Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Prípravy na brexit bez dohody: Komisia zintenzívňuje informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v colnej oblasti

Brusel 18. február 2019

Európska komisia dnes zintenzívnila svoju informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH. Reaguje tak na riziko, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody).

Informačná kampaň, ktorá sa dnes začala, je súčasťou pretrvávajúceho úsilia Komisie pripraviť sa na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody. Komisia tak koná v súlade so závermi Európskej rady (článok 50) z decembra 2018, v ktorých sa vyzýva na zintenzívnenie príprav na všetky možné scenáre. Táto kampaň by mala pomôcť informovať podniky, ktoré chcú po 30. marci ďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, o tom, čo musia urobiť, aby bol tento prechod čo najplynulejší. Príprava na to, že sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou, je nesmierne dôležitá, ak sa chceme vyhnúť výraznému narušeniu obchodovania v EÚ.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Keďže s blížiacim sa 29. marcom sa zvyšuje aj riziko, že dôjde k brexitu bez dohody, Európska komisia a colné orgány členských štátov intenzívne pracujú na tom, aby boli pripravené zaviesť kontroly tovaru pohybujúceho sa medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Má to kľúčový význam pre ochranu našich spotrebiteľov a vnútorného trhu. Veľa závisí od schopnosti podnikov, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, rýchlo sa oboznámiť s colnými predpismi, ktoré budú platiť od prvého dňa brexitu bez dohody. Nesmieme strácať čas, a preto ponúkame pomoc formou informačnej kampane.“

Cieľom kampane, ktorá sa dnes začína, je zvýšiť informovanosť podnikateľskej komunity EÚ, a najmä malých a stredných podnikov. Na to, aby boli podniky pripravené na scenár bez dohody a mohli pokračovať v obchodovaní so Spojeným kráľovstvom, by mali:

  • posúdiť, či majú potrebné technické a ľudské kapacity na zabezpečenie dodržiavania colných postupov a pravidiel, napr. pokiaľ ide o „preferenčné pravidlá pôvodu“,
  • zvážiť získanie rôznych colných povolení a registrácií s cieľom uľahčiť si svoju obchodnú činnosť, ak je Spojené kráľovstvo súčasťou ich dodávateľského reťazca,
  • skontaktovať sacolným orgánom svojho členského štátu s cieľom získať informácie, aké ďalšie prípravné kroky môžu podniknúť.

Podniky majú od dnes k dispozícii širokú škálu materiálov vrátane jednoduchého 5-krokového kontrolného zoznamu, ktorý poskytuje prehľad potrebných opatrení. Materiály ku kampani sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ.

Hoci celkový vplyv scenára bez dohody nemožno zmierniť, dnešná kampaň by mala doplniť úsilie členských štátov o informovanie podnikov EÚ a pomôcť osloviť dotknuté podniky v členských štátoch EÚ27.

Zároveň napredujú aj prípravné práce v členských štátoch podporované Komisiou, ktoré majú zabezpečiť, aby bola colná infraštruktúra a logistika členských štátov pripravená reagovať na brexit bez dohody.

Súvislosti

Ratifikácia dohody o vystúpení zostáva aj naďalej cieľom a prioritou Komisie. Táto ratifikácia je však stále neistá. Vzhľadom na hroziaci brexit bez dohody Komisia už od decembra 2017 intenzívne pracuje na opatreniach na zaistenie pripravenosti. Pravidelne vyzýva európskych občanov, podniky a členské štáty, aby sa pripravili na všetky možné scenáre, posúdili príslušné riziká a naplánovali, ako budú reagovať, aby tieto riziká zmiernili.

Ako bolo zdôraznené v prvom oznámení Komisie o pripravenosti na brexit z 19. júla 2018, bez ohľadu na predpokladaný scenár bude mať rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu značný rušivý vplyv.

Zainteresované strany, ako aj orgány členských štátov a orgány EÚ sa musia pripraviť na dva možné hlavné scenáre:

  • Ak sa dohoda o vystúpení ratifikuje pred 30. marcom 2019, právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia. Dohoda o vystúpení zahŕňa možnosť jedného predĺženia prechodného obdobia o jeden alebo dva roky.
  • Ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje pred 30. marcom 2019, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019. Táto situácia sa označuje aj ako scenár bez dohody alebo scenár neriadeného odchodu.

V reakcii na výzvy Európskej rady (článok 50) z novembra a decembra 2018 na zintenzívnenie príprav na všetkých úrovniach Komisia 19. decembra 2018 prijala krízový akčný plán, ako aj viacero legislatívnych opatrení vrátane opatrení v colnej oblasti. Týmto opatreniam predchádzali oznámenia uverejnené v novembri a júli 2018.

V prípade „scenára bez dohody“ sa bude tovar prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva alebo prepravovaný do Spojeného kráľovstva považovať za dovoz z, resp. vývoz do „tretej krajiny“. Znamená to, že pri dovoze a vývoze sa na tovar budú vzťahovať colné formality a kontroly. Pri dovoze sa budú vyberať clá, DPH a spotrebné dane, pričom vývoz do Spojeného kráľovstva bude od DPH oslobodený.

Komisia uverejnila celý rad oznamov dostupných vo všetkých jazykoch EÚ, ktorých cieľom je zlepšiť informovanosť zainteresovaných strán a cestujúcich o dôsledkoch, ktoré by „scenár bez dohody“ mohol mať pre ich podnikanie, pokiaľ ide o colné postupy, nepriame dane (ako sú DPH a spotrebná daň), preferenčné pravidlá pôvodu a dovozné/vývozné licencie.

Opatrenia členských štátov majú takisto zásadný význam. Ich orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri monitorovaní a usmerňovaní príprav v jednotlivých odvetviach. V tejto súvislosti Komisia zorganizovala technické diskusie s členskými štátmi EÚ27 o všeobecných otázkach pripravenosti, ako aj o odvetvových, právnych a administratívnych prípravných krokoch. Takisto začala sériu návštev členských štátov EÚ27, aby sa uistila, že napredujú v krízovom plánovaní, a aby vysvetlila prípadné nejasnosti súvisiace s postupom na zaistenie pripravenosti.

Ďalšie informácie

Webová stránka GR TAXUD o pripravenosti na brexit pre podniky 

Kontrolný zoznam pre podniky, ktoré chcú po 30. marci ďalej obchodovať alebo začať obchodovať so Spojeným kráľovstvom 

Prehľad zastúpení Komisie v členských štátoch

Otázky a odpovede o krízovom akčnom pláne Komisie z 19. decembra 2019

Webové stránky Európskej komisie o pripravenosti na brexit (vrátane „oznamov o pripravenosti na brexit“)

IP/19/901

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar