Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen upphäver Thailands ”gula kort” efter åtgärder mot olagligt fiske

Bryssel den 8 januari 2019

EU-kommissionen tar bort Thailand från listan över ”varnade länder” som ett erkännande av landets framsteg i bekämpningen av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Idag meddelar kommissionen att Thailand lyckats åtgärda bristerna i landets rättsliga och administrativa system när det gäller fiske. Därför upphäver kommissionen det så kallade ”gula kortet” som sedan april 2015 gällt som en varning om att Thailand då inte gjorde tillräckligt för att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Dagens beslut upphäver första steget i en process som kunde ha lett till ett fullständigt förbud mot import av fiskeriprodukter till EU.

– Illegalt, orapporterat och oreglerat fiske skadar globala fiskebestånd, säger fiskekommissionär Karmenu Vella. Dessutom drabbar det alla de människor som livnär sig på havet, särskilt de som redan är fattiga. Därför är bekämpningen av illegalt fiske prioriterat för EU. Jag är mycket glad över att en ny partner idag engagerat sig i denna kamp.

Sedan det gula kortet delades ut har kommissionen och Thailand samarbetat och fört en konstruktiv dialog. Detta har lett till en betydande förbättring av den thailändska fiskeriförvaltningen i enlighet med landets internationella åtaganden.

Thailand har ändrat sin rättsliga ram för fiske i enlighet med internationell havslagstiftning Landet har stärkt efterlevnaden av sina skyldigheter i egenskap av flagg-, hamn-, kust- och marknadsstat, bland annat genom tydliga definitioner i lagstiftningen och genom att inrätta avskräckande påföljder. Dessutom har Thailand förstärkt kontrollmekanismerna för den nationella fiskeflottan och förbättrat sitt system för uppföljning, kontroll och övervakning. Här ingår fjärrövervakning av fiskeriverksamheten och effektiva inspektioner i hamn.

I och med dessa åtgärder förfogar de thailändska myndigheterna nu över nödvändiga verktyg för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Thailand spelar en central roll i den internationella leveranskedjan för fiskeriprodukter. Den välutvecklade thailändska beredningsindustrin är beroende av råvaror från Indiska oceanen och Stilla havet. I egenskap av part i Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder har Thailand skärpt kontrollen av landningar från utländska fiskefartyg i thailändska hamnar och stärkt samarbetet med flaggstater i Indiska oceanen och Stilla havet. Thailands skärpning av rättsliga och administrativa system när det gäller fiske kan därmed generera en multiplikatoreffekt för globala hållbara fiskeresurser.

Kommissionen är också medveten om Thailands insatser för att bekämpa människohandel och förbättra arbetsvillkoren i fiskerisektorn. Även om kommissionen och Europeiska utrikestjänsten inte deltar i den bilaterala dialogen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske har man tagit upp de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och tvångsarbetet i fiskerinäringen med de thailändska myndigheterna. Thailand har nyligen meddelat att man som första land i Asien kommer att ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention nr 188 om arbete i fiskerinäringen (C188).

Kommissionen gratulerar den thailändska regeringen till detta åtagande och kommer att stötta Thailand i dess strävan att vara en förebild i regionen, inte minst genom arbetsdialogen mellan EU och Thailand.

Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med Thailand för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och främja anständiga arbetsförhållanden inom fiskerinäringen.

Bakgrund

Det globala värdet av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) beräknas uppgå till 10–20 miljarder euro per år. Mellan 11 och 26 miljoner ton fisk fångas olagligt varje år, vilket motsvarar minst 15 % av fångsterna i världen. EU är världens största importör av fiskeriprodukter.

Kampen mot det olagliga fisket är ett led i EU:s åtagande att garantera ett hållbart utnyttjande av havet och dess resurser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Den är också en viktig del av EU:s strategi för havsförvaltning, som syftar till att förbättra den internationella förvaltningen av världshaven.

Kommissionens beslut grundar sig på EU-förordningen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som trädde i kraft 2010[1] Denna förordning säkerställer att endast fiskeriprodukter som certifierats som lagliga kan få tillträde till EU-marknaden. Det främsta målet för EU:s arbete för att motverka IUU-fiske är att inleda en dialog med och ge stöd till länder utanför EU. Dessa dialoger leder ofta till att nya partner i kampen mot IUU-fiske.

Sedan november 2012 för kommissionen formella samtal med 25 länder utanför EU (förhandsidentifiering eller ”gult kort”), som har uppmärksammats på behovet av effektiva åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. När betydande framsteg konstateras kan kommissionen avsluta dialogen (genom att upphäva förhandsidentifieringen eller ge ”grönt kort”). Det är endast ett fåtal länder som hittills inte uppvisat det nödvändiga engagemanget för reformer. Fiskeriprodukter som fångats av fartyg från dessa länder får inte importeras till EU (identifiering och listning eller ”rött kort”).

Läs mer

PM om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i allmänhet och i Thailand

Översikt över olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i länder utanför EU

 

[1] Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

IP/19/61

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar