Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

"Gele kaart" voor Thailand door de Commissie ingetrokken na maatregelen tegen illegale visserij

Brussel, 8 januari 2019

De Europese Commissie haalt Thailand van de lijst van "gewaarschuwde landen" nadat het land vooruitgang heeft geboekt bij de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.

De Commissie erkent vandaag dat Thailand met succes heeft gewerkt aan de tekortkomingen in zijn rechts- en bestuurssystemen voor de visserij. Daarom heeft zij de zogenaamde "gele kaart" ingetrokken die het land in april 2015 had gekregen als waarschuwing van de EU dat meer inspanningen nodig waren om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden. Met het besluit van vandaag wordt de eerste stap teruggedraaid van een proces dat had kunnen leiden tot een volledig verbod op de invoer van zeevisserijproducten uit Thailand in de EU.

Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, Karmenu Vella: "Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij brengt schade toe aan de wereldwijde visbestanden, maar raakt ook mensen die van de zee leven, vooral diegenen die al kwetsbaar zijn voor armoede. De bestrijding van illegale visserij is dan ook een prioriteit voor de EU. Ik ben verheugd dat we er in deze strijd een toegewijde partner bijkrijgen."

Sinds de uitreiking van de gele kaart is tussen de Commissie en Thailand een constructieve samenwerking en dialoog uitgebouwd. Daardoor is het Thaise visserijbeheer er, in overeenstemming met de internationale verplichtingen van het land, sterk op vooruit gegaan.

Thailand heeft zijn rechtskader voor visserij in lijn gebracht met de internationale zeerechtinstrumenten. Het heeft de naleving van zijn verplichtingen als vlaggen-, haven-, kust- en marktstaat versterkt, duidelijke definities opgenomen in zijn wetgeving en een afschrikkende sanctieregeling tot stand gebracht. Daarnaast heeft het gezorgd voor een sterkere controle van de nationale vissersvloot en betere regelingen voor monitoring, controle en bewaking, onder meer door monitoring op afstand van visserijactiviteiten en een robuuste regeling voor inspecties in de haven.

Met deze maatregelen beschikken de Thaise autoriteiten nu over alle nodige beleidsinstrumenten om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

Thailand speelt een centrale rol in de internationale toeleveringsketen voor visserijproducten. De sterk ontwikkelde verwerkende industrie in Thailand is afhankelijk van grondstoffen uit de Indische en de Stille Oceaan. Als partij bij de Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft Thailand gezorgd voor verscherpte controles van aanlandingen van buitenlandse vissersvaartuigen in Thaise havens, en voor een nauwere samenwerking met vlaggenstaten in de Indische en de Stille Oceaan. De versterking van de Thaise rechts- en bestuurssystemen kan dan ook een multiplicatoreffect hebben op de wereldwijde duurzaamheid van de visbestanden.

De Commissie erkent ook de inspanningen die Thailand heeft geleverd om mensenhandel te bestrijden en de arbeidsomstandigheden in de visserijsector te verbeteren. In de marge van de bilaterale dialoog inzake illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij hebben de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden samen met de Thaise autoriteiten werk gemaakt van de aanpak van de ernstige mensenrechtenschendingen en dwangarbeid in de visserijsector. Thailand heeft onlangs aangekondigd dat het als eerste Aziatisch land Verdrag nr. 188 inzake arbeid in de visserij (C188) van de Internationale Arbeidsorganisatie zal ratificeren.

De Commissie prijst de Thaise regering voor haar inzet in dit verband. Zij is tevens bereid om Thailand, met name in het kader van de arbeidsdialoog tussen de EU en Thailand, verder te steunen in zijn ambitie om een voorbeeld te stellen voor de regio.

De Commissie zal nauw met Thailand blijven samenwerken om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te bestrijden en zich in te zetten voor behoorlijke arbeidsomstandigheden in de visserijsector.

Achtergrond

De totale waarde van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) wordt op 10 à 20 miljard euro per jaar geraamd. Elk jaar wordt 11 tot 26 miljoen ton vis illegaal gevangen, d.i. minstens 15 % van de wereldwijde vangst. De EU is 's werelds grootste importeur van visserijproducten.

De strijd tegen illegale visserij maakt deel uit van de inspanningen die de EU in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid levert voor een duurzaam gebruik van de zee en haar rijkdommen. Hij is ook een belangrijk onderdeel van de EU-strategie voor oceaangovernance, die gericht is op een betere internationale governance van de oceanen.

Het besluit van de Commissie is gebaseerd op de IOO-verordening, die in 2010 in werking is getreden[1]. Dit instrument waarborgt dat alleen visserijproducten die als legaal zijn erkend, toegang krijgen tot de EU-markt. Het belangrijkste doel van het IOO-proces van de EU is in dialoog te treden met en steun te bieden aan derde landen. Die dialogen leiden vaak tot nieuwe, toegewijde partners in de strijd tegen IOO-visserij.

Sinds november 2012 voert de Commissie formele dialogen met 25 derde landen (pre-identificatie of "gele kaart"), die zijn gewezen op de noodzaak om effectieve maatregelen te nemen ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Als er significante vooruitgang wordt waargenomen, kan de Commissie de dialoog afsluiten (intrekking van pre-identificatie of "groene kaart"). Slechts een paar landen hebben zich tot nu toe onvoldoende bereid getoond om hervormingen door te voeren. Om die reden mogen visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen uit die landen, niet in de EU worden ingevoerd (identificatie en opname op een lijst of "rode kaart").

Meer informatie

MEMO over illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij in het algemeen en in Thailand

Overzicht van met derde landen gevoerde procedures met betrekking tot illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

 

[1] Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

IP/19/61

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar