Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия приветства положителната оценка за това как управлява бюджета на ЕС

Брюксел, 8 октомври 2019 r.

В последния си доклад относно управлението на бюджета на ЕС Европейската сметна палата — независимият одитор на разходите на ЕС — потвърди, че Комисията „Юнкер“ значително е подобрила начина, по който управлява бюджета на ЕС. За 12-а поредна година одиторите дадоха положително становище за годишните отчети на ЕС, а за трета поредна година — становище с резерви за плащанията, извършени през 2018 г. Това е висока оценка за целенасочените усилия на Комисията „Юнкер“ да гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва в съответствие с правилата и създава добавена стойност за нашите граждани.

Гюнтер Х. Йотингер, европейският комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: Европейската комисия работи усилено, за да гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва в полза на нашите граждани и създава добавена стойност от ЕС. Ние гарантираме, че правилата се спазват изцяло и че грешките са сведени до минимум. Радваме се, че усилията ни дават резултат, и нашите независими одитори отново потвърдиха, че сме свършили добра работа.

Държавите членки — важни партньори в управлението на бюджета на ЕС

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета на ЕС заедно с различни партньори — тя управлява около 75 % от разходите на ЕС съвместно с държавите — членки на ЕС. Те играят ключова роля в области като сближаването и селското стопанство, в които по-голямата част от бюджета се разпределя чрез националните и регионалните органи за управление. Комисията има строги правила по отношение на доброто и ефективно управление на средствата. Работим съвместно с държавите членки, за да гарантираме, че бюджетът се изразходва в съответствие с тези правила и че всяко евро от бюджета на ЕС отива там, където е най-необходимо.

Гюнтер Х. Йотингер, европейският комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: Както политиката на сближаване на ЕС, така и нашата обща селскостопанска политика доказаха способността си да постигат добри резултати. В същото време сближаването и развитието на селските райони остават най-трудни за управление поради множеството действащи лица. Когато е необходимо, Комисията помага на държавите членки и на различните управляващи органи да се справят по-добре. Нашите усилия до момента показват, че сме на прав път. Ще продължим да работим в същата посока.

Извличане на максимална полза от всяко евро

Гарантирането на това, че всяко евро от бюджета на ЕС постига най-добрите възможни резултати в различните области на политиката, е от ключово значение за Комисията. Ето защо положихме много усилия, за да се гарантира, че бюджетът на ЕС не само се изразходва в съответствие с правилата, но и служи за финансиране на проекти, които са насочени към справяне с общи за целия ЕС предизвикателства и които оказват въздействие върху голям брой хора. В областта на научните изследвания например благодарение на най-голямата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, която се финансира с публични средства, ЕС подпомага над 300 000 изследователи, включително от вчера 18 лауреати на Нобелова награда, и новатори. Що се отнася до защитата на границите и управлението на миграцията — област от ключово значение за гражданите на ЕС — от 2015 г. насам финансираните от ЕС инициативи помогнаха за спасяването на почти 760 000 души в Средиземно море и доведоха до намаляване на броя на пристигащите с 92 % през 2018 г. в сравнение с достигнатия максимален брой по време на миграционните криза през 2015 г.

Съсредоточаването върху добавената стойност от ЕС е също така в основата на предложението на Комисията за дългосрочния бюджет за периода 2021—2027 г. Целта на това предложение е да се определят по-ясни цели и вниманието да се съсредоточи по-силно върху изпълнението. Това ще улесни надзора и измерването на резултатите, както и внасянето на промени, когато такива са необходими. Очаква се това да подобри допълнително начина, по който се изразходва бюджетът на ЕС.

По-прости правила за увеличаване на ефективността на финансирането от ЕС

През последните години Комисията положи усилия за допълнително опростяване на правилата, съгласно които се изразходва бюджетът на ЕС, тъй като по-простите правила означават по-лесен достъп до средствата и по-малко грешки в управлението.

Събиране на неправилно изразходените средства на ЕС

Целта на Комисията като институция, която управлява бюджета на ЕС, е да гарантира, че след приключването на дадена програма и след извършването на всички проверки, остатъчният риск за бюджета на ЕС е под 2 % — равнището, което Сметната палата счита за съществено.

За тази цел Комисията наблюдава изпълнението на бюджета на ЕС на място. Ако бъде констатирано, че държавите членки или крайните бенефициери изразходват неправилно парите на Съюза, Комисията може да събере средствата, за да защити бюджета на ЕС. Комисията счита, че след тези корекции и събирания оставащият риск от грешки за бюджета на ЕС през 2018 г. е под 1 %.

Контекст

С публикуването на годишния доклад на Европейската сметна палата се поставя началото на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС. За да подготви почвата за този процес, през юли 2019 г. Комисията публикува информация относно приходите, разходите, управлението и изпълнението на бюджета на ЕС в интегрираните отчети за финансите и управленската отговорност. Това отчитане потвърждава, че през 2018 г. бюджетът на ЕС е довел до конкретни резултати, допринесъл е за постигането на политическите приоритети на Европейския съюз, създал е добавена стойност за гражданите на ЕС и е бил изразходен съгласно правилата на ЕС.

Изчисленият процент на грешки не е мярка за измами, неефикасност или разхищения. Той е просто приблизителна оценка на средствата, които вече са платени от бюджета на ЕС, въпреки неспазването на някои правила.

За повече информация

- Информационен документ — Основни характеристики на изпълнението на бюджета на ЕС за 2018 г.

- Годишен доклад за управлението и изпълнението за 2018 г.

- Интегрирани отчети за финансите и управленската отговорност

- Предложение на Комисията относно следващата многогодишна финансова рамка

IP/19/6003

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar