové nástroje na boj proti nadmernej nestabilite cien poľnohospodárskych surovín.

Prečo musí byť SPP spravodlivejšia?

Kritériá podpory zdedené z minulosti. Referenčné kritériá týkajúce sa priamych platieb určených poľnohospodárom starých členských štátov EÚ pochádzajú z rokov 2000 – 2002. Výška priamych platieb bola stanovená v závislosti od objemu výroby v tej dobe. Je potrebné, aby sa tieto kritériá posunuli smerom k objektívnejšiemu a spravodlivejšiemu mechanizmu pre všetkých poľnohospodárov a pre všetky členské štáty.

Zohľadnenie rozširovania EÚ. V súčasnosti vedľa seba existujú dva referenčné mechanizmy priamej podpory. Jeden, ktorý platí pre staré členské štáty, vychádza z historických kritérií a druhý, ktorý platí pre členské štáty prijaté do EÚ po roku 2004, je založený na jednotnej sume za jeden hektár. Preto je nutné zaviesť nový systém, spravodlivý a transparentný, ktorý bude platiť pre celú EÚ.

Lepšia podpora diverzity európskeho poľnohospodárstva. Referenčné kritériá musia zahŕňať ekonomický rozmer priamych platieb určených na podporu poľnohospodárskych príjmov, ako aj environmentálny rozmer (zaručiť, aby poľnohospodári produkovali verejné statky). Pragmatické riešenia z ekonomického a politického hľadiska sú predmetom skúmania s cieľom vytvoriť podmienky pre spravodlivú podporu, ktorá by brala do úvahy všetky parametre týkajúce sa sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho kontextu, v ktorom poľnohospodári pracujú.

Je nutné stanoviť hornú hranicu pre priame platby?

Priame platby sú pomocou na dosiahnutie príjmov nevyhnutných na zachovanie poľnohospodárstva na celom území Európy. Vzhľadom na to by sa malo zabezpečiť, aby sa verejná podpora zameriavala na aktívnych poľnohospodárov, ktorí ju skutočne potrebujú. Keď výška priamych platieb dosiahne určitú hranicu, pomoc prestáva byť opodstatnená, až na prípady, keď je táto pomoc opodstatnená z konkrétnych dôvodov súvisiacich s platenou prácou.

Môže byť SPP užitočnejšia pre malé poľnohospodárske podniky?

Nejde o to pomáhať poľnohospodárskym podnikom, ktoré nie sú životaschopné, ale stimulovať ich integráciu do trhu. SPP sa musí zjednodušiť. Administratívne postupy brzdia prístup malých poľnohospodárskych podnikov k podpore, ktorú zabezpečuje SPP, zatiaľ čo práve malé podniky zohrávajú dôležitú hospodársku úlohu v dynamike niektorých vidieckych oblastí. Treba pracovať na zjednodušení SPP tak, aby sa pre všetky hospodárske subjekty zabezpečil spravodlivý prístup k verejným politikám.

Budú znevýhodnené regióny dostávať špecifickú podporu?

Podpora, ktorá je v súčasnosti naplánovaná v rámci programov rozvoja vidieka, nebude spochybnená. Zachovanie poľnohospodárstva v oblastiach so sťaženými podmienkami pre poľnohospodársku výrobu predstavuje podstatnú zložku ochrany biodiverzity a dynamických vidieckych území. Pri výpočte výšky priamych platieb by sa preto mali zohľadňovať aj špecifické prírodné obmedzenia.

Aké poľnohospodárske postupy sa budú podporovať v rámci boja proti zmene klímy a na ochranu životného prostredia?

V tomto štádiu ešte nie je vypracovaný úplný zoznam poľnohospodárskych postupov, ktoré sa budú podporovať prostredníctvom tzv. „ekologickej“ zložky priamych platieb. Momentálne je rozpracované posúdenie vplyvu, ktorého cieľom je stanoviť najvhodnejšie techniky. Ako príklad môžeme uviesť zachovanie pokrytia zeleňou, striedanie plodín, ekologické vyňatie pôdy z produkcie alebo trvalé pasienky.

Pod zachovaním zeleného pokrytia počas zimného obdobia sa rozumie vysiatie určitých druhov rastlín ihneď po zbere úrody. Toto umožňuje obohatiť pôdu, zlepšiť jej schopnosť zadržiavať vodu a bojovať proti pôdnej erózii. Tento postup tiež umožňuje pestovať takzvané „medziplodiny“.

Striedanie plodín je tradičná metóda, ktorá rešpektuje regeneračnú schopnosť pôdy. Jej výhodou je, že pri pestovaní plodín je možné obmedziť používanie chemických prípravkov (pesticídov, herbicídov, hnojív).

Pasienky ponúkajú významné zdroje z hľadiska biodiverzity. Pasienky predstavujú ekosystémy s vysokou pridanou hodnotou, čo sa týka pôdy, využívania vody a ukladania uhlíka. V neposlednom rade sú významným krajinotvorným prvkom.

Ekologické vyňatie pôdy z produkcie obohacuje poľnohospodárske ekosystémy a zároveň predstavuje útočisko pre faunu a flóru. Aby sa využil všetok jeho potenciál, pôda vyňatá z produkcie sa musí obozretne kosiť, aby nedošlo k narušeniu vývoja malých krovín.

Je potrebné zachovať obidva piliere SPP?

Tieto dva piliere predstavujú dve strany SPP, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Prvý pilier umožňuje podporovať poľnohospodárov na ročnej báze, aby mohli čeliť problémom, ktoré sú spoločné pre celú EÚ. Druhý pilier vrátane prístupu „Leader“ predstavuje pružný nástroj na viacročné investície, ktorý je prispôsobený miestnym podmienkam v každom členskom štáte. Tento nástroj slúži najmä na podporu konkurencieschopnosti, inovácie, boja proti zmene klímy a stability poľnohospodárstva.

Prečo toto oznámenie v niektorých bodoch nezachádza do podrobností?

Oznámenie Komisie neobsahuje všetky podrobnosti týkajúce sa tejto reformy. Treba počkať na legislatívne návrhy, ktoré budú predložené v období do leta 2011. Text oznámenia, tak ako je prezentovaný dnes, je politickým dokumentom, ktorý informuje o základných smerovaniach stanovených na základe výziev zistených počas verejnej diskusie, ktorá prebehla začiatkom tohto roka. Odteraz až do predloženia legislatívnych návrhov sa budú vypracovávať presné posúdenia vplyvu, na základe ktorých sa stanovia najvhodnejšie a najúčinnejšie nástroje na dosiahnutie cieľov, ktoré sa vymedzujú v tomto oznámení.

Aké fázy budú nasledovať po uverejnení oznámenia?

Oznámenie Komisie bude prediskutované v rámci Rady a Európskeho parlamentu, ako aj v rámci Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov EÚ. Komisia zorganizuje konzultáciu, počas ktorej budú mať zainteresované strany možnosť predložiť svoj pohľad na možné riešenia a predložením analytických prvkov budú môcť prispieť k analýze vplyvu jednotlivých možností. Na základe podrobných posúdení vplyvu, ktoré sa v súčasnosti vypracúvajú pre každú možnosť prezentovanú v oznámení, Komisia pripraví legislatívne návrhy, ktoré budú predložené v lete 2011. Tieto legislatívne návrhy sa budú predkladať v súlade s postupom spolurozhodovania, ktorý bude po prvý raz od nadobudnutia účinnosti novej Zmluvy o fungovaní EÚ použitý na reformu SPP. Reformovaná SPP by mala nadobudnúť účinnosť v roku 2014.

Akým výzvam bude musieť čeliť európske poľnohospodárstvo v budúcnosti?

Zásobovanie potravinami. Podľa odborníkov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) nárast celosvetovej populácie a zmeny stravovacích návykov spôsobia, že dopyt po poľnohospodárskych výrobkoch do roku 2030 narastie o 50 % a do roku 2050 až o 70 %. Európa musí prispieť k medzinárodnej zodpovednosti svojím dielom, a to tým, že zachová svoju schopnosť produkovať kvalitné výrobky v dostatočnom množstve podľa prísnych hygienických noriem a zároveň bude podporovať udržateľné výrobné postupy, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia.

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Poľnohospodársky sektor je kľúčovým užívateľom pôdy, vody a biodiverzity a jedným z hlavných aktérov ovplyvňujúcich tvorbu krajiny. Takmer 14 miliónov poľnohospodárskych podnikov spravuje viac ako polovicu územia EÚ. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zaberá 80 % územia EÚ. Poľnohospodárstvo je schopné ponúknuť konkrétne odpovede, ktoré umožnia bojovať proti zmene klímy a strate biodiverzity. Okrem toho, vzhľadom na nárast teplôt, budú poľnohospodári nútení prispôsobiť svoje postupy, ktoré používajú pri pestovaní plodín.

Vyvážený rozvoj vidieckych území. Poľnohospodárstvo je vo väčšine vidieckych oblastí motorom hospodárstva, je základom, o ktorý sa opiera európska agropotravinárska štruktúra. Agropotravinársky sektor predstavuje celkovo 17,5 milióna pracovných miest (na porovnanie, priemysel predstavuje 13,5 % pracovných miest). Je nesmierne dôležité zachovať prijateľnú úroveň atraktívnosti poľnohospodárskych zamestnaní, najmä preto, aby sa zabezpečila aspoň minimálna úroveň generačného obnovovania. Príjmy z poľnohospodárskej činnosti predstavujú len 40 % priemerných európskych príjmov.

PRÍLOHA: OPIS TROCH VŠEOBECNÝCH POLITICKÝCH MOŽNOSTÍ

Priame platby

Trhové opatrenia

Rozvoj vidieka

Možnosť č. 1

Zaviesť väčšiu spravodlivosť do rozdeľovania priamych platieb medzi členské štáty (a nemeniť súčasný systém priamych platieb).

Posilniť nástroje riadenia rizík.

V prípade potreby zefektívniť a zjednodušiť existujúce trhové nástroje.

Zachovať orientáciu zvýšeného financovania na zdravotnú prehliadku na účely zvládnutia výziev súvisiacich so zmenou klímy, vodou, biodiverzitou a obnoviteľnou energiou a inováciami.

Možnosť č. 2

Zaviesť väčšiu spravodlivosť do rozdeľovania priamych platieb medzi členské štáty a podstatne zmeniť ich podobu.

Priame platby by sa skladali zo:

základnej sadzby slúžiacej ako podpora príjmov;

povinnej dodatočnej pomoci na špecifický „ekologizujúci“ verejný tovar prostredníctvom jednoduchých, zovšeobecnených, každoročných a nezmluvných agroenvironmentálnych akcií založených na doplnkových nákladoch na realizáciu týchto akcií;

dodatočnou platbou na kompenzáciu osobitných prírodných obmedzení

a zo zložky dobrovoľnej viazanej podpory špecifickým sektorom a regiónom1.

Zaviesť novú schému pre malých poľnohospodárov.

Zaviesť stanovenie hornej hranice základnej sadzby a pritom zohľadniť aj príspevok veľkých poľnohospodárskych podnikov k zamestnanosti na vidieku.

V prípade potreby zlepšiť a zjednodušiť existujúce trhové nástroje.

Upraviť a doplniť existujúce nástroje, aby boli vo väčšom súlade s prioritami EÚ, pričom by sa podpora zameriavala na životné prostredie, zmenu klímy a/alebo reštrukturalizáciu a inovácie a na posilnenie regionálnych/miestnych iniciatív.

Posilniť existujúce nástroje riadenia rizík a zaviesť nepovinný stabilizačný nástroj kompatibilný so Zelenou skrinkou WTO na kompenzáciu podstatných strát príjmov.

Mohlo by sa zvážiť určité prerozdelenie finančných prostriedkov medzi členskými štátmi na základe objektívnych kritérií.

Možnosť č. 3

Postupne zastaviť priame platby v ich súčasnej forme.

Namiesto toho poskytovať obmedzené platby za environmentálny verejný tovar a dodatočné platby za špecifické prírodné obmedzenia.

Zrušiť všetky trhové opatrenia s prípadnou výnimkou doložiek o narušení, ktoré by sa mohli aktivovať v obdobiach vážnych kríz

Opatrenia by sa zameriavali hlavne na aspekty zmeny klímy a životného prostredia.

1 :

Toto by bolo rovnocenné s dnešnou viazanou podporou vyplácanou na základe článku 68 a s inými opatreniami viazanej pomoci.


Side Bar