Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ένωση Κεφαλαιαγορών: επίτευξη συμφωνίας για τα μέτρα βελτίωσης της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2019

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ την πώληση κεφαλαίων σε ευρύτερο φάσμα επενδυτών.

Με τη σειρά τους, οι επενδυτές σε όλη την ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο φάσμα επενδυτικών προϊόντων σε καλύτερη τιμή.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συμφωνία θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα βελτιώσει τη σαφήνεια για τους διαχειριστές κεφαλαίων που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές, με χαμηλότερο κόστος, ένα σημαντικό στοιχείο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, θέλουμε οι διαχειριστές κεφαλαίων που εδρεύουν στο Μιλάνο να μπορούν να προσφέρουν με ευκολία τα κεφάλαιά τους στη Ρίγα, χωρίς να διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών.»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κάταϊνεν, επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε: «Αυτό το βήμα οδηγεί στην κατάργηση ενός εμποδίου στις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, και είναι σημαντικό για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Η χρηματοδότηση πρέπει να ρέει ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επωφεληθούν με τον καλύτερο τρόπο από τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.»

Τα επενδυτικά κεφάλαια είναι σημαντικό εργαλείο για τη διοχέτευση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων στην οικονομία και την αύξηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η αγορά επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ ανέρχεται συνολικά σε 14,3 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά δεν έχει ακόμη αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της: το 70 % του συνόλου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην κατοχή επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία είναι εγκεκριμένα ή καταχωρισμένα για διανομή μόνον στην εγχώρια αγορά. Μόνο το 37% των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περίπου το 3% των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν αυτή τη στιγμή καταχωριστεί για διανομή σε περισσότερα από 3 κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οφείλεται επίσης σε κανονιστικά εμπόδια που δυσχεραίνουν σήμερα τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων.

Η σημερινή συμφωνία θα άρει ορισμένα από αυτά τα εμπόδια για όλα τα είδη επενδυτικών κεφαλαίων, καθιστώντας διαφανέστερη τη διασυνοριακή διανομή και, παράλληλα, θα καταργήσει υπερβολικά περίπλοκες και επαχθείς απαιτήσεις και θα εναρμονίσει τους αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες. Ο αυξημένος ανταγωνισμός θα προσφέρει περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές στους επενδυτές, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας τους.

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες αλλαγές που εισάγουν οι νέοι κανόνες είναι οι εξής: 

  • Οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων της ΕΕ θα μπορούν ευκολότερα να διερευνούν το ενδιαφέρον δυνητικών επαγγελματιών επενδυτών για νέες αγορές («ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»). Αυτό θα τους βοηθήσει να λαμβάνουν περισσότερο τεκμηριωμένες εμπορικές αποφάσεις πριν εισέλθουν σε μια νέα αγορά.

  • Θα αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης πελατών που έχουν οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στο κράτος μέλος υποδοχής. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να υποχρεώνονται οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να αναλάβουν το κόστος διατήρησης φυσικής παρουσίας ή τοπικών εγκαταστάσεων σε όλες τις αγορές υποδοχής.

  • Θα ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες και οι όροι που ισχύουν για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων όσον αφορά την έξοδο από εθνικές αγορές, όταν αυτοί αποφασίζουν να τερματίσουν την προσφορά ή την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους («διαδικασία άρσης της κοινοποίησης»)

  • Θα καθιερωθεί αυξημένη διαφάνεια και θα δημιουργηθεί ενιαίο διαδικτυακό σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τις προϋποθέσεις εμπορίας και τα ισχύοντα τέλη. Έτσι, οι διαχειριστές που επιθυμούν να αυξήσουν τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους δεν θα επιβαρύνονται με το κόστος παροχής νομικών συμβουλών για τους εθνικούς κανόνες. 

Επόμενα βήματα

Μετά την εν λόγω πολιτική συμφωνία θα ακολουθήσει περαιτέρω τεχνική εργασία προτού μπορέσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν επίσημα τα τελικά κείμενα.

Ιστορικό

Η νομοθετική δέσμη που συμφωνήθηκε σήμερα παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018 και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Μια νέα οδηγία τροποποιεί τις υφιστάμενες οδηγίες ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ και καλύπτει περιορισμένο αριθμό θεμάτων που συνδέονται με την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά (άρθρο 53 της ΣΛΕΕ). Ένας νέος κανονισμός καλύπτει θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ).

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την πρόταση για νέους κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων

Ένωση Κεφαλαιαγορών στον ιστότοπο της ΓΔ FISMA

IP/19/861

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar