Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske borgerinitiativ: Kommissionen registrerer "Krav om bedre regulering af e-cigaretter!"-initiativet

Strasbourg, den 12. februar 2019

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at registrere det europæiske borgerinitiativ med titlen "Krav om bedre regulering af e-cigaretter!" (Let's demand smarter vaping regulation!).

Initiativet har til formål at: "udarbejde en specifik lovgivning, hvor der klart skelnes mellem e-cigaretprodukter på den ene side og tobaksvarer og lægemidler på den anden side". Initiativtagerne opfordrer Kommissionen til at "sikre ny lovgivning [for e-cigaretprodukter] baseret på obligatorisk overholdelse af robuste standarder for produktkvalitet, -sikkerhed og -fremstilling samt en ansvarlig markedsføringspraksis, der beskytter unge".

Europa-Kommissionens afgørelse om at registrere forslaget vedrører udelukkende dets juridiske gyldighed. Kommissionen har ikke taget stilling til initiativets substans på dette trin.

Dette initiativ vil blive registreret den 20. februar 2019, og initiativtagerne har derefter ét år til at indsamle underskrifter til støtte for initiativet. Såfremt initiativet inden for et år modtager en million støttetilkendegivelser fra mindst syv forskellige medlemsstater, skal Kommissionen reagere inden for tre måneder. Kommissionen kan beslutte enten at følge eller at undlade at følge anmodningen og skal i begge tilfælde begrunde sit valg.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev introduceret med Lissabontraktaten, og forordningen om borgerinitiativer gennemfører traktatens bestemmelser herom. Borgerne har siden april 2012 kunnet anvende borgerinitiativer som et redskab til at sætte deres præg på EU's dagsorden. Som en del af kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand i 2017 fremlagde Europa-Kommissionen reformforslag til det europæiske borgerinitiativ for at gøre det endnu mere brugervenligt. I december 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om reformen, og de reviderede regler træder i kraft den 1. januar 2020.

Når det er formelt registreret, giver et borgerinitiativ mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det.

Betingelserne for forslagets gyldighed er, at det ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en retsakt, ikke er utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter og ikke er åbenbart i strid med Unionens værdier.

Yderligere oplysninger

Den fulde ordlyd af det foreslåede europæiske borgerinitiativ

Andre europæiske borgerinitiativer, som er i gang med at indsamle underskrifter

Borgerinitiativets websted

Forordningen om borgerinitiativer

 

IP/19/989

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar