Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Bezpečnostná únia: Komisia víta politickú dohodu o odstránení rozdielov medzi informačnými systémami

Brusel 5. február 2019

.

Európsky parlament a Rada dnes dosiahli politickú dohodu o návrhu Komisie, ktorého cieľom je odstrániť závažné bezpečnostné nedostatky prostredníctvom inteligentnejšieho a cielenejšieho spoločného fungovania informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc a migrácie. Týmto interoperabilným rámcom, ktorý predstavuje politickú prioritu na roky 2018 – 2019, sa zabezpečí, aby príslušníci pohraničnej stráže a polície mali prístup k správnym informáciám vtedy, keď ho potrebujú, a tam, kde ho potrebujú pri výkone svojich úloh.

Prvý podpredseda Frans Timmermans privítal dohodu týmito slovami: „Dnes sme sa dohodli na tom, že poskytneme pracovníkom orgánov presadzovania práva správne nástroje, ktoré im pomôžu odhaľovať zločincov a lepšie chrániť Európanov. Pracovníci orgánov presadzovania práva, príslušníci pohraničnej stráže a migrační úradníci kdekoľvek v EÚ budú môcť priamo a okamžite pracovať so všetkými dostupnými informáciami. Európania očakávajú zachovanie bezpečnosti v Európe a dnes sme posilnili našu kolektívnu schopnosť to zaistiť.“

 Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti povedal: „Dnes sme vytvorili základ našej bezpečnostnej infraštruktúry. V budúcnosti budú všetky naše informačné systémy prepojené. Toto je Európska únia v najlepšom svetle: Európska únia, ktorá podporuje našich príslušníkov pohraničnej stráže a polície a posilňuje ich postavenie prostredníctvom správnych nástrojov, ktoré im umožnia vykonávať svoju prácu a chrániť európskych občanov.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King dodal: „Ide o odpoveď na výzvy pracovníkov v prvej línii, polície a príslušníkov pohraničnej stráže. Nejde o vytvorenie jednej veľkej databázy či zhromažďovanie väčšieho množstva údajov, ale o inteligentnejšie a cielenejšie využívanie existujúcich informácií, ktorého cieľom je pomôcť orgánom presadzovania práva plniť si svoje povinnosti a zároveň zabezpečiť plné dodržiavanie základných práv.“

Nové nástroje umožnia prepojenie existujúcich i budúcich informačných systémov EÚ, ako sú systém vstup/výstup (EES), Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), čím sa zabráni riziku, že nebudú odhalené dôležité informácie. Nové nástroje umožnia:

  • krížovú kontrolu existujúcich údajov jedným kliknutím: európsky vyhľadávací portál umožní príslušníkom pohraničnej stráže a polície vykonávať súbežné kontroly dokladov totožnosti vo všetkých informačných systémoch EÚ a na jednej obrazovke v súlade s ich existujúcim právom na prístup. Príslušníci už nebudú musieť overovať doklady vo viacerých databázach, keďže za pár sekúnd budú mať k dispozícii úplné a presné informácie,
  • lepšie odhaľovanie podvodov s osobnými údajmi: príslušníci pohraničnej stráže a polície budú môcť lepšie identifikovať nebezpečných zločincov vďaka spoločnej službe porovnávania biometrických údajov, v rámci ktorej sa budú používať odtlačky prstov a podoby tváre na vyhľadávanie v existujúcich informačných systémoch, a vďaka spoločnej databáze údajov o totožnosti, v ktorej sa budú uchovávať biografické údaje osôb z krajín mimo EÚ. Okrem toho detektor viacnásobných totožností zabezpečí krížovú kontrolu a okamžite označí kohokoľvek, kto používa falošnú alebo viacnásobnú totožnosť,
  • zlepšenie prístupu na účely presadzovania práva: pracovníci orgánov presadzovania práva budú môcť efektívnejšie a bezpečnejšie nahliadať do informačných databáz EÚ, a to na základe dvojstupňového prístupu. Ak sa pri vyhľadávaní informácií preukáže zhoda s informáciami obsiahnutými v jednom zo systémov (t. j. bude oznámená pozitívna lustrácia), daný pracovník bude môcť požiadať o cielenejší prístup v súlade s osobitnými pravidlami pre každý systém,
  • ochranu základných práv: rámec interoperability nezmení pravidlá vzťahujúce sa na obmedzenie účelu informačných systémov EÚ a prístup k nim, čím sa zabezpečí, že základné práva budú i naďalej chránené. Osobitná webová služba navyše poskytne štátnym príslušníkom tretích krajín kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov, čím sa uľahčí uplatňovanie ich práv v oblasti ochrany údajov.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz budú musieť formálne prijať dve nariadenia, ktorými sa stanovuje rámec pre interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc a migrácie.

Po ich prijatí bude za vývoj a zavádzanie technických prvkov, ktorými sa zabezpečí interoperabilita informačných systémov EÚ, zodpovedať Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA).

Súvislosti

Informačné systémy EÚ v súčasnosti navzájom dostatočne nekomunikujú – informácie sa uchovávajú oddelene v neprepojených systémoch, v dôsledku čoho sú roztrieštené, zložité a náročné na prácu. Hrozí teda strata informácií. Prekonávanie súčasných nedostatkov v správe údajov a zlepšenie interoperability existujúcich informačných systémov patrí medzi priority Junckerovej Komisie.

Spolu s prejavom predsedu Junckera o stave Únie z roku 2016 Komisia predložila oznámenie o silnejších a inteligentnejších systémoch pre hranice a bezpečnosť, čím začala diskusiu o tom, ako zlepšiť fungovanie informačných systémov EÚ s cieľom posilniť riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť.

Odvtedy Komisia pravidelne informuje o pokroku dosiahnutom pri odstraňovaní zvyšných informačných nedostatkov v informačných systémoch EÚ a v snahe o racionalizáciu a zefektívnenie ich vzájomnej súčinnosti. V máji 2017 Komisia navrhla nový prístup k dosiahnutiu úplnej interoperability informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc a migrácie do roku 2020 a v decembri 2017 predložila súvisiace legislatívne návrhy.

Ďalšie informácie

Tlačová správa – Bezpečnostná únia: Komisia bojuje s nedostatkom informácií v záujme lepšej ochrany občanov EÚ

Tlačová správa – Európsky program v oblasti bezpečnosti: Komisia predstavila nový prístup k interoperabilite informačných systémov

Informačný prehľad – Bezpečnostná únia: Odstraňovanie informačných nedostatkov

Informačný prehľad – Informačné systémy EÚ

IP/19/846

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar