Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija patvirtino naują trečiųjų valstybių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai yra netinkami, sąrašą

Strasbūras, 2019 m. vasario 13 d.

Šiandien Komisija priėmė naują 23 trečiųjų valstybių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos turi strateginių trūkumų, sąrašą.

Šiuo sąrašu siekiama apsaugoti ES finansų sistemą vykdant geresnę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos prevenciją. Patvirtinus sąrašą, bankai ir kiti subjektai, kuriems taikomos ES kovos su pinigų plovimu taisyklės, turės labiau tikrinti (deramas tikrinimas) finansines operacijas, susijusias su klientais ir finansų įstaigomis iš šių didelės rizikos trečiųjų valstybių, kad būtų galima geriau nustatyti įtartinus pinigų srautus. Remiantis nauja metodika, kuri atspindi griežtesnius nuo 2018 m. liepos mėn. galiojančios Penktosios kovos su pinigų plovimu direktyvos kriterijus, sąrašas buvo sudarytas atlikus išsamią analizę.  

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Nustatėme griežčiausius kovos su pinigų plovimu standartus pasaulyje, tačiau turime užtikrinti, kad nešvarūs pinigai iš kitų valstybių nepatektų į mūsų finansų sistemą. Nešvarūs pinigai yra organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo šaltinis. Raginu į sąrašą įtrauktas valstybes greitai pašalinti savo trūkumus. Komisija yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su jomis sprendžiant šiuos abipusio intereso klausimus. “

Komisija yra įgaliota atlikti nepriklausomą vertinimą ir nustatyti didelės rizikos trečiąsias valstybes pagal Ketvirtąją ir Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvas.

Šis sąrašas buvo sudarytas remiantis 54-ių prioritetinių jurisdikcijų analize, kurią Komisija parengė konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir 2018 m. lapkričio 13 d. paskelbė viešai. Įvertintos valstybės atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • jos turi sisteminį poveikį ES finansų sistemos vientisumui,
  • tai jurisdikcijos, kurias peržiūrėjęs Tarptautinis valiutos fondas jas įvardijo kaip tarptautinius lengvatinių mokesčių centrus,
  • jos yra svarbios ES ekonomikai ir palaiko tvirtus ekonominius ryšius su ES.

Komisija įvertino kiekvienos valstybės keliamą grėsmės lygį, teisinę sistemą ir nustatytas kontrolės priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai, bei veiksmingą jų įgyvendinimą. Komisija taip pat atsižvelgė į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF, šios srities tarptautinių standartų nustatymo tarnybos) atliktą darbą.

Komisija padarė išvadą, kad 23-ų valstybių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų. Tai apima 12 valstybių, įtrauktų į Finansinių veiksmų darbo grupės sąrašą, ir 11 papildomų jurisdikcijų. Kai kurios šiandien į sąrašą įtrauktos valstybės jau įtrauktos į dabartinį ES sąrašą, kurį sudaro 16 valstybių.

Tolesni veiksmai

Komisija šį sąrašą priėmė kaip deleguotąjį reglamentą. Dabar jis bus pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai, kad jį patvirtintų per vieną mėnesį (šį laikotarpį galim pratęsti vienam mėnesiui). Priimtas deleguotasis reglamentas bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir įsigalios po 20 dienų.

Komisija toliau bendradarbiaus su valstybėmis, kurios šiame deleguotajame reglamente įvardytos kaip turinčios strateginių trūkumų, ypač išbraukimo iš sąrašo kriterijų srityje. Šis sąrašas atitinkamoms valstybėms suteikia galimybę geriau nustatyti tobulintinas sritis, siekiant galiausiai būti išbrauktoms iš sąrašo, kai bus pašalinti strateginiai trūkumai.

Komisija toliau stebės į sąrašą įtrauktų valstybių pažangą, peržiūrėtas valstybes ir pradės vertinti papildomas valstybes pagal savo paskelbtą metodiką. Prireikus Komisija šį sąrašą atnaujins. Siekdama užtikrinti, kad didelės rizikos trečiosios valstybės būtų veiksmingai nustatomos ir būtų imamasi tolesnių veiksmų, Komisija taip pat apsvarstys galimybę prireikus toliau tobulinti savo metodiką, atsižvelgiant į įgytą patirtį.

Pagrindiniai faktai 

Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetas. Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva galioja nuo 2015 m. birželio mėn., o Penktoji – nuo 2018 m. liepos 9 d. Šios direktyvos gerokai sustiprino ES reglamentavimo sistemą.

2015 m. įsigaliojus Ketvirtajai kovos su pinigų plovimu direktyvai, Komisija paskelbė pirmąjį didelės rizikos trečiųjų valstybių ES sąrašą, paremtą Finansinių veiksmų darbo grupės vertinimu. Penktojoje kovos su pinigų plovimu direktyvoje buvo nustatyti platesnio masto didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo kriterijai, visų pirma įtraukiant informacijos apie tikruosius bendrovių ir juridinių struktūrų savininkus prieinamumą. Tai padės geriau reaguoti į riziką, susijusią su priedangos įmonių steigimu ir neskaidriomis struktūromis, kurias gali naudoti nusikaltėliai ir teroristai, siekdami nuslėpti tikruosius sandorio naudos gavėjus (įskaitant mokesčių slėpimo tikslais). Komisija sukūrė savo didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodiką, grindžiamą iš Finansinių veiksmų darbo grupės gauta informacija, papildyta jos pačios ekspertinėmis žiniomis ir kitais šaltiniais, pavyzdžiui, Europolu. Tokiu būdu laikomasi platesnio masto požiūrio nustatant trūkumų turinčias valstybes, keliančias riziką ES finansų sistemai. Sprendimas į sąrašą įtraukti anksčiau neįtrauktas valstybes grindžiamas dabartiniu rizikos vertinimu pagal naująją metodiką. Tai nereiškia, kad padėtis nuo to laiko, kai sąrašas buvo paskutinį kartą atnaujintas, pablogėjo.

Šiandien paskelbtas naujas sąrašas pakeičia nuo 2018 m. liepos mėn. galiojantį sąrašą. 

Daugiau informacijos

Deleguotasis reglamentas. Didelės rizikos trečiųjų valstybių ES sąrašas

Klausimai ir atsakymai

Didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo metodika

Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva

Penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva 

 

PRIEDAS 

Šios 23 jurisdikcijos yra:

1) Afganistanas,

2) Amerikos Samoa,

3) Bahamos,

4) Botsvana,

5) Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika,

6) Etiopija,

7) Gana,

8) Guamas,

9) Iranas,

10) Irakas,

11) Libija,

12) Nigerija,

13) Pakistanas,

14) Panama,

15) Puerto Rikas,

16) Samoa,

17) Saudo Arabija,

18) Šri Lanka,

19) Sirija,

20) Trinidadas ir Tobagas,

21) Tunisas,

22) Jungtinių Valstijų Mergelių Salos,

23) Jemenas.

 

 

IP/19/781

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar