Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pripravljenost na brexit: Komisija okrepila ozaveščanje podjetij EU o pripravljenosti na brexit brez dogovora na področju carine

Bruselj, 18. februarja 2019

Evropska komisija je danes okrepila ozaveščanje podjetij EU o pripravljenosti na brexit brez dogovora na področju carine in posrednih davkov, kot je DDV, glede na nevarnost, da bo Združeno kraljestvo 30. marca letos morda izstopilo iz EU brez dogovora (scenarij brez dogovora).

Kampanja za ozaveščanje, ki se je začela danes, je del trenutnih prizadevanj Komisije za pripravo na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora v skladu s sklepi Evropskega sveta (člen 50) iz decembra 2018, v katerih je slednji pozval k okrepitvi prizadevanj za pripravljenost na vse scenarije. Ta kampanja bi morala pomagati seznaniti podjetja, ki želijo še naprej trgovati z Združenim kraljestvom po 30. marcu, s tem, kaj morajo storiti, da bi zagotovila čim bolj nemoten prehod. Priprave na dejstvo, da bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, so bistvenega pomena za preprečevanje znatnih motenj v delovanju podjetij EU.

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „Čim bližje smo 29. marcu, tem večje je tveganje, da bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez dogovora, zaradi česar si Evropska komisija in nacionalni carinski organi zelo prizadevajo, da bi se pripravili na uvedbo preverjanj in kontrol pretoka blaga med EU in Združenim kraljestvom. To je ključnega pomena za varstvo potrošnic in potrošnikov ter notranjega trga. Veliko je odvisno od sposobnosti podjetij, ki trgujejo z Združenim kraljestvom, da se seznanijo s carinskimi predpisi, ki se bodo začeli uporabljati prvi dan scenarija brez dogovora. Časa je vse manj in naša informacijska kampanja bo pri tem v pomoč.“

Današnja kampanja je namenjena ozaveščanju poslovne skupnosti EU, zlasti MSP. Da bi se ta podjetja pripravila na scenarij brez dogovora in še naprej trgovala z Združenim kraljestvom, bi morala:

  • oceniti, ali imajo potrebne tehnične in človeške zmogljivosti za obravnavo carinskih postopkov in pravil, kot so npr. „preferencialna pravila o poreklu“;
  • razmisliti o pridobitvi različnih carinskih dovoljenj in registracij, da bi si olajšala trgovanje, če bo Združeno kraljestvo del njihove dobavne verige;
  • stopiti v stik s svojim nacionalnim carinskim organom, da bi ugotovila, katere druge ukrepe je mogoče sprejeti v okviru priprave.

Danes je bil objavljen sklop gradiva za podjetja, vključno s preprostim kontrolnim seznamom v petih korakih, ki vsebuje pregled potrebnih ukrepov. Gradivo za kampanjo je na voljo v vseh jezikih EU.

Čeprav skupnega učinka scenarija brez dogovora ni mogoče ublažiti, bi morala današnja kampanja dopolnjevati nacionalna prizadevanja za obveščanje podjetij EU in pomagati prizadetim podjetjem v državah članicah EU-27.

V državah članicah poteka ob podpori Komisije pripravljalno delo za zagotovitev, da bo nacionalna carinska infrastruktura in logistika pripravljena na scenarij brez dogovora.

Ozadje

Ratifikacija Sporazuma o izstopu je še naprej cilj in prednostna naloga Komisije. Vendar ta ratifikacija ostaja negotova. Glede na nevarnost scenarija brez dogovora Komisija že od decembra 2017 intenzivno sodeluje pri delu na področju pripravljenosti, pri čemer stalno poziva evropske državljane, podjetja in države članice, naj se pripravijo na vse možne scenarije, ocenijo zadevna tveganja in načrtujejo svoj odziv, da se ta tveganja ublažijo.

Kot je poudarjeno v prvem sporočilu Komisije o pripravljenosti na brexit z dne 19. julija 2018, bo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije ne glede na predvideni scenarij povzročila znatne motnje.

Deležniki ter nacionalni organi in organi EU se morajo pripraviti na dva možna glavna scenarija:

  • če bo Sporazum o izstopu ratificiran pred 30. marcem 2019, se bo pravo EU za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati 1. januarja 2021, tj. po prehodnem obdobju 21 mesecev. Sporazum o izstopu vključuje možnost enkratnega podaljšanja prehodnega obdobja za eno ali dve leti;
  • če Sporazum o izstopu ne bo ratificiran pred 30. marcem 2019, ne bo prehodnega obdobja, pravo EU pa se bo s tem datumom za Združeno kraljestvo in v njem prenehalo uporabljati. Ta scenarij se imenuje „scenarij brez dogovora“ ali „scenarij neurejenega izstopa“.

Po pozivih Evropskega sveta (člen 50) novembra in decembra 2018 k okrepitvi prizadevanj za pripravljenost na vseh ravneh je Komisija 19. decembra 2018 sprejela akcijski načrt za nepredvidljive razmere in več zakonodajnih ukrepov, med drugim tudi na področju carine. To je nadaljni ukrep na podlagi prejšnjih sporočil, objavljenih novembra in julija 2018.

V scenariju brez dogovora se bo blago, ki prihaja iz Združenega kraljestva ali je namenjeno vanj, obravnavalo kot uvoz iz tretje države oziroma izvoz vanjo. To pomeni, da se bodo ob uvozu in izvozu uporabljale carinske formalnosti in kontrole. Ob uvozu bodo obračunane carine, DDV in trošarine, izvoz v Združeno kraljestvo pa bo oproščen plačila DDV.

Komisija je objavila vrsto obvestil, ki so na voljo v vseh jezikih EU ter katerih cilj je boljše obveščanje deležnikov in potnikov o posledicah, ki bi jih lahko zanje imel scenarij brez dogovora v smislu carinskih postopkov, posrednih davkov, kot so DDV in trošarine, preferencialnih pravil o poreklu in uvoznih/izvoznih dovoljenj.

Bistveno je tudi ukrepanje držav članic. Nacionalni organi imajo ključno vlogo pri spremljanju in usmerjanju priprav industrije. Zato je Komisija organizirala tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih pripravljenosti ter sektorskih, pravnih in upravnih ukrepih za pripravljenost. Poleg tega je začela obiskovati 27 držav članic EU, da bi preverila, ali nacionalno načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih razmerah dobro napreduje, in zagotovila potrebna pojasnila o procesu pripravljenosti.

Več informacij

Spletna stran GD TAXUD o pripravljenosti podjetij na brexit 

Kontrolni seznam za podjetja, ki želijo še naprej trgovati ali začeti trgovati z Združenim kraljestvom po 30. marcu 

Pregled uradov Komisije v državah članicah

Vprašanja in odgovori o akcijskem načrtu Komisije za nepredvidljive razmere z dne 19. decembra 2018

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti na brexit, vključno z „obvestili o pripravljenosti na brexit

IP/19/901

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar