Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Valmisolek Brexitiks: Komisjon intensiivistab teavitustööd ELi ettevõtjate tollialase valmisoleku tagamiseks kokkuleppeta Brexiti korral

Brüssel, 18. veebruar 2019

Euroopa Komisjon hoogustas täna ELi ettevõtjate teavitamist tolli ja kaudse maksustamise (nt käibemaks) valdkonnas, pidades silmas võimalust, et Ühendkuningriik astub selle aasta 30. märtsil Euroopa Liidust välja kokkulepet sõlmimata.

Täna käivitatud teavituskampaania on osa komisjoni järjepidevast tööst, et valmistuda Ühendkuningriigi lahkumiseks Euroopa Liidust ilma kokkuleppeta, lähtudes Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 2018. aasta detsembri järeldustest, kus rõhutati vajadust tõhustada tööd valmisoleku tagamiseks kõigi stsenaariumide korral. Kampaania peaks aitama teavitada Ühendkuningriigiga pärast 30. märtsi kauplemist jätkata soovivaid ettevõtjaid kõigest, mida neil tuleb teha võimalikult sujuva ülemineku tagamiseks. Selleks valmistumine, et Ühendkuningriigist saab ELi mittekuuluv riik, on eriti oluline, kui soovitakse ära hoida suuremaid häireid ELi ettevõtjate tegevuses.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici lisas: „Kuna võimalus, et Brexit toimub kokkuleppeta, aina suureneb sedamööda, mida lähemale jõuab 29. märts, teevad Euroopa Komisjon ja liikmesriikide tolliasutused tõsist tööd, et olla valmis kehtestama kontrolli ELi ja Ühendkuningriigi vahel liikuvate kaupade üle. See on meie tarbijate ja siseturu kaitsmisel kõige olulisem küsimus. Palju sõltub sellest, kuidas Ühendkuningriigiga kauplevad ettevõtjad suudavad ennast kurssi viia tollieeskirjadega, mis hakkavad kehtima kohe kokkuleppeta Brexiti esimesest päevast. Enam ei tohi aega kaotada ja meie oleme valmis teavituskampaania läbiviimisel igati abiks olema“.

Täna algatatud kampaania eesmärk on suurendada ELi ettevõtjate, eriti VKEde teadlikkust. Selleks et valmistuda kokkuleppeta Brexitiks ja jätkata kauplemist Ühendkuningriigiga, peaksid need ettevõtjad:

  • Hindama, kas neil on olemas vajalikud tehnilised ja inimressursid, et tulla toime tolliprotseduuride ja -eeskirjadega (nt „sooduspäritolureegleid“ käsitlevad eeskirjad).
  • Kaaluma erinevate tollilubade ja registreeringute taotlemist, et lihtsustada oma kauplemistegevust, kui Ühendkuningriik on osa nende tarneahelast.
  • Võtma ühendust oma riikliku tolliasutusega, et saada teada, milliseid samme on valmistumiseks veel võimalik astuda.

Täna tehti ettevõtjatele kättesaadavaks hulk materjale, sealhulgas lihtne viiest punktist koosnev kontroll-leht, mis annab ülevaate vajalikest meetmetest. Kampaania materjalid on kättesaadavad kõigis ELi keeltes.

Kuigi kokkuleppeta Brexiti üldist mõju ei ole võimalik leevendada, peaks tänane kampaania täiendama riikide jõupingutusi ELi ettevõtjate teavitamisel ja aitama jõuda mõjutatud ettevõteteni ELi 27 liikmesriigis.

Ka liikmesriikides on käimas komisjoni toetatav ettevalmistav töö, mille eesmärk on tagada, et riiklik tollitaristu ja -logistika on kokkuleppeta Brexitiks valmis.

Taustteave

Väljaastumislepingu ratifitseerimine on jätkuvalt komisjoni eesmärk ja prioriteet. Ratifitseerimine ei ole siiski kindel. Võttes arvesse, et Brexit võib toimuda ilma kokkuleppeta, on komisjon 2017. aasta detsembrist aktiivselt tegelenud selleks valmistumisega. Komisjon on järjekindlalt kutsunud Euroopa kodanikke, ettevõtjaid ja liikmesriike üles valmistuma kõigiks võimalikeks stsenaariumideks, hindama kõigi stsenaariumidega seotud riske ja kavandama oma tegevust nende leevendamiseks.

Nagu on rõhutatud komisjoni 19. juulil 2018. aasta esimeses Brexitiks valmistumise teatises, põhjustab Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda kavandatud stsenaariumist olenemata märkimisväärseid häireid.

Sidusrühmad ning riiklikud ja ELi ametiasutused peavad valmistuma kaheks peamiseks võimalikuks stsenaariumiks.

  • Kui väljaastumisleping ratifitseeritakse enne 30. märtsi 2019, lõpetatakse ELi õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 1. jaanuaril 2021, st pärast 21-kuulist üleminekuperioodi. Väljaastumislepinguga on ette nähtud võimalus pikendada üleminekuperioodi üks kord ühe või kahe aasta võrra.
  • Kui väljaastumislepingut enne 30. märtsi 2019 ei ratifitseerita, siis üleminekuperioodi ei ole ning ELi õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis lõpeb 30. märtsist 2019. Seda nimetatakse kokkuleppeta Brexitiks.

Pärast Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) poolt 2018. aasta novembris ja detsembris tehtud üleskutseid intensiivistada ettevalmistusi kõikidel tasanditel, võttis komisjon 19. detsembril 2018 vastu erandolukorra tegevuskava ja mitu seadusandlikku meedet, sealhulgas tolli valdkonnas. See on järg varasematele komisjoni teatistele, mis avaldati 2018. aasta novembris ja juulis.

Kokkuleppeta Brexiti korral käsitatakse Ühendkuningriigist pärinevaid või sinna suunduvaid kaupu impordina kolmandast riigist ja ekspordina kolmandasse riiki. See tähendab, et impordi ja ekspordi suhtes kohaldatakse tolliformaalsusi ja -kontrolli. Importimisel tuleb tasuda tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisi, samas kui eksport Ühendkuningriiki on käibemaksust vabastatud.

Komisjon on avaldanud rea teateid, mis on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes ja mille eesmärk on teavitada sidusrühmi ja reisijaid paremini tagajärgedest, mida kokkuleppeta Brexit võib nende äritegevusele põhjustada tolliprotseduuride, kaudsete maksude (nagu käibemaks ja aktsiis), sooduspäritolureeglite ning impordi- ja ekspordilitsentside näol.

Väga oluline on ka liikmesriikide tegevus. Riikide ametiasutustel on eri majandussektorites tehtavate ettevalmistuste suunamisel ja jälgimisel võtmeroll. Seetõttu on komisjon pidanud tehnilisi arutelusid EL 27 liikmesriikidega nii üldistes kui ka konkreetsetes valdkondlike, õiguslike ja halduslike ettevalmistuste küsimustes. Alustatud on ka 27 ELi liikmesriigi külastamist, et veenduda erandolukorraks tehtavate riiklike ettevalmistuste plaanipärases kulgemises ja anda vajalikke selgitusi valmisoleku protsessi kohta.

Lisateave

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi Brexitiks valmistumise teemaline veebileht ettevõtjatele 

Viiest punktist koosnev kontroll-leht ettevõtjatele, kes soovivad pärast 30. märtsi Ühendkuningriigiga kauplemist jätkata või alustada 

Ülevaade komisjoni esindustest liikmesriikides

Küsimused ja vastused komisjoni 19. detsembri 2019. aasta erandolukorra tegevuskava kohta

Euroopa Komisjoni Brexitiks valmistumise veebisait, sh Brexitiks valmistumist käsitlevad teated

IP/19/901

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar