Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kraftfullare EU-insatser för att skydda och återställa världens skogar

Bryssel den 23 juli 2019

Den förstärkta strategi som presenteras idag beaktar både tillgång och efterfrågan. Genom strategin införs åtgärder för att öka det internationella samarbetet med berörda parter och medlemsländer, främja en hållbar finansiering, använda mark och resurser mer effektivt, skapa en hållbar sysselsättning och en hållbar förvaltning av leveranskedjan och genomföra riktad forskning och datainsamling. Strategin innebär också att man börjar utvärdera eventuella nya regelverk i syfte att minska effekterna av konsumtionen inom EU på avskogning och skogsförstörelse.

– Skogarna är jordens gröna lungor, säger vice ordförande Frans Timmermans, som ansvarar för hållbar utveckling. – Vi måste ta hand om dem på samma sätt som vi tar hand om våra egna lungor. Vi kan inte nå klimatmålen om vi inte skyddar skogarna. Världens viktigaste naturskogar ligger inte inom EU, men våra handlingar som individer och våra politiska val har ett stort inflytande. Idag sänder vi en viktig signal till våra medborgare och partner runtom i världen att EU vill spela en ledande roll på detta område under de kommande fem åren och även därefter.

– Skogsarealen i världen fortsätter att minska i en alarmerande takt, säger vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. – Genom detta meddelande ökar vi insatserna på EU-nivå för att bättre skydda befintliga skogar och sköta dem på ett hållbart sätt. När vi skyddar skogarna och ökar skogsarealen på ett hållbart sätt förbättrar vi utkomstmöjligheterna och ökar inkomsterna för de lokala samhällena. Skogarna utgör också en lovande grön ekonomisk sektor och har potential att skapa 10–16 miljoner arbetstillfällen i hela världen. Detta meddelande är ett viktigt steg på den vägen.

– Starkare och effektivare EU-insatser krävs för att skydda och återställa skogarna, säger miljökommissionär Karmenu Vella. Trots de insatser som gjorts är situationen fortfarande skör. Avskogningen har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, klimatet och ekonomin.

– Vi är redo att samarbeta med partnerländer för att skydda skogar i hela världen och sköta dem på ett hållbart sätt, säger EU:s utvecklingskommissionär Neven Mimica. – Det handlar om en tryggad livsmedelsförsörjning, vatten, klimatförändringar, motståndskraft och fred. Det handlar om att bygga en mer hållbar värld för alla.

EU-strategin är ett svar på den fortsatt utbredda förstörelsen av världens skogar: mellan 1990 och 2016 förstördes 1,3 miljoner kvadratkilometer skog, motsvarande uppskattningsvis 800 fotbollsplaner i timmen. De främsta orsakerna är efterfrågan på mat, foder, biobränsle, timmer och andra råvaror.

Växthusgasutsläpp som hänger samman med avskogning är den näst största orsaken till klimatförändringarna. Att skydda skogarna är därför en viktig del av vårt ansvar att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet. Ekonomiskt och socialt sett får en fjärdedel av jordens befolkning sin utkomst från skogarna och de står också för oersättliga kulturella, samhälleliga och andliga värden.

Dagens meddelande har två mål: att skydda befintliga skogar, främst naturskogar, och förbättra skötseln av dem samt kraftigt öka arealen hållbara skogar med stor biologisk mångfald i hela världen. Kommissionen har fastställt fem prioriteringar:

  • Minska EU:s ekologiska fotavtryck på land och främja konsumtionen av produkter från avskogningsfria leveranskedjor inom EU.
  • Samarbeta med producentländer för att minska trycket på skogarna samt se till att EU:s utvecklingssamarbete inte bidrar till avskogningen.
  • Stärka det internationella samarbetet för att stoppa avskogning och skogsförstörelsen och uppmuntra till återställande av skogarna.
  • Omfördela pengar till stöd för en mer hållbar markanvändning.
  • Stödja tillgången till och kvaliteten på information om skogar och leveranskedjor för råvaror samt stödja forskning och innovation.

En ny flerpartsplattform som arbetar mot avskogning och skogsförstörelse och för skogsförnyelse kommer att inrättas. Den ska ha i uppgift att utarbeta insatser för att minska konsumtionen inom EU och främja användningen av produkter från avskogningsfria leveranskedjor. Kommissionen kommer att arbeta för starkare certifieringssystem för avskogningsfria produkter och utvärdera eventuella lagstiftningsåtgärder på efterfrågesidan samt andra incitament.

Kommissionen har för avsikt att samarbeta nära med partnerländer för att hjälpa dem minska trycket på sina skogar och se till att EU-politiken inte bidrar till avskogning och skogsförstörelse. Den kommer också att hjälpa partnerna att utveckla och genomföra omfattande nationella ramverk för skogarna, förbättra en hållbar användning av skogarna och öka hållbarheten i skogsbaserade värdekedjor. Kommissionen har även för avsikt att i internationella forum, såsom FAO, FN, G7, G20, WTO och OECD, arbeta för att stärka samarbetet vad gäller insatser och strategier på detta område. Kommissionen kommer att fortsätta arbeta för att EU:s handelsavtal bidrar till en ansvarsfull och hållbar förvaltning av de globala leveranskedjorna och främja handeln med jordbruksprodukter och skogsbaserade produkter som inte orsakar avskogning och skogsförstörelse. Den vill också utveckla incitamentsmekanismer som får småbrukare att bevara och utveckla ekosystemtjänster och arbeta för ett hållbart jord- och skogsbruk.

För att förbättra tillgången till och kvaliteten på information om skogar och leveranskedjor föreslår kommissionen att det inrättas ett EU-centrum om avskogning och skogsförstörelse som ska övervaka och mäta förändringar i världens skogsareal och orsakerna till dem. Centrumet ska ge offentliga myndigheter, konsumenter och företag bättre tillgång till information om leveranskedjor och uppmuntra dem att bli mer hållbara. Kommissionen tänker också undersöka möjligheten att öka användningen av satellitsystemet Copernicus för övervakning av skogarna.

Kommissionen kommer att rikta in sig på att omfördela offentliga och privata medel för att bidra till att skapa incitament för en hållbar skogsvård och hållbara skogsbaserade värdekedjor samt för bevarandet av befintliga skogar och en hållbar ökning av skogsarealen. Tillsammans med medlemsländerna tänker kommissionen ta fram mekanismer som har potential att främja grön finansiering för skogarna och bidra till ytterligare hävstångseffekter samt öka finansieringen.

Bakgrund

EU har länge varit en global ledare på detta område. Sedan 2003 har EU genomfört handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) för att bekämpa olaglig avverkning och handeln med produkter till följd av den. I kommissionens meddelande från 2008 om avskogning fastställs de första delarna i en EU-strategiram, inklusive ett EU-mål för att stoppa minskningen av världens skogsareal senast 2030 och minska den totala tropiska avskogningen med minst 50 % senast 2020. Trots de ansträngningar som EU gjort är det osannolikt att målen från 2008 uppnås. Kraftigare ansträngningar är därför nödvändiga.

Dagens meddelande är ett resultat av omfattande samråd med berörda parter om avskogning och skogsförstörelse och eventuella EU-insatser. Två konferenser anordnades 2014 och 2017 samt ett offentligt samråd 2019. Dessutom har tre studier utarbetats. Meddelandet är också ett svar på rådets och Europaparlamentets upprepade krav på mer samordnade insatser, framför allt genom att få bort avskogningen från jordbruksråvarukedjorna.

Skogarna spelar en viktig roll i vår tids största hållbarhetsutmaning: minskad biologisk mångfald, klimatförändringar och befolkningstillväxt. I internationella avtal och åtaganden erkänns behovet av kraftfulla insatser för att vända avskogningstrenden.

Utsläpp från markanvändning och förändrad markanvändning, främst på grund av avskogning, är den näst största orsaken till klimatförändringarna (efter fossila bränslen) och står för nästan 12 % av alla växthusgasutsläpp (mer än transportsektorn). Skogarnas biomassa och jordmån lagrar stora mängder koldioxid från atmosfären. Om vi ska kunna stoppa klimatförändringarna måste avskogningen och skogsförstörelsen stoppas. Att på ett hållbart sätt återställa förstörda skogar och plantera nya skogar kan på ett effektivt sätt komplettera dessa insatser. De föryngrade områdena kan erbjuda flera fördelar om föryngringen planeras och genomförs med hänsyn till hållbarhetsprinciperna.

Läs mer

Frågor och svar

Faktablad

Meddelande om kraftfullare EU-insatser för att skydda och återställa skogarna

Arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om samråd

IP/19/4470

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos