Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valmistautuminen sopimuksettomaan brexitiin: Komissio kehottaa kaikkia EU:n kansalaisia ja yrityksiä valmistautumaan Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron toteutumiseen 31. lokakuuta 2019

Bryssel 4. syyskuuta 2019

Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä erota Euroopan unionista 31. lokakuuta 2019 eli kahdeksan viikon kuluttua. Komissio on tänään – kuudennessa brexit-valmisteluja koskevassa tiedonannossaan – jälleen kehottanut kaikkia EU27:n sidosryhmiä valmistautumaan sopimuksettomaan eroon. Erosopimuksen ratifiointi (josta sovittiin Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa marraskuussa 2018) on epävarmaa ja maan yleiseen sisäpoliittiseen tilanteeseen liittyy epävarmuustekijöitä. Tuloksena voi olla sopimukseton brexit 1. marraskuuta 2019, vaikka se onkin ei-toivottu vaihtoehto.

Euroopan komissio on tämän tilanteen varalta julkaissut tänään tarkistuslistan, jonka tarkoituksena on auttaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kauppaa käyviä yrityksiä tekemään viimeisetkin valmistelut. Jotta kaupankäyntiin kohdistuvat haitat olisivat mahdollisimman vähäisiä, kaikkien toimitusketjun osapuolten – riippumatta siitä, missä maassa ne ovat – pitäisi olla tietoisia velvollisuuksistaan ja valtioiden rajat ylittävään kauppaan liittyvistä muodollisuuksista. Tarkistuslista perustuu aiempiin tiedonantoihin ja sataan ilmoitukseen, joita eri alojen sidosryhmille on laadittu. 

Lisäksi komissio on ehdottanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle kohdennettujen teknisten mukautusten tekemistä niiden EU:n toimenpiteiden kestoon, joilla sopimuksettomaan tilanteeseen varaudutaan liikenteen alalla. Komissio on myös ehdottanut, että kalastussektoriin ja Yhdistyneen kuningaskunnan mahdolliseen osallistumiseen EU:n vuoden 2020 talousarvioon sovelletaan samankaltaisia varautumisjärjestelyjä kuin vuonna 2019. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen, koska 50 artiklan mukaista määräaikaa on pidennetty 31. lokakuuta 2019 asti.

Komissio on myös ehdottanut, että Euroopan solidaarisuusrahastosta ja Euroopan globalisaatiorahastosta voidaan tukea niitä yrityksiä, työntekijöitä ja jäsenvaltioita, joihin sopimukseton tilanne vaikuttaa eniten. Näille ehdotuksille on saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä.

Komissio muistuttaa, että on kaikkien sidosryhmien vastuulla valmistautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Koska sopimukseton brexit on edelleen todellinen vaihtoehto, komissio vetoaa voimakkaasti kaikkiin sidosryhmiin, että ne käyttäisivät määräajan pidennyksen tuoman lisäajan varmistaakseen, että ne ovat toteuttaneet kaikki toimenpiteet, joita valmistautuminen Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon edellyttää.

Tiettyjen varautumistoimenpiteiden tekninen mukauttaminen siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa 31. lokakuuta 2019

Eurooppa-neuvosto (50 artikla) pidensi 11. huhtikuuta 2019 50 artiklan mukaista määräaikaa niin, että se päättyy 31. lokakuuta 2019. Tämä tehtiin Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä ja sen suostumuksella.

Koska määräaikaa pidennettiin, komissio on käynyt läpi kaikki EU:n valmistautumis- ja varautumistoimenpiteet varmistaakseen, että ne ovat edelleen tarkoituksenmukaisia. Komissio on todennut, että toimenpiteet täyttävät edelleen tavoitteensa, minkä vuoksi niiden sisältöä ei ole tarpeen muuttaa. Komissio on kuitenkin tänään ehdottanut, että joihinkin varautumistoimenpiteisiin tehtäisiin joitakin teknisiä mukautuksia, joilla uusi aikataulu voidaan ottaa huomioon.

Nämä mukautukset koskevat seuraavia kolmea alaa:

1. Liikenne

  • Asetus maanteiden perusluonteisten tavara- ja henkilöliikenneyhteyksien varmistamisesta (asetus (EU) 2019/501): komissio on tänään ehdottanut tämän asetuksen voimassaolon jatkamista 31. heinäkuuta 2020 asti alkuperäisen asetuksen logiikka ja kesto huomioon ottaen.
  • Perusluonteiset lentoyhteydet (asetus (EU) 2019/502): komissio on tänään ehdottanut tämän asetuksen voimassaolon jatkamista 24. lokakuuta 2020 asti alkuperäisen asetuksen logiikka ja kesto huomioon ottaen.

2. Kalastus

  • Asetus kalastusluvista: komissio on tänään ehdottanut, että hyväksyttyyn varautumisasetukseen (asetus (EU) 2019/498) sisältyvää lähestymistapaa jatketaan samanlaisella vuotta 2020 koskevalla säädöksellä, jotta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastajat säilyttävät pääsyn toistensa vesille vuonna 2020.

3. EU:n talousarvio

  • Komissio on tänään ehdottanut, että vuoden 2019 talousarviota koskevaan varautumisasetukseen (neuvoston asetus (EU, Euratom) 2019/1197) sisältyvää lähestymistapaa jatketaan samanlaisella vuotta 2020 koskevalla säädöksellä. Tämä merkitsee, että Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdistyneen kuningaskunnan edunsaajat voisivat edelleen osallistua EU:n talousarviosta rahoitettaviin ohjelmiin ja saada rahoitusta vuoden 2020 loppuun asti, jos Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy vuoden 2019 varautumisasetuksessa asetetut edellytykset ja täyttää ne, maksaa rahoitusosuutensa vuoden 2020 talousarvioon ja sallii vaaditut tarkastukset ja valvonnan.

EU:n rahoitustuki niille, joihin sopimukseton brexit vaikuttaa eniten

Komissio ilmoitti 10. huhtikuuta 2019 antamassaan neljännessä brexit-valmisteluja koskevassa tiedonannossa, että EU voi antaa teknistä ja taloudellista apua tietyillä aloilla tukeakseen niitä, joihin sopimukseton brexit vaikuttaa eniten.

Nykyisten ohjelmien ja välineiden lisäksi komissio on tänään

  • ehdottanut, että Euroopan solidaarisuusrahaston soveltamisalaa laajennetaan niin, että se kattaa tietyin ehdoin myös vakavan taloudellisen rasituksen, jota jäsenvaltioille voi sopimuksettomassa tilanteessa aiheutua.
  • ehdottanut, että Euroopan globalisaatiorahastosta voidaan tietyin ehdoin tukea sellaisia työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka ovat jääneet työttömiksi sopimuksettoman tilanteen seurauksena.

Maataloussektorilla viljelijöille suunnatun markkinatuen ja suoran taloudellisen tuen nykyisten välineiden koko kirjo otetaan käyttöön, jotta pahimpia vaikutuksia maatalous- ja elintarvikemarkkinoihin voidaan lieventää. EU:n valtiontukisäännöt tarjoavat joustavia ratkaisuja kansallisiin tukitoimenpiteisiin, jotta voidaan välittömästi tukea esimerkiksi pieniä yrityksiä, joiden toimintaan Yhdistyneen kuningaskunnan ero vaikuttaa merkittävästi.

Irlanti

Komissio ja Irlanti tekevät edelleen yhteistyötä Irlannin saaren ainutlaatuisessa tilanteessa, kun ne pyrkivät rinnakkaisiin tavoitteisiinsa eli suojelemaan sisämarkkinoiden eheyttä ja samalla välttämään kovan rajan syntymisen sekä määrittämään varautumisratkaisuja, jotka ovat sovellettavissa sekä heti sopimuksettoman eron toteuduttua että pysyvämpänä ratkaisuna sen jälkeen. Erosopimuksen mukainen varajärjestely (backstop) on ainoa löydetty ratkaisu, jolla taataan pitkänperjantain (Belfastin) sopimus, varmistetaan kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden noudattaminen ja säilytetään sisämarkkinoiden eheys.

Valmistautuminen sopimuksettomaan brexitiin

Jos sopimukseton brexit toteutuu, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ns. kolmas maa eli se jää EU:n ulkopuolelle ilman mitään siirtymäjärjestelyjä. EU:n primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa saman tien. Erosopimuksessa määrättyä siirtymäkautta ei sovelleta. Siitä aiheutuu merkittäviä häiriöitä kansalaisille ja yrityksille. Sillä olisi myös taloudessa vakavia kielteisiä vaikutuksia, jotka olisivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa suhteellisesti paljon suuremmat kuin EU27-jäsenvaltioissa.

EU-komissio on valmistautunut sopimuksettomaan brexitiin joulukuusta 2017 lähtien. Komissio on esittänyt tähän mennessä 19 lainsäädäntöehdotusta, joista kaikki on nyt hyväksytty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Komissio on myös hyväksynyt 63 muuta kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä ja julkaissut sata brexitiin valmistautumista koskevaa ilmoitusta. Komissio ei suunnittele uusien toimenpiteiden hyväksymistä ennen eroamispäivää.

Kuten puheenjohtaja Juncker totesi Euroopan parlamentissa 3. huhtikuuta 2019, sopimuksettoman brexitin tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan odotettaisiin ratkaisevan kolme tärkeintä eroon liittyvää kysymystä ennakkoedellytyksenä sille, että EU harkitsisi tulevaa suhdetta koskevien keskustelujen aloittamista. Nämä kysymykset ovat seuraavat: 1) niiden kansalaisten oikeuksien suojelu ja säilyttäminen, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ennen brexitiä, 2) niiden taloudellisten velvoitteiden noudattaminen, joihin Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut jäsenvaltiona, ja 3) pitkänperjantain sopimuksen kirjaimen ja hengen varjelu, rauhan säilyttäminen Irlannin saarella sekä sisämarkkinoiden eheyden säilyttäminen.

Sopimukseton ero vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka käyvät tavara- tai palvelukauppaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Komissio on tänään julkaissut brexit-valmiuden tarkistuslistan, johon yritysten kannattaa perehtyä huolellisesti. Yritysten pitäisi nyt olla valmiina täyttämään kaikki vaaditut muodollisuudet.

Tämänpäiväisessä tiedonannossa luodaan yleiskatsaus valmistautumiseen asioissa, joissa tarvitaan jatkuvaa ja erityistä valppautta. Näitä ovat muun muassa kansalaisten oikeudet, rajamuodollisuudet ja kauppa, lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja kemialliset aineet, rahoituspalvelut ja kalastus.

Lisätietoja: Mitä pitäisi tehdä sopimuksettoman brexitin toteutuessa?

Komissio on perustanut jäsenvaltioiden viranomaisia varten puhelinpalvelun, jossa on nopeasti tarjolla komission asiantuntemusta välittömästi eron jälkeen. Tämän suoran viestintäkanavan luominen helpottaa myös tarvittavaa koordinointia kansallisten viranomaisten välillä. EU:n kansalaiset voivat saada lisätietoa valmistautumisesta sopimuksettomaan brexitiin ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun. Sen maksuttomaan puhelinpalveluun numerossa 00-800-6 7 8 9 10 11 voi soittaa kaikkialta EU:sta millä tahansa EU:n virallisella kielellä. 

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

 

EU:n kansalaiset

 

Tänään annettu tiedonanto

Tarkistuslista yrityksille

Brexitiin valmistautumista koskeva Euroopan komission verkkosivusto

Yleiskatsaus oleskeluoikeuksiin kaikissa EU27-jäsenvaltioissa

Jäsenvaltioiden omat sopimuksetonta brexitiä koskevat verkkosivut

Matkustamista koskeva tiedonanto

Tietosivut matkustamisesta, kansalaisten oikeuksista, opiskelusta ja kuluttajien oikeuksista

Erasmus-ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja vastauksia

Sopimuksetonta brexitiä koskevia kysymyksiä ja vastauksia

Tietoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville EU:n kansalaisille

 

EU:n yritykset

 

– Yrityksiä varten on laadittu runsaasti materiaalia tullikysymyksistä ja välillisestä verotuksesta (sisältää mm. yksinkertaisen viisivaiheisen tarkistuslistan)

Maatalouteen liittyvää tietoa

Seitsemän asiaa, jotka EU27-jäsenvaltioissa toimivien yritysten on tiedettävä, kun ne valmistautuvat brexitiin

IP/19/5509

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos