Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija sudaro sąlygas piliečiams lengviau saugiai prieiti prie sveikatos duomenų kitose valstybėse narėse

Briuselis, 2019 m. vasario 6 d.

Šiandien Komisija pateikia rekomendacijų rinkinį siekdama sukurti saugią sistemą, kuri padėtų piliečiams prieiti prie savo elektroninių sveikatos bylų visose valstybėse narėse.

Dabar galimybės Europos piliečiams prieiti prie savo elektroninių sveikatos įrašų labai skiriasi tarp ES valstybių narių. Nors kai kurie piliečiai turi prieigą prie dalies savo elektroninių sveikatos įrašų savo šalyje arba kitoje valstybėje narėje, daugelio skaitmeninė prieiga prie tokių įrašų yra ribota arba jie jos visai neturi. Dėl šios priežasties šiandien Komisija teikia rekomendacijas, kurios palengvins saugią prieigą kitose valstybėse narėse visapusiškai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas teigė: „Žmonės prašo saugios ir visapusiškos interneto prieigos prie savo sveikatos duomenų, kad ir kur jie būtų. Sveikatos priežiūros specialistams reikia patikimų sveikatos įrašų, kad gydymą galėtų suteikti remdamiesi išsamesne informacija ir greičiau. Mūsų sveikatos sistemoms reikia geriausių išteklių kuo individualizuotesnei priežiūrai teikti. Kartu mums reikia greičiau plėtoti saugų keitimąsi elektroniniais sveikatos įrašais visoje ES. Jis pagerins piliečių gyvenimą ir padės inovacijų kūrėjams rasti naujos kartos skaitmeninių sprendimų ir medicininio gydymo būdų.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis pridūrė: „Ne vienas iš mūsų, keliaudami ar persikėlę į kitą valstybę narę, norėjome turėti prieigą prie savo medicininių duomenų ir jais pasidalyti su vietos bendrosios praktikos gydytoju. Be to, galimybė saugiai dalytis medicinine informacija su gydytojais užsienyje gali ne tik labai pagerinti mums teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, bet ir daryti teigiamą poveikį sveikatos priežiūros biudžetams. Mažiau tikėtina, kad reikėtų kartoti brangiai kainuojančius sveikatos tikrinimus, pavyzdžiui, vaizdinių ar laboratorinius tyrimus.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Kad ES piliečiai turėtų prieigą prie saugių ir aukščiausios kokybės skaitmeninių paslaugų, šiandien pateikta iniciatyva padės pacientams gauti gydymą, kad ir kur ES jie būtų, taip pat ir nenumatytose situacijose. Siūloma ES keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais sistema taip pat suteiks galimybę gydytojams ir kitiems medicinos specialistams padėti piliečiams veiksmingiau ir efektyviau.“

Valstybės narės jau sudarė sąlygas, kad tam tikra dalis elektroninių sveikatos įrašų būtų prieinama ir ja būtų keičiamasi su kitomis valstybėmis narėmis. Nuo 2019 m. sausio 21 d. Suomijos piliečiai gali pirkti vaistus Estijoje naudodamiesi e. receptais, o Liuksemburgo gydytojai netrukus turės prieigą prie Čekijos pacientų duomenų santraukų.

Šiandienos rekomendacijose siūloma valstybėms narėms į šią iniciatyvą įtraukti trijų naujų sričių sveikatos įrašus, t. y. laboratorinius tyrimus, medicininio darbingumo lygio nustatymo ataskaitas ir vaizdinių bei vizualizavimo ataskaitas. Kartu iniciatyva sudaromos sąlygos rengti technines specifikacijas, kurias reikėtų naudoti kiekvienu atveju, kai keičiamasi sveikatos įrašais.

Taigi, prieiga prie išsamių asmens sveikatos įrašų visoje ES Europos piliečiams gali būti labai naudinga, pavyzdžiui:

  • jeigu įvyko nelaimingas atsitikimas keliaujant kitoje ES valstybėje narėje, gydytojai galės tiesiogiai susipažinti su informacija apie pacientą (pavyzdžiui, informacija apie lėtines ligas, alergijas arba tam tikrų vaistų netoleravimą). Tai gali labai padidinti jų galimybes laiku suteikti veiksmingiausią gydymą;
  • ji padidins piliečių priežiūros kokybę ir užtikrins jos tęstinumą, jiems judant Europos Sąjungoje;
  • palengvinus sąlygas keistis duomenimis, ji paskatins medicinos mokslo tyrimais spręsti didelius sveikatos iššūkius, pavyzdžiui, gydyti lėtines ar neurodegeneracines ligas. Tokia prieiga būtų pagrįsta piliečio sutikimu, svarba ir visapusišku Europos duomenų apsaugos taisyklių laikymusi;
  • ji padidins sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą ir tvarumą, pavyzdžiui, dalijantis naujaisiais paciento laboratorinių ar radiologinių tyrimų duomenimis. Todėl ligoninei kitoje valstybėje narėje nereikės kartoti panašių tyrimų, bus taupomas laikas ir mažinamos gydymo ligoninėje išlaidos.

Tolesni veiksmai

Siekiant toliau plėtoti keitimąsi informacija, bus pradėtas Komisijos ir valstybių narių bendro veiksmų koordinavimo procesas. Tai suteiks galimybę tiek ES, tiek nacionalinio lygmens suinteresuotiesiems subjektams, pavyzdžiui, sektoriaus atstovams, sveikatos priežiūros specialistams ir pacientų atstovams, išsakyti savo nuomones ir prie to prisidėti.

Bendro veiksmų koordinavimo procesas užtikrins, kad visos susijusios šalys būtų įtrauktos į keitimosi Europos elektroniniais sveikatos įrašais formos rengimą. Valstybės narės e. sveikatos tinkle parengs praktines pažangos įgyvendinimo ir stebėsenos gaires.

Pagrindiniai faktai

2018 m. balandžio mėn. priimtame komunikate „Sudaryti sąlygas skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“ nustatytos trys veiklos sritys:

 1) saugi piliečių prieiga prie sveikatos duomenų ir galimybė perduoti juos tarpvalstybiniu lygmeniu;

 2) geresni duomenys siekiant paspartinti mokslinius tyrimus, pagerinti ligų prevenciją ir individualizuoti sveikatos paslaugas ir priežiūrą;

 3) skaitmeninės priemonės, kuriomis suteikiama daugiau galių piliečiams ir skatinama į asmenį orientuota priežiūra.

 Tikimasi, kad iki 2021 m. pabaigos pacientų duomenų santraukomis ir e. receptais keisis ne tik Suomija, Estija, Liuksemburgas ir Čekija, bet 18 šalių. Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) telekomunikacijų programą daugelis valstybių narių jau dirba e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūroje e. sveikatos tinkle. 

Rekomendacija remia valstybes nares, norinčias keistis informacija platesniu mastu. Joje atsižvelgiama į keitimąsi pacientų santraukomis ir e. receptais ir (arba) e. vaistų išdavimo duomenimis ir siūloma keistis naujų sričių duomenimis, pavyzdžiui, per pirmąjį etapą keistis laboratorinių tyrimų rezultatais, medicininio vizualizavimo duomenimis ir ataskaitomis, taip pat išrašymo iš ligoninės ataskaitomis. Rekomendacijoje pabrėžiama, kad perėjimas prie sąveikių elektroninių sveikatos įrašų ES turėtų būti vykdomas kartu užtikrinant duomenų apsaugą ir saugumą, paisant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir visapusiškai laikantis kibernetinio saugumo sistemos.

Taip pat rengiamas su šiuo ES veiksmu susijęs persvarstytas Įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos e. sveikatos srities nacionalinių atsakingų institucijų tinklo įkūrimo, valdymo ir veikimo taisyklės (2011/890/ES). Sprendimu siekiama paaiškinti, kaip veikia e. sveikatos tinklas, visų pirma, koks jo ryšys su e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra. Šiandien baigėsi grįžtamosios informacijos teikimo laikotarpis. Komisija išnagrinės suinteresuotųjų subjektų pastabas ir per ateinančius mėnesius paskelbs rezultatus.

Daugiau informacijos

Komisijos rekomendacija dėl Europos keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formato

Klausimai ir atsakymai

Europos keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formato infografinis poveikis

Daugiau informacijos apie rekomendaciją

2018 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas. Skaitmeninės viešosios paslaugos

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 460 „Piliečių požiūris į skaitmeninimo ir automatizavimo poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui“

Tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos

IP/19/842

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar