Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Средиземно море и Черно море: Комисията представя предложение за възможностите за риболов през 2020 г.

Брюксел, 8 октомври 2019 r.

Днес Комисията прие своето първо по рода си предложение за възможностите за риболов, обхващащо едновременно Средиземно море и Черно море.

С това предложение Комисията изпълнява политическите ангажименти за насърчаване на устойчивото управление на рибните запаси в Средиземно море и Черно море, поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София. То отразява усилията и амбициите на Комисията да гарантира социалната и икономическата жизнеспособност на рибарите, работещи в региона, чрез възстановяване и поддържане на запасите на устойчиви равнища.

През целия си мандат работих за подобряване на тревожната ситуация с повечето рибни запаси в Средиземно море и Черно море като част от по-широкия ангажимент на ЕС за устойчиво рибарство. Това е дълъг процес, но днешното предложение е още една важна стъпка в правилната посока, заяви Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството.

Що се отнася до Средиземно море, с предложението се прилага многогодишният план за управление на дънните запаси в западната част на Средиземно море, приет през юни тази година. За да се изпълнят неговите цели, през 2020 г. е необходимо да се намали риболовното усилие по отношение на следните видове: барбун, мерлуза, океанска розова скарида, норвежки омар, синьо-червена скарида и червена скарида.

Предложението включва и допълнителни мерки, съобразени с решенията на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM). По-специално, то предвижда 3-месечен период на забрана на улова на змиорка, ограничения на улова и риболовното усилие за дребните пелагични видове в Адриатическо море и ограничение на риболовното усилие за дънните видове в Адриатическо море.

За Черно море Комисията предлага ограничение на улова и квоти за калкан и цаца. По отношение на калкана ще бъде използвана квотата за ЕС, която ще бъде определена в контекста на преразглеждането на многогодишния план на GFCM за управление на запасите от калкан. За цацата Комисията предлага да се запази същото ограничение на улова като през 2019 г., а именно 11 475 тона.

След годишното заседание на GFCM (4 – 8 ноември 2019 г.) предложението на Комисията ще бъде актуализирано с данните за онези запаси, които са обект на преговори в рамките на тази организация.

На заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство (16 – 17 декември) държавите членки ще определят възможностите за риболов за 2020 г. въз основа на предложението на Комисията.

 

Контекст

През 2016 г. 78% от оценените рибни запаси в Средиземно море и Черно море са били експлоатирани извън устойчивите биологични граници. (ФАО, 2018 г.)

За справяне с това сериозно положение Комисията насърчава многостранното сътрудничество при управлението на рибарството в Средиземно море и Черно море. Вследствие на приемането на декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София управлението бе подобрено.

С многогодишния план за управление на дънните запаси в западната част на Средиземно море, приет през юни 2019 г., бе въведен режим на риболовното усилие за траулерите, чиято цел е да се постигне общо намаление от до 40% за пет години. За първата година на изпълнение на плана се предвижда намаление от 10% спрямо базовата стойност, определена в съответствие с разпоредбите на плана.

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) е регионална организация за управление на рибарството, която следи за опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно море. През последните години GFCM прие впечатляващ брой мерки за опазване, управление и контрол по предложение на Европейския съюз. През 2018 г. GFCM прие план за управление на запасите от змиорка в Средиземно море и спешни мерки за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море за периода 2019 – 2021 г. Очаква се GFCM да приеме мерки относно дънните запаси в Адриатическо море на своето годишно заседание през ноември тази година.

През 2017 г. GFCM прие многогодишен план за управление на запасите от калкан, съдържащ мерки за управление и контрол, които за първи път ще се изпълняват на регионално равнище. На годишното заседание на GFCM през 2019 г. ще бъде извършен преглед на плана, като се очаква договарящите се страни да се споразумеят за ново разпределение на квоти.

 

За повече информация

Предложение за възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море през 2020 г.

IP/19/6035

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar