Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

Brusel 23. července 2019

Dnes oznámený aktivnější přístup se v této souvislosti zaměřuje jak na stranu nabídky, tak na stranu poptávky. Zavádí opatření pro posílenou mezinárodní spolupráci se zúčastněnými stranami a členskými státy, podporu udržitelného financování, lepší využívání půdy a zdrojů, udržitelné vytváření pracovních míst a řízení dodavatelského řetězce, jakož i cílený výzkum a sběr dat. Zahajuje také posuzování případných nových regulačních opatření s cílem minimalizovat dopad spotřeby v EU na odlesňování a znehodnocování lesů.

Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj, uvedl: „Lesy jsou zelené plíce naší planety – musíme se o ně starat stejně, jako se staráme o své vlastní plíce. Pokud nebudeme chránit světové lesy, nesplníme naše cíle v oblasti klimatu. Největší původní světové lesy se sice nenachází na území EU, ale jednání každého z nás a naše politická rozhodnutí mají velký dopad. Dnes dáváme našim občanům a partnerům po celém světě jasně najevo, že EU je připravena hrát v této oblasti v příštích pěti a v dalších letech vedoucí úlohu.“

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu doplnil: „Plocha světových lesních porostů se alarmujícím tempem neustále zmenšuje. Tímto sdělením zintezivňujeme opatření EU na udržitelné hospodaření s existujícími lesy a jejich lepší ochranu. Pokud budeme stávající lesy chránit a udržitelným způsobem zvyšovat míru zalesnění, umožníme místním komunitám, aby si zachovaly živobytí a měly vyšší příjmy. Lesy rovněž představují perspektivní odvětví zelené ekonomiky, v jehož rámci by na celém světě mohlo vzniknout deset až šestnáct milionů důstojných pracovních míst. Toto sdělení je v tomto ohledu významným krokem vpřed.“

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella uvedl: „Na ochranu a obnovu lesů jsou zapotřebí silnější a účinnější evropská opatření, neboť i přes již vynaložené úsilí je situace i nadále kritická. Odlesňování má ničivé dopady na biodiverzitu, klima i ekonomiku.“

Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica na závěr prohlásil: „Jsme připraveni pracovat s partnerskými zeměmi na ochraně světových lesů a jejich udržitelném obhospodařování. Ve hře je zajištění potravin, voda, změna klimatu, odolnost a mír. Jde o budování udržitelnějšího a inkluzivnějšího světa.“

Ambiciózní evropský přístup, který byl dnes představen, reaguje na pokračující rozsáhlé ničení světových lesů: v letech 1990–2016 došlo ke ztrátě lesních porostů o rozloze 1,3 milionu kilometrů čtverečních, což odpovídá úbytku plochy o rozloze přibližně 800 fotbalových hřišť každou hodinu. Hlavní příčinou odlesňování je poptávka po potravinách, krmivech, biopalivech, dřevu a dalších komoditách.

Emise skleníkových plynů spojené s odlesňováním jsou druhou největší příčinou změny klimatu; ochrana lesů je tak významnou součástí naší odpovědnosti za splnění závazků formulovaných v Pařížské dohodě. Z hospodářského a sociálního hlediska lesy přispívají k živobytí přibližně 25 % světové populace a představují také nenahraditelné kulturní, společenské a duchovní hodnoty.

Dnes přijaté sdělení má dvojí cíl: chránit existující lesy, zejména ty původní, a zlepšovat jejich zdraví a výrazně zvýšit míru udržitelného a biologicky rozmanitého zalesnění na celém světě. Komise stanovila pět priorit:

  • snížit dopady spotřeby EU na půdu a podpořit v EU spotřebu produktů z dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování,
  • spolupracovat s vyrábějícími zeměmi na snižovaní tlaku na lesy a zasazovat se o rozvojovou spolupráci EU, která nepřispívá k odlesňování,
  • posílit mezinárodní spolupráci s cílem zastavit odlesňování a znehodnocování lesů a podpořit obnovu lesů,
  • přesměrovat finanční prostředky na podporu udržitelnějších způsobů využívání půdy,
  • podporovat přístup k dostupným a kvalitním informacím o lesích a dodavatelských řetězcích komodit, jakož i výzkum a inovace.

Opatření ke snížení spotřeby EU a k podpoře používání produktů z dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování budou zkoumána prostřednictvím nově vytvořené mnohostranné platformy pro odlesňování, znehodnocování lesů a zalesňování, která propojí široké spektrum relevantních zúčastněných stran. Komise bude rovněž podporovat přísnější systémy certifikace pro výrobky, jejichž produkce nezpůsobuje odlesňování, a posoudí možná legislativní opatření na straně poptávky a další pobídky.

Komise bude úzce spolupracovat s partnerskými zeměmi na snižování tlaku na jejich lesy a zajistí, aby politiky EU nepřispívaly k odlesňování a znehodnocování lesů. Pomůže svým partnerům vypracovat a provádět komplexní vnitrostátní rámce pro lesy, které podpoří udržitelné využívání lesů a zvýší udržitelnost hodnotových řetězců spojených s lesnictvím. Komise bude rovněž pracovat na posílení spolupráce na činnostech a politikách v tomto odvětví prostřednictvím mezinárodních fór, jako je FAO, OSN, G7, G20, WTO a OECD. I nadále zajistí, aby obchodní dohody vyjednané EU přispívaly k odpovědnému a udržitelnému řízení globálních dodavatelských řetězců, a bude podporovat obchod se zemědělskými a lesnickými výrobky, jejichž produkce nezpůsobuje odlesňování nebo znehodnocování lesů. Vytvoří také pobídkové mechanismy pro drobné zemědělce s cílem zachovat a posílit ekosystémové služby a prosazovat udržitelné zemědělství a obhospodařování lesů.

S cílem zlepšit dostupnost a kvalitu informací o lesích a dodavatelských řetězcích, jakož i přístup k těmto informacím navrhuje Komise vytvořit observatoř EU pro sledování odlesňování a znehodnocování lesů, jejímž úkolem bude monitorovat a měřit změny ve světovém zalesnění a souvisejících hybných silách. Tento zdroj poskytne lepší přístup k informacím o dodavatelských řetězcích veřejným subjektům, spotřebitelům a podnikům a bude je podporovat v tom, aby se stali udržitelnějšími. Komise rovněž prozkoumá možnost většího využití satelitního systému Copernicus pro monitorování lesů.

Komise se také zaměří na přesměrování veřejných a soukromých finančních prostředků s cílem pomoci vytvořit pobídky pro udržitelné obhospodařování lesů a udržitelné hodnotové řetězce spojené s lesnictvím, jakož i pro zachování stávajícího zalesnění a udržitelnou obnovu dalšího lesního porostu. Společně s členskými státy posoudí Komise mechanismy, které by mohly podpořit zelené financování lesů, a dále posílí a navýší finanční prostředky.

Souvislosti

EU v této oblasti dlouhodobě zastává celosvětové vedoucí postavení. Od roku 2003 provádí svůj akční plán pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT), jehož cílem je bojovat proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu. Sdělení Komise o odlesňování z roku 2008 vytyčilo základní prvky politického rámce EU včetně cíle EU zastavit do roku 2030 celosvětový úbytek zalesněných ploch a snížit hrubý úbytek tropických lesů o 50 % do roku 2020. Navzdory snahám EU je nepravděpodobné, že se cíle z roku 2008 podaří splnit. Je proto zapotřebí vynaložit větší úsilí.

Dnešnímu sdělení předcházely rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami o odlesňování a znehodnocování lesů a možných opatřeních EU. Jejich součástí byly dvě konference v letech 2014 a 2017, veřejná konzultace v roce 2019 a tři studie. Sdělení rovněž reaguje na opakované žádosti Rady a Evropského parlamentu, jež vyzývají k přijetí koordinovanějších opatření, zejména k zamezení odlesňování, které způsobují zemědělské komoditní řetězce.

Lesy hrají významnou úlohu, pokud jde o největší současné problémy v oblasti udržitelnosti, jako je úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a nárůst počtu obyvatel. Potřebu přijmout ambiciózní opatření ke zvrácení trendu odlesňování uznávají i mezinárodní dohody a závazky.

Emise pocházející z využívání půdy a změn ve využívání půdy, způsobené zejména odlesňováním, jsou druhou největší příčinou změny klimatu (po fosilních palivech) – představují téměř 12 % celkových emisí skleníkových plynů, což je více než odvětví dopravy. Světové lesy pohlcují velké množství uhlíku z atmosféry, který se ukládá do biomasy a do půdy. Zastavení odlesňování a znehodnocování lesů má proto zásadní význam pro boj proti změně klimatu. Účinným doplňujícím opatřením k úsilí o zastavení odlesňování může být udržitelné obnovování poškozených lesů a vytváření nových lesních ploch. Je-li znovuzalesňování řádně plánováno a prováděno v plném souladu se zásadami udržitelnosti, mohou znovuzalesněné plochy přinést řadu výhod.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Sdělení o zintenzivnění opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

Pracovní dokument útvarů Komise týkající se konzultačních činností

IP/19/4470

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos