Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027г.: Време за решения

Брюксел, 9 октомври 2019 r.

Преди заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври Европейската комисия призовава държавните и правителствените ръководители от ЕС да предоставят политически насоки и да дадат нов тласък на преговорите, за да се постигне споразумение по справедлив, балансиран и модерен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. преди края на тази година. Следващата многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да съответства на предизвикателствата на днешния и утрешния ден, така че да позволи на ЕС да отговори на очакванията на гражданите.

В публикувано днес съобщение на Европейската комисия се набелязват основните въпроси, които се нуждаят от внимание и ясна насока от страна на ръководителите на ЕС, за да се постигне бързо споразумение. Сред тях са:

- общото равнище на финансиране, което да съответства на споделените приоритети на Съюза;

- модерен бюджет с правилния баланс между политиките и силен акцент върху европейската добавена стойност;

- по-прозрачен подход към финансирането на бюджета на ЕС и въвеждането на нови източници на приходи за подпомагане на приоритетите и намаляване на тежестта върху националните вноски; както и

- по-голяма съгласуваност на политиката посредством по-тясна връзка между финансирането и приоритетите на политиката и по-силни инструменти за защитата на бюджета на ЕС от недостатъци в прилагането на принципите на правовата държава.

Стратегическите решения относно тези елементи следва да способстват за напредъка на текущите преговори относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС с оглед постигането на споразумение до края на годината, както бе договорено от лидерите на ЕС през юни.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Дългосрочният бюджет на ЕС означава предприемане на действия там, където ЕС добавя най-голяма стойност. Това е инвестиция в цяла Европа, научни изследвания на световно ниво. Това е финансиране за трансгранична инфраструктура, подкрепа за малките предприятия, както и защитна мрежа за нашите земеделски производители. Това е образование в друга европейска държава за поколения млади европейци. Това са приоритетите, отразени в предложението на Европейската комисия за следващите седем години. Освен това предложението ни e един ориентиран към бъдещето, отговорен и прагматичен план за това как да постигнем повече резултати с по-малко ресурси. Призовавам Европейския парламент и нашите държави членки да постигнат бързо споразумение.

Комисарят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер заяви: През пролетта на миналата година Комисията направи предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, което всички смятат за добра основа за преговори. 16 месеца по-късно, работата напредна, но остава малко време. Всички трябва да работят за постигане на компромис. Трябва да запретнем ръкави и да доведем процеса докрай. В момент на големи предизвикателства, Европа не може да си позволи закъснение на дългосрочния си бюджет. Нашите граждани очакват да видят резултати; сега е време да се поеме отговорност. Време за вземане на решения.

През май и юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов, модерен дългосрочен бюджет, който е силно насочен към приоритетите на Съюза, включително законодателните предложения за 37-те секторни програми. Въз основа на това както Европейският парламент, така и Съветът вече са свършили много работа. Беше постигнат напредък по отношение на общата рамка и по много от секторните предложения.

Необходимо е обаче да се свърши повече. С приближаването на решителния момент за преговорите сега повече от всякога са необходими стратегически насоки от лидерите, за да може новите програми да бъдат стартирани навреме на 1 януари 2021 г.

-Приемане на бюджет, отговарящ на амбициите.

Комисията предлага дългосрочен бюджет, равняващ се на 1,114 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27. Днес Съюзът от 27 държави членки инвестира 1,16 % от БНД на ЕС-27, включително Европейския фонд за развитие. Ето защо предложеният бюджет е вече по-малък в сравнение със сегашния. Ако бюджетът на ЕС бъде намален още повече, това би затруднило постигането на приоритетите на Съюза и предоставянето на така необходимата подкрепа на земеделските стопани, студентите, изследователите, както и на стотиците хиляди други бенефициери на бюджета на ЕС. Затова лидерите следва да се стремят към реалистичен бюджет, който отговаря на задачата.

- Намиране на по-справедлив подход към финансирането на бюджета на ЕС

Днес някои от най-богатите държави — членки на ЕС, получават намаления на вноските си в бюджета на ЕС — известни също като отстъпки — и в резултат на това внасят по-малко средства в сравнение с техния брутен национален доход на глава от населението (вж. приложението). Оттеглянето на Обединеното кралство — заради което бе въведена системата на отстъпки още през 1984 г. — предоставя възможност да бъде реформирана приходната част на бюджета на ЕС и да бъде решен проблемът със станалата непрозрачна и изкривена система. Лидерите трябва да използват тази възможност и да подкрепят по-справедлив начин за финансиране на бюджета на ЕС.

- Модернизиране на приходната част на бюджета на ЕС

Сега е и моментът да се потърсят нови източници на приходи за бюджета на ЕС, които са по-тясно свързани с приоритетите на политиката на ЕС. Сред възможните източници са приходи от схемата за търговия с емисии или вноски на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. Ръководителите следва да се възползват от нарастващата динамика в полза на тези нови собствени ресурси и да постигнат съгласие за разнообразяване на източниците на приходи за бюджета на ЕС.

- Модернизиране на разходната част на бюджета на ЕС

В своето предложение за дългосрочния бюджет на ЕС Комисията предложи нов баланс между областите на политиката, финансирани от бюджета на ЕС. Политиката на сближаване и общата селскостопанска политика продължават да играят жизненоважна роля в изграждането на бъдещето на Европа, но сега те се модернизират в съответствие с новите приоритети. В същото време повече средства отиват за ключови области на политиката, като научните изследвания и иновациите, мобилността на студентите, действията в областта на климата, миграцията, управлението и сигурността на границите, цифровизацията, както и отбраната и външната дейност на Съюза. Лидерите трябва да подкрепят тези усилия за модернизиране на бюджета на ЕС, за да може той да постига резултати в областите, които интересуват хората.

Контекст

На 2 май 2018 г. Комисията представи предложение за справедлив, балансиран и модерен бюджет, за да се постигнат приоритетите на Европа, определени от лидерите в Братислава през 2016 г. и в Рим през 2017 г. Това предложение бе незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те секторни програми, които са част от бъдещия дългосрочен бюджет.

Оттогава Комисията работи ръка за ръка с ротационното председателство на Съвета, в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да придвижи преговорите напред. В съответствие със заключенията от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. споразумение следва да се постигне преди края на годината. Комисията споделя твърдото си убеждение, че придържането към този график е от съществено значение за стотиците хиляди студенти, земеделски стопани и изследователи в цяла Европа, както и за всички останали, които се ползват от бюджета на ЕС.

За повече информация

Информационен документ: Mодерен бюджет на ЕС в отговор на бъдещите предизвикателства (9 октомври 2019 г.)

- Информационен документ: Финансиране от бюджета на ЕС (9 октомври 2019 г.)

- Съобщение на Комисията „Време за решение относно финансовата рамка на Съюза за периода 2021—2027 г.“ (9 октомври 2019 г.)

- Съобщение за медиите относно предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за следващия дългосрочен бюджет на Европа

- Бюджет на ЕС за бъдещето

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение

 

IP/19/6039

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos