Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen ophæver Thailands "gule kort" på grund af Thailands indsats mod ulovligt fiskeri

Bruxelles, den 8. januar 2019

Europa-Kommissionen fjerner Thailand fra gruppen af "advarede lande" som en anerkendelse af de fremskridt, landet har gjort i bekæmpelsen af ulovligt fiskeri.

Kommissionen anerkender i dag, at Thailand med held har afhjulpet manglerne i sine retlige og administrative systemer for fiskeri. Derfor ophæver Kommissionen det såkaldte "gule kort", der har været gældende siden april 2015, og som er en advarsel fra EU om, at landet i den pågældende periode ikke i tilstrækkelig grad har håndteret ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Dagens afgørelse blokkerer det første skridt i en proces, der kunne have ført til et fuldstændigt forbud mod import af fiskevarer til EU.

EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler: "Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri skader de globale fiskebestande, men skader også de mennesker, der lever af havet, navnlig dem, der allerede er sårbare over for fattigdom. Bekæmpelse af ulovligt fiskeri er derfor en prioritet for EU. Det glæder mig, at vi i dag har en ny engageret partner i denne kamp."

Kommissionen og Thailand indledte efter udstedelsen af det gule kort en konstruktiv proces for samarbejde og dialog. Dette har resulteret i en større opgradering af den thailandske fiskeriforvaltning i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser.

Thailand har ændret sin fiskerilovgivning i overensstemmelse med international lov om havinstrumenter. Landet har styrket overholdelsen af sine forpligtelser som flag-, havne-, kyst- og afsætningsstat, herunder klare definitioner i sin lovgivning og indført en afskrækkende ordning for sanktioner. Landet har desuden styrket mekanismerne til kontrol af den nationale fiskerflåde og styrket sine tilsyns-, kontrol- og overvågningssystemer. Dette omfatter fjernovervågning af fiskeriaktiviteter og en robust ordning for havneinspektion.

De thailandske myndigheder har nu med disse foranstaltninger iværksat alle de nødvendige politikker til at forebygge, afværge eller standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Thailand spiller en central rolle i den internationale forsyningskæde for fiskevarer. Den stærkt udviklede thailandske forarbejdningsindustri er afhængig af råvarer fra Det Indiske Ocean og Stillehavet. Som part i De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisations aftale om havnestatsforanstaltninger har Thailand skærpet kontrollen med landinger fra udenlandske fiskerfartøjer i thailandske havne og styrket samarbejdet med flagstater i Det Indiske Ocean og Stillehavet. Forbedringen af fiskeriretlige og administrative ordninger i Thailand vil derfor kunne udløse en multiplikatoreffekt i fiskeressourcernes globale bæredygtighed.

Kommissionen anerkender også Thailands indsats for at bekæmpe menneskehandel og forbedre arbejdsvilkårene i fiskerisektoren. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil har, selv om de ikke deltager i den bilaterale dialog om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, drøftet de alvorlige menneskerettighedskrænkelser og tvangsarbejde i fiskerisektoren med de thailandske myndigheder. Som det første land i Asien har Thailand for nylig meddelt ratificeringen af Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren (C188).

Kommissionen lykønsker den thailandske regering for denne forpligtelse og er klar til at støtte Thailand i sin erklærede ambition om at foregå med et godt eksempel for regionen, ikke mindst gennem arbejdsmarkedsdialogen mellem EU og Thailand.

Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med Thailand om at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og fremme anstændige arbejdsvilkår i fiskerisektoren.

Baggrund

Værdien på verdensplan af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) anslås til 10-20 mia. EUR om året. Der fanges mellem 11 og 26 mio. ton fisk ulovligt hvert år, hvilket svarer til mindst 15 % af fangsterne på verdensplan. EU er verdens største importør af fiskevarer.

Bekæmpelse af ulovligt fiskeri er en del af EU's forpligtelse til at sikre en bæredygtig udnyttelse af havet og dets ressourcer inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Det er også en vigtig søjle i EU's strategi for havforvaltning, der har til formål at forbedre den internationale forvaltning af havene.

Kommissionens afgørelse bygger på EU's forordning om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, der trådte i kraft i 2010[1]. Denne retsakt sikrer, at kun fiskevarer, der er certificeret som lovlige, kan få adgang til EU-markedet. Hovedformålet med EU's IUU-proces er at indlede dialog og yde støtte til tredjelande. Sådanne dialoger bibringer ofte nye engagerede partnere i bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

Siden november 2012 har Kommissionen afholdt formelle dialoger med 25 tredjelande (eventuel identifikation eller "gult kort"), der er advaret om behovet for at træffe effektive foranstaltninger til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Når der konstateres betydelige fremskridt, kan Kommissionen bringe dialogen til ophør (ophævelse af status som eventuel identifikation eller "grønt kort"). Kun få lande har hidtil ikke udvist den nødvendige indsats for at gennemføre reformer. Som følge heraf kan fiskevarer fra fartøjer fra disse lande ikke importeres til EU (identifikation og opførelse på listen eller "rødt kort").

Yderligere oplysninger

MEMO om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri i almindelighed og i Thailand

Oversigt over ulovlige, urapporterede og uregulerede fiskeriprocedurer med tredjelande

 

[1] Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

IP/19/61

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar