Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Stredozemné more a Čierne more: Komisia navrhuje rybolovné možnosti na rok 2020

Brusel 8. október 2019

Komisia dnes schválila svoj vôbec prvý návrh o rybolovných možnostiach, ktorý sa vzťahuje tak na Stredozemné, ako aj na Čierne more.

Komisia týmto návrhom plní svoje politické záväzky, ktoré vyjadrila vo vyhlásení MedFish4Ever a vo vyhlásení zo Sofie, aby podporila udržateľné hospodárenie s populáciami rýb v Stredozemnom a Čiernom mori. V tomto návrh sa premieta úsilie a ambície Komisie obnoviť a udržiavať populácie rýb na udržateľnej úrovni a zabezpečiť tak sociálnu a hospodársku životaschopnosť rybárov v týchto regiónoch.

„Počas môjho funkčného obdobia som sa v kontexte širšieho záväzku EÚ v oblasti udržateľného rybolovu usiloval zvrátiť znepokojujúci stav mnohých populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori. Ide síce o dlhodobý proces, no dnešný návrh je ďalším dôležitým krokom správnym smerom“ vyhlásil Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo.

Na základe návrhu sa v Stredozemnom mori zavádza viacročný plán hospodárenia s druhmi žijúcimi na morskom dne v západnej časti Stredozemného mora, ktorý bol prijatý v júni tohto roku. Na jeho splnenie je potrebné znížiť rybolovné úsilie v roku 2020 v prípade sultánky pruhovanej, merlúzy európskej, krevety ružovej, homára štíhleho, krevety Aristeus antennatus a krevety Aristaeomorpha foliacea.

Návrh obsahuje aj ďalšie opatrenia v súlade s rozhodnutiami Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM). Zavádza sa v ňom najmä trojmesačné obdobie zákazu rybolovu úhora, obmedzenia výlovu a rybolovu malých pelagických druhov v Jadranskom mori a obmedzenie rybolovu druhov žijúcich pri dne Jadranského mora.

V Čiernom mori Komisia navrhuje obmedzenia výlovu a kvóty na kalkana veľkého a šproty severnej. V prípade kalkana veľkého sa týmto návrhom transponuje kvóta EÚ, o ktorej sa má rozhodnúť v rámci revízie viacročného plánu hospodárenia GFCM. V prípade šproty severnej Komisia navrhuje zachovať rovnaký limit výlovu ako v roku 2019, teda 11 475 ton.

Návrh, ktorý predložila Komisia, sa zaktualizuje po výročnom zasadnutí GFCM (4. až 8. novembra 2019) na základe číselných údajov o populáciách rýb, ktoré sú predmetom rokovaní v rámci tejto organizácie.

Na decembrovom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (16. a 17. decembra) členské štáty na základe návrhu Komisie stanovia rybolovné možnosti na rok 2020.

 

Súvislosti

V roku 2016 sa nad rámec limitov biologickej udržateľnosti lovilo až 78 % posudzovaných populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori. (FAO, 2018)

V reakcii na túto vážnu situáciu Komisia podporuje mnohostrannú spoluprácu v oblasti riadenia rybárstva v Stredozemnom a Čiernom mori. V nadväznosti na prijatie vyhlásenia MedFish4ever na Malte a vyhlásenia zo Sofie sa pristúpilo k posilneniu správy rybolovných zdrojov.

Vo viacročnom pláne hospodárenia s druhmi žijúcimi na morskom dne v západnej časti Stredozemného mora, ktorý bol prijatý v júni 2019, sa zaviedol režim rybolovného úsilia pre plavidlá s vlečnými sieťami, ktorého cieľom je dosiahnuť do piatich rokov celkové zníženie rybolovu až o 40 %. V prvom roku vykonávania tohto plánu sa počíta so znížením o 10 % v porovnaní s východiskovou hodnotou určenou v súlade s ustanoveniami plánu.

Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more (GFCM) je regionálna organizácia pre riadenie rybárstva s právomocou chrániť a riadiť rybolovné zdroje v Stredozemnom a Čiernom mori. Za posledné roky GFCM prijala na návrh Európskej únie pôsobivý počet opatrení v oblasti ochrany, hospodárenia a kontroly. V roku 2018 GFCM prijala plán hospodárenia s populáciou úhora v Stredozemnom mori a núdzové opatrenia na roky 2019 až 2021 pre malé pelagické druhy v Jadranskom mori. Očakáva sa, že GFCM na svojom výročnom zasadnutí v novembri tohto roka prijme opatrenia týkajúce sa populácií druhov žijúcich pri dne Jadranského mora.

V roku 2017 GFCM prijala viacročný plán hospodárenia s kalkanom veľkým, čím zaviedla riadiace a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať po prvýkrát na regionálnej úrovni. Tento viacročný plán sa preskúma na výročnom zasadnutí GFCM v roku 2019, kde sa očakáva dohoda zmluvných strán na novom rozdelení kvót.

 

Ďalšie informácie

Návrh rybolovných možností v Stredozemnom a Čiernom mori na rok 2020

IP/19/6035

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar