Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjoni tühistab Tai nn kollase kaardi tänu seal ebaseadusliku kalapüügi vastu võetud meetmetele

Brüssel, 8. jaanuar 2019

Euroopa Komisjon jättis Tai välja nn hoiatatud riikide rühmast, tunnustades sealseid edusamme võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu.

Komisjon tunnistab, et Tai on edukalt tegelenud oma kalanduse õigus- ja haldussüsteemide puudustega. Seetõttu tühistatakse alates 2015. aasta aprillist kehtinud nn kollane kaart, mis on ELi hoiatus, et riik ei tegele piisavalt ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitlusega. Tänane otsus lõpetab protsessi, mis võinuks päädida merekalandustoodete täieliku impordikeeluga Euroopa Liitu.

Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnas: „Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük kahjustab maailma kalavarusid, kuid ka merest elatist hankivaid inimesi, eriti neid, kes juba vaesusega silmitsi seisavad. Ebaseadusliku kalapüügi vastane võitlus on seetõttu ELi prioriteet. Mul on hea meel, et meil on selles võitluses nüüd uus pühendunud partner.”

Pärast nn kollase kaardi kehtestamist on komisjon ja Tai osalenud konstruktiivses koostöö- ja dialoogiprotsessis. Selle tulemusena on Tai kalavarude majandamine oluliselt paranenud kooskõlas riigi rahvusvaheliste kohustustega.

Tai on muutnud oma kalanduse õigusraamistikku, pidades silmas rahvusvahelist mereõigust. Riik on parandanud oma kohustuste täitmist lipu-, sadama-, turu- ja rannikuriigina, sätestanud oma õigusaktides selged määratlused ning kehtestanud hoiatavad sanktsioonid. Lisaks on Tai tugevdanud riikliku kalalaevastiku kontrollimehhanisme ning tõhustanud seire-, kontrolli- ja järelevalvesüsteeme. Need hõlmavad püügitegevuse kaugseiret ning tõhusaid kontrollikavasid sadamates.

Kõnealused meetmed annavad Tai ametiasutustele vajalikud vahendid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Tail on keskne roll kalandustoodete rahvusvahelises tarneahelas. Tai kõrgelt arenenud töötlev tööstus sõltub India ja Vaikses ookeanis asuvast toorainest. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni sadamariigi meetmete lepingu osalisena on Tai tugevdanud oma sadamates kontrolli välismaiste kalalaevade lossimise üle ning tõhustanud koostööd India ja Vaikses ookeanis asuvate lipuriikidega. Tai kalanduse õigus- ja haldussüsteemide parandamine võib seega avaldada kalavarude ülemaailmsele kestlikkusele mitmekordset mõju.

Komisjon tunnustab ka Tai jõupingutusi inimkaubandusega võitlemisel ja töötingimuste parandamisel kalandussektoris. Kuigi see ei ole ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kahepoolse dialoogi osa, on komisjon ja Euroopa välisteenistus siiski pöördunud Tai ametivõimude poole seoses tõsiste inimõiguste rikkumiste ja sunniviisilise tööga kalandussektoris. Tai teatas hiljuti, et ratifitseerib esimese Aasia riigina Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni nr 188.

Komisjon õnnitleb Tai valitsust sellise pühendumise puhul ning on valmis täiendavalt toetama Taid väljakuulutatud eesmärgi saavutamisel, näiteks ELi ja Tai tööturu dialoogi kaudu.

Komisjon jätkab tihedat koostööd Taiga, et võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu ning edendada kalandustööstuses inimväärseid töötingimusi.

Taustteave

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) koguväärtus on hinnanguliselt 10–20 miljardit eurot aastas. Igal aastal püütakse ebaseaduslikult 11–26 miljonit tonni kala, mis on vähemalt 15 % maailma püügikogusest. EL on maailma suurim kalandustoodete importija.

Võitlus ebaseadusliku kalapüügi vastu on osa ELi kohustusest tagada ühise kalanduspoliitika raames mere ja selle ressursside säästev kasutamine. See on ka ELi ookeanide majandamise strateegia oluline tugisammas, mille eesmärk on parandada ookeanide rahvusvahelist majandamist.

Komisjoni otsus põhineb ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi määrusel, mis jõustus 2010. aastal [1]. Kõnealuse õigusaktiga tagatakse, et ELi turule pääsevad üksnes legaalsed kalandustooted. ELi ETR-kalapüügi protsessi peamine eesmärk on alustada dialoogi ja pakkuda tuge kolmandatele riikidele. Need dialoogid viivad sageli uute, pühendunud partnerite leidmiseni ETR-kalapüügi vastases võitluses.

Alates 2012. aasta novembrist on komisjon pidanud ametlikke dialooge 25 kolmanda riigiga (hoiatus ehk nn kollane kaart), kellele on teatatud vajadusest võtta tõhusaid meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks. Kui täheldatakse märkimisväärset edu, võib komisjon dialoogi lõpetada (hoiatuse tagasivõtmine ehk nn roheline kaart). Vaid üksikud riigid ei ole seni üles näidanud vajalikku pühendumist reformide elluviimiseks. Sellest tulenevalt ei saa nende riikide laevade püütud kalandustooteid ELi importida (kindlaksmääramine ja nimekirja panemine ehk nn punane kaart).

Lisateave

Märgukiri ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kohta üldiselt ja Tais

Ülevaade menetlustest kolmandate riikidega seoses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga

 

[1] Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

IP/19/61

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar