Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES Komisija pastiprina pasaules mežu aizsardzības un atjaunošanas pasākumus

Briselē, 2019. gada 23. jūlijā

Šodien Eiropas Komisija pieņēmusi plašu paziņojumu, kur izklāstīts jauns pasākumu kopums, kas aizsargās un atjaunos pasaules mežus, kuros mīt 80 % sauszemes bioloģiskās daudzveidības un kuri nodrošina iztiku aptuveni ceturtdaļai pasaules iedzīvotāju un ir izšķirīgi mūsu centienos pretoties klimata pārmaiņām.

Šodien izziņotā pastiprinātā pieeja attiecas uz problēmas piedāvājuma un pieprasījuma pusi. Pieeja ievieš pasākumus pastiprinātai starptautiskai sadarbībai ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm, ilgtspējīga finansējuma veicināšanu mežiem, zemes un resursu labāku izmantošanu, ilgtspējīgu darbvietu radīšanu un piegādes ķēdes pārvaldību, kā arī uz mērķiem virzītu izpēti un datu vākšanu. Tā arī sāk izvērtēt jaunus normatīvos pasākumus, kas minimalizētu ES patēriņa ietekmi uz mežu iznīkšanu un degradāciju.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, kas atbild par ilgtspējīgu attīstību: “Meži ir mūsu planētas zaļās plaušas, par kurām jārūpējas tāpat, kā rūpējamies par savām. Kā tad sasniegsim klimatiskos mērķus, ja neaizsargāsim pasaules mežus?! ES teritorijā vairs nav pasaules galveno pirmatnējo mežu, taču visu var vērst uz labu mūsu individuālā rīcība un politiskā izvēle. Šodien raidām nozīmīgu signālu gan pašu pilsoņiem, gan partneriem visā pasaulē: ES ir gatava šajā jomā uzņemties vadošo lomu uz nākamajiem pieciem gadiem un turpmākiem laikiem.”

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens: “Pasaules meža sega turpina satraucošā ātrumā rukt. Ar šo paziņojumu mēs pastiprinām ES pasākumus, lai labāk aizsargātu un ilgtspējīgi apsaimniekotu esošos mežus. Ilgtspējīgi aizsargājot mežus un palielinot mežu platības, mēs nosargājam vietējās sabiedrības iztikas avotus un palielinām tās ienākumus. Meži ir arī daudzsološa zaļā ekonomika, kas spēj pasaulē radīt 10–16 miljonus kārtīgu darbvietu. Šis paziņojums rāda, ka esam spēruši svarīgu soli šajā virzienā.”

Komisijas loceklis Karmenu Vella, kura pārziņā vide, jūrlietas un zivsaimniecība: “Lai aizsargātu un atjaunotu mežus, ir vajadzīga spēcīgāka un efektīvāka Eiropas rīcība, jo situācija joprojām ir nestabila, neraugoties uz jau veiktajiem pasākumiem. Mežu iznīkšana postoši ietekmē bioloģisko daudzveidību, klimatu un tautsaimniecību."

Par starptautisko attīstību atbildīgais Komisijas loceklis Nevens Mimica: “Esam gatavi sadarboties ar partnervalstīm, lai aizsargātu un ilgtspējīgi apsaimniekotu visas pasaules mežus. Likme ir pārtikas un ūdens nodrošinājums, pielāgošanās klimata pārmaiņām, noturība un miers. Ilgtspējīgāka un iekļautīgāka pasaules ēka.”

Šodien izklāstītā vērienīgā Eiropas pieeja ir atbilde uz pasaules mežu plašo iznīcināšanu – laikposmā no 1990. līdz 2016. gadam ik stundu gāja bojā 1,3 miljonu kvadrātkilometru platība – apmēram tik liela, cik 800 futbola laukumu. Galvenais meža iznīkšanas izraisītājs ir pieprasījums pēc pārtikas, lopbarības, biodegvielas, koksnes un citām patēriņa precēm.

Otrs lielākais klimata pārmaiņu cēlonis ir ar atmežošanu saistītā siltumnīcefekta gāzu izplūde, tāpēc mežu aizsardzībai ir nozīmīga vieta mūsu pienākumos izpildīt Parīzes nolīgumu. No ekonomiskās un sociālās perspektīvas meži nodrošina iztiku aptuveni 25 procentiem pasaules apdzīvotāju un iemieso arī neaizvietojamas kultūras, sabiedrības un gara vērtības.

Šodien pieņemtajam paziņojumam ir divējāds mērķis: aizsargāt un uzlabot dzīvo mežu veselību, sevišķi pirmatnējo, un visā pasaulē ievērojami paplašināt ilgtspējīgu, biodaudzveidīgu meža segu. Komisija ir noteikusi piecas prioritātes:

  • samazināt ES patēriņa "pēdu" uz sauszemes un veicināt to produktu patērēšanu, kurus ražo neatmežojošas ES piegādes ķēdes;
  • strādāt partnerībā ar ražotājvalstīm, tā mazinot mežu apgrūtinājumu un nodrošinot, ka ES attīstības sadarbība nepieļauj atmežošanu;
  • stiprināt starptautisko sadarbību, lai apturētu mežu iznīkšanu un degradāciju, un veicināt mežu atjaunošanu;
  • pārorientēt finansējumu uz ilgtspējīgākas zemes izmantošanas atbalstīšanu;
  • uzlabot informācijas pieejamību un kvalitāti un piekļuvi informācijai par mežiem un patēriņa preču piegādes ķēdēm un atbalstīt pētniecību un inovāciju.

Darbības, kas samazina ES patēriņu un veicina neatmežojošās piegādes ķēdēs radītu produktu izmantošanu, tiks pētītas, izveidojot jaunu, daudzpusēju mežu iznīkšanas, degradācijas un radīšanas jautājumos ieinteresēto personu platformu, kas pulcēs plašu attiecīgo ieinteresēto personu loku. Komisija arī mudinās ieviest stingrāku sertifikācijas kārtību neatmežojošu ražotāju izstrādājumiem un novērtēs iespējamos likumdošanas pasākumus un citus stimulus pieprasījuma pusē.

Komisija cieši sadarbosies ar partnervalstīm, lai palīdzētu tām mazināt apgrūtinājumus mežiem, un nodrošinās, ka ES politika neveicina mežu iznīkšanu un degradāciju. Tā palīdzēs partneriem mežu jomā savās valstīs izstrādāt un īstenot visaptverošu satvaru, paplašinot mežu ilgtspējīgu izmantošanu un uzlabojot meža resursos balstītu vērtības ķēžu ilgtspēju. Komisija arī darbosies starptautiskos forumos – Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā, ANO, G7 un G20, PTO un ESAO – un stiprinās sadarbību šās jomas darbībās un politikā. Komisija arī turpmāk gādās, lai ES panāktie tirdzniecības nolīgumi veicina globālo piegādes ķēžu atbildīgu un ilgtspējīgu pārvaldību un tirdzniecību ar lauksaimniecības un meža resursos balstītiem produktiem, kuri neizraisa meža iznīkšanu vai degradāciju. Komisija arī izstrādās stimulēšanas mehānismus, lai sīksaimnieki saglabātu un uzlabotu ekosistēmas pakalpojumus un nodotos ilgtspējīgai lauksaimniecībai un mežu apsaimniekošanai.

Lai uzlabotu informācijas pieejamību un kvalitāti un piekļuvi informācijai par mežiem un piegādes ķēdēm, Komisija ierosina ES izveidot atmežošanas un mežu degradācijas novērošanas centru, kas uzraudzītu un novērtētu pārmaiņas pasaules meža segā un to virzītājspēkus. Valsts iestādēm, patērētājiem un uzņēmumiem šis resurss uzlabos piekļuvi informācijai par piegādes ķēdēm, veicinot to ilgtspēju. Komisija arī pētīs iespēju pastiprināt pavadoņu sistēmas "Copernicus" izmantošanu mežu uzraudzībā.

Komisija pievērsīsies tam, lai publiskais un privātais finansējums tiktu pārvirzīts uz stimulu radīšanu ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un ilgtspējīgām meža resursos balstītām vērtības veidošanas ķēdēm un uz palikušās meža segas saudzēšanu un papildu meža segas ilgtspējīgu ataudzēšanu. Kopā ar dalībvalstīm Komisija izvērtēs mehānismus, kas spētu veicināt zaļo finansējumu mežiem un paplašināt līdzekļu piešķiršanu un tās izraisītos privātos ieguldījumus.

Konteksts

Pasaulē šajā jomā ES allaž bijusi līderpozīcijās. Kopš 2003. gada cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi un koksnes tirdzniecību ES īsteno Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT). Komisijas 2008. gada paziņojumā par atmežošanu ir izklāstīti ES politikas satvara sākotnējie elementi, to starpā ES mērķis līdz 2030. gadam apturēt pasaules mežu platību samazināšanos un līdz 2020. gadam par 50 % vājināt tropu mežu iznīcināšanu. Par spīti visiem pūliņiem 2008. gadā nospraustie ES mērķi nez vai tiks sasniegti. Te neiztikt bez spēcīgākiem pasākumiem.

Šāsdienas paziņojums tapis plašās konsultācijās ar ieinteresētajām personām par atmežošanu un meža degradāciju un iespējamo ES rīcību. Te jāmin divas konferences 2014. un 2017. gadā, sabiedriskā apspriešana 2019. gadā un trīs pētījumi. Paziņojums ir arī atbilde uz vairākkārtējiem Padomes un Eiropas Parlamenta pieprasījumiem, kuros aicināts labāk koordinēt rīcību, sevišķi – izbeigt mežu iznīcību, ko izraisa lauksaimniecisko patēriņa preču ķēdes.

Mežiem ir milzu nozīme pretdarbībā mūslaiku lielākajiem ilgtspējas apdraudējumiem, kas ir biodaudzveidības samazināšanās, klimata pārmaiņas un cilvēku skaita pieaugums. Starptautiskos nolīgumos un saistībās atzīts, ka ir vajadzīgi grandiozi pasākumi, kas mežu iznīkšanas tendenci pagrieztu pretējā virzienā.

Zemes izmantošanas un tās maiņas, visvairāk mežu izciršanas, izraisītā izplūde ir otrs lielākais klimata pārmaiņu cēlonis (aiz izrakteņu kurināmā), kas rada gandrīz 12 % no visas siltumnīcefekta gāzu izplūdes – vairāk nekā transports. Pasaules mežos glabājas liels oglekļa daudzums, ko tie saņem no atmosfēras un uzkrāj biomasā un augsnē. Tādējādi cīņā ar klimata pārmaiņām izšķirīgi ir apturēt mežu iznīkšanu un degradāciju. Ilgtspējīga degradēto mežu atjaunošana un jaunu mežu radīšana var būt efektīvs papildpasākums cīniņā par meža iznīkšanas apturēšanu. Ja tādas no jauna apmežotas platības pareizi plāno un iedzīvina, pilnībā ievērojot ilgtspējas principus, tās dod daudzkārtīgu ieguvumu.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Paziņojums. ES pasaules mežu aizsardzības un atjaunošanas pasākumu pastiprināšana

Komisijas dienestu darba dokuments par konsultācijām


IP/19/4470

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos