Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen registrerar ett nytt medborgarinitiativ som kräver smartare lagstiftning om e-cigaretter

Strasbourg den 12 februari 2019

Europeiska kommissionen har idag beslutat att registrera ett europeiskt medborgarinitiativ med rubriken ”Let's demand smarter vaping regulation!”

Initiativets syftet är: ”Skräddarsydd lagstiftning som tydligt skiljer e-cigarettprodukter från tobaksvaror och läkemedel”. Initiativtagarna uppmanar kommissionen att få fram ny lagstiftning [för e-cigarettprodukter] som utgår från obligatorisk efterlevnad vad gäller stabil produktkvalitet, säkerhet och tillverkningsstandarder, liksom ansvarsfulla marknadsföringsstrategier för att skydda unga”.

Beslutet att registrera initiativet innebär bara att de rättsliga kraven är uppfyllda. Kommissionen har ännu inte granskat innehållet i sak.

Initiativet registreras formellt den 20 februari 2019. Därefter har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter. Om initiativet på ett år får en miljon underskrifter från minst sju EU-länder ska kommissionen inom tre månader besluta om man ska gå vidare med initiativet eller inte och motivera sitt beslut.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom detta verktyg. Som en del av ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen lade kommissionen under 2017 fram förslag om reformer av det europeiska medborgarinitiativet för att göra det mer användarvänligt. I december 2018 enades Europaparlamentet och rådet om reformen och de reviderade reglerna kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2020.

Ett medborgarinitiativ uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den har befogenhet. När initiativet har registrerats krävs det en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att kommissionen ska ta ställning till förslaget.

Enligt förordningen får initiativet inte uppenbart falla utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar. Det får heller inte vara uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande eller strida mot EU:s värderingar.

Läs mer

Förslag till Europeiskt medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ för vilka namninsamling pågår

Webbplats för europeiska medborgarinitiativ

Förordningen om europeiska medborgarinitiativ

 

IP/19/989

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar