Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja wycofuje „żółtą kartkę” dla Tajlandii w uznaniu jej działań przeciwko nielegalnym połowom

Bruksela, 8 stycznia 2019 r.

Komisja Europejska skreśla Tajlandię z grupy „krajów ostrzeganych” w uznaniu jej postępów w zwalczaniu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Komisja uznała dzisiaj, że Tajlandia skutecznie zaradziła lukom w swoim systemie prawnym i administracyjnym dotyczącym rybołówstwa. Z tego powodu wycofuje tzw. „żółtą kartkę”, obowiązującą od kwietnia 2015 r., czyli ostrzeżenie ze strony UE, że kraj ten nie zapobiega w wystarczającym stopniu nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Dzisiejsza decyzja odwraca pierwszy etap procesu, który mógłby doprowadzić do całkowitego zakazu przywozu produktów rybołówstwa morskiego do UE.

Europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella powiedział: Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy niszczą światowe zasoby rybne, szkodzą również osobom czerpiącym dochody z morza, zwłaszcza tym, które już są zagrożone ubóstwem. Walka z nielegalnymi połowami jest zatem priorytetem dla UE. Cieszę się, że dziś mamy nowego partnera, który jest w nią zaangażowany.

Od czasu wydania „żółtej kartki” Komisja i Tajlandia zaangażowały się w konstruktywny proces współpracy i dialogu. Doprowadziło to do znacznej modernizacji systemu zarządzania rybołówstwem w Tajlandii zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami tego państwa.

Tajlandia zmieniła swoje ramy prawne w zakresie rybołówstwa zgodnie z międzynarodowym prawem morskim. Lepiej wypełnia obowiązki spoczywające na niej jako na państwie bandery, państwie portu, państwie nadbrzeżnym oraz państwie zbytu, uwzględniła w swoim prawodawstwie jasne definicje i ustanowiła system sankcji odstraszających. Ponadto wzmocniła mechanizmy kontroli krajowej floty rybackiej i wzmocniła systemy monitorowania, kontroli i nadzoru. Obejmuje to zdalne monitorowanie działalności połowowej oraz solidny system inspekcji w porcie.

Dzięki tym środkom władze tajlandzkie dysponują obecnie wszystkimi niezbędnymi strategiami w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Tajlandia odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym łańcuchu dostaw produktów rybołówstwa. Wysokorozwinięty tajlandzki przemysł przetwórczy opiera się na surowcach pochodzących z Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego. Jako strona umowy o środkach stosowanych przez państwa portu w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Tajlandia wzmocniła kontrole wyładunków zagranicznych statków rybackich w portach tajlandzkich oraz zacieśniła współpracę z państwami bandery na Oceanie Indyjskim i Oceanie Spokojnym. Wzmocnienie systemów prawnych i administracyjnych w zakresie rybołówstwa w Tajlandii mogłoby zatem wywołać efekt mnożnikowy co do zrównoważenia zasobów rybnych na świecie.

Komisja uznaje również wysiłki podjęte przez Tajlandię w celu zwalczania handlu ludźmi oraz poprawy warunków pracy w sektorze rybołówstwa. Mimo iż tematy te nie są przedmiotem dwustronnego dialogu na temat nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych zajęły się wraz z władzami tajlandzkimi poważnymi naruszeniami praw człowieka i pracą przymusową w sektorze rybołówstwa. Tajlandia jako pierwszy kraj w Azji ogłosiła niedawno ratyfikację Konwencji nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa (C188).

Komisja wyraża uznanie dla rządu Tajlandii za jego starania i jest gotowa nadal wspierać Tajlandię w jej deklarowanym dążeniu do tego by dawać przykład w regionie, zwłaszcza poprzez dialog na temat praw pracowniczych prowadzony między Tajlandią i UE.

Komisja będzie nadal ściśle współpracować z Tajlandią w celu zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów oraz w celu promowania godnych warunków pracy w sektorze rybołówstwa.

Kontekst

Światowa wartość nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) szacowana jest na 10–20 mld euro rocznie. Rocznie nielegalnie poławia się od 11 do 26 mln ton ryb, co odpowiada co najmniej 15 proc. światowych połowów. UE jest największym na świecie importerem produktów rybołówstwa.

Zwalczanie nielegalnych połowów stanowi część zobowiązania UE do zapewnienia zrównoważonego wykorzystania morza i jego zasobów w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Jest to również ważny filar unijnej strategii zarządzania oceanami, której celem jest poprawa międzynarodowego zarządzania oceanami.

Decyzja Komisji opiera się na rozporządzeniu UE w sprawie eliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, które weszło w życie w 2010 r.[1]. Instrument ten gwarantuje, że jedynie produkty rybołówstwa, które uzyskały świadectwo legalności, mogą mieć dostęp do rynku UE. Głównym celem unijnego procesu eliminowania połowów NNN jest rozpoczęcie dialogu i oferowanie wsparcia krajom trzecim. Dialogi te prowadzą często do pozyskania nowych zaangażowanych partnerów w walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami.

Od listopada 2012 r. Komisja prowadzi formalny dialog z 25 państwami trzecimi (wstępne wskazanie lub „żółta kartka”), które ostrzeżono o potrzebie podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. W przypadku odnotowania znacznych postępów Komisja może zakończyć dialog (skreślając wstępne wskazanie lub wydając „zieloną kartkę”). Tylko kilka państw dotychczas nie zaangażowało się w przeprowadzenie niezbędnych reform. W związku z tym produkty rybołówstwa złowione przez statki z tych państw nie mogą być przywożone do UE (wskazanie i umieszczenie w wykazie lub „czerwona kartka”).

Dodatkowe informacje

Notatka informacyjna w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów – ogólnie i w Tajlandii

Przegląd nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w państwach trzecich

 

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

IP/19/61

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar