Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

ip/98/229

Bruxelles, den 11. marts 1998

Kommissionen foreslår stikprøvekontrol af erhvervskøretøjer på vejene for at forbedre sikkerhed og miljøbeskyttelse i Den Europæiske Union

EU-Kommissionen forelagde i dag et direktivforslag, som pålægger medlemsstaterne at supplere de årlige tekniske kontroller for erhvervskøretøjer med stikprøvekontroller på vejene. Nylige undersøgelser viser, at årlige tekniske kontroller for disse køretøjer ikke er nogen garanti for, at de holdes i en ordentlig stand resten af året. I betragtning af, at vejtransportsektoren liberaliseres helt pr. 1. juli 1998, og at lastvogne allerede er årsag til ca. 20% af de 45 000 trafikofre på EU's veje hvert år, er der behov for foranstaltninger, som forbedrer trafiksikkerhed og luftkvalitet, og som skaber retfærdige konkurrenceforhold ved at sikre, at alle køretøjer holdes i en ensartet god stand.

"Denne lovgivning vil afholde uansvarlige vognmænd fra at forsøge at spare penge ved at benytte køretøjer, som er så dårligt vedligeholdt, at de udgør en fare for andre trafikanter og skader miljøet. En sådan fremgangsmåde er illoyal konkurrence og underminerer i øjeblikket den korrekte funktion af det indre marked for vejtransport, og denne situation forværres sandsynligvis med den fulde liberalisering den 1. juli 1998. Der er derfor grund til at skride ind over for problemet på EU-niveau" udtalte Neil Kinnock, der er EF-kommissær for transportpolitik.

Farlige køretøjer fjernes fra vejene

Vedtagelsen af direktiv 96/96/EF har allerede sikret, at erhvervskøretøjer skal til teknisk kontrol i kontrolcentre en gang om året. På baggrund af den voksende internationale trafik med erhvervskøretøjer og det forhold, at mange af de tungeste køretøjer kører 150 000 km/år eller mere, synes en årlig kontrol ikke at være tilstrækkelig garanti for, at erhvervskøretøjer på EU's område holdes i en tilstrækkelig god teknisk stand hele året rundt.

Det er indlysende, at det er til fordel for trafiksikkerhed, miljøbeskyttelse og fair konkurrence, at alle køretøjer kun benyttes, hvis de holdes i en god teknisk stand.

Forslaget pålægger medlemsstaterne at supplere den årlige tekniske kontrol med stikprøvekontrol af et repræsentativt udsnit af erhvervskøretøjerne på deres område hvert år. Disse kontroller kan udføres på vejene, i havne eller andre steder, hvor køretøjer parkeres, eller for motorkøretøjer til offentlig transport (PSV) ofte hos vognmanden.

Forslaget går ind for tretrinsprocedure for stikprøvekontroller på vejene:

1. Første trin er en visuel inspektion udført af en erfaren motorsagkyndig af køretøjets tekniske tilstand, medens det kører forbi på vejen. Den motorsagkyndige skal have mistanke om, at køretøjet er i en utilstrækkelig teknisk stand, inden han går videre til andet trin.

 

2. Det andet trin omfatter en overfladisk inspektion af det holdende køretøj, herunder kontrol af, om køretøjet har gennemgået den lovfæstede tekniske kontrol. Hvis den motorsagkyndige stadig har mistanke om, at køretøjet ikke er trafiksikkert, går kontrollen videre til tredje trin

 

3. Køretøjet kontrolleres ved vejsiden for mangler som for megen udstødningsrøg, nedslidte eller beskadigede dæk, hvorvidt lygter og lyssignaler virker, om hastighedsbegrænseren virker (ved kontrol af fartskriveren) og, så vidt muligt, bremsernes virkning. Hvis der fortsat hersker tvivl eller hvis omfanget af en mangel skal konstateres, kan køretøjet sendes til videre inspektion og kontrol hos et kontrolcenter.

Hvis køretøjet efter den tekniske kontrol stadig ikke opfylder de tekniske krav, og anses for at være farligt for personer i køretøjet eller andre trafikanter, kan køretøjet pålægges et øjeblikkeligt kørselsforbud på offentlige veje.

Der er behov for stikprøvekontroller på vejene

Det vides, at der er skrupelløse vognmænd, som monterer nye dæk, nulstiller hastighedsbegrænseren og fylder tanken med dieselbrændstof med lavt svovlindhold for at komme igennem den årlige tekniske kontrol, for derefter at føre køretøjet tilbage til dets dårlige tekniske og ulovlige stand, efter at have modtaget beviset for godkendelse ved den tekniske kontrol. Uanmeldte og derfor, for så vidt angår vognmanden, uventede kontroller på vejene eller af køretøjsflåden vil fungere som et incitament til bedre vedligeholdelse og bidrage til at standse denne praksis blandt uansvarlige vognmænd.

Denne betragtning støttes af en analyse af en nylig, målrettet politiaktion i Det Forenede Kongerige (som dog ikke er den eneste medlemsstat, der gennemfører stikprøvekontroller). Mere end 6000 tunge lastvogne (HGV) blev standset, og ca. 2500 heraf blev kontrolleret nøjere. Af de undersøgte køretøjer havde 33% en eller anden mangel, som ikke ville være gået igennem ved den lovfæstede tekniske kontrol, og hos mere end 13% af de kontrollerede køretøjer var manglen(-erne) så alvorlige, at køretøjerne øjeblikkeligt fik kørselsforbud.

I henhold til den årlige rapport fra det britiske Vehicle Inspectorate om effektiviteten af kontrolarbejdet er antallet af HGV og PSV, som ikke opfylder kravene til emissioner ved den årlige tekniske kontrol ca. halvt så stort som det antal, der kasseres ved en stikprøvekontrol. Det understøtter teorien om, at mange køretøjer måske godkendes ved den tekniske kontrol for så vidt angår emissioner, men ikke er i tilstrækkelig god teknisk stand i månederne efter den årlige kontrol.

Forslagets fordele med hensyn til sikkerhed er indlysende. Nyere undersøgelser af antallet af trafikdræbte, hvor tunge lastvogne er indblandet (HGV er skyld i ca. 20% af antallet af trafikofre på Fællesskabets veje, som er på 45000 dræbte om året) gav følgende resultater for en treårig periode:

· HGV er indblandet i flere ulykker med dødelig udgang end man kunne forvente på baggrund af antallet af sådanne køretøjer på vejene eller den afstand, de tilbagelægger

· lidt over 6% af alle HGV havde alvorlige mangler, som bidrog til ulykken eller førte til dræbte

· de fleste (to tredjedele) af disse mangler vedrørte defekte bremser på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse

· ca. 3,4% af alle dræbte i ulykker med HGV kunne undgås, hvis HGV blev tilstrækkeligt vedligeholdt hele tiden

For så vidt angår miljøbeskyttelse, anslås det, at en korrekt vedligeholdt køretøjsflåde medfører en brændstofbesparelse på 2% (det svarer til en besparelse på 1 mia. ECU årligt) og en tilsvarende del af CO2-emissionerne. Hvis man antager, at stikprøvekontrollerne på vejene bare er 50% effektive til at forbedre køretøjsflådens tekniske stand, spares der 1% brændstof, hvilket svarer til en besparelse pr. år på 500 mio. ECU. Dette tal skal sammenholdes med de samlede omkostninger ved at gennemføre kontrollerne i EU, som efter Kommissionens skøn ligger på mellem 120 og 180 mio. ECU.


Side Bar