Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon tõhustab Euroopa Liidu meetmeid, et kaitsta ja taastada maailma metsi

Brüssel, 23. juuli 2019

Täna väljakuulutatud tõhustatud lähenemisviisis käsitletakse küsimust nii pakkumise kui ka nõudluse poole pealt. Uue lähenemisviisiga nähakse ette meetmed tõhustatud rahvusvaheliseks koostööks sidusrühmade ja liikmesriikidega ning keskkonnahoidliku rahastamise edendamise, maa ja ressursside parema kasutamise, jätkusuutlike töökohtade loomise ja tarneahela haldamise ning sihtotstarbeliste teadusuuringute ja andmete kogumise jaoks. Samuti algatatakse uute regulatiivmeetmete hindamine, et vähendada ELi tarbimise mõju metsade raadamisele ja nende seisundi halvenemisele.

Säästva arengu eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans sõnas: „Metsad on meie planeedi rohelised kopsud ning me peame nende eest hoolt kandma samamoodi nagu oma kopsude eest. Meil ei ole võimalik oma kliimaeesmärke saavutada, kui me maailma metsi ei kaitse. Maailma suurimad põlismetsad ei asu küll Euroopa Liidu territooriumil, kuid meie tegevusel üksikisikutena ja meie poliitilistel valikutel on väga suur mõju. Täna saadame oma kodanikele ja partneritele kogu maailmas olulise sõnumi, et Euroopa Liit on valmis järgmise viie aasta jooksul ja ka edaspidi selles valdkonnas juhtivat osa täitma.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen lisas: „Metsapindala väheneb kogu maailmas murettekitava kiirusega. Käesoleva teatisega tõhustame Euroopa Liidu meetmeid, et metsi paremini kaitsta ja neid säästvalt majandada.Kui me olemasolevaid metsi kaitseme ja metsaalasid säästvalt laiendame, tagame kohalikele kogukondadele elatusvahendid ja suurendame nende sissetulekut. Metsade näol on tegemist ka lootustandva „rohelise“ majandussektoriga, kus võidakse kogu maailmas luua 10-16 miljonit inimväärset töökohta. Käesolev teatis on oluline samm selles suunas.“

Keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella lisas: „Metsade kaitseks ja taastamiseks on vaja tõhusamaid ja mõjusamaid Euroopa meetmeid, sest vaatamata juba tehtud jõupingutustele on olukord ebakindel. Raadamisel on hävitav mõju bioloogilisele mitmekesisusele, kliimale ja majandusele.“

Rahvusvaheliste arenguküsimuste volinik Neven Mimica ütles: „Me oleme valmis oma partnerriikidega koostööd tegema, et metsi kogu maailmas kaitsta ja säästvalt majandada. See on toiduga kindlustatuse, veega varustatuse, kliimamuutustele vastupanu, toimetulekuvõime ja rahu küsimus. See tähendab jätkusuutlikuma ja kaasavama maailma loomist.“

Täna esitatud julge Euroopa lähenemisviis on vastus maailma metsade jätkuvale ulatuslikule hävitamisele; ajavahemikus 1990–2016 hävitati 1,3 miljonit ruutkilomeetrit metsa, mis võrdub ligikaudu 800 jalgpalliväljakuga igas tunnis. Raadamise peamisteks põhjusteks on nõudlus toidu, sööda, biokütuse, puidu ja muude kaupade järele.

Kuna raadamisega seotud kasvuhoonegaaside heitkogused on kliimamuutuste teine peamine põhjus, on metsade kaitsmine oluline osa meie ülesandest täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustusi. Majanduslikus ja sotsiaalses mõttes tagavad metsad elatusvahendid ligikaudu 25 protsendile maailma rahvastikust ning metsade olemasolu kannab endas asendamatuid kultuurilisi, ühiskondlikke ja vaimseid väärtusi.

Täna vastuvõetud teatisel on kaks eesmärki: kaitsta ja parandada olemasolevate metsade, eelkõige põlismetsade tervist ning suurendada kogu maailmas märkimisväärselt jätkusuutlikku ja bioloogiliselt mitmekesist metsaala. Komisjon on seadnud järgmised viis prioriteeti:

  • vähendada Euroopa Liidus maa kasutamisel tarbimise jalajälge ja soodustada raadamisvabadest tarneahelatest pärit toodete tarbimist;
  • teha koostööd tootjariikidega, et vähendada survet metsadele ja muuta ELi arengukoostöö „raadamiskindlaks“;
  • tugevdada rahvusvahelist koostööd, et peatada metsade hävitamine ja metsade seisundi halvenemine ning soodustada metsade taastamist;
  • suunata rahalised vahendid ümber, et toetada säästvamaid maakasutustavasid;
  • toetada metsade ja kaupade tarneahelatega seotud teabe kättesaadavust, kvaliteeti ja juurdepääsetavust ning teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Meetmed, mille eesmärk on vähendada Euroopa Liidus tarbimist ja innustada raadamisvabadest tarneahelatest pärit toodete kasutamist, vaadatakse üle raadamist, metsade seisundi halvenemist ja metsa uuendamist käsitleval mitut sidusrühma ühendaval uuel platvormil, mis koondab paljusid erinevaid sidusrühmi. Komisjon julgustab ka kehtestama raadamisvabadest tarneahelatest pärit toodete jaoks tulemuslikumaid sertifitseerimiskavasid ning hindab võimalikke nõudlusega seotud seadusandlikke meetmeid ja muid stiimuleid.

Komisjon teeb tihedat koostööd partnerriikidega, et aidata neil vähendada survet oma metsadele, ning tagab, et Euroopa Liidu poliitika ei aita kaasa raadamisele ega metsade seisundi halvenemisele. See aitab partneritel välja töötada ja rakendada ulatuslikke riiklikke metsandusalaseid raamistikke, edendades metsade säästvat kasutamist ja suurendades metsal põhinevate väärtusahelate jätkusuutlikkust. Komisjon teeb tööd ka selliste rahvusvaheliste foorumite kaudu nagu ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, ÜRO, G7, G20, WTO ja OECD, et tugevdada koostööd kõnealuse valdkonna meetmete ja poliitika valdkonnas. Komisjon tagab jätkuvalt, et Euroopa Liidu poolt läbiräägitavad kaubanduslepingud aitavad kaasa ülemaailmsete tarneahelate vastutustundlikule ja jätkusuutlikule haldamisele ning soodustavad sellist põllumajandus- ja metsatoodetega kauplemist, mis ei põhjusta raadamist ega metsade seisundi halvenemist. Komisjon töötab ka välja stimuleerimismehhanismid väiketalunike jaoks, et säilitada ja edendada ökosüsteemi teenuseid ning toetada säästvat põllumajandust ja metsa säästvat majandamist.

Selleks et parandada teabe kättesaadavust ja kvaliteeti ning juurdepääsu metsi ja tarneahelaid käsitlevale teabele, teeb komisjon ettepaneku luua raadamise ja metsade seisundi halvenemise Euroopa Liidu seirekeskus, et jälgida ja mõõta muutusi maailma metsades ja uurida nende põhjusi. See annab avalik-õiguslikele asutustele, tarbijatele ja ettevõtjatele parema juurdepääsu tarneahelatega seotud teabele, julgustades neid oma tegevust jätkusuutlikumaks muutma. Komisjon uurib ka võimalust tõhustada metsade seire tegemisel Copernicuse satelliitsüsteemi kasutamist.

Komisjon keskendub avaliku ja erasektori rahaliste vahendite ümbersuunamisele, et aidata luua stiimuleid metsa säästvaks majandamiseks ja säästlike metsapõhiste väärtusahelate loomiseks ning olemasoleva metsakatte säilitamiseks ja metsa jätkusuutlikuks taastamiseks. Komisjon hindab koos liikmesriikidega mehhanisme, mis võivad soodustada metsanduse keskkonnahoidlikku rahastamist ning selle edasist finantsvõimendust ja rahastamise suurendamist

Taust

Euroopa Liidul on selles valdkonnas maailmas juhtpositsioon. Alates 2003. aastast on Euroopa Liit rakendanud metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) tegevuskava, et võidelda ebaseadusliku metsaraie ja sellega seotud kaubanduse vastu. Komisjoni 2008. aasta teatises metsade raadamise kohta on esitatud Euroopa Liidu poliitilise raamistiku esialgsed elemendid, sealhulgas Euroopa Liidu eesmärk peatada 2030. aastaks ülemaailmne metsapindala vähenemine ja vähendada 2020. aastaks troopiliste metsade raadamist 50 % võrra. Hoolimata Euroopa Liidu jõupingutustest ei ole 2008. aasta eesmärke ilmselt võimalik saavutada. Seetõttu on hädavajalik teha suuremaid jõupingutusi.

Tänane teatis võeti vastu pärast seda, kui sidusrühmadega oli peetud ulatuslikke konsultatsioone metsade raadamise ja nende seisundi halvenemise ning võimalike Euroopa Liidu meetmete teemal. See hõlmas kahte konverentsi 2014. ja 2017. aastal, avalikku konsultatsiooni 2019. aastal ja kolme uuringut. Teatis on ka vastus nõukogu ja Euroopa Parlamendi korduvatele taotlustele koordineeritud meetmete võtmiseks eeskätt põllumajanduslikest tooraineahelatest metsaraadamise kõrvaldamise teel.

Metsadel on oluline osa selliste meie aja suurimate jätkusuutlikkuse probleemide lahendamisel nagu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, kliimamuutused ja elanikkonna kasv. Rahvusvahelised lepingud ja kohustused annavad tunnistust vajadusest võtta ulatuslikke meetmeid raadamise peatamiseks.

Maakasutusest pärinevad heitkogused ja maakasutuse muutus, mida peamiselt põhjustab metsade raadamine, on kliimamuutuse teine suurim põhjus (pärast fossiilkütuseid), põhjustades ligi 12 % kõigist kasvuhoonegaaside heitkogustest, mis on rohkem kui transpordisektoris. Maailma metsades talletub suurtes kogustes süsinikku, mis eraldub atmosfäärist ning ladestub biomassis ja mullas. Seetõttu on metsade raadamise ja nende seisundi halvenemise peatamine kliimamuutuste vastu võitlemisel väga oluline. Halvenenud seisundiga metsade jätkusuutlik taastamine ja uute metsade istutamine võib olla tõhus täiendav meede raadamise peatamiseks. Sellised metsauuendusalad võivad nõuetekohaselt, kestliku arengu põhimõttega täielikus kooskõlas kavandatuna ja taastatuna tuua palju kasu.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Teatis ELi meetmete tõhustamise kohta, et kaitsta ja taastada maailma metsi

Komisjoni talituste töödokument konsultatsioonide kohta

IP/19/4470

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos