Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia consolidează acțiunile UE în materie de protecție și refacere a pădurilor de pe glob

Bruxelles, 23 iulie 2019

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o comunicare cuprinzătoare care stabilește un nou cadru de acțiune pentru protejarea și refacerea pădurilor de pe glob. Acestea găzduiesc 80 % din biodiversitatea terestră, oferă mijloace de subzistență pentru aproximativ un sfert din populația lumii și joacă un rol esențial în cadrul eforturilor noastre de combatere a schimbărilor climatice.

Abordarea consolidată anunțată astăzi vizează atât oferta, cât și cererea. Se introduc măsuri referitoare la intensificarea cooperării internaționale cu părțile interesate și cu statele membre, la promovarea finanțării durabile, la o utilizare mai bună a terenurilor și a resurselor, la crearea de locuri de muncă durabile și gestionarea durabilă a lanțului de aprovizionare, precum și la activități specifice de cercetare și de colectare de date. De asemenea, se lansează o evaluare a unor noi posibile măsuri de reglementare pentru a reduce la minimum impactul consumului din UE asupra defrișărilor și a degradării pădurilor.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: „Pădurile sunt plămânii verzi ai planetei noastre și trebuie să le arătăm aceeași grijă pe care o arătăm și plămânilor noștri. Dacă nu protejăm pădurile de pe glob, nu ne vom îndeplini obiectivele climatice. Cele mai mari păduri virgine din lume nu se află pe teritoriul UE, însă acțiunile noastre ca indivizi și opțiunile noastre în materie de politici au un impact major. Astăzi transmitem cetățenilor noștri și partenerilor noștri din întreaga lume semnalul că UE este pregătită să își asume rolul de lider în acest domeniu în următorii cinci ani și ulterior.”

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Suprafața împădurită a globului continuă să scadă într-un ritm alarmant. Prin această comunicare, consolidăm acțiunile UE pentru a proteja mai bine pădurile existente și a gestiona durabil pădurile. Protejând pădurile existente și asigurând extinderea durabilă a suprafețelor împădurite, garantăm mijloacele de subzistență ale comunităților locale și le permitem să obțină venituri mai mari. Pădurile constituie, de asemenea, un sector economic ecologic promițător, în care se pot crea între 10 și 16 milioane de locuri de muncă decente pe tot globul. Comunicarea reprezintă astfel un pas înainte important în această privință.”

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a adăugat: „Este nevoie de măsuri europene mai ferme și mai eficace pentru a proteja și a reface pădurile, deoarece situația rămâne fragilă, în ciuda eforturilor întreprinse deja. Defrișările au efecte nocive asupra biodiversității, a climei și a economiei.”

Comisarul pentru dezvoltare internațională, Neven Mimica, a declarat: „Suntem gata să colaborăm cu țările partenere pentru a proteja și a gestiona în mod durabil pădurile de pe tot globul. Este vorba despre securitate alimentară, apă, schimbări climatice, reziliență și pace. Este vorba despre construirea unei lumi mai durabile și mai incluzive.”

Abordarea europeană ambițioasă prezentată astăzi vine ca răspuns la distrugerea pe scară largă a pădurilor de pe glob: în perioada 1990-2016, s-au pierdut 1,3 milioane km2, reprezentând echivalentul a aproximativ 800 de terenuri de fotbal pe oră. Principalii factori ai defrișărilor sunt cererea de alimente, furaje, biocombustibil, lemn și alte produse de bază.

Emisiile de gaze cu efect de seră legate de defrișări sunt a doua cauză majoră a schimbărilor climatice, astfel încât protejarea pădurilor constituie o parte importantă a responsabilității noastre de a îndeplini angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris. Din perspectivă economică și socială, pădurile asigură mijloace de subzistență pentru aproximativ 25 % din populația mondială și, de asemenea, stau la baza unor valori culturale, societale și spirituale de neînlocuit.

Comunicarea adoptată astăzi are un obiectiv dublu: protejarea și îmbunătățirea sănătății pădurilor existente, în special a pădurilor virgine, și extinderea semnificativă, la nivel mondial, a suprafețelor împădurite durabile și cu o biodiversitate bogată. Comisia a stabilit cinci priorități:

  • reducerea amprentei asupra terenurilor a consumului din UE și încurajarea, în UE, a consumului de produse provenite din lanțuri de aprovizionare care nu implică defrișări;
  • lucrul în parteneriat cu țările producătoare pentru a reduce presiunile asupra pădurilor și pentru ca acțiunile UE de cooperare pentru dezvoltare să asigure combaterea defrișărilor;
  • consolidarea cooperării internaționale pentru a stopa defrișările și degradarea pădurilor și a încuraja refacerea pădurilor;
  • redirecționarea finanțării pentru a sprijini practici mai durabile de utilizare a terenurilor;
  • sprijinirea disponibilității și a accesului la informații de calitate privind pădurile și lanțurile de aprovizionare cu produse de bază, precum și sprijinirea cercetării și inovării.

Prin crearea unei noi Platforme multipartite privind defrișările, degradarea pădurilor și regenerarea forestieră, care va reuni diverse părți interesate relevante, se vor explora acțiuni de reducere a consumului în UE și de încurajare a utilizării produselor din lanțuri de aprovizionare care nu implică defrișări. Comisia va încuraja, de asemenea, instituirea unor sisteme de certificare mai stricte pentru produsele care nu implică defrișări și va evalua eventuale măsuri legislative axate pe cerere și alte stimulente.

Comisia va colabora strâns cu țările partenere pentru a le ajuta să reducă presiunea asupra pădurilor lor și se va asigura că politicile UE nu contribuie la defrișări și la degradarea pădurilor. De asemenea, Comisia va ajuta țările partenere să elaboreze și să pună în aplicare cadre naționale cuprinzătoare privind pădurile, care să consolideze utilizarea durabilă a pădurilor și să sporească durabilitatea lanțurilor valorice forestiere. Comisia va depune eforturi și în cadrul forurilor internaționale – cum ar fi FAO, ONU, G7 și G20, OMC și OCDE – pentru a consolida cooperarea cu privire la acțiunile și politicile din acest domeniu. Comisia va continua să se asigure că acordurile comerciale negociate de UE contribuie la gestionarea responsabilă și durabilă a lanțurilor de aprovizionare globale și încurajează comerțul cu produse agricole și forestiere care nu provoacă defrișări sau degradarea pădurilor. De asemenea, Comisia va elabora mecanisme care să îi stimuleze pe micii agricultori să mențină și să consolideze serviciile ecosistemice și să adopte o agricultură și o gestionare durabilă a pădurilor.

Pentru a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea informațiilor, precum și accesul la informații privind pădurile și lanțurile de aprovizionare, Comisia propune crearea unui Observator al UE privind defrișările și degradarea pădurilor, care să monitorizeze și să măsoare schimbările în ceea ce privește suprafața împădurită mondială și factorii asociați. Această resursă va oferi organismelor publice, consumatorilor și întreprinderilor un acces mai bun la informații privind lanțurile de aprovizionare, încurajându-i să adopte un comportament mai durabil. Comisia va analiza, de asemenea, posibilitatea de a consolida utilizarea sistemului Copernicus pentru monitorizarea prin satelit a pădurilor.

Comisia se va axa pe redirecționarea finanțării publice și private pentru a contribui la stimularea gestionării durabile a pădurilor și a lanțurilor valorice forestiere durabile, precum și a conservării suprafeței împădurite existente și a regenerării durabile a unor noi suprafețe împădurite. Împreună cu statele membre, Comisia va evalua mecanismele care pot favoriza finanțarea verde pentru păduri, precum și accentuarea efectului de levier și creșterea finanțării.

Context

UE este lider mondial incontestabil în acest domeniu. Din 2003, UE a pus în aplicare Planul de acțiune referitor la asigurarea respectării legislației, la guvernare și la schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT) pentru a combate tăierile ilegale de arbori și comerțul aferent. O comunicare a Comisiei din 2008 privind defrișările a stabilit elementele inițiale ale cadrului de politică al UE, inclusiv obiectivul UE de a stopa procesul de reducere a suprafețelor împădurite la nivel mondial până în 2030 și de a reduce defrișările brute ale pădurilor tropicale cu 50 % până în 2020. În pofida eforturilor sale, este puțin probabil ca obiectivele UE stabilite în 2008 să fie îndeplinite. Prin urmare, trebuie întreprinse neapărat eforturi mai susținute.

Comunicarea de astăzi se bazează pe ample consultări ale părților interesate cu privire la defrișări și degradarea pădurilor și cu privire la acțiunile posibile la nivelul UE. Consultările au inclus două conferințe în 2014 și 2017, o consultare publică în 2019 și trei studii. Comunicarea vine, de asemenea, ca răspuns la solicitările repetate ale Consiliului și ale Parlamentului European de a se întreprinde acțiuni mai coordonate, în special prin eliminarea defrișărilor din lanțurile de produse agricole de bază.

Pădurile joacă un rol major în raport cu cele mai mari provocări în materie de durabilitate ale epocii noastre, cum ar fi declinul biodiversității, schimbările climatice și creșterea populației. Acordurile și angajamentele internaționale recunosc necesitatea unor acțiuni ambițioase pentru inversarea tendinței de defrișare.

Emisiile rezultate din exploatarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, în principal din cauza defrișărilor, reprezintă a doua cauză majoră a schimbărilor climatice (după combustibilii fosili), reprezentând aproape 12 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, mai mult decât sectorul transporturilor. Pădurile de pe glob stochează cantități mari de carbon, care este extras din atmosferă și depozitat în biomasă și în sol. Stoparea defrișărilor și a degradării pădurilor este, așadar, esențială pentru combaterea schimbărilor climatice. Refacerea durabilă a pădurilor degradate și crearea de noi păduri pot completa în mod eficace eforturile de stopare a defrișărilor. Dacă sunt planificate și realizate în mod corespunzător și cu respectarea deplină a principiilor durabilității, aceste zone reîmpădurite pot aduce beneficii multiple.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Comunicare privind consolidarea acțiunilor UE în materie de protecție și refacere a pădurilor de pe glob

Document de lucru al serviciilor Comisiei privind activitățile de consultare


IP/19/4470

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos