Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL

- Steunmaatregel nr. N 666/94
- Wijziging van de Deense elektriciteitswet
-  Denemarken

De Commissie heeft besloten geen bezwaar te maken tegen een voorstel tot
wijziging  van  de  Deense  elektriciteitswet  die  de  Deense
elektriciteitsmaatschappij SEAS in staat zou stellen, in het kader van de
herstructurering van de onderneming, haar tekort van circa 230 miljoen
kronen (30 miljoen ecu), dat ontstaan is door vroegere commerciële
activiteiten andere dan het transport en de distributie van elektriciteit,
door te berekenen in de elektriciteitsprijzen.

De Deense regionale elektriciteitsmaatschappij SEAS hield zich in het
verleden bezig met verschillende commerciële activiteiten andere dan het
transport en de distributie van elektriciteit, in het bijzonder een
windmolenproject, een tomatenproject en marine  aquacultuur.  In de
afgelopen jaren heeft SEAS aanzienlijke verliezen geleden over deze
activiteiten en met het oog op het herstel van de levensvatbaarheid begon
SEAS in 1993 haar activiteiten te herstructureren om zich in de toekomst
op haar kernactiviteiten te concentreren, te weten het transport en de
distributie van elektriciteit.  Als onderdeel van deze herstructurering
van haar activiteiten verkocht SEAS tussen december 1993 en augustus 1994
haar verliesmakende commerciële activiteiten aan de particuliere sector,
waarna zij met een totaal tekort over deze activiteiten van circa 230
miljoen Deense kronen bleef zitten. Gezien evenwel het principe van aan
kosten gerelateerde prijzen  dat in de Deense  elektriciteitswet is
vastgelegd, was het niet mogelijk voor SEAS om dit tekort te dekken door
middel van een verhoging van de elektriciteitsprijzen, die thans de enige
bron van inkomsten voor de onderneming zijn.  In  verband met de
herstructurering van de activiteiten van SEAS is de Deense regering
derhalve voornemens een wijziging voor te stellen op de elektriciteitswet
wat betreft het principe van de aan kosten gerelateerde prijzen, om aldus
(alleen) SEAS in staat te stellen om de in het verleden geleden verliezen
over deze andere commerciële activiteiten door te berekenen  in de
elektriciteitsprijzen voor de consument.  Dit voorstel heeft alleen
betrekking op de verliezen die SEAS heeft geleden op haar commerciële
activiteiten van vóór 1 oktober 1994, op  voorwaarde althans dat de
verliesmakende activiteiten vóór die datum ook van de hand zijn gedaan.
Het voorstel zal derhalve alleen van terugwerkende kracht zijn en SEAS
niet in de gelegenheid stellen om toekomstige verliezen op huidige of
toekomstige  commerciële  activiteiten  af  te  wentelen  op  de
elektriciteitsprijzen.

De doorberekening van het tekort van SEAS zal zich over een periode van
ongeveer 15 jaar uitstrijken en resulteert  naar verwachting in een
stijging van de huidige elektriciteitsprijs van SEAS met ongeveer 0,005
Deense kronen ofwel 1,2%.  SEAS wordt verplicht over te gaan tot
rationalisatie, zowel alleen als in samenwerking met andere regionale
elektriciteitsmaatschappijen, ten einde het effect van deze verhoging van
de elektriciteitsprijs te neutraliseren.  Deze rationaliseringsmaatregelen
moeten binnen een redelijke termijn na de inwerkingtreding van het
voorstel worden uitgevoerd.

De onderhavige steun wordt aan SEAS verleend in het kader van het plan tot
herstructurering van haar commerciële activiteiten.  De Commissie heeft
het steunvoornemen derhalve onderzocht in het licht van de  nieuwe
communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
ondernemingen in moeilijkheden.  Na zich ervan te hebben overtuigd dat in
dit  geval  aan  alle  voorwaarden  voor  goedkeuring  van  de
herstructureringssteun was voldaan, in het bijzonder dat door de steun en
door de herstructurering de levensvatbaarheid van SEAS op de lange termijn
wordt hersteld, dat SEAS, als tegenprestatie voor de ontvangen steun, alle
verliesmakende activiteiten van de hand heeft gedaan en dat de steun
alleen wordt gebruikt om het tekort van ongeveer 230 miljoen Deense kronen
te dekken, heeft de Commissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de
steun op grond van artikel 92, lid 3, onder c), EG-Verdrag.

* * *

Side Bar