Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия приема нов списък на третите държави със слабости в уредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Страсбург, 13 февруари 2019 r.

Днес Комисията прие своя нов списък на 23 трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Целта на този списък е да се защити финансовата система на ЕС чрез по-ефективно предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на списъка банките и други субекти, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да осъществяват по-голям набор от проверки („комплексна проверка“) по отношение на финансовите операции с участието на потребители и финансови институции от тези високорискови трети държави, за да може да се идентифицират по-добре съмнителните парични потоци. Списъкът е съставен след задълбочен анализ въз основа на нова методика, която отразява по-строгите критерии на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, влязла в сила от юли 2018 г.  

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Установили сме най-високите стандарти за борба с изпирането на пари в света, но трябва да направим така, че мръсните пари от други държави да не стигат до нашата финансова система. Мръсните пари захранват организираната престъпност и тероризма. Приканвам включените в списъка държави да преодолеят бързо своите слабости. Комисията е готова да работи в тясно сътрудничество с тях за справяне с тези проблеми, което е от взаимен интерес.

Комисията е оправомощена да извършва самостоятелна оценка и да идентифицира високорисковите трети държави по силата на Четвъртата и Петата директива относно борбата с изпирането на пари.

Списъкът е съставен въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г. Подложените на оценка държави отговарят на поне един от следните критерии:

  • оказват системно въздействие върху целостта на финансовата система на ЕС,
  • подложени са на преглед от Международния валутен фонд като международни офшорни финансови центрове,
  • имат икономическо значение и силни икономически връзки с ЕС.

За всяка държава Комисията е оценила степента на съществуващата заплаха, нормативната уредба и проверките, въведени за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и ефективното им прилагане. Освен това тя е взела предвид работата на Специалната група за финансови действия (FATF), която определя международните стандарти в тази област.

Комисията е стигнала до заключението, че в 23 държави са налице стратегически слабости в националната им уредба за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма. Това са 12 държави от списъка на Специалната група за финансови действия и 11 допълнителни юрисдикции. Някои от включените в днешния списък държави вече фигурират в действащия списък на ЕС от 16 държави.

Следващи стъпки

Комисията прие списъка под формата на делегиран регламент. Той ще бъде представен на Европейския парламент и Съвета за одобрение в срок от един месец (с възможност за едномесечно удължаване). След като бъде одобрен, делегираният регламент ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след публикуването му.

Комисията ще продължи да работи с държавите, идентифицирани като държави със стратегически слабости в този делегиран регламент, и ще предприеме допълнителни действия по-специално във връзка с критериите за изваждане от списъка. Този списък позволява на засегнатите държави да определят по-добре областите за подобрение, за да може да подготвят евентуалното си изваждане от списъка, след като стратегическите слабости бъдат преодолени.

Комисията ще следи напредъка, постигнат от включените в списъка държави, ще продължи да наблюдава тези, които са били подложени на преглед, и ще започне да оценява допълнителни държави в съответствие с публикуваната си методика. Комисията ще актуализира този списък съобразно с резултатите. Тя също така ще обмисли как да подобри методиката си, когато това е нужно с оглед на придобития опит, с цел да се гарантират ефективното идентифициране на високорискови трети държави и предприемането на необходимите последващи действия.

Контекст 

Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет на Комисията „Юнкер“. Приемането на Четвъртата (в сила от юни 2015 г.) и Петата директива относно борбата с изпирането на пари (в сила от 9 юли 2018 г.) укрепи съществено регулаторната уредба на ЕС.

След влизането в сила на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари през 2015 г. Комисията публикува за първи път списък на ЕС на високорисковите трети държави въз основа на оценката на Специалната група за финансови действия. С Петата директива относно борбата с изпирането на пари бяха разширени критериите за идентифициране на високорискови трети държави, по-специално с включването на наличието на информация относно действителните собственици на дружества и правни форми. Това ще помогне за по-добро справяне с рисковете, произтичащи от създаването на фиктивни дружества и непрозрачни структури, които могат да бъдат използвани от престъпници и терористи за прикриване на действителните бенефициери на дадена трансакция (включително с цел отклонение от данъчно облагане). Комисията разработи собствена методика за идентифициране на високорискови трети държави, която се основава на информация от Специалната група за финансови действия, допълнена от собственото ѝ експертно мнение и от информация от други източници, като Европол. Резултатът е по-амбициозен подход за идентифициране на държави със слабости, които пораждат рискове за финансовата система на ЕС. Решението в списъка да се включи държава, която преди това не е фигурирала в него, отразява текущата оценка на рисковете в съответствие с новата методика. Това не означава, че положението се е влошило след последната актуализация на списъка.

Публикуваният днес нов списък замества досегашния списък, който е в сила от юли 2018 г. 

За повече информация

Делегиран регламент: списък на ЕС на високорисковите трети държави

Въпроси и отговори

Методика за идентифициране на високорискови трети държави

Четвърта директива относно борбата с изпирането на пари

Пета директива относно борбата с изпирането на пари 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

23-те юрисдикции са следните:

(1) Афганистан,

(2) Американска Самоа,

(3) Бахамски острови,

(4) Ботсуана,

(5) Корейска народнодемократична република,

(6) Етиопия,

(7) Гана,

(8) Гуам,

(9) Иран,

(10) Ирак,

(11) Либия,

(12) Нигерия,

(13) Пакистан,

(14) Панама,

(15) Пуерто Рико,

(16) Самоа,

(17) Саудитска Арабия,

(18) Шри Ланка,

(19) Сирия,

(20) Тринидад и Тобаго,

(21) Тунис,

(22) Американски Вирджински острови,

(23) Йемен.

 

 

IP/19/781

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar