Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon registreeris Euroopa kodanikualgatuse „Veipimine olgu arukamalt reguleeritud!“

Strasbourg, 12. veebruar 2019

Euroopa Komisjon otsustas täna registreerida Euroopa kodanikualgatuse „Veipimine olgu arukamalt reguleeritud!“

Algatuse eesmärk on “töötada välja eraldi õigusaktid, millega teha selgelt vahet veipimise toodetel ning tubakatoodetel ja ravimitel.“ Algatuse korraldajad kutsuvad komisjoni üles kehtestama „uued [veipimise tooteid käsitlevad] õigusaktid, mis põhinevad kohustusel järgida usaldusväärseid kvaliteedi-, ohutus- ja tootmisstandardeid ning noori kaitsvatel vastutustundlikel turustamistavadel.“

Euroopa Komisjoni otsus algatus registreerida tähendab üksnes seda, et ettepanek on õiguslikult vastuvõetav. Komisjon ei ole algatuse sisu veel analüüsinud.

Algatus registreeritakse 20. veebruaril 2019 ja korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatusele kogutakse aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon kolme kuu jooksul otsustama, kuidas algatusele reageerida. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Lähtudes president Junckeri kõnest olukorra kohta Euroopa Liidus esitas Euroopa Komisjon 2017. aastal ettepanekud Euroopa kodanikualgatuse reformimiseks, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks. Detsembris 2018 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu reformi suhtes kokkuleppele ning läbivaadatud eeskirju hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020.

Kui Euroopa kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Registreerimiseks ei tohi kavandatud kodanikualgatus jääda ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis annavad talle pädevuse esitada liidu õigusakti ettepanek, ning ei tohi olla ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu, pahatahtlik ega ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse terviktekst 

Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

 

IP/19/989

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar