Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen intensiverer EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

Bruxelles, den 23. juli 2019

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en omfattende meddelelse, hvori den fremlægger en ny ramme bestående af tiltag til beskyttelse og genopretning af verdens skove, som rummer 80 % af landjordens biodiversitet, understøtter eksistensgrundlaget for omkring en fjerdedel af verdens befolkning og er af afgørende betydning for vores bekæmpelse af klimaændringerne.

Den styrkede tilgang, som blev annonceret i dag, imødekommer både udbuds- og efterspørgselssiden. Der indføres foranstaltninger til øget internationalt samarbejde med interessenterne og medlemsstaterne og til fremme af en bæredygtig finansiering, bedre udnyttelse af jord og ressourcer, bæredygtig jobskabelse og styring af forsyningskæden samt målrettet forskning og dataindsamling. Samtidig iværksættes der en vurdering af mulige nye lovgivningstiltag for at mindske den indvirkning, EU's forbrug har på skovrydning og skovforringelse.

Frans Timmermans, første næstformand med ansvar for bæredygtig udvikling, udtaler: "Skovene er jordens grønne lunger, og vi skal passe lige så godt på dem som på vores egne. Vi kan ikke nå vores klimamål uden at beskytte verdens skove. Selv om verdens største primærskove ikke ligger i EU, har vores individuelle handlinger og politiske valg store konsekvenser. I dag sender vi vores borgere og partnere rundt om i verden det vigtige budskab, at EU er klar til at gå foran på dette område både i de kommende fem år og i fremtiden."

Jyrki Katainen, næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, fortsætter: "Verdens skovdække svinder fortsat i et foruroligende tempo. Med denne meddelelse intensiverer vi EU's indsats for en bedre beskyttelse af de eksisterende skove og en bæredygtig skovforvaltning. Gennem beskyttelse af de eksisterende skove og en bæredygtig øgning af skovdækket sikrer vi den lokale befolknings eksistensgrundlag og er med til at øge dens indtægter. Skovene udgør derudover en lovende, grøn økonomisk sektor, hvor der potentielt kan skabes mellem 10 og 16 mio. arbejdspladser på verdensplan. I den henseende er dagens meddelelse et vigtigt skridt fremad."

Karmenu Vella, kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, tilføjer: "Det er fra europæisk side nødvendigt med en styrket og mere effektiv indsats for at beskytte og genoprette skovene, da situationen fortsat er skrøbelig på trods af de hidtidige tiltag. Skovrydning indvirker ødelæggende på biodiversiteten, klimaet og økonomien."

Neven Mimica , kommissær for international udvikling, konkluderer: "I samarbejde med vores partnerlande er vi klar til at beskytte og forvalte verdens skove på bæredygtig vis. Vi har fokus på fødevaresikkerhed, vand, klimaændringer, modstandsdygtighed og fred. Vores mål er at skabe en mere bæredygtig og inklusiv verden."

Den ambitiøse EU-tilgang, som er blevet fremlagt i dag, er en reaktion på den fortsatte omfattende ødelæggelse af verdens skove. I perioden 1990-2016 gik et areal på 1,3 mio. km2 tabt, hvilket svarer til ca. 800 fodboldbaner i timen. De største årsager til skovrydningen er efterspørgslen efter fødevarer, foder, biobrændstoffer, træ og andre råvarer.

Eftersom drivhusgasemissioner i forbindelse med skovrydning er den næstvigtigste årsag til klimaændringer, er det vigtigt at beskytte skovene som led i vores ansvar for at opfylde vores forpligtelser i henhold til Parisaftalen. Fra et økonomisk og socialt synspunkt understøtter skovene eksistensgrundlaget for omkring 25 % af verdens befolkning, og de repræsenterer uerstattelige kulturelle, samfundsmæssige og åndelige værdier.

Dagens meddelelse har dels til hensigt at beskytte og forbedre sundhedstilstanden i de eksisterende skove, navnlig primærskovene, dels at sikre en markant øgning af bæredygtigt og biologisk mangfoldigt skovdække overalt i verden. Kommissionen har fastlagt fem prioriteter, som har til hensigt at:

  • Reducere EU-forbrugets jordfodaftryk samt tilskynde forbruget af produkter fra skovrydningsfri forsyningskæder i EU
  • Samarbejde med producentlandene om at mindske presset på skovene og sikre en "skovrydningsfri garanti" for EU's udviklingssamarbejde
  • Styrke det internationale samarbejde om at standse skovrydning og skovforringelse og støtte skovgenopretning
  • Omkanalisere midler i retning af at støtte en mere bæredygtig arealanvendelse
  • Fremme tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til oplysninger om skove og råvareforsyningskæder samt støtte forskning og innovation.

En multiinteressentplatform for skovrydning, skovforringelse og skovfornyelse, der vil samle en lang række relevante interessenter, skal se nærmere på tiltag til at nedbringe EU-forbruget og tilskynde brugen af produkter fra skovrydningsfri forsyningskæder. Kommissionen vil også fremme holdbare certificeringsordninger for skovrydningsfri produkter og vurdere andre incitamenter såsom mulige lovgivningstiltag på udbudssiden.

Kommissionen vil arbejde tæt sammen med partnerlandene om at hjælpe dem med at mindske presset på deres skove og vil sørge for, at EU's politikker ikke bidrager til skovrydning og skovforringelse. Den vil hjælpe partnerne med at udvikle og gennemføre omfattende nationale rammer for skovene, der gør skovudnyttelsen og de skovbaserede værdikæder mere bæredygtige. Kommissionen vil desuden i internationale fora såsom FAO, FN, G7 og G20, WTO og OECD arbejde for at intensivere samarbejdet om tiltag og politikker på dette område. Kommissionen vil fortsat sikre, at EU's handelsaftaler bidrager til en ansvarlig og bæredygtig forvaltning af de globale forsyningskæder og vil fremme handel med landbrugsprodukter og skovbaserede produkter, der ikke forårsager skovrydning eller skovforringelse. Kommissionen vil også udvikle incitamenter for smålandbrugere til at opretholde og fremme økosystemtjenester og tage positivt imod bæredygtigt landbrug og bæredygtig skovforvaltning.

For at fremme tilgængeligheden og kvaliteten af og adgangen til oplysninger om skove og råvareforsyningskæder foreslår Kommissionen at oprette et EU-observatorium for skovrydning og skovforringelse, som skal overvåge og måle ændringer i verdens skovdække samt de bagvedliggende årsager. Observatoriet vil give offentlige organer, forbrugere og virksomheder bedre adgang til oplysninger om forsyningskæderne og vil tilskynde dem til at blive mere bæredygtige. Kommissionen vil derudover undersøge muligheden for at gøre øget brug af Copernicus-satellitsystemet til skovovervågning.

Kommissionen vil fokusere på at omkanalisere offentlige og private midler til at støtte incitamenter til en bæredygtig skovforvaltning, bæredygtige skovbaserede værdikæder, opretholdelse af de eksisterende skove samt bæredygtig øgning og genopretning af yderligere skovdække. Kommissionen vil sammen med medlemsstaterne undersøge ordninger, som kan bane vej for en grøn skovfinansiering samt øge og tilvejebringe yderligere finansiering.

Baggrund

EU har allerede tidligere bevist, at det kan gå foran på dette område. Siden 2003 har EU gennemført handlingsplanen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) til bekæmpelse af ulovlig skovhugst og den tilknyttede handel. Kommissionens meddelelse om skovrydning fra 2008 indeholder begyndelsen til en EU-politikramme, herunder et EU-mål om at standse det globale tab af skovdække senest i 2030 og nedbringe bruttorydningen af tropisk skov med mindst 50 % senest i 2020. På trods af denne indsats vil EU-målene fra 2008 højst sandsynligt ikke blive opfyldt. Det er derfor bydende nødvendigt at intensivere indsatsen.

Meddelelsen i dag er resultatet af omfattende interessenthøringer vedrørende skovrydning og skovforringelse og mulige EU-tiltag. Der blev bl.a. afholdt to konferencer i 2014 og 2017 samt en offentlig høring i 2019, og der er blevet foretaget tre undersøgelser. Meddelelsen er derudover en reaktion på gentagne opfordringer fra Rådet og Europa-Parlamentet til en bedre koordineret indsats, navnlig ved at eliminere skovrydning i produktionen af landbrugsråvarer.

Skovene indtager en afgørende rolle i vor tids vigtigste udfordringer vedrørende bæredygtig udvikling, såsom tabet af biodiversitet samt klimaændringerne og befolkningstilvæksten. I internationale aftaler og tilsagn anerkendes behovet for ambitiøse skridt til at vende skovrydningsudviklingen.

Emissioner fra arealanvendelse samt ændringer i arealanvendelse er, oftest p.g.a. skovrydning, næst efter fossile brændstoffer den vigtigste årsag til klimaændringer. Med knap 12 % af de samlede drivhusgasemissioner tegner de sig for mere end transportsektoren. Verdens skove lagrer store mængder af kulstof, som trækkes ud af atmosfæren og bindes i biomasse og jord. Det er derfor afgørende for bekæmpelsen af klimaændringerne at sætte en stopper for skovrydning og skovforringelse. Bæredygtig genopretning af forringede skove og skabelse af ny skov kan være et effektivt supplement til indsatsen for at standse skovrydning. Der kan være adskillige fordele ved sådanne genplantede skovarealer, hvis de planlægges og gennemføres i fuld overensstemmelse med bæredygtighedsprincipperne.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål & svar

Faktablad

Meddelelse om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

Arbejdsdokument om høringsaktiviteterne

IP/19/4470

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos