Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Indexace rodinných dávek: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti Rakousku

Brusel 24. ledna 2019

Komise rozhodla zaslat Rakousku výzvu. Tato výzva se týká nových právních předpisů, podle kterých se občanům EU pracujícím v Rakousku indexují jejich rodinné dávky a daňové úlevy, pokud jejich děti bydlí v zahraničí.

Od 1. ledna 2019 se v Rakousku výše rodinných dávek a slev na dani na dítě odvíjí od výše životních nákladů v členském státě, kde dítě žije. To znamená, že mnoho občanů EU, kteří pracují v Rakousku a platí stejné odvody do tamního systému sociálního zabezpečení a mají stejné daňové povinnosti jako místní pracovníci, by obdrželo nižší dávky, a to pouze z toho důvodu, že jejich děti žijí v jiném členském státě.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu uvedla: „Náš jednotný trh je založen na spravedlnosti a rovném zacházení. V EU nemáme žádné pracovníky druhé kategorie. Pokud mobilní pracovníci přispívají do systému sociálního zabezpečení stejným způsobem jako místní pracovníci, měli by obdržet stejné dávky, a to rovněž i v případě, když jejich děti žijí v zahraničí. V EU nemáme žádné děti druhé kategorie.

Pravidla EU pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (nařízení (ES) č. 883/2004)[1] neumožňují členskému státu snížit peněžité dávky přiznávané osobám, které jsou pojištěny podle jejich právních předpisů, výlučně kvůli tomu, že se bydliště těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků nachází v jiném členském státě. Tato pravidla rovněž zakazují diskriminaci na základě státní příslušnosti. Jakékoliv snížení rodinných dávek výlučně z důvodu, že děti bydlí v zahraničí, porušuje jak pravidla EU o sociálním zabezpečení, tak i zásadu rovného zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu, pokud jde o výhody v oblasti sociálního zabezpečení a daní (nařízení (EU) č. 492/2011).

Zasláním výzvy Rakousku Evropská komise oficiálně zahájila řízení o nesplnění povinnosti. Rakousko má nyní dva měsíce na to, aby vyřešilo problémy vytýkané Komisí, v opačném případě může Komise rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko.

Souvislosti

Cílem současné Komise je spravedlivější jednotný trh. V prosinci 2016 představila Komise revizi pravidel pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, aby pravidla byla spravedlivější, jasnější a snáze vymahatelná. Navrhované znění chrání volný pohyb a práva občanů a současně zdokonaluje nástroje pro řešení případného zneužívání systému. Členské státy EU dosáhly shody na návrhu v červnu 2018. V prosinci 2018 o návrhu hlasoval Evropský parlament. V Radě i v Parlamentu zazněly návrhy, aby bylo umožněno indexovat rodinné dávky přiznávané dětem s bydlištěm v zahraničí, byly však jednoznačně odmítnuty. V současné době vedou instituce závěrečná třístranná jednání za účelem dosažení kompromisu.  

Zásada rovného zacházení zakazuje každou diskriminaci, ať již přímou či nepřímou, na základě státní příslušnosti. Rakouský mechanismus indexace je diskriminační, neboť způsobuje snížení rodinných dávek a daňových výhod přiznávaných pracovníkům v Rakousku, a to pouze z důvodu, že jejich děti náhodou bydlí v jiném v členském státě. Skutečnost, že v takovém členském státě jsou nižší životní náklady než v Rakousku, nemá pro dávky vyplácené paušální částkou a neprovázané se skutečnými výdaji na výživu dítěte žádný význam.

Další informace

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách

 

 

[1] Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s.1

IP/19/463

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar