Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/07/9

Brusel, 10. januára 2007

Európska komisia dáva nový impulz pre vnútorný trh s energiou

EÚ jasne uznala, že vnútorný trh s energiou predstavuje politickú líniu, ktorá zabezpečuje spravodlivé ceny pre občanov a priemyselné odvetvia. Zároveň garantuje, aby na trh s energiami mali prístup aj menšie firmy, napríklad tie, ktoré investujú do obnoviteľných energií. Správne fungovanie trhu tiež zabezpečuje dostatočné investície do elektrární a distribučných sietí s cieľom vyhnúť sa prerušeniu dodávok elektriny alebo plynu. S cieľom využiť plný potenciál vnútorného trhu s plynom a elektrinou, Európska komisia predložila nové návrhy ako súčasť svojej energetickej politiky pre Európu.

Skutočný vnútorný trh s energiou je nevyhnutný na splnenie všetkých troch európskych cieľov s energiou: Konkurencieschopný trh zníži náklady pre občanov a firmy a podnieti energetickú efektívnosť a investície; je životne dôležité, aby mechanizmus obchodovania s emisiami správne fungoval. Efektívne fungujúci a konkurencieschopný vnútorný trh s energiou môže poskytnúť veľké výhody v súvislosti so zabezpečením dodávok. Oznámenie o vnútornom trhu s energiou a konečná Správa o prieskume sektorálnej konkurencie ukazujú, že súčasné pravidlá a opatrenia ešte nedosiahli tieto ciele. Musí sa urobiť oveľa viac, aby sa vytvorila skutočná európska sieť s plynom a elektrinou a skutočný konkurencieschopný trh.

Hlavným cieľom Komisie je do januára 2009 vytvoriť a dobudovať vnútorný trh s energiou s otvorenou súťažou a efektívnou reguláciou. Skutočná európska sieť by mala fungovať ako jednotná sieť. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebných mnoho opatrení väčšinou technického charakteru:

  • Sú potrebné nové pravidlá s cieľom zabrániť diskriminácii, napríklad prostredníctvom jasnejšieho oddelenia výroby energie od jej distribúcie. Na nápravu tohto problému sa zvažujú dve nezávislé možnosti s jasnou preferenciou pre nezávislé vlastníctvo.
  • Je tiež dôležité mať európsku regulačnú činnosť širokého rozsahu, v neposlednom rade uľahčiť cezhraničné obchodovanie s elektrinou. Komisia uzvažuje o tom, že je nevyhnutné zriadiť nový jednotný orgán na úrovni EÚ alebo minimálne ustanoviť Európsku sieť nezávislých regulátorov, ktorá by zohľadňovala európsky záujem a do ktorej by bola náležite zapojená Komisia.
  • Siete elektriny a plynu sú centrom dobrého fungovania európskeho trhu. Niekoľko opatrení sa navrhuje na zrýchlenie investícií v kľúčových úzkych profiloch, ktoré sa typicky vyskytujú na hraniciach medzi krajinami. Bol identifikovaný počet najproblematickejších chýbajúcich spojení, ako napríklad elektrické spojenie medzi Nemeckom, Poľskom a Litvou, spojenie s pobrežnými veternými elektrárňami v severnej Európe, elektrické spojenie medzi Španielskom a Francúzskom, plynové potrubia z kaspickej oblasti do centrálnej Európy.
  • Pre fungovanie trhu je dôležitá transparentnosť. Budú potrebné nové právne predpisy na stanovenie minimálnych požiadaviek.
  • Spoločné minimum, záväzné normy pre bezpečnosť sietí sú nevyhnutné.

Všetky uvedené opatrenia sú veľmi dôležité na zabezpečenie toho, aby bola v celej Európe vybudovaná dostatočná kapacita novej generácie elektrifikácie. Komisia je presvedčená, že sú potrebné vysoké investície s cieľom zaistiť kapacitu a prenos. Napokon bude Komisia venovať osobitnú pozornosť právam spotrebiteľov a energetike ako verejnej službe. Bude vypracovaná Energetická spotrebiteľská charta, ktorá zahrnie opatrenia na riešenie nedostatku palív, informácie pre spotrebiteľov vybrať si dodávateľa a možnosti dodávky, opatrenia na zníženie byrokracie pri zmene dodávateľov energií a na ochranu občanov pred nečestnými predajnými praktikami. Na podporu tejto iniciatívy sa spustí osobitná informačná kampaň.


Side Bar