Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci: Komisia víta podporu, ktorú členské štáty vyjadrili posilneniu cenovej transparentnosti

Brusel 11. september 2019

V nadväznosti na dnešnú interakciu s členskými štátmi Komisia prijme opatrenia na posilnenie transparentnosti zlepšením informácií o cenách v celom potravinovom dodávateľskom reťazci.

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení podmienok spolupráce výrobcov Komisia v máji predstavila tretí prvok na posilnenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci: zintenzívnenie zberu informácií o cenách agropotravinových výrobkov v rôznych fázach dodávateľského reťazca s cieľom zistiť, ako sa ceny určujú.

Vďaka väčšej transparentnosti budú môcť jednotliví aktéri prijímať informovanejšie rozhodnutia a lepšie chápať cenotvorbu a vývoj trendov v celom potravinovom reťazci. Okrem toho môže prospieť obchodným rozhodnutiam (vrátane lepšieho riadenia rizík) a posilniť dôveru.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Posilnenie transparentnosti trhu znamená poskytovať viac informácií o väčšom počte výrobkov a častejšie. Tým reťazcu dodáme rovnováhu a zaistíme efektívnejšie rozhodovanie. Posilňovanie transparentnosti je však aj o spravodlivosti: zabezpečujeme rovnosť prístupu k informáciám o cenách, vďaka čomu bude jasnejšie, ako potravinový dodávateľský reťazec funguje. Tieto pravidlá spolu s nedávno prijatou smernicou o zákaze nekalých obchodných praktík, ako aj so zlepšeniami legislatívy o organizáciách výrobcov z roku 2017 posilnia rolu poľnohospodárov v potravinovom reťazci, čo je kľúčovým cieľom Komisie.“

V nadväznosti na dnešnú diskusiu vo výbore pre spoločnú organizáciu trhov prijme Komisia opatrenia v nadchádzajúcich týždňoch a uplatňovať sa začnú od 1. januára 2021.

Hoci už je dostupných mnoho informácií o poľnohospodárskych trhoch (vrátane výrobných a spotrebiteľských cien, objemov výroby a obchodu atď.), iba málo informácií je k dispozícii o trhoch v segmentoch medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi, ako je napríklad spracovanie a maloobchod. Medzi poľnohospodármi a ostatnými aktérmi potravinového reťazca tak vzniká informačná asymetria, čo môže poľnohospodárov pri obchodovaní s ostatnými značne znevýhodniť.

Dnes dohodnuté opatrenia sa budú vzťahovať na odvetvia mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, vína, obilnín, olejnatých semien a bielkovinových plodín, ovocia a zeleniny, olivového oleja a cukru. Pri zbere údajov sa využijú už zavedené systémy a postupy, ktoré využívajú prevádzkovatelia a členské štáty na oznamovanie trhových informácií Komisii. Za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. V záujme nákladovej účinnosti a obmedzenia administratívnej záťaže sa budú vykazovať reprezentatívne ceny.

Členské štáty oznámia tieto údaje Komisii, ktorá ich následne sprístupní na svojom portáli pre agropotravinové údaje a na webových stránkach stredísk EÚ pre monitorovanie trhov.

Súvislosti

Súčasná Komisia pracovala na spravodlivejšom potravinovom dodávateľskom reťazci od prevzatia mandátu v roku 2014. V roku 2016 komisár Hogan zriadil osobitnú skupinu pre poľnohospodárske trhy s cieľom navrhnúť odporúčania na posilnenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci.

Odporúčania predstavené v novembri 2016 pokrývali tri regulačné aspekty: nekalé obchodné praktiky, organizácie výrobcovtransparentnosť trhu. V roku 2017 Komisia k týmto trom bodom spustila úvodné posúdenie vplyvu a verejnú konzultáciu.

Z celoúnijného prieskumu verejnej mienky uverejneného vo februári 2018 takisto vyplynulo, že veľká väčšina respondentov (88 %) považuje za dôležité posilniť úlohu poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Ešte predtým 96 % respondentov verejnej konzultácie z roku 2017 o modernizácii spoločnej poľnohospodárskej politiky súhlasilo s tvrdením, že jedným z cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ by malo byť zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci.

Ďalšie informácie

Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci: Komisia navrhuje posilniť cenovú transparentnosť

Agropotravinový dodávateľský reťazec v EÚ

IP/19/5550

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar