Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravna država: Evropska komisija proti Poljski začela postopek pred Sodiščem Evropske unije z namenom zaščite sodnikov pred političnim nadzorom

Bruselj, 10. oktobra 2019

Evropska komisija se je danes odločila, da bo v zvezi z novo disciplinsko ureditvijo za poljske sodnike proti Poljski začela postopek pred Sodiščem Evropske unije in predlagala obravnavanje po hitrem postopku.

Komisija je 3. aprila 2019 sprožila ta postopek za ugotavljanje kršitev, ker nova disciplinska ureditev ogroža neodvisnost poljskih sodnikov in ne zagotavlja potrebnih jamstev za njihovo zaščito pred političnim nadzorom, kot zahteva Sodišče EU.

Natančneje, poljska zakonodaja omogoča, da se proti sodnikom splošnih sodišč uvedejo disciplinske preiskave, postopki in sankcije na podlagi vsebine njihovih sodnih odločb, vključno z uveljavljanjem njihove pravice iz člena 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), da pri Sodišču EU vložijo predlog za sprejetje predhodne odločbe. Poleg tega nova disciplinska ureditev ne zagotavlja neodvisnosti in nepristranskosti disciplinskega senata vrhovnega sodišča, ki ga sestavljajo le sodniki, ki jih izbere nacionalni sodni svet, tega pa politično imenuje poljski parlament (Sejm). Nova disciplinska ureditev prav tako ne zagotavlja, da v disciplinskih postopkih proti sodnikom splošnih sodišč na prvi stopnji odloča sodišče, „ustanovljeno z zakonom“. Namesto tega pooblašča predsednika disciplinskega senata, da ad hoc in s skoraj absolutno diskrecijsko pravico odloči, da zadevo proti sodniku splošnega sodišča obravnava disciplinsko sodišče prve stopnje. Nova ureditev ne zagotavlja več, da se zadeve obravnavajo v razumnem roku, s čimer je ministru za pravosodje omogočeno, da prek vodij disciplinskih postopkov, ki jih sam imenuje, pusti zadeve proti sodnikom splošnih sodišč nerešene. Nova ureditev vpliva tudi na pravico sodnikov splošnih sodišč do obrambe. Skratka, sodniki niso zaščiteni pred političnim nadzorom, zato je kršena neodvisnost sodstva.

Komisija je Poljski 3. aprila 2019 poslala uradni opomin. Po temeljiti analizi prejetega odgovora je sklenila, da odgovor ni odpravil pravnih pomislekov, zato je naredila naslednji korak v postopku in 17. julija 2019 poslala obrazloženo mnenje. Poljska tudi v zadnjem odgovoru ni odpravila pomislekov Komisije.

Komisija se je zato odločila, da proti Poljski začne postopek pred Sodiščem EU. Glede na morebitni vpliv disciplinske ureditve na neodvisnost sodstva je upravičen predlog za obravnavanje po hitrem postopku, da bi bila končna sodba izdana čim prej. To je tudi v skladu s sporočilom Komisije z dne 17. julija 2019 z naslovom „Krepitev pravne države v Uniji – Načrt za ukrepanje“, v katerem je poudarjeno, da bo Komisija na podlagi obstoječega pristopa k izvrševanju in razvoja sodne prakse Sodišča EU uporabila strateški pristop k postopkom za ugotavljanje kršitev v zvezi s pravno državo, pri čemer bo po potrebi predlagala obravnavanje po hitrem postopku in začasne odredbe.

Ozadje

Pravna država je ena od skupnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija, sprejemajo pa jo vse države članice. Kot taka je določena v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. Poleg tega je bistvena za delovanje EU kot celote, na primer glede notranjega trga, sodelovanja na področju pravosodja in notranjih zadev ter zagotavljanja, da lahko nacionalna sodišča, ki so tudi sodišča EU, izpolnjujejo svojo vlogo pri zagotavljanju uporabe prava EU in ustrezno sodelujejo s Sodiščem EU v okviru postopkov predhodnega odločanja. Sporočili Komisije z dne 3. aprila in 17. julija 2019 o pravni državi pojasnjujeta obstoječo zbirko orodij za uveljavljanje pravne države ter ukrepe in predloge Komisije za nadaljnjo krepitev te zbirke orodij.

V skladu s Pogodbama je Evropska komisija skupaj z drugimi institucijami Unije in državami članicami odgovorna za zagotavljanje načela pravne države kot temeljne vrednote naše Unije ter spoštovanje prava, vrednot in načel EU.

Zaradi dogodkov na Poljskem je Evropska komisija januarja 2016 na podlagi okvira za krepitev načela pravne države začela dialog s poljsko vlado, 20. decembra 2017 pa postopek na podlagi člena 7(1) PEU. Ta proces temelji na stalnem dialogu med Komisijo in zadevno državo članico. Komisija o tem redno obvešča Evropski parlament in Svet.

Poleg tega je Komisija 2. julija 2018 začela postopek za ugotavljanje kršitev glede poljskega zakona o vrhovnem sodišču, in sicer zaradi določb o upokojevanju in njihovega vpliva na neodvisnost vrhovnega sodišča. Komisija se je 24. septembra 2018 odločila, da zadevo predloži Sodišču EU, ki je končno sodbo izdalo 24. junija 2019. Sodišče je razsodilo, da je znižanje upokojitvene starosti sodnikov vrhovnega sodišča v nasprotju s pravom EU in krši načelo nezamenljivosti sodnikov in s tem načelo neodvisnosti sodstva.

Komisija je 29. julija 2017 začela postopek za ugotavljanje kršitev glede poljskega zakona o organizaciji splošnih sodišč, in sicer zaradi določb o upokojevanju in njihovega vpliva na neodvisnost sodstva. Komisija se je 20. decembra 2017 odločila, da zadevo predloži Sodišču EU.

Več informacij

Sporočilo za medije – Pravna država: Evropska komisija naredila naslednji korak, da bi sodnike na Poljskem zaščitila pred političnim nadzorom

O ključnih odločitvah iz svežnja kršitev iz oktobra 2019: INF/19/5950

Splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12

O postopku EU za ugotavljanje kršitev

IP/19/6033

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar