Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio tehostaa EU:n toimia maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi

Bryssel 23. heinäkuuta 2019

Euroopan komissio antoi tänään kattavan tiedonannon, jossa esitetään uusi toimintakehys maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Metsien osuus maaperän biologisesta monimuotoisuudesta on 80 prosenttia, ja noin neljäsosa maailman väestöstä saa toimentulonsa niistä. Metsillä on myös tärkeä tehtävä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Tänään julkistetussa tehostetussa lähestymistavassa käsitellään ongelmaa sekä tarjonnan että kysynnän kannalta. Osana lähestymistapaa otetaan käyttöön myös toimenpiteitä, joilla pyritään kansainvälisen yhteistyön tehostamiseen sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa, kestävän rahoituksen edistämiseen, maan ja resurssien tehokkaampaan käyttöön, kestävien työpaikkojen luomiseen, toimitusketjun hallinnointiin sekä kohdennettuun tutkimukseen ja tietojen keruuseen. Lisäksi sen myötä käynnistetään sellaisten mahdollisten uusien sääntelytoimenpiteiden arviointi, joiden tavoitteena on minimoida EU:n kulutuksen vaikutus metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen.

Kestävästä kehityksestä vastaavan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan EU ei voi saavuttaa ilmastotavoitteitaan, ellei maailman metsiä suojella. ”Metsät ovat planeettamme keuhkot, ja meidän on pidettävä niistä yhtä hyvää huolta kuin omista keuhkoistamme. Vaikka maailman tärkeimmät ikimetsät eivät sijaitse EU:n alueella, EU:n toiminnalla, niin yksilötasolla kuin poliittisilla valinnoillakin, on huomattava vaikutus. Sanomamme on, että EU on valmis ottamaan johtoaseman tällä alalla seuraavan viiden vuoden aikana ja myös sen jälkeen. Tämä on tärkeä viesti, jonka lähetämme tänään EU:n kansalaisille ja kumppaneillemme ympäri maailman.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen korostaa puolestaan metsien suojelun ja taloudellisen hyvinvoinnin yhteyttä. ”Maailman metsäpeitteen väheneminen jatkuu hälyttävää vauhtia. Tällä tiedonannolla tehostamme EU:n toimia, joiden tavoitteena on suojella paremmin olemassa olevia metsiä ja hoitaa niitä kestävällä tavalla. Suojelemalla metsiä ja lisäämällä metsäpeitettä kestävästi turvaamme paikallisten yhteisöjen toimeentulon ja kasvatamme niiden tuloja. Metsät edustavat myös lupaavaa vihreää taloussektoria, johon liittyy merkittäviä mahdollisuuksia luoda 10–16 miljoonaa ihmisarvoista työpaikkaa ympäri maailman. Siksi tämä tiedonanto on tärkeä edistysaskel.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Karmenu Vellan mukaan EU:lta vaaditaan nyt ponnekkaampia ja vaikuttavampia toimia metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. ”Toteutetuista toimista huolimatta tilanne on edelleen hauras. Metsäkadolla on tuhoisat vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, ilmastoon ja talouteen.

Kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Neven Mimican mukaan EU on valmis tekemään kumppanimaiden kanssa yhteistyötä metsien suojelemiseksi ja metsien kestävän hoidon varmistamiseksi kaikkialla maailmassa. ”Metsien suojelussa on kyse elintarviketurvasta, vedestä, ilmastonmuutoksesta, selviytymiskyvystä ja rauhasta ja laajemmin kestävämmän ja osallistavamman maailman rakentamisesta.

Tänään hahmoteltu kunnianhimoinen eurooppalainen lähestymistapa on vastaus maailman metsien jatkuvaan laajaan tuhoutumiseen. Vuosina 1990–2016 metsää katosi joka tunti 1,3 miljoonaa neliökilometriä eli noin 800 jalkapallokentän kokoinen alue. Metsäkadon keskeisimpiä syitä ovat elintarvikkeiden, rehun, biopolttoaineiden, puutavaran ja muiden hyödykkeiden kysyntä.

Metsäkatoon liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat ilmastonmuutoksen toiseksi suurin syy. Siksi metsien suojelu on keskeinen osa vastuutamme täyttää Pariisin sopimuksen sitoumukset. Taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna noin neljäsosa maailman väestöstä saa toimeentulonsa metsistä. Metsät ovat myös korvaamaton osa kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja henkisiä arvojamme.

Tänään hyväksytyllä tiedonannolla on kaksi tavoitetta: suojella ja parantaa olemassa olevien metsien, etenkin ikimetsien, terveyttä ja lisätä huomattavasti kestävää, biologisesti monimuotoista metsäpeitettä maailmanlaajuisesti. Komissio on määritellyt viisi ensisijaista tavoitetta:

  • Pienennetään EU:n kulutukseen liittyvää maankäytön jalanjälkeä ja edistetään sellaisista toimitusketjuista peräisin olevien tuotteiden kulutusta, jotka eivät aiheuta metsäkatoa.
  • Tehdään tuottajamaiden kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on vähentää metsiin kohdistuvia paineita ja varmistaa, ettei EU:n kehitysyhteistyö aiheuta metsäkatoa.
  • Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä, jolla pysäytetään metsäkato ja metsien tilojen heikkeneminen ja edistetään metsien ennallistamista.
  • Suunnataan rahoitusta uudelleen kestävämmän maankäytön tukemiseen.
  • Tuetaan metsiä ja hyödykkeiden tuotantoketjuja koskevien tietojen saatavuutta ja laatua sekä tutkimusta ja innovointia.

Tarkoitus on perustaa metsäkatoa, metsien tilan heikkenemistä ja metsittämistä käsittelevä sidosryhmäfoorumi selvittämään toimia EU:n kulutuksen vähentämiseksi ja sellaisten tuotteiden kulutuksen edistämiseksi, joiden toimitusketjut eivät aiheuta metsäkatoa. Foorumin avulla on tarkoitus koota yhteen laaja joukko asiaankuuluvia sidosryhmiä. Komissio aikoo myös edistää vahvempien sertifiointijärjestelmien edistämistä metsäkatoa aiheuttamattomille tuotteille ja arvioida mahdollisia kysyntäpuoleen liittyviä lainsäädäntötoimia ja muita kannustimia.

Komissio aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa auttaakseen niitä vähentämään metsiin kohdistuvia paineita. Lisäksi se aikoo varmistaa, että EU:n toimilla ei edistetä metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä. Komissio auttaa kumppaneita kehittämään ja panemaan täytäntöön metsiä koskevaa kattavaa kansallista lainsäädäntöä, jonka avulla lisätään metsien kestävää käyttöä ja metsiin perustuvien arvoketjujen kestävyyttä. Lisäksi se aikoo toimia kansallisten foorumien, kuten FAOn, YK:n, G7- ja G20-ryhmien, WTO:n ja OECD:n, kautta ja lujittaa näin tämän alan toimiin ja politiikkaan liittyvää yhteistyötä. Komissio varmistaa myös vastaisuudessa, että EU:n neuvottelemat kauppasopimukset myötävaikuttavat maailmanlaajuisten toimitusketjujen vastuulliseen ja kestävään hallinnointiin, ja edistää sellaisten maatalous- ja metsäpohjaisten tuotteiden kauppaa, jotka eivät aiheuta metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä. Komissio kehittää myös pienviljelijöille suunnattuja kannustinjärjestelmiä, joiden tavoitteena on ylläpitää ja tehostaa ekosysteemipalveluita ja edistää kestävän maatalouden ja metsänhoidon omaksumista.

Komissio ehdottaa metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen EU-seurantakeskuksen perustamista, jotta voidaan parantaa metsiä ja toimitusketjuja koskevan tiedon saatavuutta ja laatua. Lisäksi tavoitteena on valvoa ja mitata muutoksia maailman metsäpeitteessä ja siihen liittyvissä tekijöissä. Seurantakeskuksen avulla varmistetaan, että julkisilla elimillä, kuluttajilla ja yrityksillä on paremmat mahdollisuudet saada tietoa toimitusketjuista. Näin niitä kannustetaan siirtymään kestävämpiin käytäntöihin. Komissio aikoo tutkia myös mahdollisuutta vahvistaa Copernicus-satelliittijärjestelmän käyttöä metsien valvonnassa.

Komissio aikoo keskittyä julkisen ja yksityisen rahoituksen suuntaamiseen uudelleen edesauttaakseen sellaisten kannustimien luomista, joilla edistetään kestävää metsänhoitoa ja kestävien metsäpohjaisten arvoketjujen luomista. Kannustimien tarkoituksena on myös pitää yllä metsäpeitteen käynnissä olevaa kestävää uudistamista. Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa komissio aikoo arvioida järjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää metsien vihreää rahoitusta sekä houkutella ja lisätä rahoitusta.

Tausta

EU:lla on vahvaa näyttöä tämän alan globaalista johtajuudesta. EU on vuodesta 2003 alkaen pannut täytäntöön toimintasuunnitelmaa metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta (FLEGT-toimintasuunnitelma), jolla torjutaan metsien laitonta hakkuuta ja siihen liittyvää puukauppaa. Vuonna 2008 annetussa metsäkatoa koskevassa komission tiedonannossa esitetään EU:n poliittisen toimintakehyksen ensimmäiset rakenneosat, muun muassa tavoite pysäyttää maailmanlaajuisen metsäpeitteen häviäminen vuoteen 2030 mennessä ja vähentää trooppisten metsien bruttokatoa 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Ponnistuksista huolimatta on epätodennäköistä, että vuonna 2008 asetetut EU:n tavoitteet saavutetaan. Siksi tarvitaan tehokkaampia toimia.

Tänään annettua tiedonantoa ovat edeltäneet laajat sidosryhmien kuulemiset, joissa on käsitelty metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä sekä EU:n mahdollisia toimia. Sidosryhmien näkemyksiä on kuultu kahden vuosina 2014 ja 2017 pidetyn konferenssin, vuonna 2019 järjestetyn julkisen kuulemisen sekä kolmen tutkimuksen toteuttamisen yhteydessä. Tiedonanto on myös vastaus neuvoston ja Euroopan parlamentin toistuviin pyyntöihin, joissa on peräänkuulutettu koordinoidumpaa toimintaa erityisesti poistamalla metsäkato maataloushyödykkeiden toimitusketjuista.

Metsillä on tärkeä merkitys aikamme suurimpien kestävyyshaasteiden, kuten biologisen monimuotoisuuden vähenemisen, ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun, ratkaisemisessa. Kansainvälisissä sopimuksissa ja sitoumuksissa otetaan huomioon tarve kunnianhimoisiin toimiin, jotta lisääntyvä metsäkato saadaan käännettyä laskuun.

Maankäytöstä ja maankäytön muutoksesta – yleensä metsäkadon seurauksena – aiheutuvat päästöt ovat (fossiilisten polttoaineiden jälkeen) toiseksi suurin syy ilmastonmuutokseen. Niiden osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 12 prosenttia eli suurempi kuin kuljetussektorin osuus. Maailman metsät varastoivat suuren määrän hiiltä, jota siirtyy ilmakehästä biomassaan ja maaperään. Metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttäminen on siksi ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Heikkokuntoisten metsien kestävä ennallistaminen ja uusien metsien istuttaminen voivat olla merkittäviä toimenpiteitä, jotka täydentävät metsäkadon pysäyttämiseen tähtääviä ponnistuksia. Uudelleen metsitettävät alueet voivat tuottaa monenlaista hyötyä, jos ne suunnitellaan ja toteutetaan kaikilta osin kestävyysperiaatteita noudattaen.

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietokooste

Tiedonanto EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi ”Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests”

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja kuulemistoimista


IP/19/4470

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos