Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/98/299

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 1998

Η Επιτροπή προτείνει δειγματοληπτικούς οδικούς ελέγχους για τα οχήματα επαγγελματικής χρήσεως, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα σχέδιο οδηγίας με την οποία καλούνται τα κράτη μέλη να συνοδεύουν τους ετήσιους τεχνικούς ελέγχους που διενεργούνται στα οχήματα επαγγελματικής χρήσεως, με δειγματοληπτικούς οδικούς ελέγχους. Πρόσφατες έρευνες υποδηλώνουν ότι η ετήσια επιθεώρηση των εν λόγω οχημάτων δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεδομένου ότι η αγορά των οδικών μεταφορών ελευθερώνεται πλήρως από 1ης Ιουλίου 1998 και ότι τα βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων προκαλούν ήδη το 20% περίπου των ετήσιων 45.000 θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας του αέρα, καθώς και για την διαμόρφωση συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση όλων των οχημάτων κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.

"Η νομοθεσία αυτή θα αποθαρρύνει τους ανεύθυνους μεταφορείς από του να επιχειρούν να περικόψουν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής τους χρησιμοποιώντας οχήματα με τόσο κακή συντήρηση, ώστε αυτά να συνιστούν απειλή για την ζωή των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, και φθορά για το περιβάλλον. Οι πρακτικές αυτές ισοδυναμούν με αθέμιτο ανταγωνισμό και υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των εσωτερικών οδικών μεταφορών, κατάσταση που ενδέχεται να επιδεινωθεί με την από 1ης Ιουλίου 1998 πλήρη ελευθέρωση. Κατά συνέπεια, πρόκειται για κλασσική περίπτωση όπου ενδείκνυται η παρέμβαση της ΕΕ" δήλωσε ο Neil Kinnock, ο αρμόδιος για την Πολιτική Μεταφορών Επίτροπος της ΕΕ.

Η απομάκρυνση των επικίνδυνων οχημάτων από τους δημόσιους δρόμους

Με την εφαρμογή της οδηγίας 96/96/ΕΚ, τα οδικά οχήματα επαγγελματικής χρήσεως οφείλουν ήδη να υποβάλλονται σε ετήσιους τεχνικούς ελέγχους σε κατάλληλα κέντρα. Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης διεθνοποίησης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και επειδή πολλά από τα βαρύτερα οχήματα διανύουν 150.000 km/έτος ή και περισσότερο, ο σε ετήσια βάση έλεγχος αδυνατεί μάλλον να εξασφαλίσει ότι τα οχήματα επαγγελματικής χρήσεως που κινούνται στο έδαφος της ΕΕ εξασφαλίζουν ικανοποιητικά επίπεδα συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Είναι σαφές ότι είναι προς το συμφέρον της οδικής ασφάλειας, της περιβαλλοντικής προστασίας και του ισότιμου ανταγωνισμού, η χρησιμοποίηση των οχημάτων μόνον εφόσον η συντήρησή τους ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα.

Με την πρόταση καλούνται τα κράτη μέλη να συνοδεύσουν τους ετήσιους τεχνικούς ελέγχους με δειγματοληπτικούς ελέγχους αντιπροσωπευτικού τμήματος του στόλου οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κινούνται στο οδικό δίκτυό τους κάθε χρόνο. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διεξάγονται στην άκρη του δρόμου, στα λιμάνια, σε άλλα σημεία όπου τα οχήματα σταθμεύουν ή, συχνότερα στην περίπτωση των Οχημάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (ΟΔΥ), στις εγκαταστάσεις του οικείου φορέα.

Η παρούσα πρόταση υιοθετεί μια προσέγγιση τριών σταδίων για τους οδικούς ελέγχους:

1. Το πρώτο στάδιο συνίσταται στην οπτική εξέταση του οχήματος από εκπαιδευμένο ελεγκτή, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της συντήρησης του διερχόμενου οχήματος. Για να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο, ο ελεγκτής θα πρέπει να υποψιάζεται ότι η συντήρηση του οχήματος είναι ανεπαρκής.

2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει σύντομη επιθεώρηση του σταθμευμένου οχήματος, με παράλληλο έλεγχο των εγγράφων τεχνικής καταλληλότητας (δηλαδή απόδειξη ότι το όχημα έχει υποβληθεί στον κανονιστικό έλεγχο τεχνικής καταλληλότητας). Εάν ο ελεγκτής υποψιάζεται ακόμη ότι το όχημα είναι τεχνικώς ακατάλληλο, η επιθεώρηση προχωρεί στο τρίτο στάδιο.

3. Το όχημα εξετάζεται στην άκρη του δρόμου για ανεπάρκειες στην συντήρηση, όπως: υπερβολική εκπομπή καπνών, φθαρμένα ή λεία ελαστικά, ελαττωματικά φώτα και διατάξεις επισήμανσης, δυσλειτουργία της διάταξης περιορισμού της ταχύτητας (με έλεγχο του ταχογράφου) και, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, ανεπάρκεια του συστήματος πέδησης. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες, ή εάν ο βαθμός της ανεπάρκειας της συντήρησης χρειάζεται να ποσοτικοποιηθεί περαιτέρω, το όχημα μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω επιθεώρηση και αξιολόγηση σε κέντρο τεχνικού ελέγχου.

Εάν, μετά την επιθεώρηση τεχνικής καταλληλότητας, το όχημα δεν κρίνεται ως ανταποκρινόμενο στα απαιτούμενα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και θεωρείται σοβαρή απειλή για τους επιβαίνοντες ή για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, είναι δυνατόνπορεί να απαγορευθεί αμέσως η κυκλοφορία του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Η σκοπιμότητα των οδικών ελέγχων

Είναι γνωστό ότι ορισμένοι ασυνείδητοι μεταφορείς χρησιμοποιούν νέα ελαστικά, επεμβαίνουν στην διάταξη περιορισμού της ταχύτητας, ή χρησιμοποιούν, σε προσωρινή βάση, καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ("καθαρό ντήζελ") προκειμένου να περάσουν το όχημά του από τον ετήσιο έλεγχο τεχνικής καταλληλότητας, και να το επαναφέρουν στην πρότερη κακοσυντηρούμενη και παράνομη κατάσταση μόλις αποσπάσουν πιστοποιητικό τεχνικής καταλληλότητας.

Οι αιφνιδιαστικοί και, επομένως, απροσδόκητοι για τον μεταφορέα, έλεγχοι στον δρόμο ή στον στόλο οχημάτων του μεταφορέα, αποτελούν κίνητρο για βελτίωση της συντήρησης και θα συμβάλουν στην αποθάρρυνση των ανεύθυνων πρακτικών των μεταφορέων.

Η προσδοκία αυτή ενισχύεται από ανάλυση πρόσφατου ελέγχου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον συντονισμό της οποίας διενήργησε η αστυνομία (αν και δεν είναι το μόνο κράτος μέλος που διενήργησε οδικούς ελέγχους). Διατάχθηκαν να σταματήσουν περισσότερα από 6000 βαρέα οχήματα επαγγελματικής χρήσεως, εκ των οποίων 2.500 περίπου εξετάστηκαν λεπτομερώς. Από τα οχήματα που εξετάστηκαν, το 33% παρουσίαζαν κάποιο πρόβλημα το οποίο θα αρκούσε για να απορριφθούν τα οχήματα στους προβλεπόμενους τακτικούς ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας, και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 13% των οχημάτων που εξετάστηκαν, η (οι) ανεπάρκεια (ες) ήταν τέτοιας σοβαρότητας, ώστε να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ο αριθμός των βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων (ΒΟΜΕ) και των Οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών που αποτυγχάνουν στον έλεγχο εκπομπών στο πλαίσιο του τακτικού ετήσιου ελέγχου τεχνικής καταλληλότητας είναι περίπου ο μισός αυτών που απορρίπτονται σε οδικούς ελέγχους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιθεώρησης Οχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποδοτικότητα του έργου της Επιθεώρησης. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι πολλά είναι τα οχήματα που ενδέχεται να περάσουν με επιτυχία τον ετήσιο έλεγχο εκπομπών, αλλά δεν διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας στους μήνες που ακολουθούν τον τακτικό ετήσιο έλεγχο.

Το όφελος της πρότασης είναι εμφανές όσον αφορά την ασφάλεια. Πρόσφατες μελέτες των θανατηφόρων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων (τα ΒΟΜΕ προκαλούν σήμερα το 20% περίπου των θανάτων από τροχαία στην Κοινότητα που ανέρχονται σε 45.000 ετησίως) για περίοδο τριών ετών, είχαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

· τα ΒΟΜΕ εμπλέκονται σε θανατηφόρα ατυχήματα, σε μεγαλύτερο ποσοστό απ' ό,τι θα αναμενόταν με βάση τους αριθμούς των εν λόγω οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους ή τις αποστάσεις που διανύουν,

· μόνο ποσοστό κατά τι μεγαλύτερο του 6% όλων των ΒΟΜΕ παρουσίαζαν σοβαρές ανεπάρκειες που συνέβαλαν στην πρόκληση του ατυχήματος ή των θανάτων,

· τα περισσότερα (τα δύο τρίτα) των ανεπαρκειών αφορούσαν ελαττωματικά συστήματα πέδησης λόγω κακής συντήρησης,

· το 3% περίπου όλων των θανάτων σε ατυχήματα στα οποία ενέχονται ΒΟΜΕ θα είχαν αποφευχθεί εάν αυτά συντηρούνταν καταλλήλως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, υπολογίζεται ότι ένας καλώς συντηρούμενος στόλος οχημάτων μειώνει κατά 2% την κατανάλωση καυσίμων (οικονομικό όφελος 1000 εκατομ. ECU ετησίως) και κατά ανάλογο ποσοστό τις εκπομπές CO2. Kατά συνέπειαν, εάν υποτεθεί ότι οι οδικοί έλεγχοι είναι κατά 50% αποτελεσματικοί στην βελτίωση της συντήρησης του στόλου οχημάτων, η κατά 1% εξοικονόμηση καυσίμων θα ισοδυναμούσε με ετήσια εξοικονόμηση περίπου 500 εκατομ. ECU, ποσό που πρέπει να συγκριθεί με το ολικό κόστος των προτεινόμενων ελέγχων στην ΕΕ, το οποίο ανέρχεται σε 120 έως 180 εκατομ. ECU, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής.


Side Bar