Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vydává pokyny týkající se účasti uchazečů z třetích zemí na trhu EU s veřejnými zakázkami

Brusel 24. července 2019

Dnešní pokyny jsou součástí balíčku iniciativ Komise, jejichž cílem je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, vysokou kvalitu a rovné podmínky na trzích s veřejnými zakázkami. Jedná se rovněž o první konkrétní výsledek v rámci 10 opatření stanovených ve sdělení o vztazích mezi EU a Čínou, jež podpořila Evropská rada ve svých závěrech z března 2019.

EU má otevřený trh s veřejnými zakázkami, který je největší na světě a jehož hodnota se odhaduje na 2 biliony eur ročně. Na stále globalizovanějších trzích by měli mít zadavatelé veřejných zakázek v EU k dispozici správné nástroje a informace, které jim umožní správně přistupovat k uchazečům ze zemí mimo EU.

Dnes vydané pokyny obsahují praktické rady, jež zadavatelům veřejných zakázek v členských státech pomohou určit, kteří uchazeči z třetích zemí mají zajištěn přístup na trh EU s veřejnými zakázkami. Mají rovněž zvýšit povědomí veřejných zadavatelů o různých nástrojích, jež jsou jim v unijním rámci pro zadávání veřejných zakázek k dispozici. Patří mezi ně opatření pro případ mimořádně nízkých cenových nabídek či opatření, jež mají zajistit, aby uchazeči z třetích zemí dodržovali stejné normy v oblasti bezpečnosti, práce a životního prostředí jako uchazeči z EU.

Místopředseda Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: Otevřenost a konkurence při zadávání veřejných zakázek přispívají k efektivnějšímu nakládání s penězi daňových poplatníkůa k vyšší kvalitě veřejných služeb. Zadavatelé veřejných zakázek musí činit informovaná rozhodnutí v nejlepším zájmu občanů EU a při využití všech nástrojů dostupných pro prosazování našich evropských norem. A za tuto naši otevřenost musí mít evropské podniky možnost se recipročně ucházet o veřejné zakázky mimo EU.“

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska dodala:„Všichni uchazeči evropští i mimoevropští musí hrát podle stejných pravidel. Zadavatelé veřejných zakázek mohou využít možností flexibilního právního rámce ke stanovení a prosazování přísných sociálních, environmentálních a dalších norem kvality pro všechny uchazeče bez ohledu na jejich původ. Tím se mezi nimi vytváří rovnováha.“

Pokyny rovněž pomáhají veřejným zadavatelům nabídky efektivním způsobem zkoumat, identifikovat nabídky s potenciálně mimořádně nízkou cenou a nastavovat své zakázky tak, aby bylo možné vybrat nejinovativnější, nejsociálnější a nejekologičtější možnost. Zaměřují se na tyto oblasti:

  • přístup pro zahraniční uchazeče: pravidla EU obecně nerozlišují mezi podniky z EU a ze zemí mimo EU. Dnešní pokyny však objasňují, že přístup na trh EU s veřejnými zakázkami mají zaručen pouze podniky z těch třetích zemí, se kterými EU podepsala závazné mezinárodní nebo dvoustranné dohody o volném obchodu, jež upravují i zadávání veřejných zakázek. Podniky z jiných třetích zemí přístup na trhy EU s veřejnými zakázkami zajištěn nemají a mohou být vyloučeny. Kromě toho pokyny potvrzují, že členské státy mají i nadále možnost omezit přístup na své trhy v oblasti obrany a bezpečnosti,
  • zamítnutí mimořádně nízkých cenových nabídek: Komise veřejným zadavatelům připomíná, že podle pravidel EU mohou odmítnout nabídky, které se jeví jako bezdůvodně nízké. Pokyny obsahují seznam otázek, jimiž mohou zadavatelé po uchazečích vyžadovat objasnění ceny,
  • zadávání veřejných zakázek na základě kvality: pravidla EU pro veřejné zakázky podporují orgány veřejné správy v tom, aby postupovaly při zadávání zakázek strategicky a aby v centru zadávacích řízení stály inovace, sociální odpovědnost a udržitelnost. Tím se eliminuje možnost zadat zakázku pouze na základě nejnižší ceny. Pokyny obsahují konkrétní příklady takového strategického zadávání veřejných zakázek a vysvětlují, jak při zadávacích řízeních stanovit a prosazovat sociální, environmentální a pracovní normy. Tato pravidla platí pro všechna zadávací řízení bez ohledu na to, zda jde o uchazeče usazené v EU, či nikoli,
  • praktická pomoc Komise: pokyny rovněž upozorňují na to, že orgány veřejné správy mohou před přijetím důležitých opatření požádat Komisi, aby posoudila slučitelnost projektu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek. Jedná se např. o zahájení zadávacího řízení na hlavní projektové práce nebo podpis mezinárodní dohody (tzv. „mechanismus hodnocení ex ante“). Patří sem například poradenství ohledně mimořádně nízké ceny nebo kvalitativně založeného nastavení veřejných zakázek.

Souvislosti

Unijní pravidla pro zadávání veřejných zakázek pomáhají dosáhnout větší efektivnosti při vynakládání prostředků daňových poplatníků tím, že zajišťují, aby byly veřejné zakázky zadávány prostřednictvím transparentních, nediskriminačních a konkurenčních nabídkových řízení. Tato pravidla byla v roce 2014 dále zjednodušena a umožnila orgánům veřejné správy využívat při nákupu zboží a služeb veřejné zakázky k plnění cílů v oblasti životního prostředí, inovací či sociální oblasti. Jednotný trh pro zadávání veřejných zakázek dnes představuje významnou část ekonomiky EU. Jeho hodnota se odhaduje na 2 biliony eur ročně, což odpovídá přibližně 14 % HDP EU.

V březnu 2019 přijala Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci společné sdělení „EU-Čína – Strategický výhled“, jež identifikovalo potřebu vyváženějších a recipročnějších hospodářských vztahů mezi oběma partnery. V tomto kontextu Komise navrhla balíček opatření k odstranění překážek, jež narušují rovné podmínky pro evropské a mimoevropské podniky na trhu EU pro zadávání veřejných zakázek.

Jak bylo avizováno v uvedeném sdělení, Komise rovněž zkoumá, jak by se EU mohla náležitě vypořádat s deformačními účinky zahraničního státního vlastnictví a státního financování zahraničních společností na vnitřním trhu EU. Komise rovněž znovu vyzývá Evropský parlament a členské státy, aby do konce roku 2019 přijaly nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek s cílem podpořit reciprocitu a zpřístupnit pro podniky z EU veřejné zakázky ve třetích zemích.

Dnešní pokyny navazují na sdělení s názvem „Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu“, které vytváří prostor pro široké partnerství s členskými státy ke zefektivnění veřejných zakázek. Povědomí o možnostech rámce EU pro zadávání veřejných zakázek a využívání těchto možností přispívá k posílení jednotného trhu a k zajištění rovných podmínek.

Další informace

Pokyny týkající se účasti uchazečů a zboží z třetích zemí na trhu EU s veřejnými zakázkami

EU-Čína – Strategický výhled (březen 2019)

Průmysl EU připravený na budoucnost

IP/19/4491

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar