Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/98/229

Brussel, 11 maart 1998

De Commissie stelt voor bedrijfsvoertuigen langs de weg te controleren om de veiligheid te vergroten en het milieu in de Europese Unie beter te beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend voor een ontwerp-richtlijn die van de lidstaten verlangt de jaarlijkse technische keuring van bedrijfsvoertuigen aan te vullen met controles langs de weg. Uit recent onderzoek is gebleken dat de jaarlijkse controle van deze voertuigen niet garanderen dat de staat van onderhoud gedurende het hele jaar op een aanvaardbaar niveau is. Aangezien de markt voor het wegvervoer op 1 juli 1998 volledig geliberaliseerd wordt en zware vrachtwagens reeds verantwoordelijk zijn voor circa 20% van de 45.000 verkeersdoden per jaar in de Europese Unie, moeten nu maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de lucht te verbeteren waarbij tegelijkertijd gezorgd wordt voor eerlijke concurrentie door er op toe te zien dat alle voertuigen op een vergelijkbaar onderhoudsniveau worden gehouden.

"Deze wetgeving zal onverantwoordelijke exploitanten ervan weerhouden om te streven naar kostenvermindering door voertuigen te gebruiken die zo slecht zijn onderhouden dat ze het leven van andere weggebruikers in gevaar brengen en het milieu schade toebrengen. Dergelijke praktijken komen neer op oneerlijke concurrentie en ondermijnen momenteel het goed functioneren van de interne markt voor het wegvervoer, een situatie die waarschijnlijk door de volledige liberalisering per 1 juli 1998 zal worden verslechterd. Er is derhalve veel te zeggen voor een maatregel op Europees niveau om dit probleem aan te pakken", aldus Neil Kinnock, de commissaris voor Vervoer.

Gevaarlijke voertuigen moeten van de openbare weg worden gehaald

Met de vaststelling van Richtlijn 96/96/EG wordt er reeds voor gezorgd dat bedrijfsvoertuigen jaarlijks een technische controle in een keuringscentrum moeten ondergaan. Aangezien het vervoer per vrachtwagen echter steeds internationaler wordt en vele van de zwaarste voertuigen 150.000 km per jaar of meer rijden, biedt een jaarlijkse controle onvoldoende garanties dat bedrijfsvoertuigen die in de EU rijden gedurende het hele jaar op een aanvaardbaar onderhoudsniveau worden gehouden.

Het zal duidelijk zijn dat het in het belang van de verkeersveiligheid, de milieubescherming en de concurrentie is, dat voertuigen alleen worden gebruikt indien zij technisch in orde zijn.

Het nieuwe voorstel verplicht de lidstaten de jaarlijkse technische controle aan te vullen met controles langs de weg van een representatief deel van de bedrijfsvoertuigen die elk jaar van hun wegen gebruikmaken. Deze controles kunnen worden uitgevoerd langs de weg, in havens, of op andere locaties waar voertuigen worden geparkeerd of, zoals vaker het geval is bij voertuigen van openbare diensten, op het terrein van de exploitant.

Dit voorstel beschrijft een driefasenaanpak bij de technische controle.

1. de eerste fase omvat de visuele controle door een hiertoe opgeleide voertuigcontroleur van de staat van onderhoud van het voertuig dat zich over de weg beweegt. De voertuigcontroleur moet vermoeden dat het voertuig ontoereikend is onderhouden alvorens wordt overgegaan tot de tweede fase.

2. De tweede fase omvat een eerste controle van het stilstaande voertuig waarbij de documenten van de technische keuring worden gecontroleerd (d.w.z. bewijsstukken dat het voertuig de voorgeschreven technische controle heeft ondergaan). Indien de controleur nog altijd vermoedt dat het voertuig technisch niet in orde is, wordt overgaan tot de derde fase.

3. Het voertuig wordt langs de weg gecontroleerd op onderhoudsgebreken zoals te sterk roken, gladde of beschadigde banden, niet-functionerende lichten en lichtsignaalinrichtingen, gebreken aan de snelheidsbegrenzer (waarbij de tachograaf wordt gecontroleerd) en, voorzover dit praktisch uitvoerbaar is, ontoereikende remwerking. Indien er twijfel blijft bestaan of wanneer de onderhoudsgebreken verder geïnventariseerd moeten worden, kan nodig zijn het voertuig een aanvullende controle te laten ondergaan in een keuringscentrum.

Indien na de technische controle blijkt dat het voertuig niet voldoet aan de normen of men van mening is dat het een ernstig risico vormt voor de inzittenden of andere weggebruikers kan het voertuig onmiddellijk een rijverbod opgelegd krijgen.

Waarom controles langs de weg

Van een aantal gewetenloze exploitanten is bekend dat zij nieuwe banden op het voertuig monteren, de snelheidsbegrenzer opnieuw instellen en de tank van het voertuig met brandstof met een laag zwavelgehalte ("schone diesel") vullen om de jaarlijkse technische controle te doorstaan waarbij het voertuig weer in zijn slechte, onwettige staat van onderhoud wordt gebracht nadat een technisch goedkeuringscertificaat is ontvangen. Ongeplande en voor de exploitant derhalve onverwachte controles langs de weg of van een wagenpark hebben een positief effect op beter onderhoud en dragen ertoe bij dat onverantwoordelijke exploitanten hun praktijken laten varen.

Deze stelling wordt onderbouwd door een analyse van een recente gerichte politiecontrole in het UK (hoewel dit niet de enige lidstaat is die controles langs de weg uitvoert). Meer dan 6.000 zware voertuigen werden aangehouden waarvan 2.500 uitvoerig werden onderzocht.

Van de onderzochte voertuigen bleek 33% een gebrek te vertonen dat ernstig genoeg was om niet door de voorgeschreven technische controle te komen en bij meer dan 13% van de gecontroleerde voertuigen waren de gebreken zo ernstig dat een onmiddellijk rijverbod werd opgelegd.

Het aantal zware vrachtwagens en voertuigen van openbare diensten die bij de jaarlijkse technische controle de emissienorm niet halen bedraagt volgens het jaarverslag van de Britse voertuiginspectiedienst over de effectiviteit van de controlewerkzaamheden van deze dienst ongeveer de helft van het aantal dat de controle langs de weg niet doorstaat. Dit ondersteunt de stelling dat vele voertuigen de jaarlijkse controle kunnen doorstaan voor wat betreft emissies maar dat deze voertuigen in de maanden na de jaarlijkse controle technisch niet in orde zijn.

De voordelen van het voorstel voor wat betreft de veiligheid zijn duidelijk. Recent onderzoek naar dodelijke verkeersongevallen waarbij zware vrachtwagens waren betrokken (HGV's veroorzaken circa 20% van het huidige dodental van 45.000 per jaar in de Gemeenschap) over een periode van drie jaar leverde de volgende resultaten op:

* zware vrachtwagens hebben een grotere kans om betrokken te raken bij een ongeval met dodelijke afloop dan op grond van de aantallen van dergelijke auto's op de weg of de afstand die zij afleggen, zou mogen worden verwacht;

 

* iets meer dan 6% van alle zware vrachtwagens vertoonde ernstige gebreken die bijdroegen tot een al dan niet dodelijke ongeval;

 

* de meeste (twee derde) van deze gebreken hadden te maken met de remmen als gevolg van een gebrek aan onderhoud;

 

* circa 3,4% van alle ongevallen met dodelijke afloop waarbij zware vrachtwagens waren betrokken had kunnen worden voorkomen indien deze voertuigen te allen tijde in een goede staat van onderhoud hadden verkeerd.

Voor wat betreft milieubescherming kan worden toegevoegd dat een goed onderhouden wagenpark naar raming 2% brandstof minder verbruikt (hetgeen neerkomt op een economisch voordeel van 1.000 miljoen ecu per jaar) en een dienovereenkomstige vermindering aan CO2-emissies. Ervan uitgaande dat controles langs de weg de staat van onderhoud van 50% van de vrachtwagens verbeteren, betekent dit een besparing van 1% brandstof, m.a.w. een economisch voordeel van circa 500 miljoen ecu per jaar, een cijfer dat moet worden afgezet tegen de totale kosten van de voorgestelde controle in de EU die volgens ramingen van de Commissie 120 tot 180 miljoen ecu zouden bedragen.


Side Bar