Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia zintenzívňuje opatrenia EÚ na ochranu a obnovu lesov na celom svete

Brusel 23. júl 2019

Dnes oznámený ambicióznejší prístup rieši otázku ponuky i dopytu. V oznámení sú uvedené opatrenia, ktoré majú posilniť medzinárodnú spoluprácu so zainteresovanými stranami a s členskými štátmi, podporiť udržateľné financovanie, zlepšiť využívanie pôdy a zdrojov, dosiahnuť udržateľnú tvorbu pracovných miest a riadenie dodávateľského reťazca, ako aj prispieť k cielenému výskumu a zberu údajov. Zavádza sa ním aj posudzovanie možných nových regulačných opatrení s cieľom minimalizovať vplyv spotreby v EÚ na odlesňovanie a degradáciu lesov.

Prvý podpredseda Komisie zodpovedný za udržateľný rozvoj Frans Timmermans uviedol: „Lesy sú zelené pľúca našej planéty a musíme sa o ne starať rovnako, ako sa staráme o tie vlastné. Naše ciele v oblasti klímy sotva dosiahneme bez ochrany svetových lesov. Najznámejšie pralesy sveta sa síce nenachádzajú na území EÚ, ale naša činnosť z pozície jednotlivcov aj naše politické rozhodnutia ich výrazne ovplyvňujú. Dnes vysielame našim občanom a našim partnerom na celom svete dôležitý signál, že EÚ je pripravená zohrávať v tejto oblasti v nasledujúcich piatich rokoch i neskôr vedúcu úlohu.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen povedal: „Lesný porast vo svete sa naďalej alarmujúco zmenšuje. Týmto oznámením zintenzívňujeme opatrenia EÚ zamerané na lepšiu ochranu existujúcich lesov a udržateľné lesohospodárstvo. Ak budeme chrániť lesy a udržateľne ich rozširovať, zabezpečíme živobytie a zvýšime príjmy miestnych komunít. Lesy navyše predstavujú sľubný ekologický hospodársky sektor s potenciálom vytvoriť 10 až 16 miliónov dôstojných pracovných miest na celom svete. Toto oznámenie teda predstavuje dôležitý krok vpred.“

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella dodal: „Potrebujeme dôraznejšie a účinnejšie európske opatrenia na ochranu a obnovu lesov, pretože situácia sa ani napriek vynaloženému úsiliu zatiaľ nestabilizovala. Odlesňovanie vážne poškodzuje biodiverzitu, klímu a hospodárstvo.“

Komisár pre medzinárodný rozvoj Neven Mimica vyhlásil: „Sme pripravení spolupracovať s partnerskými krajinami na ochrane lesov vo všetkých kútoch sveta a udržateľnom hospodárení s nimi. V hre je potravinová bezpečnosť, voda, zmena klímy, odolnosť i mier. Ide o budovanie udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho sveta.“

Dnešný ambiciózny európsky prístup je reakciou na pokračujúce rozsiahle ničenie svetových lesov. Medzi rokmi 1990 a 2016 vymizla plocha 1,3 milióna štvorcových kilometrov lesného porastu, čo zodpovedá zhruba 800 futbalovým ihriskám za hodinu. Hlavnými príčinami tohto odlesňovania sú dopyt po potravinách, krmive, biopalivách, dreve a iných komoditách.

Emisie skleníkových plynov spojené s odlesňovaním sú druhou najčastejšou príčinou zmeny klímy, takže ochrana lesov je významnou súčasťou našej zodpovednosti pri plnení záväzkov Parížskej dohody. Z hospodárskeho a sociálneho hľadiska podporujú lesy živobytie približne 25 % svetovej populácie, a navyše predstavujú aj nenahraditeľné kultúrne, spoločenské a duchovné hodnoty.

Dnes prijaté oznámenie má dvojaký cieľ: po prvé, chrániť a zlepšovať zdravie existujúcich lesov, najmä pralesov, a po druhé, výrazne rozšíriť udržateľný a biologicky rozmanitý lesný porast na celom svete. Komisia si vytýčila päť priorít:

  • znížiť spotrebu suchozemských zdrojov v EÚ a podporovať na jej území spotrebu výrobkov z dodávateľských reťazcov, ktoré nezahŕňajú odlesňovanie,
  • spolupracovať s producentskými krajinami, aby sa znížil tlak na lesy a aby rozvojová spolupráca EÚ nijako neprispievala k odlesňovaniu,
  • posilniť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zastaviť odlesňovanie a degradáciu lesov a podporovať ich obnovu,
  • presmerovať financie na podporu udržateľnejších postupov využívania pôdy,
  • podporovať získavanie, kvalitu a dostupnosť informácií o lesoch a komoditných dodávateľských reťazcoch a stimulovať výskum a inovácie.

Opatrenia na zníženie spotreby v EÚ a podporu používania výrobkov z dodávateľských reťazcov, ktoré nezahŕňajú odlesňovanie, sa budú hľadať prostredníctvom novej platformy viacerých zainteresovaných strán pre odlesňovanie, degradáciu lesov a zalesňovanie, ktorá spojí široké spektrum relevantných aktérov. Komisia takisto podporí prísnejšie certifikačné systémy pre produkty, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, a posúdi možné legislatívne opatrenia na strane dopytu a iné stimuly.

Komisia bude úzko spolupracovať s partnerskými krajinami s cieľom znížiť tlak na ich lesy a zabezpečí, aby politiky EÚ neprispievali k odlesňovaniu a degradácii lesov. Pomôže partnerom rozvíjať a zavádzať komplexné národné rámce v oblasti lesohospodárstva, podporiť udržateľné využívanie lesov a zvýšiť udržateľnosť lesných hodnotových reťazcov. Komisia bude takisto prostredníctvom medzinárodných fór – ako sú FAO, OSN, G7 a G20, WTO a OECD – pracovať na posilnení spolupráce v oblasti aktivít a politík v tejto oblasti. Bude naďalej zabezpečovať, aby obchodné dohody, ktoré EÚ vyrokovala, prispievali k zodpovednému a udržateľnému riadeniu globálnych dodávateľských reťazcov, a bude podporovať obchod s poľnohospodárskymi a lesohospodárskymi výrobkami, ktoré nespôsobujú odlesňovanie ani degradáciu lesov. Okrem toho vytvorí stimulačné mechanizmy pre drobných poľnohospodárov v záujme zachovania a zlepšenia ekosystémových služieb a zavádzania udržateľného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

S cieľom zlepšiť získavanie, kvalitu a dostupnosť informácií o lesoch a dodávateľských reťazcoch Komisia navrhuje vytvorenie strediska EÚ pre monitorovanie odlesňovania a degradácie lesov, ktoré bude sledovať a merať zmeny vo svetovom lesnom poraste a súvisiacich faktoroch. Tento zdroj poskytne verejným orgánom, spotrebiteľom a podnikom lepší prístup k informáciám o dodávateľských reťazcoch, pričom ich podporí v snahe o väčšiu udržateľnosť. Komisia navyše preskúma možnosť intenzívnejšieho využívania satelitného systému Copernicus na monitorovanie lesov.

Komisia sa zameria aj na presmerovanie verejných a súkromných finančných prostriedkov tak, aby sa prispelo k tvorbe stimulov pre udržateľné lesohospodárstvo a lesné hodnotové reťazce a aby sa zachovala súčasná a udržateľná regenerácia nového lesného porastu. Spolu s členskými štátmi posúdi mechanizmy, ktoré by potenciálne mohli podporiť zelené financovanie lesov a ešte viac stimulovať a zvyšovať tok finančných prostriedkov.

Súvislosti

EÚ sa v tejto oblasti už dávno presadila ako svetový líder. Od roku 2003 realizuje akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a s ňou spojenému obchodu. V oznámení Komisie o odlesňovaní z roku 2008 boli predostreté prvky politického rámca EÚ vrátane cieľa zastaviť do roku 2030 celosvetový úbytok lesného porastu a do roku 2020 znížiť hrubý úbytok tropických pralesov o 50 %. Napriek snahe EÚ je nepravdepodobné, že by sa jej ciele z roku 2008 podarilo dosiahnuť, a tak treba vyvinúť väčšie úsilie.

Dnešné oznámenie nadväzuje na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami o odlesňovaní a degradácii lesov a možných opatreniach EÚ, ktoré zahŕňali dve konferencie usporiadané v rokoch 2014 a 2017, verejnú konzultáciu zrealizovanú v roku 2019 a tri štúdie. Oznámenie je zároveň reakciou na opakované žiadosti Rady a Európskeho parlamentu, v ktorých sa vyzýva na koordinovanejší prístup, a to najmä odstránením prvku odlesňovania z poľnohospodárskych komoditných reťazcov.

Lesy zohrávajú významnú úlohu pri najväčších výzvach našej doby z hľadiska udržateľnosti, ako sú pokles biodiverzity, zmena klímy či nárast populácie. Potreba ambicióznych opatrení na zvrátenie trendu odlesňovania sa uznáva aj v medzinárodných dohodách a záväzkoch.

Emisie z využívania pôdy a zo zmeny využívania pôdy, najmä z dôvodu odlesňovania, sú druhou najväčšou príčinou zmeny klímy (po fosílnych palivách), čo predstavuje takmer 12 % všetkých emisií skleníkových plynov – viac než v odvetví dopravy. Svetové lesy uchovávajú veľké množstvá uhlíka, ktoré sa čerpajú z atmosféry a ukladajú v biomase a pôde. V boji proti zmene klímy je preto nevyhnutné zastaviť odlesňovanie a degradáciu lesov. Udržateľné obnovovanie degradovaných lesov a nové zalesňovanie môžu byť účinnou podporou v úsilí zastaviť o zastavenie odlesňovania. Ak sa takéto nanovo zalesnené oblasti riadne naplánujú a budú plne rešpektovať zásady udržateľnosti, môžu priniesť viaceré výhody.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Oznámenie o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov

Pracovný dokument útvarov Komisie o konzultačných činnostiach

IP/19/4470

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Photos