Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисарите Мигел Ариас Канете, Кармену Вела и Карлош Моедаш приветстват доклада на ООН за океаните и изменението на климата

Брюксел, 25 септември 2019 r.

Днес Междуправителственият комитет по изменение на климата оповести специалния си доклад за въздействието на изменението на климата върху океаните и криосферата — частите на нашата планета, които съдържат замразена вода. Докладът предоставя на създателите на политики по целия свят солидна научна основа за усилията им за модернизиране на икономиката, за борбата с изменението на климата и въздействието му върху океаните, за насърчаване на устойчиво развитие и за изкореняване на бедността.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете, комисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш приветстват доклада и го считат за предупредителен сигнал за световната общност да предприеме възможно най-скоро мерки срещу изменението на климата и неговото въздействие върху океаните.

„Заключенията от този нов доклад са ясни: предизвиканото от човека глобално затопляне променя коренно океаните ни. Те се затоплят, киселинността им се увеличава и съдържанието на кислород в тях намалява. Морското равнище се покачва по-бързо от очакваното.

Тази променяща се среда има катастрофални последици за уязвимите морски екосистеми, като например кораловите рифове, подводните ливади или горите от водорасли. Застрашена е продоволствената сигурност на хората, които зависят от рибарството. Крайбрежните общности по-често ще бъдат изправени пред екстремни явления, като морски горещини и наводнения.

При това здравите океани могат да допринесат за решения във връзка с изменението на климата, тъй като поемат най-голямата част от излишната топлина и CO2, произвеждани от съвременното ни общество, и осигуряват устойчиви храни и възобновяема енергия.

Океаните могат да останат здрави само ако ограничим глобалното затопляне до 1.5°C. Поради това ЕС продължава да настоява за амбициозното изпълнение на Парижкото споразумение. Още през ноември 2018 г. ЕС представи своята стратегия за постигане на икономика с нулеви въглеродни емисии до 2050 г., а този доклад е допълнителен спешен призив за действие и показва колко е важно да продължим да следваме този курс без колебание.

Освен това ЕС вече предприема мерки в рамките на стратегията си за управление на океаните, за да отчита връзката между изменението на климата и океаните. Комисията постави началото и на мисия за научни изследвания и иновации по темата на здравите океани, за да намери решения за опазването на тези ценни екосистеми.

Докладът на Междуправителствения комитет ни предоставя безспорни факти, с които се доказва научно как се променя климатът ни и какви последици има това изменение за всеки от нас. Като политици имаме задължението да отвърнем на тези факти с действие.“

 

Контекст

ЕС, изменението на климата и океаните

Съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата ЕС е поел ангажимент да намали с поне 40 % емисиите си на парникови газове до 2030 г. Това е инвестиция в нашето благоденствие и в устойчивостта на европейската икономика. ЕС въведе модерна и усъвършенствана регулаторна рамка за прехода към чиста енергия, като постигна целта на Комисията „Юнкер“ да се превърне в световен лидер в областта на възобновяемата енергия и да постави енергийната ефективност на първо място. Така например до 2030 г. 32 % от потребяваната в ЕС енергия ще се осигуряват от възобновяеми източници. Благодарение на мерките, които понастоящем се прилагат, ЕС би могъл дори да преизпълни тази цел и да намали емисиите си с 45 %. Това включва океанската енергия от вятъра, вълните и приливите и отливите. ЕС играе водеща роля в технологиите, свързани с океанската енергия.

Към другите мерки във връзка с климата и океаните спада създаването на защитени морски зони. Тези зони спомагат за адаптацията към изменението на климата и смекчаването на последиците от него, като същевременно осигуряват други екосистемни услуги. Те защитават крайбрежни местообитания (например коралови рифове, мангрови гори и влажни зони), намаляват излагането на хората на рисковете от изменението на климата и действат като естествена инфраструктура (например защита от бури). През 2018 г. ЕС постигна целта на ООН 10 % от водите да бъдат превърнати в защитени морски зони — две години преди определения краен срок 2020 г.

Междуправителствен комитет по изменение на климата

Междуправителственият комитет по изменение на климата е органът на ООН, който отговаря за оценяването на научните познания във връзка с изменението на климата. Докладите му се основават главно на рецензирани научни и технически публикации, като в изготвянето им участват стотици водещи специалисти от цял свят.

За повече информация

Междуправителствен комитет по изменение на климата (IPCC)

Връзка към доклада

Чиста планета за всички: информация за дългосрочната стратегия, включително текстът на съобщението на Комисията, се намира на уебсайта Europa.

Стратегия за управление на океаните

Повече информация за научните изследвания на ЕС и въпросите на климата

 

IP/19/5869

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar